Bài tập lập trình C có giải ( code mẫu ) Học lập trình C

61 198 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 11:00

Câu 1.1: Viết hàm tính tổng s = 1 + 3 + 5 + … + (2n + 1), với n nguyên dương. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên dương n, áp dụng hàm trên tính và in ra màn hình tổng tương ứng.include include int tong (int n){int i, s=0;for (i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lập trình C có giải ( code mẫu ) Học lập trình C, Bài tập lập trình C có giải ( code mẫu ) Học lập trình C, Bài tập lập trình C có giải ( code mẫu ) Học lập trình C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay