Phân tích tình hình và dự báo tài chính công ty TNHH Phong Phú

113 193 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 10:00

Bài luận văn làm rõ thực trạng tài chính của Công tyTNHH Sản xuất và thương mại Phong Phú giai đoạn từ 2010 – 2014, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của công ty và dự báo tài chính công ty giai đoạn 2015 2017. Qua đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại của công ty và các biện pháp giúp công ty thực hiện kế hoạch tài chính trong giai đoạn 2015 2017. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - BÙI THỊ HƯỜNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI THỊ HƯỜNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60 34 02 01 (đối với chuyên ngành TCNH) CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn công khai trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu Tác giả luận văn Bùi Thị Hường LỜI CẢM ƠN Việc hoàn thành luận văn thạc sĩ giúp cho tiếp thu kiến thức bổ ích, học quý giá phương pháp nghiên cứu khoa học gắn liền lý thuyết hoạt động thực tiễn Những kiến thức, phương pháp mà tiếp thu từ môn học Chương trình Thạc sĩ Tài Ngân hàng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia giúp nhiều việc hoàn thành luận văn giải công việc thời gian tới Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia tận tình giảng dạy giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu.Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới TS.Nguyễn Thị Hương Liên tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến giúp đỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể cán nhân viên công ty TNHH sản xuất thương mại Phong Phú nhiệt thành hợp tác thời gian thực luận văn Song trình thực luận văn tốt nghiệp, kiến thức hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô bạn đọc để viết hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2015 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU v LỜI NÓI ĐẦU Chương I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu phân tích tài doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm, vai trò mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp b Vai trò phân tích tài doanh nghiệp .8 c Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp 1.2.2 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp 1.2.2.1 Phân tích biến động khoản mục tài sản nguồn vốn 1.2.2.3 Phân tích biến động dòng tiền 15 1.2.2.4 Phân tích tài thông qua hệ số tài 16 a.Phân tích khả toán 16 b.Phân tích hiệu suất hoạt động 18 c.Phân tích khả sinh lời .19 d Phân tích hệ thống đòn bẩy .21 1.3 Dự báo tài 22 1.3.1 Khái niệm, ý nghĩa trình tự dự báo tài 22 1.3.2 Nội dung dự báo tài theo phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu 23 2.1 Phương pháp thu thập, xử lý liệu 28 2.2 Phương pháp phân tích số liệu .30 2.2.1 Phương pháp so sánh 31 2.2.3Kỹ thuật phân tích theo chiều ngang, chiều dọc 34 i CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI 36 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ 36 3.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Sản xuất thương mại Phong Phú 36 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 36 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty .37 3.1.3 Chức nhiệm vụ công ty TNHH Sản xuất thương mại Phong Phú 39 3.1.4 Lĩnh vực kinh doanh 41 3.1.5Đặc thù sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 41 3.2.1 Phân tích biến động khoản mục tài sản nguồn vốn .45 3.2.2 Phân tích kết kinh doanh doanh nghiệp 51 3.2.3 Phân tích biến động dòng tiền .55 3.2.4 Phân tích tình hình tài thông qua hệ số tài 59 3.2.4.1 Phân tích công nợ khả toán 59 3.2.4.2 Phân tích hiệu suất hoạt động 61 3.2.4.3 Phân tích khả sinh lời 63 3.2.4.4 Phân tích mức độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh đòn bẩy tài 65 3.2.5 Đánh giá chung tình hình tài công ty TNHH Sản xuất thương mại Phong Phú 68 3.2.5.1 Thành tựu 68 3.2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 71 3.3 Dự báo tài năm 2015 - 2017 công ty TNHH Sản xuất thương mại Phong Phú 75 3.3.1 Dự báo doanh thu .75 3.3.2 Xác định tiêu biến đổi theo doanh thu 78 Bảng 3.15 Chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu 79 3.3.3 Lập báo cáo kết kinh doanh 79 Bảng 3.16 Báo cáo kết kinh doanh dự báo 79 3.3.4 Lập bảng cân đối kế toán nguồn vốn bổ sung 79 Bảng 3.17 Bảng cân đối kế toán dự báo .80 3.3.5 Điều chỉnh dự báo 80 ii 3.3.6 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 80 Bảng 3.18 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự báo .81 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA 81 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ 81 4.2.1Giải pháp tăng doanh thu 84 4.2.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh .88 4.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu suất hoạt động tài sản cố định 89 4.2.4 Giải pháp giảm tỷ trọng khoản phải thu tổng tài sản 92 4.2.6 Giải pháp nhằm tăng khả sinh lời thông qua việc sử dụng đòn bẩy tài .95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Ký hiệu DN CP DT DTT EBIT EBT LNST ROA ROAe ROE SXKD TSCĐ TSLĐ TSNH TSDH TTS VKD VCSH KPT HĐ ĐT HĐ TC GVHB QLKD HTK ASM S96 TNHH SX TM Nguyên nghĩa Doanh nghiệp Chi phí Doanh thu Doanh thu Lợi nhuận trước lãi vay thuế Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất sinh lời sau thuế tài sản Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Tài sản lưu động Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng tài sản Vốn kinh doanh Vốn chủ sở hữu Khoản phải thu Hoạt động đầu tư Hoạt động tài Giá vốn hàng bán Quản lý kinh doanh Hàng tồn kho Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU Stt Số hiệu Biểu 3.1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Nội dung Trang Cơ cấu tổ chức công ty 40 Sự biến động khoản mục thuộc Tài sản – Nguồn vốn Sự biến động khoản mục thuộc kết kinh doanh Tỷ lệ chi phí/DTT doanh nghiệp qua năm Sự biến động khoản mục dòng tiền Phân tích khả toán So sánh khả toán Phân tích hiệu suất hoạt động So sánh hiệu suất hoạt động Phân tích khả sinh lời So sánh khả sinh lời Phân tích đòn bẩy kinh doanh Phân tích đòn bẩy tài So sánh đòn bẩy tài Tốc độ tăng trưởng doanh thu qua năm Chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu Báo cáo kết kinh doanh dự báo Bảng cân đối kế toán dự báo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự báo 49 54 54 59 60 61 62 64 65 66 67 68 65 76 80 80 81 83 v LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào khu vực ASEAN nói riêng kinh tế toàn cầu nói chung, bước tạo điều kiện kinh tế, pháp lý để hội nhập sâu kinh tế khu vực giới Cùng phát triển đó, cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt Do nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp trở thành yếu tố đóng vai trò định Doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển luôn phải tìm hiểu đưa giải pháp, chiến lược, sách để đưa doanh nghiệp đến thành công Do doanh nghiệp cần phân tích tình hình tài cách đầy đủ đắn Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp quan chủ quản cấp thấy rõ khả toán, hiệu qủa sử dụng tài sản, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp xác định cách đầy đủ, đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố thông tin đánh giá tiềm năng, hiệu sản xuất kinh doanh rủi ro triển vọng tương lai doanh nghiệp để lãnh đạo doanh nghiệp đưa giải pháp hữu hiệu, định xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Báo cáo tài tài liệu chủ yếu để phân tích tình hình tài doanh nghiệp phản ánh cách tổng hợp tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản tiêu tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tuy nhiên thông tin mà báo cáo tài cung cấp chưa đầy đủ không giải thích cho người quan tâm biết rõ thực trạng hoạt động tài rủi ro, triển vọng xu hướng phát triển doanh nghiệp.Phân tích tình hình tài bổ khuyết cho thiết hụt Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Phong Phú thành lập năm 2001, với đà phát triển kinh tế Việt Nam tình hình tài công ty phẩm để khẳng định uy tín thương hiệu giữ mức giá bán hợp lý, vừa giúp công ty đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm nguyên vật liệu sản xuất, từ tăng khả cạnh tranh thị trường Qua phân tích thấy công ty TNHH Phong Phú đầu tư tài sản cố định mức nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu nhận thầu, máy móc có giá trị khấu hao tương đối cao chứng tỏ thời gian sử dụng lâu chưa đại Nhu cầu ngành xây dựng tương lai tương đối cao nên công ty cần tăng cường đầu tư vào máy móc chuyên dùng, xe ủi, xe lu, máy đổ nhựa đường, …để thực công trình giao thông công cộng Hoặc loại máy móc đại xây dựng dân dụng máy khoan cắt bê tông, xe đổ bê tông, loại máy ép cọc, xe tải, Để thực việc tăng cường đầu tư đại hóa tài sản cố định, công ty cần vượt qua khó khăn hạn chế nguồn vốn thông qua số biện pháp huy động vốn thích hợp Để tăng tài sản cố định trước hết doanh nghiệp cần xác định sách ưu tiên đầu tư vào tài sản cố định Với điều kiện nguồn vốn hạn hẹp, doanh nghiệp nên xem xét xếp ưu tiên tài sản cố định thực cần thiết cho hoạt động doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng nhiều phải thay để mua sắm đầu tư trước Sau xác định nhu cầu mua sắm thoe thứ tự ưu tiên, doanh nghiệp cần lựa chọn nhà cung cấp máy móc thiết bị tin tưởng, với chất lượng máy móc đảm bảo, dịch vụ sửa chữa bảo hành thường xuyên tốt, giá hợp lý Ngoài doanh nghiệp xem xét đến việc mua máy nhập từ nước phải đảm bảo kiểm định chất lượng sản phẩm.Có thể tính đến chuyện mua lại máy cũ để hạn chế chi phí phải đảm bảo chất lượng nguồn sản phẩm tốt.Đối với số loại máy móc thi công nguồn nhập máy cũ từ nước phổ biến.Song song với việc trọng đổi trang thiết bị, phương pháp công nghệ sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định có doanh nghiệp thời gian lẫn công suất.Kịp thời lý tài sản cố định không cần dùng hư hỏng, không dự trữ mức tài sản cố định chưa cần dùng 90 Sau mua sắm đầu tư tài sản cố định, việc đảm bảo giá trị tài sản cố định phụ thuộc vào việc đánh giá giá trị TSCĐ tạo điều kiện phản ánh xác tình hìnhbiến động VCĐ, quy mô vốn phải bảo toàn Doanh nghiệp cần xem xét điều chỉnh kịp thời giá trị củaTSCĐ để tạo điều kiện tính đúng, tính đủ khấu hao, không để vốn cố định, thường xuyên theo dõi giá trị thị trường chúng nhu cầu sử dụng doanh nghiệp, tận dụng sản phẩm cũ tránh tình trạng sử dụng máy hết thời gian tuổi thọ kỹ thuật gây hỏng hóc thời gian hao tốn nguyên vật liệu Trong trình sử dụng tài sản cố định bị hao mòn dần, giảm đàn giá trị tài sản Do tài sản cố định bị hao mòn nên chu kì sản xuấtngười ta tính chuyển lượng tương đương với phần hao mòn vào giá thànhsản phẩm Khi sản phẩm tiêu thụ, phận tiền trích lại thành mộtquỹ nhằm để tái sản xuất tài sản cố định.Công việc gọi khấu hao tài sảncố định.Như nhà quản lý cần xem xét tính toán mức khấu hao saocho phù hợp với thực trạng kinh doanh doanh nghiệp.Để quản lý hiệu quảkhấu hao tài sản cố định cần phải lựa chọn cách tính khấu hao phù hợp vàphải có phương pháp quản lý số khấu hao lũy kế tài sản cố định.Việc lựa chọn phương pháp khấu hao xác định mức khấu hao thích hợpkhông để vốn hạn chế tối da ảnh hưởng bất lợi hao mòn vô hình vấn đề cần quan tâm doanh nghiệp Trong trình sử dụng doanh nghiệp cần thực tốt chế độ bảo dưỡng, sửa chữa dự phòng tài sản cố định, không để xảy tình trạng tài sản cố định hư hỏng trước thời hạn hư hỏng bấtthường gây thiệt hại cho sản xuất Doanh nghiệp phải thực biện pháp phòng ngừa rủi ro kinhdoanh để hạn chế tổn thất nguyên nhân khách quan mua bảohiểm tài sản, lập quỹ dự phòng tài chính, trích trước chi phí dự phòng, sửa chữa lớn sửa chữa thường xuyên cho tài sản cố định để đề phòng rủi ro xảy tài sản có giá trị lớn Đối với tài sản tổn thất nguyên nhân chủ quan tập thể cá nhân ngườigây tổn thất 91 phải bồi thường theo quy định pháp luật; mức độ bồi thường dodoanh nghiệp quy định Tài sản mua bảo hiểm tổn thất tổ chức bảohiểm bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm Đối với tài sản cố định không dùng đến, nhu cầu sử dụng hiệu suất huy động thấp, doanh nghiệp cần xem xét phương án để quản lý cho thuê, chấp, nhượng bán lý tài sản.Đối với tài sản cho thuê hoạt động, doanh nghiệp phải tính khấu hao theochế độ quy định.Doanh nghiệp đem tài sản thuộc quyền quản lý sử dụng để cầm cố, chấp vay vốn bảo lãnh tổ chức tín dụng theođúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật.Còn nhượng bán tài sản không dùng nữado lạc hậu kĩ thuật, để thu hồi vốn cho mục đích kinh doanh có hiệu Doanh nghiệp nên lý tài sản phẩm chất hưhỏng, khả phục hồi, tài sản lạc hậu kí thuật, nhu cầu sửdụng, sử dụng hiệu quả, nhượng bán nguyên dạng Khi tiến hành đầy đủ biện pháp tăng quản lý tài sản doanh nghiệp phải huy động lượng vốn ban đầu lớn chi phí kinh doanh giảm so với trường hơp thuê đồng thời lực sản xuất nâng cao, khả cạnh tranh tăng sách đầu tư tài sản phù hợp 4.2.4 Giải pháp giảm tỷ trọng khoản phải thu tổng tài sản Muốn quản trị tốt khoản phải thu công ty phải có sách tín dụng tốt, đảm bảo chất lượng, số lượng độ rủi ro xác định doanh thu Chính sách tín dụng bao gồm yếu tố như: tiêu chuẩn bán chịu khách hàng, thời hạn bán chịu, thời hạn chiết khấu, tỷ lệ chiết khấu,…Việc tăng thời hạn bán chịu hay thời hạn chiết khấu làm doanh thu lợi nhuận tăng đồng thời kéo theo khoản phải thu tăng lên Việc tăng tỷ lệ chiết khấu có tác dụng khích lệ người lệ người mua toán sớm có tác dụng giảm khoản chiếm dụng khách hàng gây không thoải mái cho đối tác, từ làm thị phần doanh nghiệp.Vì định sách bán chịu doanh nghiệp cần cân nhắc đến chi phí liên quan 92 đến sách tín dụng này, mức lợi nhuận thu rủi ro phải đánh đổi từ việc phát sinh chi phí nợ khó đòi Việc quản lý chặt khoản phải thu góp phần giảm chi phí hội cho việc sử dụng vốn giảm thiểu nguy tăng nợ khó đòi gây vốn cho doanh nghiệp Khi phân tích tình hình tài công ty qua năm thấy công ty có tỷ trọng khoản phải thu khách hàng cao tài sản ngắn hạn tổng tài sản Tuy đặc điểm ngành xây dựng toán theo tiến độ thi công, có dự án yêu cầu doanh nghiệp ứng vốn trước để thi công, sau toán với chủ đầu tư Chủ dự án công ty lại chủ yếu đơn vị nhà nước nên việc thất thoát hay vốn khó đòi khách hàng khó xảy Tuy nhiên tỷ trọng khoản phải thu cao dẫn đến tình trạng thiếu vốn doanh nghiệp, đồng thời làm tăng chi phí sử dụng vốn Công ty cần lưu ý việc toán tiến độ dự án để thu hồi vốn Trước hết doanh nghiệp cần có phận phân tích khách hàng để sàng lọc đối tượng khách hàng nên không nên áp dụng sách tín dụng nới lỏng Đối với bạn hàng lâu năm, khách hàng lớn, khách hàng có lịch sử toán hạn…có thể áp dụng sách tín dụng thương mại mở rộng nhằm thu hút tiêu thụ sản phẩm Đối với đại lý bán lẻ quen thuộc, khách hàng tiềm thực chiết khấu để khích lệ khách hàng trả tiền hạn Đối với khách hàng có lịch sử toán không tốt, bị vốn, … doanh nghiệp nên có biện pháp thích hợp để thu hồi nợ, chẳng hạn yêu cầu tài sản đảm bảo, loại thương phiếu mang tính ràng buộc, yêu cầu tín chấp qua trung gian toán, … giám sát chặt chẽ việc thu nợ đối tượng khách hàng để đảm bảo thu đủ hạn Đặc biệt với dự án thi công giao thông công cộng, công ty cần có phận hành có chất lượng cao, đảm bảo tiến độ thi công chất lượng công trình, vừa phải đảm bảo thủ tục hồ sơ pháp lý để toán tiền dự án cho 93 công ty Có khả bị chiếm dụng thiếu vốn doanh nghiệp hạn chế 4.2.5 Giải pháp cải thiện khả toán tức thời Trước hết để trì lượng tiền hợp lý doanh nghiệp cần xác định lượng tồn tiền mặt cho giai đoạn cụ thể để có kế hoạch huy động chi tiêu phù hợp Một doanh nghiệp nhận đủ tiền để toán hoá đơn đến hạn phải trả, nhiệm vụ giảm tỷ lệ xói mòn tiền mặt việc cắt giảm chi phí tới mức thấp Sau đó, chuẩn bị dự án tiền mặt ngắn hạn chuẩn bị nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp Bên cạnh lên danh sách khoản tiền người khác nợ doanh nghiệp đòi nhiều tốt.Từ số tiền này, doanh nghiệp ưu tiên chi trả cho khoản cần thiết thuế chi phí quan trọng, hoãn chi trả hoá đơn khác với nhà cung cấp hay chủ nợ lớn Cách thức để tăng lượng tiền mặt sử dụng doanh nghiệp mở dạng tài khoản liên thông ngân hàng Điều cho phép doanh nghiệp có khoản lãi số dư tiền mặt vượt chuyển tiền từ tài khoản vốn không cần thiết sang tài khoản khác chuyển trở lại cần thiết Đây biện pháp an toàn tạo mức sinh lời tương đối doanh nghiệp có lượng tiền mặt dư thừa tạo hội cho doanh nghiệp huy động tiền toán từ tài khoản khác trường hợp cần thiết Một biện pháp tăng tiền cần thiết đánh giá chi phí chung doanh nghiệp xem có hội cắt giảm chúng hay không Việc cắt giảm chi phí không cần thiết tác động trực tiếp tới số lợi nhuận Các chi phí hoạt động, thuê mướn, quảng cáo, lao động gián tiếp hay chi phí văn phòng, chi phí gián tiếp mà doanh nghiệp phải chịu để vận hành hoạt động kinh doanh chi phí trực tiếp nguyên vật liệu hay lao động trực tiếp.Để thực nhiệm vụ này, doanh nghiệp cần xây dựng chế quản lý điều hành nguồn vốn 94 chi phí sản xuất kinh doanh hiệu theo hướng cấu thu chi phù hợp với việc cắt giảm chi phí đầu vào Không có vậy, hệ thống quản lý chi tiêu bước thực tự động hoá, đẩy mạnh phân cấp nhằm cân đối tỷ lệ chi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh thời kỳ đảm bảo an toàn tài doanh nghiệp Doanh nghiệp cần đàm phán để có điều khoản toán dài với nhà cung cấp.Thời gian toán dài tốt nhằm giữ đồng tiền lại với doanh nghiệp lâu hơn.Đối với khách hàng nên sử dụng sách khuyến khích toán sớm để bớt khoản nợ đọng, tạo lượng tiền mặt nhanh cho doanh nghiệp Ngoài doanh nghiệp xây dựng chuyên thi công dự án cho đơn vị nhà nước việc doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thủ tục kỹ thuật lực cạnh tranh chu đáo, đầy đủ để thu tiền tạm ứng từ chủ đầu tư vấn đề cần trọng Khi huy động lượng tiền mặt hợp lý công việc người lao động thủ quỹ nhà quản trị vô quan trọng Song song với việc đề kế hoạch thu chi hợp lý huy động tiền cho doanh nghiệp cho đảm bảo khả toán không làm nhiều chi phí ứ đọng tiền, đồng thời việc đảm bảo lượng tiền huy động cất giữ an toàn, chi tiêu theo quy trình kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng chi tiêu quỹ, biển thủ gây thất thoát công quỹ làm ảnh hưởng đến lượng tiền mặt khả toán doanh nghiệp 4.2.6 Giải pháp nhằm tăng khả sinh lời thông qua việc sử dụng đòn bẩy tài Khả sinh lời doanh nghiệp đạt giá trị thấp, chưa mức trung bình ngành nguyên nhân khả tạo lợi nhuận khuếch đại lợi nhuận Việc tạo lợi nhuận cải thiện thông qua giải pháp nhóm nhóm nhằm tăng doanh thu giảm chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Còn khả khuếch đại lợi nhuận cải thiện thông qua việc doanh nghiệp đầu tư sử dụng sách đòn bẩy hợp lý.Thông qua đòn bẩy kinh doanh doanh nghiệp có khả 95 khuếch đại lợi nhuận trước lãi vay thuế, sau nhờ vào tác động đòn bẩy tài khuếch đại tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cho doanh nghiệp.Qua phân tích hệ thống đòn bẩy doanh nghiệp năm trở lại thấy doanh nghiệp áp dụng sách đòn bẩy kinh doanh mức thấp sử dụng tài sản cố định, đòn bẩy tài không huy động mức cao doanh nghiệp tăng cường sử dụng chi phí vốn chủ sở hữu Tuy việc có thuận lợi không gây áp lực toán chi phí kế toán cho công ty, phù hợp với doanh nghiệp hạn chế quy mô không đảm bảo mức lợi nhuận cần thiết thời kỳ suy thoái cầu sản phẩm Tuy nhiên xem xét tăng trưởng nhu cầu thị trường giai đoạn tới việc đảm bảo mức doanh thu hòa vốn khó khăn, công ty nên tận dụng hệ thống đòn bẩy hợp lý để khuêch đại lợi nhuận khả sinh lời cho chủ sở hữu Về hệ thống đòn bẩy kinh doanh, để tăng cường mức độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh doanh nghiệp phải ý đến việc đầu tư tài sản có chi phí cố định, mà cụ thể tài sản cố định.thông qua việc tăng cường đầu tư mua sắm máy móc thiết bị trình bày trên, vừa có tác dụng tăng lực sản xuất góp phần tăng doanh thu, vừa hạ giá thành sản phẩm Đồng thời hành động mang đến hội khuếch đại EBIT lớn cho công ty Về sách huy động vốn đòn bẩy tài chính: Việc huy động vốn nhu cầu thiết công ty nhằm tăng nguồn vốn đầu tư tài sản cố định để gia tăng lực cạnh tranh giai đoạn tới Công ty huy động vốn từ nguồn bên bên doanh nghiệp Nguồn vốn bên lợi nhuận giữ lại quỹ khấu hao tài sản cố định mà nhà nước cho phép để lại để tái đầu tư sản xuất kinh doanh Do lợi nhuận công ty năm gần không khả quan, tài sản cố định công ty lại nên quỹ khấu hao không nhiều Do khả huy động vốn từ nguồn bên công ty tương đối hạn hẹp Ngoài ra, thấy năm 2013 công ty TNHH Phong Phú huy động thêm vốn đầu tư chủ sở hữu nên tình hình tài 96 có hệ số nợ không lớn, khả huy động vốn bên tương đối dễ dàng, chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu cao nhiều so với chi phí sử dụng lãi vay không mang lại lợi ích chắn thuế Vì công ty nên xem xét huy động thêm vốn từ bên thông qua số nguồn như: Huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ cán công nhân viên chức lao động công ty: thời gian vừa qua kết kinh doanh doanh nghiệp không cao việc công ty trụ lại ngành với kết không thấp chứng tỏ nỗ lực lớn ban lãnh đạo công ty Trong tương lai dự báo nhu cầu sản phẩm xây dựng ngày tăng, cần ban quản lý công ty đưa phương án hoạt động khả thi thuyết phục người lao động công ty đóng góp vào thành công chung doanh nghiệp Việc huy động vốn thông qua vay vốn người lao động có chi phí sử dụng vốn thấp, hưởng khoản tiết kiệm từ thuế, đồng thời áp lực toán hồ sơ thủ tục không phức tạp doanh nghiệp huy động vốn từ ngân hàng trung gian tài Do nguồn vốn khả thi cho doanh nghiệp việc tăng vốn hoạt động Tuy nhiên công ty nhỏ nên nguồn vốn không dồi Liên kết với đơn vị khác: công ty thực liên doanh liên kết với doanh nghiệp ngành, chẳng hạn việc mua lại gói thầu trúng tập đoàn công ty lớn Đây vừa biện pháp tăng doanh thu doanh nghiệp đồng thời tạo mối quan hệ tốt đẹp với công ty lớn Nhờ doanh nghiệp tranh thủ thực hoạt động liên kết để huy động vốn, trao đổi để khắc phục nhược điểm quy mô hiệu suất tài sản cố định, đồng thời tiếp thu học hỏi kinh nghiệm quản lý tổ chức ưu việt Những doanh nghiệp mà công ty nên hướng tới để liên doanh tập đoàn xây dựng lớn đặc biệt công ty nước có ý định phát triển thị trường xây dựng Việt Nam.Họ cần doanh nghiệp nội địa làm chỗ dựa tiên phong hoạt động tìm hiểu thị 97 trường.Đó hội tốt cho việc liên kết huy động vốn công ty nhỏ lẻ công ty TNHH Phong Phú Ngoài để khắc phục hạn hẹp quy mô vốn chủ sở hữu, công ty xem xét đến việc chuyển đổi hình thức pháp lý sang công ty cổ phần Đây hội tốt để phát hành cổ phiếu thị trường chứng khoán ấm dần, hội đầu tư cao Nếu công ty e ngại việc chuyển đổi thành công ty cổ phần công khai sử dụng việc phát hành cổ phiếu cho người lao động, cho khách hàng lâu năm, cho ban ngành sở xây dựng tỉnh lân cận Đây đối tượng có nguồn vốn tương đối dồi dễ đạt thống cách thức quản lý bên tin tưởng có mối quan hệ lâu dài Đồng thời việc gắn chặt quyền lợi trách nhiệm chủ sở hữu doanh nghiệp người lao động công ty hình thức giúp người lao động làm việc có trách nhiệm đạt suất cao Chuyển đổi hình thức pháp lý sang công ty cổ phần tỏ có nhiều ưu việt hình thức công ty TNHH nguồn huy động vốn tốt cho công ty Ngoài công ty không muốn ảnh hưởng đến khả quản lý kiểm soát xem xét phương án tiếp tục huy động vốn vay cách tăng huy động nợ dài hạn Như phân tích công ty TNHH Phong Phú tập trung huy động nguồn vốn vay nợ chủ yếu thông qua vay ngắn hạn, thời điểm lãi suất huy động ngắn hạn nhỏ lãi suất dài hạn.Tuy nhiên công ty sử dụng nhiều hạn mức nhiều khoản vay ngân hàng khác nên việc lãi suất bị nâng lên phổ biến.Nếu tương lai công ty cần huy động vốn từ ngân hàng chi phí sử dụng vốn vay tăng lên đáng kể, vừa tăng áp lực toán lại tăng chi phí tài chính, việc sử dụng đòn bẩy tài không nhiều hội phát huy tính tích cực Ngoài ra, xem xét thời điểm kinh tế tại, với dự báo tương lai lãi suất tăng cao, lạm phát có nguy tăng lên đến 6%,…thì việc huy động nợ dài hạn thông qua vay nợ dài hạn tiết kiệm chi phí lại không tạo áp lực toán 98 với công ty nợ ngắn hạn Việc giảm huy động nguồn vốn ngắn hạn góp phần giảm giãn chi phí tài cho doanh nghiệp mà giữ nguyên quyền kiểm soát cho cổ đông.Mặt khác công ty mở rộng quan hệ tín dụng với ngân hàng để tranh thủ hạn mức vay có mức lãi suất ưu đãi Ngoài biện pháp để huy động vốn trên, công ty xem xét đến việc đấu thầu dự án có vốn tài trợ ODA nước ngoài, dự án có giá trị đầu tư lớn, việc giải ngân cho thi công dễ dàng vốn nước Đồng thời hội huy động vốn đối ứng từ ngân hàng sách ngân hàng phát triển tương đối cao.Nguồn vốn đầu tư lớn khả thi công tạo lợi nhuận doanh nghiệp rộng mở 99 KẾT LUẬN Phân tích tài vấn đề vô quan trọng nhà quản trị công ty đối tượng liên quan.Việc phân tích tài đòi hỏi phải thực thường xuyên, liên tục để đảm bảo chủ thể nhận định sức khỏe tài doanh nghiệp họ quan tâm, từ có định đầu tư đắn hiệu Luận văn với đề tài Phân tích tài công ty TNHH Sản xuất thương mại Phong Phú đề cập đến số nội dung : Thứ hệ thống hóa sở lý luận phân tích tài doanh nghiệp Trình bày hệ thống tiêu chí, tiêu nhằm đánh giá quy mô, kết kinh doanh, dòng thu chi khả sinh lời, khả toán, hiệu suất hoạt động doanh nghiệp Thứ hai sở lý luận trình bày, luận văn tiến hành tính toán, phân tích đánh giá tình hình tài giai đoạn năm gần công ty qua rút thành tựu, hạn chế tài công ty Từ đưa số dự báo tình hình tài công ty năm tới từ 2015 – 2017 để giúp nhà quản trị có nhìn tổng quát linh hoạt để ứng phó với diễn biến thị trường tác động đến doanh nghiệp Thứ ba dựa tảng thành tựu hạn chế tình hình tài công ty, tác giả có đề cập số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài đơn vị Tuy cố gắng hạn chế nguồn tài liệu, trình độ nhận thức lực nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả hy vọng nhận ý kiến góp ý Quý thầy cô, bạn độc giả để luận văn hoàn thiện Hà Nội tháng 10 năm 2015 100 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt Lê Thị Kim Anh, 2012 Phân tích tài công ty TNHH Tâm Châu Luận văn thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thị Lan Anh Phạm Thị Thủy 2012 Báo cáo tài phân tích, dự báo Định giá NXB ĐH Kinh tế Quốc dân Công ty chứng khoán Bảo Việt, 2015 Báo cáo ngành xây dựng Công ty cổ phần chứng khoán FPT, 2015 Phân tích báo cáo tài ngành xây dựng 2009 – 2013 Hà Nội Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phong Phú Báo cáo tài 2012 – 2014 Hà Nội Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai Báo cáo tài 2012– 2014 Công ty cổ phần Sông Đà 96 Báo cáo tài 2012 - 2014 Công ty chứng khoán MayBank KIMENG Việt Nam, 2014 Báo cáo phân tích ngành xây dựng Hồ Chí Minh Công ty chứng khoán Rồng Việt, 2014 Triển vọng phát triển ngành xây dựng 10 Bạch Đức Hiển Chuyên đề Dự báo tài doanh nghiệp Hà Nội 11 Hồ Ngọc Hảo, 2010 Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia 12 Trần Thị Minh Hương, 2008 Hoàn thiện hệ thống tiêu phân tích tài tổng công ty hàng không Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học kinh tế Quốc Dân 13 Nguyễn Đình Kiệm, 2010 Giáo trình Tài doanh nghiệp Hà Nội: Học viện Tài 14 Vũ Văn Ninh Bùi Văn Vần, 2013 Giáo trình Tài doanh nghiệp Hà Nội: Học viện tài 102 15 Võ Thị Thanh Nga, 2012 Phân tích tình hình tài công ty cổ phần Lilama Hà Nội 16 Đặng Nguyễn Hồng Phúc, 2013 Phân tích báo cáo công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Năng Phúc, 2015 Giáo trình Phân tích báo cáo tài Hà Nội: NXB Đại học kinh tế quốc dân 18 Nguyễn Kim Phượng, 2015 Phân tích dự báo tài công ty cổ phần đường Biên Hòa Luận văn thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 19 Phạm Ngọc Quế, 2012 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần Lilama 10 Luận văn thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 20 Trương Thanh Sơn, 2012 Phân tích tình hình tài công ty cổ phần rượu bia Đà Lạt 21 Nghiêm Thị Thà, 2012 Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp Hà Nội: NXB Học viện Tài 22 Trần Thanh Thủy, 2013 Phân tích tình hình tài công ty xuất nhập Vinashin 23 Nguyễn Trung Tiến Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long 24 Trần Thị Vân, 2015 Phân tích dự báo tài công ty cổ phần hóa chất Việt Trì 25 Nguyễn Anh Vinh, 2010 Phân tích tài công ty cổ phần Alphanam Luận văn thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội 26 Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam, Năm 2013 Tổng quan ngành chế biến gỗ Việt Nam 27 Lê Thị Xuân, 2011 Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp Hà Nội: Học viện ngân hàng B Website 103 28 http://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/doanh-nghiep-nganh-xay-dung-se-cotrien-vong-tot-115963.html 29.http://tinnhanhchungkhoan.vn/bcpt/mbke-bao-cao-nganh-xay-dung-1337.html 30.http://fpts.com.vn/FileStore2/File/2015/05/13/FPTS_baocaonganhxaydung_052015 pdf 31 http://cafef.vn/bat-dong-san/nganh-xay-dung-voi-nhieu-trien-vong-tuoi-sang20150515160944616.chn Và số trang web chuyên ngành khác 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình và dự báo tài chính công ty TNHH Phong Phú, Phân tích tình hình và dự báo tài chính công ty TNHH Phong Phú, Phân tích tình hình và dự báo tài chính công ty TNHH Phong Phú, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, 1 Tổng quan nghiên cứu, c. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp, 3 Dự báo tài chính, 2 Phương pháp phân tích số liệu, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ, 1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phong Phú, 3 Dự báo tài chính năm 2015 - 2017 của công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phong Phú, Bảng 3.18 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự báo, CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay