Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo VN (TT)

24 191 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:58

1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ ngữ xưng hô phận cấu thành hệ thống ngôn ngữ dân tộc mang đặc trưng ngôn ngữ - tư dân tộc Việc lựa chọn sử dụng từ xưng hô cụ thể bộc lộ thái độ, tình cảm định người nói người đối thoại Từ trước đến có nhiều công trình nghiên cứu từ xưng hô, từ ngữ xưng hô Phật giáo lại chưa quan tâm nghiên cứu Trong đó, lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo nằm hệ thống từ xưng hô người Việt Việc nghiên cứu TNXHPG góp phần vào việc nghiên cứu hệ thống từ xưng hô tiếng Việt thêm hoàn chỉnh phong phú, góp phần vào việc nghiên cứu, biên soạn giảng dạy ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ tôn giáo sau Hơn nữa, PGVN chưa có thống xưng hô giao tiếp ba miền, số tăng ni trẻ có xu hướng xưng hô theo DTTT Đây vấn đề cấp thiết cần quan tâm nghiên cứu bối cảnh xã hội Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ đặc điểm từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa cách sử dụng từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam Góp phần minh chứng cho phong phú đa dạng hệ thống từ ngữ xưng hô Phật giáo nói riêng xưng hô giao tiếp người Việt nói chung Đồng thời, bảo tồn phát huy vốn từ vựng tiếng Việt mang tính đặc trưng ngôn ngữ văn hoá Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án đặt nhiệm vụ sau: - Khảo sát lịch sử nghiên cứu đề tài nêu vấn đề cấp thiết việc nghiên cứu Trên sở lí thuyết nêu hệ thống từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam - Khảo sát, thống kê, miêu tả, phân loại theo hệ thống từ ngữ xưng hô Phật giáo từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm tạo cho ngữ liệu thêm phong phú đa dạng, để thực cho trình phân tích đặc điểm ngôn ngữ - Phân tích đặc điểm hệ thống ngôn ngữ từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam Cụ thể số đặc điểm từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa cách sử dụng lớp từ ngữ xưng hô Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án gồm 169 đơn vị từ ngữ (ĐTNX, DTTT danh xưng PG) vai xưng hô giao tiếp PGVN 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đối với lớp từ ngữ xưng hô PGVN, từ vựng luận án nghiên cứu đặc điểm nguồn gốc phạm vi sử dụng Về ngữ pháp, nghiên cứu đặc điểm cấu tạo đặc điểm từ loại Về ngữ nghĩa, nghiên cứu số yếu tố đặc trưng yếu tố giới tính, yếu tố tôn ti, yếu tố nghĩa danh xưng Phật giáo cấu trúc nét nghĩa từ ngữ xưng hô PGVN Về cách sử dụng, trước nghiên cứu luận án khảo sát thống kê việc sử dụng vai tình giao tiếp Sau đó, luận án phân tích đặc điểm từ ngữ xưng hô PGVN qua đặc trưng văn hoá ứng xử giao tiếp người Việt Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Cách tiếp cận Luận án sử dụng kiến thức phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học đại, kết hợp kiến thức liên ngành văn hóa, xã hội vào nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ lớp từ ngữ dùng xưng hô tiếng Việt 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp miêu tả ngôn ngữ, với thủ pháp nghiên cứu như: thủ pháp thống kê, phân loại; thủ pháp phân tích cấu tạo từ; thủ pháp phân tích thành tố trực tiếp; thủ pháp phân tích nét nghĩa; thủ pháp phân tích ngôn cảnh; thủ pháp phân tích tình trực tiếp Ngoài ra, luận án sử dụng phương pháp so sánh lịch sử, với thủ pháp phân tích từ nguyên, nhằn phát đặc điểm nguồn gốc ý nghĩa từ nguyên TNXH PGVN Luận án sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, nhằm phát đặc điểm cách sử dụng TNXH PGVN qua vùng miền tình giao tiếp cụ thể PGVN Đồng thời, luận án sử dụng phương pháp tổng hợp phương pháp quy nạp qua chương mục Nguồn ngữ liệu Luận án dựa nguồn liệu sau: Từ điển Phật học (1966) Đoàn Trung Còn, Từ điển Phật học Huệ Quang Thích Minh Cảnh (chủ biên), từ điển tiếng Việt Hoàng Phê (2008) Cùng với đó, thu thập từ kinh sách, báo chí, văn Phật giáo, trang web Phật giáo qua khảo sát thực tế từ trung tâm Phật giáo Đóng góp luận án Luận án góp phần vào việc nghiên cứu làm phong phú thêm vốn hiểu biết hệ thống từ ngữ xưng hô tiếng Việt; góp phần vào việc nghiên cứu bảo tồn vốn từ vựng tiếng Việt nói chung vốn từ mang tính ngôn ngữ - văn hóa đặc trưng Phật giáo nói riêng Giúp cho người hiểu biết sử dụng từ ngữ xưng hô giao tiếp Phật giáo Qua đó, luận án góp phần vào việc nghiên cứu biên soạn hệ thống từ ngữ xưng hô tiếng Việt, ngôn ngữ học xã hội Đồng thời giúp cho việc giảng dạy trường Phật giáo có thêm giáo trình giảng dạy Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án có ba chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lí luận Chương 2: Đặc điểm từ vựng ngữ pháp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa cách sử dụng từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu từ ngữ xƣng hô a Tình hình nghiên cứu nƣớc Ở kỷ 19 sau, nhà nghiên cứu ngôn ngữ mở rộng hướng nghiên cứu như: Nghiên cứu ngôn ngữ văn hóa ngôn ngữ nhân chủng học có W.Von Humboldt, Sigmund Freud… G.Murdock, F.Lounsbury, Needham , có công trình nghiên cứu liên quan đến danh từ thân tộc nêu mối quan hệ DTTT Đồng thời đề cập tới đại từ nhân xưng để giải thích mối quan hệ gia đình xã hội Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học cấu trúc như: M.B.Emeneau, Thompson L.C … gọi tất “các phương tiện vật chất” dùng để thực hành vi xưng hô chia đại từ xưng hô thành hai nhóm: đại từ xưng hô chuyên dụng đại từ xưng hô lâm thời 4 Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học chức như: M.A.K.Halliday, Brown, Lương Văn Hy quan tâm đến ngữ pháp chức năng, chức giao tiếp, hệ qui chiếu ngôi, trục quyền uy thân sơ… để nghiên cứu từ xưng hô giao tiếp b Tình hình nghiên cứu nƣớc Lớp từ xưng hô tiếng Việt nhà nghiên cứu quan tâm sớm, từ Alexandre de Rodhes (1651), Trương Vĩnh Ký (1884), Trần Trọng Kim (1940), tiếp nối sau có nhà ngôn ngữ học như: Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Thiện Giáp, Nguyễn Phú Phong, Trương Thị Diễm… tác giả theo hướng sau: Ở góc độ lí luận chung, từ xưng hô nhà Việt ngữ như: Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Lân, Nguyễn Kim Thản, Nguyễn Tài Cẩn, Lê Biên xem từ xưng hô đại từ xưng hô danh từ thân tộc, từ xưng hô với chức ngữ pháp từ loại Còn Nguyễn Phú Phong, Bùi Minh Yến, Nguyễn Văn Chiến, Ngyễn Văn Khang, Trương Thị Diễm… bàn từ xưng hô theo hướng ngữ pháp chức giao tiếp Lớp từ ngữ xưng hô sử dụng với chức giao tiếp gia đình xã hội Từ xưng hô đào sâu phân tích phạm vi sử dụng, tác dụng giao tiếp thực đối chiếu liên ngữ 1.1.2 Tình hình nghiên cứu từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam a Tình hình nghiên cứu nƣớc Ở nước chưa có công trình nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ từ ngữ xưng hô PGVN, có số giảng cách xưng hô Phật giáo như: Bài giảng “Cách xưng hô Phật giáo” Thích Chân Tuệ, giảng tổ đình Từ Quang – Montreal, Canada năm 2005, Thích Như Điển (2013) Đức, trang web www.lebichson.org [134], trình bày cách xưng hô Phật giáo mối quan hệ hàng xuất gia với hàng gia Phật giáo Tuy nhiên, giảng không vào nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo b Tình hình nghiên cứu nƣớc Ở nước, có số viết liên quan đến từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam, đáng ý viết Phạm Hoài Phong “xưng hô văn hoá giao tiếp Phật giáo Nam Bộ” tạp chí Đạo Phật ngày nay, số web www.daophatngaynay.com đề cập đến mối quan hệ giao tiếp Phật giáo Nam Bộ chưa vào nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam Trực tiếp liên quan đến đề tài luận án, kể đến công trình nghiên cứu năm 2011 “Từ xưng hô Phật giáo” [44] Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn thạc sĩ, vấn đề chưa nghiên cứu cách đầy đủ hệ thống ngôn ngữ 1.2 Cơ sở lí luận 1.2.1 Một số khái niệm từ ngữ liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.2.1.1 Khái niệm từ ngữ tiếng Việt a Từ gì? Theo Đỗ Hữu Châu: “Từ tiếng Việt âm tiết cố định, bất biến, có ý nghĩa định, nằm phương thức (hoặc kiểu cấu tạo) định, tuân theo đặc điểm ngữ pháp định, lớn từ vựng nhỏ để tạo câu” [12, tr.201] Có nhiều quan niệm từ, theo chúng tôi, từ tiếng Việt hiểu đơn vị nhỏ gồm hình vị hai hình vị trở lên có ý nghĩa từ vựng hay ngữ pháp định, có tính hoàn chỉnh có khả kết hợp để cấu tạo cụm từ câu b Từ ngữ gì? Nguyễn Thiện Giáp lại cho rằng: “Ngữ cụm từ sẵn có tiếng Việt, có giá trị tương đương với từ, có nhiều đặc điểm giống với từ” [42, tr.155] Vậy, ngữ từ ngữ nói chung, đơn vị tương đương với từ, bao gồm cụm từ cố định cụm từ tự 1.2.1.2 Khái niệm từ ngữ vay mượn, từ ngữ toàn dân, từ địa phương biệt ngữ a Về từ ngữ vay mƣợn Là lớp từ tiếp xúc quốc gia nhu cầu vay mượn để bổ sung vào lớp từ thiếu để giao tiếp Vậy, từ ngữ vay mượn lớp từ ngữ vay mượn từ ngôn ngữ khác để làm phong phú thêm cho vốn từ vựng ngôn ngữ nhận b Về từ toàn dân Từ toàn dân lớp từ vựng toàn dân hiểu sử dụng Nó vốn từ chung cho tất người nói tiếng Việt c Về từ địa phƣơng Từ địa phương từ vựng dùng hạn chế phạm vi địa phương đó, mà có người địa phương hiểu sử dụng Còn người địa phương khác không sử dụng sử dụng d Về biệt ngữ Biệt ngữ bao gồm đơn vị từ vựng sử dụng tầng lớp xã hội định, mục đích định Biệt ngữ Phật giáo dùng cộng đồng Phật giáo định 1.2.1.3 Khái niệm cấu tạo từ tiếng Việt a Về cấu tạo từ đơn, từ ghép Nguyễn Tài Cẩn [9] xác định: Từ đơn từ cấu tạo tiếng, tức có âm tiết hay hành vi, từ ghép có hai tiếng trở lên, dựa theo quan hệ ý nghĩa Thế nhưng, dựa vào tính chất mối quan hệ ngữ pháp thành tố cấu tạo, nhà Việt ngữ học phân chia từ ghép tiếng Việt hai nhóm: từ ghép đẳng lập từ ghép phụ b Khái niệm cấu tạo ngữ: cụm từ tự cụm từ cố định Nguyễn Thiện Giáp cho rằng: “Ngữ cụm từ sẵn có tiếng Việt, có giá trị tương đương với từ, có nhiều đặc điểm giống với từ” [42, tr.155] Vậy, hiểu được, “ngữ” cụm từ có sẵn tiếng Việt, tái lời nói từ Trong tiếng Việt, “ngữ”: ngữ định danh, thành ngữ quán ngữ Thế nhưng, với lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam, luận án nghiên cứu ngữ định danh làm phương tiện xưng hô Ví dụ: trưởng lão hoà thượng, tăng ni sinh… 1.2.1.4 Khái niệm đặc điểm ngữ pháp từ ngữ tiếng Việt Đối với lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam, luận án vào nghiên cứu đại từ, danh từ ngữ danh từ làm phương tiện xưng hô a Về đại từ đại từ nhân xƣng Theo Lê Biên cho rằng: “Đại từ trỏ thay Nói cách bao quát, nghĩa đại từ biểu thị quan hệ định vị (relations déictiques) bao gồm nghĩa trỏ thay thế” [5, tr.120] Đại từ gồm có: Đại từ nhân xưng, đại từ định, đại từ dùng để hỏi, đại từ phiếm chỉ…Nhưng quan trọng cho việc nghiên cứu từ ngữ xưng hô đại từ nhân xưng Đại từ nhân xưng: Là đại từ dùng để xưng hô thay trỏ người Trong tiếng Việt có khoảng 20 đại từ nhân xưng chuyên dụng như: tôi, tao, ta, người ta, người, ngài, mình, chúng, họ, chúng tôi, chúng ta, chúng nó, người… 7 Một số đại từ thị, đại từ phiếm đại từ để hỏi sử dụng phương tiện xưng hô b Về danh từ Danh từ chia làm hai loại danh từ riêng danh từ chung Danh từ chung làm phương tiện xưng hô danh từ thân tộc, danh từ chức vụ, nghề nghiệp… Danh từ riêng làm phương tiện xưng hô tên người, danh từ riêng vật riêng biệt như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Hà Nội Danh từ riêng kết hợp với hô ngữ dùng để gọi tên như: Việt Nam ơi! Huế ơi! c Ngữ danh từ Ngữ danh từ tập hợp từ có từ đứng làm trung tâm, gọi đoản ngữ, hay ngữ danh từ Ngữ danh từ phải hội đủ đặc điểm: (1) ngữ có trung tâm, mà trung tâm phải danh từ (2) Vai trò ngữ danh từ câu phải tương ứng với vai trò danh từ trung tâm (3) Có khả tách khỏi câu để khảo sát từ quan trọng danh từ quan hệ cú pháp với từ nằm 1.2.2 Từ ngữ xƣng hô tiếng Việt 1.2.2.1 Khái niệm xưng hô từ ngữ xưng hô tiếng Việt a Khái niệm xƣng hô Xưng hô thuật ngữ dùng để việc tự gọi (xưng) gọi người khác (hô) giao tiếp với Hiểu cách chung nhất, theo định nghĩa từ điển tiếng Việt: xưng hô “Tự xưng gọi người khác nói với để biểu thị tính chất mối quan hệ với nhau” [45, tr.1163] Theo Nguyễn Văn Khang: “Xưng hô hành động tự xưng nói với người khác gọi người khác hội thoại (kể người nhắc tới) để bộc lộ tính chất tình cảm mối quan hệ xã hội với nhau” [62, tr.210] b Khái niệm từ ngữ xƣng hô Trương Thị Diễm cho rằng: “Từ xưng hô bao gồm từ, ngữ, cấu trúc ngôn ngữ (trong từ đóng vai trò bản) sử dụng để xưng hô giao tiếp” [35, tr.23] Như vậy, theo quan niệm, từ ngữ xưng hô tiếng Việt từ ngữ (định danh) dùng để tự xưng với người khác gọi người khác mối quan hệ giao tiếp, bao gồm người nhắc tới giao tiếp 1.2.2.2 Hệ thống từ ngữ xưng hô tiếng Việt Hệ thống từ xưng hô tiếng Việt gồm: a Xưng hô từ xưng hô chuyên dụng như: Các đại từ nhân xưng, danh từ thân tộc b Xưng hô chức danh, gồm: Gọi chức danh, gọi nhiều hay tất chức danh c Xưng hô họ tên, gồm: Xưng hô tên, xưng hô họ, xưng hô tên đệm + tên, xưng hô họ + tên d Xưng hô tên người thân thuộc tên chồng, vợ, e Xưng hô kết hợp (chức danh + tên họ) f Xưng hô khuyết vắng từ xưng hô 1.2.3 Từ ngữ xƣng hô Phật giáo Việt Nam 1.2.3.1 Khái lược Phật giáo Việt Nam Phật giáo truyền vào Việt Nam từ cuối kỷ thứ nhất, đầu kỷ thứ hai hai ngả đường đường thủy đường 1.2.3.2 Khái niệm từ ngữ xưng hô Phật giáo VN a Về từ xƣng hô Phật giáo Từ xưng hô Phật giáo đơn vị ngôn ngữ thuộc hệ thống tiếng Việt người nói (viết) sử dụng để xưng trước người đối thoại gọi người tiến hành hội thoại giao tiếp ứng xử Phật giáo b Về ngữ xƣng hô Phật giáo Từ ngữ xưng hô Phật giáo phần lớn danh xưng Phật giáo dùng để xưng hô nhân vật với giao tiếp cửa Thiền 1.2.3.3 Hệ thống từ ngữ xưng hô Phật giáo VN Nhóm Các đại từ nhân xƣng chuyên dụng Các đại từ nhân xưng như: tôi, chúng tôi, chúng ta, họ, chúng họ, ngài, ngươi, nó, chúng sử dụng để xưng hô giao tiếp Phật giáo Nhóm Các danh từ thân tộc Từ danh từ thân tộc như: tổ, ôn, cụ, bố, chú, bác, cô, tỷ, muội, cố, anh, em, chị, ông, con, cháu Nhóm Các danh xƣng Phật giáo a Danh xưng Phật giáo Bắc tông Như danh xưng nghi lễ (Hoà thượng chứng minh, thượng toạ chủ sám, thầy, thầy công văn, pháp sư, thầy yết ma, giáo thọ sư) Danh xưng hành chánh (Hoà thượng, thượng toạ, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô), danh xưng sinh hoạt ngày (sư tổ, sư cố, sư ông, sư bà, sư phụ, sư thầy) danh xưng hàng Phật tử gia (đạo hữu, Phật tử, thiện nam, tín nữ ) b Danh xưng Phật giáo Nam tông Gồm có danh xưng hàng xuất gia (sư/thầy, đại đức, ngài, pháp sư, tỳ kheo, sư cả…) danh xưng hàng gia (thiện nam tử, thiện nữ nhơn, giới tử, Phật tử, thiện tín, thí chủ, nam nữ cư sĩ) 1.2.4 Giao tiếp văn hóa ứng xử giao tiếp 1.2.4.1 Khái niệm giao tiếp nhân tố tác động đến từ ngữ xưng hô giao tiếp a Khái niệm giao tiếp Giao tiếp hoạt động giao tiếp ngôn ngữ tiếp xúc người (nhóm người) với người (nhóm người), diễn trao đổi thông tin, tác động qua lại người với người tri giác người người b Các nhân tố tác động đến từ ngữ xƣng hô giao tiếp b1 Nhân vật giao tiếp - Vai giao tiếp Trong giao tiếp, nhân vật đảm nhận vai giao tiếp khác nhau, gồm vai phát ngôn (vai xưng) vai nhận (vai hô), kể vai nhắc đến - vai thứ giao tiếp Tất vai giao tiếp có ảnh hưởng định đến hình thức nội dung giao tiếp - Quan hệ liên cá nhân Quan hệ liên cá nhân quan hệ xét tương quan xã hội, hiểu biết, tình cảm nhân vật giao tiếp với Quan hệ liên cá nhân xác định theo hai trục quan hệ: Quan hệ quyền uy (trục tung) quan hệ thân sơ (trục hoành) - Vị giao tiếp Chính vị trí xã hội nhân vật hội thoại lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn sử dụng từ xưng hô Thông thường trước người có vị cao mình, thường sử dụng từ xưng hô với sắc thái lịch sự, trịnh trọng Đối với người có vị ngang sử dụng từ xưng hô với đầy đủ sắc thái thân mật, lịch hay suồng sã b2 Hoàn cảnh giao tiếp - Ngôn cảnh văn hóa Trong giao tiếp diễn nơi chốn cụ thể, thời gian xác định hoạt động giao tiếp gọi ngôn cảnh giao tiếp Ngôn cảnh văn hóa mối quan hệ xưng 10 hô ứng xử giao tiếp diễn nơi chùa chiền Nên thường theo quy thức xưng hô nguyên tắc “xưng khiêm hô tôn” - Ngôn cảnh tình Ngôn cảnh tình cho thể cụ thể hoàn cảnh giao tiếp, thoại trường, nhân vật giao tiếp; thể cụ thể, thời điểm cụ thể nhân tố tạo nên giao tiếp 1.2.4.2 Văn hóa giao tiếp ứng xử người Việt a Thái độ giao tiếp ngƣời Việt Bản chất người Việt thể rõ qua thái độ giao tiếp, vừa thích giao tiếp lại rụt rè Sự tồn hai tính cách tưởng chừng trái ngược không mâu thuẫn với Bởi chúng hai mặt chất, biểu cho cách ứng xử linh hoạt người Việt, xuất phát từ chất vốn có người có lối sống cộng đồng làng xã b Tính trọng tình ngƣời Việt Việt Nam dân tộc có nguồn gốc văn hóa nông nghiệp với lối sống trọng tình Đặc điểm bộc lộ rõ qua cách thức giao tiếp lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử, lấy tình nghĩa làm đầu, nên người Việt có câu: “Một bồ lý không tí tình” hay “Đưa đến trước cửa quan; Bên lý, bên tình” c Nguyên tắc xƣng khiêm hô tôn giao tiếp ngƣời Việt Nguyên tắc xưng khiêm hô tôn khiến cho việc lựa chọn từ xưng hô cho thích hợp với độ tuổi, giới tính địa vị xã hội vai giao tiếp để thể khiêm nhường, tôn trọng lẫn quan trọng bảo đảm tính hòa khí, lễ độ, lịch thiệp giao tiếp d Cách thức giao tiếp ngƣời Việt Cách thức giao tiếp người Việt thường biểu tế nhị, ý tứ, lịch trọng hòa thuận Trong giao tiếp, người Việt trọng đến nghi thức giao tiếp như: chào, xin lỗi, cảm ơn, đề nghị, tạm biệt ; nghi thức thể tính lịch sự, tế nhị kèm theo từ xưng hô thích hợp 11 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP CỦA TỪ NGỮ XƢNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM 2.1 Đặt vấn đề Trong chương 2, luận án áp dụng phương pháp thống kê, điền dã để thu thập ngữ liệu Sau đó, vào nghiên cứu làm rõ hai nội dung đặc điểm từ vựng đặc điểm ngữ pháp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam 2.2 Đặc điểm từ vựng từ ngữ xƣng hô PGVN 2.2.1 Thống kê phân loại từ ngữ xƣng hô Phật giáo Việt Nam 2.2.1.1 Cách thống kê, phân loại từ ngữ xưng hô Phật giáo Luận án sử dụng phương pháp thống kê thu thập lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo qua văn Phật giáo, thư tịch cổ qua quan sát thực tế đời sống tu học chùa Đồng thời, lập loại bảng phiếu khảo sát thực tế từ trung tâm Phật giáo Việt Nam 2.2.1.2 Kết thống kê, phân loại lớp từ ngữ xưng hô PGVN Với phương pháp thống kê trên, thu thập 169 đơn vị từ ngữ xưng hô Phật giáo phân loại sau: a Đại từ có 16 từ như: chúng tôi, chúng mình, họ, ngài, ngươi, nó, ngài, mình, quý ngài, tôi, ta b Danh từ thân tộc gồm có 21 từ như: anh, bác, bố, cố, cụ, chú, cô, chị, em, con, cháu, ông, tổ c Danh xưng Phật giáo gồm có 106 từ ngữ như: ân sư, đại đức, hoà thượng, ni trưởng, pháp sư, sa môn, sư cô, sư bà, sư ông, sư cụ, , sư, sư phụ, sư thúc, sư đệ, sư tỷ, sư thầy, tôn sư, thiền sư, thượng toạ, tỳ kheo, d Ngữ định danh gồm có 26 ngữ như: chư tôn thiền đức tăng, đồng bào phật tử, huynh trưởng đoàn sinh,tăng ni sinh, thiện nam tín nữ, thập phương thiện tín 2.2.2 Từ ngữ xưng hô PGVN xét phương diện nguồn gốc 2.2.2.1 Từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam có nguồn gốc từ ngôn ngữ Sanskrit Khi khảo sát lớp từ ngữ xưng hô PGVN, thu khoảng 15 từ như: Arya (tôn giả), Bhadra (hiền giả), Srasamna (sa môn), Bhikhu (tỳ khưu), Bhikhuni (tỳ khưu ni), Upasaka (ưu bà tắc)… Tuy nhiên, số từ thuộc Phạn- Hán 12 2.2.2.2 Từ ngữ xưng hô PGVN có nguồn gốc từ ngôn ngữ Hán Theo khảo sát chúng tôi, từ có nguồn gốc ngôn ngữ Hán có khoảng 85 đơn vị từ như: bổn đạo, cận nam, cận nữ, cư sĩ, đạo hữu, đàn việt, hòa thượng, ni trưởng, ni sư, phật tử, pháp hữu, gia, trú trì, giám tự, tri sự, thiện nam tín nữ, thí chủ, thượng tọa… Tuy nhiên, số từ xưng hô Phật giáo Việt Nam có cải biên cách mượn yếu tố Hán đảo trật tự như: hòa thượng viện chủ, hòa thượng trưởng ban, thượng tọa chủ sám, thượng tọa hiệu trưởng 2.2.2.3 Từ ngữ xưng hô PGVN có nguồn gốc từ ngôn ngữ Việt Trong lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam có nguồn gốc từ ngôn ngữ Việt, có khoảng 55 đơn vị từ, chia làm nhóm: - Từ ngữ xưng hô mang tính Việt hoá : nhà sư, sư thầy, thầy tri sự, thầy tri khách, thầy trú trì, thầy yết ma, thầy giáo thọ, thầy hiệu trưởng… - Từ ngữ xưng hô mang tính Việt: con, điệu, tiểu, họ, ôn, ngài, nhà chùa, thầy cả, thầy tiểu, thầy, trò, tao, tớ, … 2.2.3 Từ ngữ xƣng hô Phật giáo Việt Nam xét phƣơng diện phạm vi sử dụng 2.2.3.1 Từ địa phương lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam Để hoà nhập vào văn hoá xưng gọi từ địa phương, lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo có số từ sau: - Ở miền Bắc: cụ, sư cụ, sư già, sư chị, sư anh, sư em, sư thầy, tiểu, thầy tiểu, cô tiểu, già/ vãi - Ở miền Trung: ôn, sư ôn, sư phụ, o, đạo hữu, phật tử… - Ở miền Nam: : sư ông, ngài, sư cả, sư phụ, sư cố, thí chủ (đạo hữu), nữ thí chủ, nam thí chủ, tín thí, phật tử 2.2.3.2 Biệt ngữ lớp từ xưng hô Phật giáo Việt Nam Thực chất từ ngữ sử dụng để xưng hô nghi lễ hành Phật giáo như: bạch y, cư sĩ, ưu bà tắc, ưu bà di, thầy yết ma, thầy y chỉ, thầy giáo thọ A Xà Lê, thầy khai đạo, tuyên luật sư, thức xoa… Lớp từ người nhà Phật đặc biệt người tu sĩ hiểu 2.2.3.3 Từ toàn dân lớp từ xưng hô Phật giáo Việt Nam Đây lớp từ dùng xưng hô xưng hô giao tiếp Phật giáo Việt Nam như: hòa thượng, đại đức, ni cô, nhà sư, Phật 13 tử, sư phụ, sư, tăng ni, tu sĩ, thượng tọa, tỳ kheo, thiện tín nam nữ, thí chủ… Đây lớp từ dùng hiến chương, pháp lệnh, tín ngưỡng từ điển 2.3 Đặc điểm ngữ pháp từ ngữ xƣng hô PGVN 2.3.1 Đặc điểm cấu tạo từ ngữ xƣng hô Phật giáo Việt Nam 2.3.1.1 Từ đơn Từ đơn đơn vị gồm hình vị hai hình vị trở lên có ý nghĩa từ vựng hay ngữ pháp định, dùng để cấu tạo cụm từ câu Từ xưng hô Phật giáo khảo sát thống kê có 48 từ, chiếm 28,4% gồm từ: huynh, đệ, muội, ngài, sư, ông, ôn, thầy, tỷ… 2.3.1.2 Từ ghép Từ ghép từ có hai hai tiếng ghép lại với dựa quan hệ ý nghĩa Trong lớp từ xưng hô Phật giáo có 95từ ghép, chiếm 56,2%, gồm từ: hòa thượng, đại đức, nhà sư, nhà chùa, ni trưởng, ni sư, sư cô, sư huynh, thầy trú trì, trưởng lão, thượng tọa… chia thành hai loại từ ghép phụ từ ghép đẳng lập a Từ ghép phụ Là từ ghép mà thành tố cấu tạo phụ thuộc vào thành tố cấu tạo kia, có 87 từ ghép phụ, chiếm 91,6% gồm từ: ân sư, bần đạo, bổn đạo, đạo sư, đạo hữu, đại đức, hòa thượng, ni sư, sư bà, sư huynh, thượng tọa… b Từ ghép đẳng lập Là từ mà thành tố cấu tạo có quan hệ bình đẳng với mặt nghĩa Lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo có từ ghép đẳng lập, chiếm 8,4% gồm từ: thầy trò, thầy cô, huynh đệ, tỷ muội 2.3.1.3 Ngữ định danh Ngoài từ ghép đẳng lập, từ ghép phụ, thấy có số tổ hợp từ mang tính định danh, tức ngữ định danh, gồm có 26 ngữ định danh như: chư đại đức tăng, đạo hữu Phật tử, trưởng lão hòa thượng, tăng ni Phật tử, thiện nam tín nữ… 2.3.2 Đặc điểm từ loại từ ngữ xƣng hô Phật giáo Việt Nam 2.3.2.1 Đại từ a1 Đại từ xƣng hô Đại từ xưng hô gồm: tôi, ta, mày, nó, thị, y, quý vị, quý ngài, chúng nó… 14 a2 Các đại từ danh hoá dùng để xƣng hô Gồm đại từ danh hoá như: mình, ngài, người, tôi… đại từ lâm thởi như: cụ, ông, bà, chú, bác, cô, anh, chị, em… 2.3.2.2 Danh từ ngữ danh từ a Danh từ Danh từ từ mang ý nghĩa thực thể (tức ý nghĩa vật vật hóa) Danh từ gồm có danh từ thân tộc (Tổ, cố, ôn, ông, cụ, bác, bố, chú, cô, tỷ, anh, em, muội, chị…) Danh từ danh tính (trong Phật giáo tên đạo như: Thích Vạn Hạnh, Thích Quảng Đức…) Danh từ chức danh, nghề nghiệp (Hoà thượng trưởng ban, hoà thượng viện trưởng…) Danh từ chuyên biệt (ngài, vị đạo hữu, pháp hữu…) tính từ danh hoá (lão nạp, bần đạo, bần tăng…) b Ngữ danh từ Ngữ danh từ ngữ có danh từ làm nhiệm vụ trung tâm có thành tố phụ để tạo nên ngữ gọi ngữ danh từ Cấu trúc ngữ danh từ gồm: phần trung tâm, phần phụ trước phần phụ sau Đối với ngữ danh từ phần phụ sau lại có khả kết hợp với từ, ngữ làm định ngữ cho ngữ trung tâm thưởng kết hợp với đại từ định như: này, kia, đó, ấy, nọ… CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM VỀ NGỮ NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG CỦA TỪ NGỮ XƢNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM 3.1 Đặt vấn đề Chương 3, luận án nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa cách sử dụng lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam Thế nhưng, để làm việc này, vào khảo sát thu thập ngữ liệu, thu thập kết mức độ sử dụng vai tình giao tiếp 3.2 Đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ xƣng hô PGVN 3.2.1 Một số yếu tố đặc trƣng ngữ nghĩa từ ngữ xƣng hô PGVN 3.2.1.1 Yếu tố nghĩa tôn ti Phật pháp rời gian mà có giác ngộ Vì thế, yếu tố tôn ti Phật giáo, phần thể nét đặc trưng văn hóa dân tộc Việt Mặt khác, tôn ti thứ bậc yếu tố hạnh tu Phật giáo Trong Phật giáo yếu tố tôn ti 15 áp dụng cho vai với vai trên, mà cho áp dụng cho ngang vai giao tiếp Ví dụ: Lớp từ quan hệ tông môn: Sư tổ, sư thúc, sư huynh, sư đệ … Sơ đồ 3.2.b Biểu thị tôn ti tông môn PG 3.2.1.2 Yếu tố giới tính Trong từ xưng hô Phật giáo, lớp từ mang yếu tố giới tính phong phú đặc thù Thế Phật giáo yếu tố lại có mục đích tùy theo cơ, đối tượng phân để có pháp giới luật thích hợp giáo hóa cho họ đạt tính Chân – Thiện – Mỹ, ý nghĩa phân biệt ranh giới ngôn ngữ tôn giáo khác đề cập chuyên tải - Nam giới: Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tỳ kheo, thích - Nữ giới: Ni trưởng, ni sư, sư cô, tỳ kheo ni, thích nữ… 3.2.1.3 Yếu tố nghĩa danh xưng Phật pháp a Danh xƣng Phật giáo xét bình diện nghĩa Phật pháp Ở phần danh xưng Phật giáo này, chia thành tiểu hệ thống để khảo sát: thứ danh xưng theo tông phái (sư tổ, sư cố, sư ông, sư phụ, đệ tử, đệ tôn, sư điệt), thứ hai danh xưng theo chức danh phẩm trật Phật giáo (điệu, sadi, tỳ kheo/tỳ kheo ni, đại đức, thượng 16 toạ/ni sư, hoà thượng/ni trưởng ), thứ ba danh xưng theo nghi lễ Phật giáo (chứng minh, chủ sám, công văn, kinh sư ) b Cách định danh (đặt tên) Phật giáo Trong Phật giáo, tên đời có tên đạo thường dùng như: pháp danh (5 giới), pháp tự (khi thọ 10 giới) pháp hiệu (thọ giới tỳ kheo) Cách đặt theo kệ vị tổ theo dòng thiền (Tâm nguyên quảng nhuận đức bổn từ phong…), sau kết hợp yếu tố tên đời với nét nghĩa Phật pháp Vi dụ: Nguyễn Thị Liên – Pháp danh: Quảng Hoa (“Quảng” thuộc đời thứ hai kệ, “Hoa” kết hợp với yếu tố chữ “Liên” nét nghĩa Phật pháp “Hoa”thành nét nghĩa “hoa sen” Phật giáo 3.2.2 Cấu trúc nét nghĩa danh xƣng từ ngữ xƣng hô PGVN 3.2.2.1 Nét nghĩa tôn ti Khi khảo sát yếu tố nghĩa danh xưng tông phái Phật giáo, xét thấy cần phải xếp phân chia theo trường ngữ nghĩa tôn ti từ nhóm sau: Nghĩa tố 1: thành viên cộng đồng Phật giáo (CĐPG); nghĩa tố 2: đối lập: xuất gia/tại gia; nghĩa tố 3: giới tính; nghĩa tố 4: hệ tôn ti quan hệ thầy - trò (nếu lấy Ego làm trung tâm (thế hệ 0) chia làm hệ: hệ có (-1), (-2), (-3), (-4) hệ có (+1), (+2), (+3) Tập hợp nghĩa tố nghĩa nằm tương quan giả định lẫn nhau, thuyết minh cho Chúng có quan hệ thứ tự tôn ti định tổ chức nghĩa Ví dụ: sư phụ: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (nam nữ)3, (thế hệ (-1))4 3.2.2.2 Nét nghĩa giới tính Cũng cách phân tích miêu tả yếu tố tôn ti, chọn tập hợp dấu hiệu lô-gich xếp theo thứ tự giới tính Phật giáo sau: - Hoà thƣợng: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (nam)3, (bậc 5)4 - Ni trƣởng: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (nữ)3, (bậc 6)4 Xét nét nghĩa giới tính đối lập nam - nữ hệ thống danh xưng Phật giáo thuộc bình diện chức danh diễn đặn, cân đối, làm thành cặp: Nam phật tử - nữ phật tử, nữ thí chủ - nam thí chủ, sa di - sa di ni, tỳ kheo - tỳ kheo ni, đại đức - đại đức ni/sư cô, thượng toạ - ni sư, hoà thượng - ni trưởng, sư ông - sư bà 3.2.2.3 Nét nghĩa vùng miền Theo lí thuyết ý nghĩa biểu niệm, ta khảo sát, xếp 17 phân chia trường nghĩa nét nghĩa đặc trưng vùng miền lớp từ ngữ xưng hô PGVN cấu trúc biểu niệm sau: nghĩa tố = thành viên cộng đồng Phật giáo (CĐPG); nghĩa tố : đối lập : xuất gia/tại gia; nghĩa tố 3: giáo phẩm/giới phẩm ; nghĩa tố 4: giới tính giả định, thuyết minh cho nhau, chúng có nét nghĩa mang tính vùng miền a Nét nghĩa từ ngữ xƣng hô Phật giáo miền Bắc - Sư cụ: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (thuộc hàng giáo phẩm)3, (nam/nữ)4 - Sư thầy: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (thuộc hàng giáo phẩm/giới phẩm)3, (nam/nữ)4 - Già: (thành viên CĐPG)1, (tại gia)2, (hàng cư sĩ)3, (nam/nữ)4 b Nét nghĩa từ ngữ xƣng hô Phật giáo miền Trung - Ôn: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (hàng giáo phẩm)3, (nam)4, ( danh từ thân tộc) - Cư sĩ: (thành viên CĐPG)1, (tại gia)2, (thọ giới/10 giới)3, (nam & nữ)4 c Nét nghĩa từ ngữ xƣng hô Phật giáo miền Nam - Ngài: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (hàng giáo phẩm)3, (nam)4, ( danh hoá) - Sư cả: (thành viên CĐPG)1, (xuất gia)2, (hàng giáo phẩm/giới phẩm)3, (nam)4 (hệ phái Nam tông) 3.3 Cách sử dụng từ ngữ xƣng hô PGVN 3.3.1 Khảo sát, thống kê, định lƣợng mức độ sử dụng tình giao tiếp 3.3.1.1 Kết khảo sát, thống kê phân tích, miêu tả mức độ sử dụng vai tình giao tiếp 3.3.1.2 Nhận xét kết khảo sát, thống kê từ ngữ xưng hô PGVN Qua kết điều tra khảo sát, thống kê định lượng thực tế từ 300 tăng ni sinh học viện, thuộc miền Việt Nam, có 170 vị tăng 130 vị ni tham gia, thu kết mức độ sử dụng từ ngữ xưng hô vai giao tiếp sau: - Xét giới tính: ni (nữ tu) sử dụng từ ngữ xưng hô chuẩn mực mức độ tôn ti thứ bậc cao tăng Khi khảo sát 130 nữ tu (ni) có tới 115 người sử dụng khảo sát 170 nam tu (tăng) 105 người sử dụng 18 - Xét độ tuổi: Khi sử dụng từ xưng hô có khác biệt Chẳng hạn độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, họ sử dụng từ xưng hô chuẩn mực nguyên tắc với vai trên, ngang vai thiếu chuẩn mực Ở độ tuổi từ 25-35 tuổi, họ sử dụng từ xưng hô chuẩn mực với vai mà ngang vai áp dụng nguyên tắc xưng khiêm hô tốn Đặc biệt độ tuổi từ 35 đến 50, họ sử dụng từ xưng hô chuẩn mực hơn, áp dụng nguyên tắc xưng hô kể xưng hô với vai có tính nguyên tắc lịch 3.3.2 Từ ngữ xưng hô PGVN qua tình giao tiếp 3.3.2.1 Xưng hô giao tiếp hàng xuất gia với hàng xuất gia a Xƣng hô quan hệ thầy – trò Thầy tự xưng thầy, sư phụ, bổn sư gọi trò con, đệ tử tên đạo Trò tự xưng con, đệ tử gọi thầy thầy, sư phụ, bổn sư, ôn… b Xƣng hô quan hệ lớn – nhỏ tuổi đạo Đối với vị lớn tuổi đạo tự xưng thầy, tôi, hòa thượng, ôn… gọi vị nhỏ tuổi đạo con, thầy, sư đệ, thầy, đại đức, tên đạo cách gọi kết hợp thầy/cô + tên đạo Đối với vị nhỏ tuổi đạo tự xưng con, sư đệ, đệ tử (xưng kiêm) gọi vị lớn tuổi đạo thầy, sư phụ, ôn, thượng tọa, hòa thượng…nếu xưng hô thứ ba phải gọi cách kết hợp giáo phẩm + tên chùa kết hợp ôn chức danh c Xƣng hô vị đồng tuổi đạo Ngang hàng hay đồng tuổi đạo tự xưng tôi, tên đạo, sư đệ (xưng khiêm) gọi người thầy/chú (đồng hàng sadi) tên đạo chức sắc + tên chùa, biểu thị sắc thái tôn trọng xưng gọi 3.3.2.2 Xưng hô giao tiếp hàng xuất gia với hàng gia người tôn giáo a Xƣng hô quan hệ thầy trò Thầy tự xưng thầy, bổn sư, sư phụ, (nếu lớn tuổi xưng ôn, hòa thượng) gọi trò (tại gia) đệ tử, con, pháp danh Trò (tại gia) tự xưng con, đệ tử, học trò gọi thầy thầy, sư phụ, ôn/hòa thượng (cho vị lớn tuổi đạo) b Xƣng hô quan hệ hàng xuất gia hàng Phật tử gia Hàng xuất gia tự xưng thầy, sư phụ, hay sư cô (theo nữ tu sĩ) gọi người gia đệ tử, con, đạo hữu, Phật tử gọi 19 theo cách kết hợp đạo hữu/Phật tử + pháp danh Hàng gia tự xưng con, trò, đệ tử gọi hàng xuất gia thầy, sư phụ, đại đức, thượng tọa, hòa thượng… hàng gia biểu thị thái độ kính trọng Không dùng từ gọi yêu thán từ như: à, ơi, nhé…để gọi thầy c Xƣng hô quan hệ hàng xuất gia hàng gia tôn giáo Hàng xuất gia giao tiếp với người tôn giáo tự xưng thầy, tôi, chúng tôi, nhà chùa…và gọi họ thí chủ, thiện nam tín nữ sử dụng từ thân tộc như: chú, bác, cô, dì, anh… Hàng gia tôn giáo tự xưng tôi, chúng tôi, gọi hàng xuất gia thầy, nhà sư, hòa thượng, ôn, cụ hay cô, sư cô tùy theo tuổi tác giới tính Thế người tôn giáo biểu thị tôn trọng 3.3.2.3 Xưng hô giao tiếp hàng gia hàng gia a Xƣng hô quan hệ ngƣời lớn tuổi ngƣời nhỏ tuổi đời Người lớn tuổi đời tự xưng tôi, bà, bác, ông, chú, cô, dì tùy theo độ tuổi gọi người nhỏ tuổi con, em, cháu, Phật tử, tên đạo tên đời Ngược lại, người nhỏ tuổi đạo tự xưng em, con, cháu, chúng con, Phật tử chúng con…và gọi người tuổi: ông, bà, bác, chú, dì, cô, anh chị… b Xƣng hô quan hệ ngƣời đồng tuổi đời Tự xưng tôi, mình, chúng mình, tên pháp danh, tên đời đạo hữu gọi người bạn, pháp danh/tên đạo, anh, chị (xưng khiêm) c Xƣng hô quan hệ huynh trƣởng đoàn sinh Huynh trưởng tự xưng anh, chị, hay gọi đoàn sinh em, em kết hợp từ em + tên đạo/ đời Ngược lại, đoàn sinh tự xưng em gọi huynh trưởng anh chị tỏ thái độ tôn trọng anh chị trưởng 3.3.3 Từ ngữ xƣng hô PGVN qua văn hoá ứng xử giao tiếp ngƣời Việt 3.3.3.1 Từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam thể nguyên tắc trọng tình giao tiếp Với tinh thần từ bi vô ngã Phật giáo dễ dàng hòa nhập vào văn hóa trọng tình người Việt Khi nghiên cứu lớp từ xưng hô Phật giáo, thấy điều thể qua 20 danh từ thân tộc như: ông, ôn, cụ, bác, chú, anh,chị,em,con… Ngoài số danh xưng Phật giáo như: hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, sư cô… lại có số từ có kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố “sư” với danh từ thân tộc như: sư tổ, sư cố, sư ông, sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư muội, sư đệ… để xưng hô tạo nên sắc thái thân mật gần gũi gia đình dòng tộc 3.3.3.2 Từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam thể nguyên tắc xưng khiêm hô tôn giao tiếp Nếp sống văn hóa nông nghiệp, làng xã tạo cho người Việt tâm lý nhường nhịn, tôn ti, thứ bậc xưng khiêm hô tôn Vì thế, xưng hô Phật giáo tuân thủ nguyên tắc hành ngôn ngày nguyên tắc lịch nguyên tắc khiêm hô tôn Đồng thời, hành xử nhã nhẹ lịch phép tắc tối thiểu người tu Nguyên tắc xưng khiêm hô tôn Phật giáo xưng hô giao tiếp hệ thứ bậc theo trục dọc mà ngang vai hệ 3.3.3.3 Từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam xét tương tác cụ thể a Chủ thể giao tiếp * Chủ thể giao tiếp tự xưng tên đạo: Trong giao tiếp Phật giáo, chủ thể giao tiếp tự xưng tên đạo trường hợp chủ thể giao tiếp vai trẻ vài tuổi, có mối quan hệ thân mật, chủ thể giao tiếp trẻ tuổi thường xưng tổ hợp: “tên đạo + con” * Chủ thể giao tiếp tự xưng từ thân tộc Khi chủ thể sử dụng từ thân tộc muốn lôi kéo người xã hội với dòng họ thân thích, vai tự xưng là: cụ, ông, ôn, bà, bác, cô, biểu thị gần gũi thân thiện, cách xa lạ Còn chủ thể lớn tuổi, tự xưng “anh, chị” biểu thị thân mật gần gũi, chừng mực đó, cách xưng lại tỏ rõ trịch thượng, suồng sã mà thân thiện b Đối tƣợng giao tiếp Khi đối tượng giao tiếp vai, để biểu thị thân thiện thường dùng tên đạo tự xưng cặp em/ thầy (cùng giới) Đối tượng giao tiếp thuộc vai trên, có tuổi đạo tuổi đời cao phải biểu thị tôn trọng không phạm húy nên không gọi tên đạo tên đời trực tiếp mà gọi theo cách kết hợp yếu tố giáo phẩm tên đạo 21 như: Hòa thượng Như Thọ, Thượng tọa Từ Nghiêm… kết hợp yếu tố Ôn/cụ + tên chùa: Ôn Thiện siêu, cụ Thanh Từ 3.3.4 Từ ngữ xƣng hô Phật giáo Việt Nam với văn hoá ứng xử giao tiếp cửa Thiền 3.3.4.1 Từ ngữ xưng hô Phật giáo thể qua thái độ giao tiếp Với tinh thần nhập đạo Phật hòa văn hóa trọng tình dân tộc Việt hình thành nên thái độ giao tiếp đặc trưng nơi cửa Thiền, thích quan tâm giao tiếp, lại rụt rè khiêm tốn, biểu qua lớp từ xưng hô như: sư ông hay sư cụ gọi hòa thượng, thượng tọa hay ni trưởng, ni sư (cho nữ tu), gọi từ “thầy”/“sư” dùng cho tất vị tu sĩ Với hiếu khách, thích giao tiếp lại e ngại Nên họ áp dụng nguyên tắc xưng khiêm hô tôn dùng số từ xưng hô tông môn pháp phái (sư ông, sư bà, sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỉ) để biểu thị thân thiện gần gũi chung thầy tổ 3.3.4.2 Từ ngữ xưng hô Phật giáo thể qua cách thức giao tiếp Dù người xuất gia người Việt, nên lối sống tế nhị, ý tứ cách thức giao tiếp, thích quan tâm mời mọc qua chén trà, để tìm hiểu đối tượng giao tiếp tìm hiểu tuổi đời, tuổi đạo, chức vụ, giáo giới phẩm…để điều chỉnh từ xưng hô cho thích hợp Người Việt có thói quen nhu nhược, hiếu khách hay tôn trọng đối tượng giao tiếp, nên xưng hô vượt vai Thế giao tiếp mà không vừa ý hạ vai đột ngột 3.3.4.3 Từ ngữ xưng hô Phật giáo thể qua nghi thức lời nói - Cách thức chào hỏi: Trong giao tiếp Phật giáo, gặp người phải chắp tay cúi chào “A Di Đà Phật” biểu tượng cho cầu mong cho thọ mạng dài lâu, có đầy đủ phước đức trí tuệ để vượt qua khó khăn gian khổ - Hành vi cảm ơn: Người thực hành vi cảm ơn (sp1) thứ đảm nhận chức chủ ngữ câu với đại từ nhân xưng số số nhiều như: tôi, ta, mình, chúng tôi; danh từ thân tộc như: ông, bà, cô, chú, anh, chị, em từ danh xưng như: thầy, sư, sư cô, nhà sư để thể tính lịch xưng hô giao tiếp 22 - Hành vi xin lỗi/ sám hối: Khi làm việc sai người ta thường xin lỗi, Phật giáo xin sám hối, đến trễ người ta xin lỗi Phật giáo vai sám hối vai trên, lại trường hợp nhờ giúp hay ngang qua mặt nói “xin lỗi” không dùng từ “sám hối” KẾT LUẬN Trong luận án này, khảo sát, thống kê, phân tích đặc điểm lớp từ xưng hô Phật giáo phương diện sau: Trên sở tìm hiểu hệ thống từ xưng hô giao tiếp tiếng Việt, nghiên cứu lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo, nêu khái niệm từ ngữ xưng hô Phật giáo hệ thống từ ngữ xưng hô giao tiếp Phật giáo giúp cho người thấy tranh toàn cảnh lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam Đồng thời minh chứng chịu ảnh hưởng hoà quyện lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo với lớp từ ngữ xưng hô tiếng Việt Bên cạnh đó, khảo sát định lượng thu thập 169 từ ngữ xưng hô Phật giáo, đại từ nhân xưng có 16 từ, danh từ thân tộc có 21 từ danh xưng Phật giáo có 106 từ (xuất gia có 84 từ, gia có 22 từ) Điều góp phần làm giàu thêm cho vốn từ vựng tiếng Việt Chúng sử dụng phương pháp thống kê thu thập, điều tra điền dã thu kết thú vị là: Yếu tố giới tính (tăng, ni), độ tuổi thời gian tu học tác động đến việc sử dụng từ ngữ xưng hô giao tiếp Phật giáo cách thức ứng xử giao tiếp Phật giáo Điều đáng ghi nhận lớp từ ngữ xưng hô Phật giáo có số từ ngữ xưng hô mang tính vùng miền như: cụ, sư cụ, già, vải, tôn nhang Phật tử miền Bắc, miền Trung có từ như: ôn, ôn + tên chùa, “o” thay cô, cư sỹ, phật tử thuận thành Ở miền Nam có: ngài, thí chủ, sư cả, tín hữu Điều nói lên tinh thần tuỳ duyên nhập tôn trọng văn hoá xưng hô ứng xử giao tiếp vùng miền Phật giáo Về đặc điểm từ vựng, luận án vào nghiên cứu nguồn gốc phạm vi từ ngữ xưng hô PGVN Khi vào khảo sát, thống kê, nghiên cứu 169 từ ngữ xưng hô PGVN, thu 15 từ thuộc nguồn gốc ngôn ngữ Sankrit, 87 đơn vị từ có nguồn gốc ngôn ngữ Hán có khoảng 55 đơn vị từ thuộc nguồn gốc ngôn ngữ Việt Việt hoá Vấn đề cho thấy PGVN không 23 chịu ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa mà chịu ảnh hưởng từ truyền giáo trực tiếp từ nhà sư Ấn Độ Khi nghiên cứu phạm vi sử dụng lớp từ ngữ xưng hô PGVN, thấy phong phú linh hoạt thể qua sắc thái khác từ địa phương, biệt ngữ số từ ngữ xưng hô PGVN trở thành ngôn ngữ toàn dân, điều minh chứng cho hoà quyện Phật giáo dân tộc Việt Đồng thời làm phong phú thêm cho lớp từ xưng hô tiếng Việt, bảo tồn lớp từ mang đậm sắc thái văn hoá tôn giáo sắc thái dân tộc Việt Về phương diện ngữ pháp, lớp từ xưng hô Phật giáo có cấu tạo từ đơn hơn, có khoảng 48 từ chiếm 28,4% 169 đơn vị TNXHPGVN Thế số từ đơn như: ông, huynh, đệ, tỉ, muội… từ gọi tắt từ ghép: sư ông, sư huynh, sư đệ, sư tỉ, sư muội…, phần lại sử dụng đại từ nhân xưng danh từ thân tộc tiếng Việt, từ ngữ xưng hô Phật giáo Việt Nam lại có số lượng từ ghép lớn, có đến 95 từ chiếm 56,2% tổng số từ xưng hô Phật giáo Trong có từ ghép đẳng lập chiếm 8,4% có 87 từ ghép phụ chiếm 91,6% Ngoài ra, có số tổ hợp phụ mang tính định danh như: Thầy trụ trì, thập phương thiện tín, tăng ni phật tử, tăng ni sinh, huynh trưởng đoàn sinh…chúng chọn từ chuyên dụng xếp chúng vào ngữ định danh để khảo sát Cụ thể, có 26 ngữ chuyên dụng chiếm 15,4% TNXHPG Chính số từ ngữ tạo nên phong phú cấu trúc ngữ pháp từ ngữ xưng hô Phật giáo VN Về từ loại, từ xưng hô Phật giáo chủ yếu đại từ, danh từ, ngữ danh từ có vài ngữ đại từ Danh từ gồm có danh từ thân tộc, danh từ danh tính, danh từ chức danh, từ chuyên biệt, tính từ danh hóa… sử dụng làm từ xưng hô Đối với ngữ danh từ có khả mở rộng định tố cuối nhiều định tố đầu dễ dàng nhận diện Còn ngữ đại từ khả kết hợp thành tố phụ tính hệ thống Về phương diện ngữ nghĩa, từ ngữ xưng hô Phật giáo từ xưng hô tiếng Việt mang yếu tố nghĩa giới tính, yếu tố nghĩa tôn ti tuân thủ quy tắc “xưng khiêm hô tôn” giao tiếp Thế nhưng, Phật giáo yếu tố giới tính tùy theo giới tính mà chuyển hóa khổ đau cho họ, không nhằm vạch ranh giới phân biệt giới tính đạo giáo khác Với đạo Phật, yếu tố tôn ti thể hệ 24 khác (vai với vai trên) thứ bậc mà thể hệ Vì Phật giáo cho khiêm hạ kính trọng đức tính quan trọng cho người tu học, để hướng đến “chân – thiện – mỹ” Trong phần ngữ nghĩa, luận án đề cập đến yếu tố nghĩa Phật pháp, trường ngữ nghĩa nghĩa danh xưng PG, xét chúng hai bình diện nét nghĩa danh xưng tông phái nét nghĩa danh xưng chức danh Phật giáo, giúp thấy rõ tầng nghĩa từ ngữ xưng hô Phật giáo hệ thống tông môn kết hợp hài hoà đạo đời để tạo nên nét nghĩa đặc trưng cho lớp từ ngữ nghĩa xưng hô tiếng Việt Qua đó, nêu cách đặt tên đạo số điều cấm kỵ đặt tên đạo Với yếu tố nghĩa này, góp phần vào việc phát huy bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Về phương diện hoạt động giao tiếp, luận văn đề cập đến mối quan hệ hàng xuất gia xuất gia; xuất gia với gia; hàng gia với hàng gia Chính mối quan hệ tạo nên tranh đa sắc màu hoạt động giao tiếp Phật giáo Đồng thời, tạo sắc thái văn hóa tâm linh vô đặc thù văn hóa ứng xử giao tiếp người Việt Khi tìm hiểu từ ngữ xưng hô PGVN qua đặc điểm văn hoá ứng xử giao tiếp người Việt, nhận thấy rằng, truyền thống văn hoá nông nghiệp- lúa nước trọng hoà thuận, quan tâm chia sẻ, lấy tình cảm làm nguyên tắc ứng xử, dễ dàng đón nhận dung hợp tinh thần từ bi, vô ngã, không phân biệt chấp trước Phật giáo, hoà quyện tạo thành nét đặc trưng văn hoá riêng dân tộc Việt nét đặc trưng riêng Phật giáo Việt Nam Qua thực luận án, hy vọng đóng góp phần cho việc nghiên cứu hệ thống từ xưng hô tiếng Việt, góp phần vào việc biên soạn giáo trình ngôn ngữ học xã hội – ngôn ngữ học tôn giáo tương lai Đồng thời, luận án góp phần vào tranh đa sắc màu cho văn hóa tâm linh dân tộc Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo VN (TT) , Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo VN (TT) , Đặc điểm ngôn ngữ của từ ngữ xưng hô trong phật giáo VN (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay