TÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN

131 609 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:56

TÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN TÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NINTÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NINTÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NINTÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN TÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NINv 35 câu hỏi-trả lời phần Triết học 26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế trị 20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin học tập tinh thần xử trí việc (…) học tập chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế nước ta Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292 MỤC LỤC Contents 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận lý luận cấu thành nó? Câu hỏi Sự khác tương đối thống ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin? .6 Câu hỏi Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác? Câu hỏi Tại gọi chủ nghĩa Mác chủ nghĩa Mác-Lênin? Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng giới? .11 Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin? 13 Câu hỏi Vấn đề triết học? 13 Câu hỏi Bản chất, nội dung chủ nghĩa vật biện chứng? .14 Câu hỏi Khái lược vai trò (chức năng) giới quan phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng? 15 Câu hỏi 10 Định nghĩa, nội dung ý nghĩa định nghĩa vật chất V.I Lênin? 16 Câu hỏi 11 Phương thức, hình thức tồn vật chất? 18 Câu hỏi 12 Tính thống vật chất giới? .19 Câu hỏi 13 Nguồn gốc ý thức? .20 Câu hỏi 14 Bản chất ý thức? 22 Câu hỏi 15 Ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ vật chất với ý thức? .23 Câu hỏi 16 Tại nói siêu hình biện chứng hai mặt đối lập phương pháp tư duy? 25 Câu hỏi 17 Khái lược phép biện chứng vật? 26 Câu hỏi 18 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến phép biện chứng vật? ý nghĩa phương pháp luận rút từ nội dung nguyên lý này? .27 Câu hỏi 19 Nguyên lý phát triển phép biện chứng vật? 29 Câu hỏi 20 Cặp phạm trù riêng, chung phép biện chứng vật? 30 Câu hỏi 21 Cặp phạm trù nội dung-hình thức phép biện chứng vật? 31 Câu hỏi 22 Cặp phạm trù tất nhiên-ngẫu nhiên phép biện chứng vật? 32 Câu 23 Tại nói quy luật thống đấu tranh mặt đối lập nêu nguồn gốc, động lực vận động, phát triển vật, tượng? .33 Câu hỏi 24 Tại nói quy luật từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại nêu cách thức, tính chất phát triển vật, tượng? 36 Câu hỏi 25 Tại nói quy luật phủ định phủ định nêu khuynh hướng kết phát triển vật, tượng? 40 Câu hỏi 26 Thực tiễn vai trò thực tiễn nhận thức? 43 Câu hỏi 27 Con đường biện chứng nhận thức chân lý? .44 Câu hỏi 28 Tồn xã hội, ý thức xã hội mối quan hệ biện chứng chúng? 48 Câu 29 Sản xuất vật chất vai trò tồn tại, phát triển xã hội? .50 Câu 30 Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất? .52 Câu hỏi 31 Phân tích nội dung mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng? 56 Câu hỏi 32 Hình thái kinh tế -xã hội? 59 Câu hỏi 33 Giai cấp đấu tranh giai cấp? 60 Câu hỏi 34 Cách mạng xã hội? 62 Câu hỏi 35 Vấn đề người chủ nghĩa Mác-Lênin? 64 25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 66 Câu hỏi Phân tích điều kiện đời, đặc trưng ưu sản xuất hàng hoá? 66 Câu hỏi Phân tích hàng hoá hai thuộc tớnh hàng hoỏ í nghĩa thực tiễn vấn đề Việt Nam nay? 68 Câu hỏi Phân tích tính hai mặt lao động sản xuất hàng hoỏ ý nghĩa phát việc xây dựng lý luận giá trị lao động? 69 Câu hỏi Phân tích mối quan hệ hai thuộc tính hàng hoá với tính hai mặt lao động sản xuất hàng hoá? 71 Câu hỏi Phân tích lượng giá trị hàng hoá yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá? 71 Câu hỏi Phân tích nguồn gốc chất tiền? 73 Câu hỏi Phân tích chức tiền? 75 Câu hỏi Phõn tớch nội dung tỏc dụng quy luật giỏ trị í nghĩa vấn đề nước ta nay? 78 Câu hỏi Phân tích chuyển hoá tiền tệ thành tư Theo anh (chị) điều kiện gỡ định tiền tệ biến thành tư Vỡ sao? 80 Câu hỏi 10 Phân tích hàng hoá sức lao động ý nghĩa lý luận lý luận giá trị thặng dư? .81 Câu hỏi 11 Phân tích trinh sản xuất giá trị thặng dư nhận xét quỏ trỡnh sản xuất đó? 83 Câu hỏi 12 Cơ sở ý nghĩa việc phõn chia tư thành tư bất biến tư khả biến? 84 Câu hỏi 13 Phân tích hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư chủ nghĩa tư í nghĩa lý luận thực tiễn việc nghiờn cứu vấn đề này? 85 Câu hỏi 14 So sánh giá trị thặng dư với lợi nhuận, tỷ suất giá trị thặng dư với tỷ suất lợi nhuận? .86 Câu hỏi 15 Phân tích thực chất động tích luỹ tư bản? Mối quan hệ khác tích tụ tập trung tư bản? Vai trũ tập trung tư phát triển chủ nghĩa tư bản? 87 Câu hỏi 16 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích luỹ tư bản? í nghĩa việc nghiên cứu vấn đề này? .88 Câu hỏi 17 Trỡnh bày khái niệm chi phí sản xuất tư chủ nghĩa, lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận Sự xuất khái niệm che đậy chất nguồn gốc chúng nào? 89 Câu hỏi 18 Phõn tớch hỡnh thành tỷ suất lợi nhuận bỡnh quõn giỏ sản xuất? í nghĩa lý luận thực tiễn việc nghiên cứu vấn đề này? 90 Câu hỏi 19 Phân tích nội dung hỡnh thành cụng ty cổ phần thị trường chứng khoán? í nghĩa thực tiễn việc nghiờn cứu vấn đề nước ta nay? 92 Câu hỏi 20 Phân tích chất địa tô tư chủ nghĩa cỏc hỡnh thức địa tô? í nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu vấn đề này? 93 Câu hỏi 21 Phõn tớch hỡnh thành địa tô chênh lệch? Phân biệt địa tô chênh lệch I địa tô chênh lệch II? í nghĩa việc nghiên cứu địa tô chêng lệch II? 95 Câu hỏi 22 Phân tích nguyên nhân đời chất chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước? 95 Câu hỏi 23 Tại nói chủ nghĩa tư giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư tư tài chính? 97 Câu hỏi 24 Thể hoạt động quy luật giá trị quy luật giá trị thăng dư giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư bản? 98 Câu hỏi 25 Phân tích nguyên nhân đời chất chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước? Những biểu chủ yếu nó? 99 Câu hỏi 26 Phõn tớch vai trũ giới hạn chủ nghĩa tư bản? .102 20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC .105 Câu hỏi Khái niệm giai cấp công nhân? 105 Câu hỏi Nội dung điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân? 106 Câu hỏi Quy luật hình thành, phát triển Đảng Cộng sản vai trò trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân? 108 Câu hỏi Cách mạng xã hội chủ nghĩa nguyên nhân nó? 109 Câu hỏi Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa? 110 Câu hỏi Tính tất yếu sở khách quan liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân? 112 Câu hỏi Nội dung nguyên tắc liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân? .113 Câu hỏi Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa? 114 Câu hỏi Tính tất yếu, đặc điểm thực chất thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội? 115 Câu hỏi 10 Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ Nhà nước xã hội chủ nghĩa?116 Câu hỏi 11 Tính tất yếu việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa? 118 Câu hỏi 12 Dân chủ gì? Những đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa? 119 Câu hỏi 13 Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa? 120 Câu hỏi 14 Những đặc trưng văn hoá xã hội chủ nghĩa? 120 Câu hỏi 15 Trình bày tính tất yếu nội dung xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa? 121 Câu hỏi 16 Dân tộc gì? Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa MácLênin? .122 Câu hỏi 17 Phân tích chất, nguồn gốc tôn giáo? 124 Câu hỏi 18 Nguyên nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội? Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? 126 Câu hỏi 19 Sự đời hệ thống xã hội chủ nghĩa thành tựu nó? 128 Câu hỏi 20 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết? 130 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC Câu hỏi Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận lý luận cấu thành nó? Đáp Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học C.Mác Ph.Ăngghen, V.I Lênin bảo vệ, vận dụng phát triển; b) hình thành sở kế thừa phát triển biện chứng giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; c) giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng; d) khoa học nghiệp tự giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động giải phóng người, quy luật chung cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản; đ) hệ tư tưởng khoa học giai cấp công nhân nhân dân lao động 2) Ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa MácLênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với giá trị lịch sử, thời đại khoa học to lớn; triết học, kinh tế trị học chủ nghĩa xã hội khoa học phận lý luận quan trọng a) Triết học Mác-Lênin hệ thống tri thức chung giới, vị trí, vai trò người giới b) Kinh tế trị Mác-Lênin hệ thống tri thức quy luật chi phối trình sản xuất trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất đời sống xã hội mà trọng tâm quy luật kinh tế trình vận động, phát triển, diệt vong tất yếu hình thái kinh tế-xã hội tư chủ nghĩa đời tất yếu hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa c) Chủ nghĩa xã hội khoa học hệ thống tri thức chung cách mạng xã hội chủ nghĩa trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nghiệp xây dựng hình thái kinh tế-xã hội Câu hỏi Sự khác tương đối thống ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp.Câu trả lời có hai ý lớn 1) Sự khác tương đối triết học, kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể chỗ chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu quy luật xã hội tác động tất nhiều hình thái kinh tế-xã hội chủ nghĩa vật lịch sử, mà nghiên cứu quy luật đặc thù hình thành, phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa Chủ nghĩa xã hội khoa học không nghiên cứu quan hệ kinh tế kinh tế trị, mà nghiên cứu quan hệ trị-xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản 2) Sự thống tương đối triết học, kinh tế trị chủ nghĩa xã hội khoa học với tư cách ba phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin thể quan niệm vật lịch sử mà tư tưởng phát triển khách quan lực lượng sản xuất nên từ hình thái kinh tế-xã hội nảy sinh hình thái kinh tế-xã hội khác tiến quan niệm thay lộn xộn, tùy tiện quan niệm xã hội học thuyết triết học trước đó; thể việc C Mác Ph.Ăngghen vận dụng giới quan vật biện chứng phép biện chứng vật vào việc nghiên cứu kinh tế, từ sáng tạo học thuyết giá trị thặng dư để nhận thức xác xuất hiện, phát triển diệt vong tất yếu chủ nghĩa tư Đến lượt mình, học thuyết giá trị thặng dư với quan niệm vật lịch sử đưa phát triển chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học Câu hỏi Những điều kiện, tiền đề đời chủ nghĩa Mác? Đáp Câu trả lời có ba ý lớn 1) Điều kiện kinh tế-xã hội a) Vào cuối kỷ XVIII đến kỷ XIX, cách mạng công nghiệp xuất lan rộng nước tây Âu tiên tiến làm cho phương thức sản xuất tư chủ nghĩa trở thành hệ thống kinh tế thống trị, tính hẳn chế độ tư so với chế độ phong kiến thể rõ nét, mà làm thay đổi sâu sắc cục diện xã hội mà trước hết hình thành phát triển giai cấp vô sản b) Đồng thời với phát triển đó, mâu thuẫn vốn có, nội nằm phương thức sản xuất tư chủ nghĩa ngày thể sâu sắc gay gắt Mâu thuẫn vô sản với tư sản, vốn mang tính đối kháng, biểu thành đấu tranh giai cấp Giai cấp tư sản không đóng vai trò giai cấp cách mạng xã hội c) Đến năm 40 kỷ XIX, giai cấp vô sản xuất với tư cách lực lượng trị-xã hội độc lập ý thức lợi ích để tiến hành đấu tranh tự giác chống giai cấp tư sản 2) Tiền đề lý luận a)C.Mác Ph.Ăngghen kế thừa triết học cổ điển Đức, đặc biệt phép biện chứng tâm tư tưởng vật vấn đề triết học để xây dựng nên phép biện chứng vật mở rộng nhận thức sang xã hội loài người, làm cho chủ nghĩa vật trở nên hoàn bị triệt để b) Kinh tế trị học Anh mà đặc biệt lý luận kinh tế hàng hóa; học thuyết giá trị thặng dư sở hệ thống kinh tế tư chủ nghĩa Đó việc thừa nhận quy luật khách quan đời sống kinh tế xã hội, đặt quy luật giá trị làm sở cho toàn hệ thống kinh tế rằng, chủ nghĩa tư vĩnh cửu c) Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp với dự đoán thiên tài mà trước hết lịch sử loài người trình tiến hóa không ngừng, chế độ sau tiến chế độ trước; xuất giai cấp đối kháng xã hội kết chiếm đoạt; đồng thời phê phán chủ nghĩa tư người bị bóc lột lừa bịp, phủ không quan tâm tới dân nghèo Khẳng định xã hội xã hội chủ nghĩa xã hội công nghiệp mà đó, công nông nghiệp khuyến khích, đa số người lao động bảo đảm điều kiện vật chất cho sống v.v sở để chủ nghĩa Mác phát triển thành lý luận cải tạo xã hội 3) Tiền đề khoa học tự nhiên Trong thập kỷ đầu kỷ XIX, khoa học tự nhiên phát triển mạnh với nhiều phát minh quan trọng, cung cấp sở tri thức khoa học để tư biện chứng trở thành khoa học a) Định luật bảo toàn chuyển hoá lương dẫn đến kết luận triết học phát triển vật chất trình vô tận chuyển hoá hình thức vận động chúng b) Thuyết tế bào xác định thống mặt nguồn gốc hình thức động vật thực vật; giải thích trình phát triển chúng; đặt sở cho phát triển toàn sinh học; bác bỏ quan niệm siêu hình nguồn gốc hình thức thực vật với động vật c) Thuyết tiến hoá khắc phục quan điểm cho thực vật động vật liên hệ; bất biến; Thượng Đế tạo đem lại cho sinh học sở khoa học, xác định tính biến dị di truyền loài Chủ nghĩa Mác đời tất yếu lịch sử Sự đời nhu cầu nhu cầu khách quan thực tiễn xã hội lúc giờ, kế thừa thành tựu lý luận kiểm chứng thành tựu khoa học, mà thân phát triển lịch sử tạo tiền đề khách quan cho đời Bởi vậy, chủ nghĩa Mác “cung cấp cho loài người cho giai cấp công nhân, công cụ nhận thức vĩ đại” Đảng Cộng sản Việt Nam “kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng” Câu hỏi Tại gọi chủ nghĩa Mác chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Sau C.Mác Ph.Ăngghen qua đời, V.I.Lênin người bảo vệ, bổ sung, phát triển vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Chủ nghĩa Lênin hình thành phát triển đấu tranh chống chủ nghĩa tâm, xét lại giáo điều; tiếp tục giai đoạn lịch sử chủ nghĩa Mác để giải vấn đề cách mạng vô sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 1) Nhu cầu bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác a) Những năm cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, chủ nghĩa tư bước sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc Bản chất bóc lột thống trị chủ nghĩa tư ngày tinh vi, tàn bạo hơn; mâu thuẫn đặc thù vốn có chủ nghĩa tư ngày bộc lộ sâu sắc mà điển hình mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp vô sản b) Những năm cuối kỷ XIX, bước sang kỷ XX, có phát minh vật lý mang tính vạch thời đại, làm đảo lộn quan niệm ngàn đời vật chất Đây hội để chủ nghĩa tâm công chủ nghĩa Mác; số nhà khoa học tự nhiên rơi vào tình trạng khủng hoảng giới quan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức hành động phong trào cách mạng c) Chủ nghĩa Mác truyền bá vào nước Nga; trào lưu chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa xét lại v.v nhân danh đổi chủ nghĩa Mác để xuyên tạc phủ nhận chủ nghĩa Trong bối cảnh vậy, nhu cầu khách quan việc khái quát thành tựu khoa học tự nhiên để rút kết luận giới quan phương pháp luận triết học cho khoa học chuyên ngành; đấu tranh chống lại trào lưu tư tưởng phản động phát triển chủ nghĩa Mác thực tiễn nước Nga đặt Hoạt động lý luận V.I.Lênin nhằm đáp ứng nhu cầu lịch sử 2) Quá trình V.I.Lênin bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác chia thành ba thời kỳ, tương ứng với ba nhu cầu khách quan thực tiễn nước Nga a) Trong thời kỳ 1893-1907, V.I.Lênin tập trung phê phán tính tâm phái “dân túy” vấn đề lịch sử-xã hội rằng, qua việc xóa nhòa ranh giới phép biện chứng vật với phép biện chứng tâm Hêghen, phái dân túy xuyên tạc chủ nghĩa Mác V.I.Lênin phát triển quan điểm chủ nghĩa Mác hình thức đấu tranh giai cấp giai cấp vô sản trước giành quyền; vấn đề đấu tranh kinh tế, trị, tư tưởng đề cập rõ nét; ông phát triển chủ nghĩa Mác vấn đề phương pháp cách mạng; nhân tố chủ quan yếu tố khách quan; vai trò quần chúng nhân dân; đảng trị giai đoạn đế quốc chủ nghĩa b) Trong thời kỳ 1907-1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1909)- tác phẩm khái quát từ góc độ triết học thành tựu khoa học tự nhiên để bảo vệ tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác; phê phán triết học tâm chủ quan chống lại chủ nghĩa vật nói chung chủ nghĩa vật biện chứng nói riêng Trong tác phẩm, vấn đề triết học phạm trù vật chất có ý nghĩa hệ tư tưởng phương pháp luận to lớn Bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác nhận thức, V.I.Lênin thống bên trong, không tách rời chủ nghĩa vật biện chứng với chủ nghĩa vật lịch sử; thống luận giải vật tự nhiên, xã hội, người tư Trong tác phẩm Bút ký triết học (1914-1916), V.I.Lênin tiếp tục khai thác hạt nhân hợp lý triết học Hêghen để làm phong phú thêm phép biện chứng vật, đặc biệt lý luận thống mặt đối lập Năm 1917, V.I.Lênin viết tác phẩm Nhà nước cách mạng bàn vấn đề nhà nước chuyên vô sản, bạo lực cách mạng vai trò đảng công nhân đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; đưa tư tưởng nhà nước Xôviết, coi hình thức chuyên vô sản; vạch nhiệm vụ trị kinh tế mà nhà nước phải thực nguồn gốc vật chất chủ nghĩa xã hội tạo phát triển chủ nghĩa tư c) Thời kỳ 1917-1924 Thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười (Nga) năm 1917 mở thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Sự kiện làm nẩy sinh nhu cầu lý luận mà sinh thời C.Mác Ph.Ăngghen chưa thể hiện; V.I.Lênin tiếp tục tổng kết thực tiễn để đáp ứng nhu 1) Đặc trưng nhà nước xã hội chủ nghĩa Theo quan điểm chủ nghĩa MácLênin, nhà nước có đặc trưng quản lý dân cư vùng lãnh thổ định; có hệ thống quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế thành viên xã hội; có hệ thống thuế để nuôi máy nhà nước Tuy nhiên, chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc, nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng riêng a) Nhà nước xã hội chủ nghĩa công cụ để đàn áp giai cấp đó, mà công cụ thực lợi ích cho người lao động; vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng nhà nước trì b) Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng nguyên tắc khác hẳn với Nhà nước tư sản Cũng công cụ chuyên giai cấp, lợi ích người lao động, tức tuyệt đại đa số nhân dân; chuyên chính, trấn áp thiểu số kẻ bóc lột, ngược lại với lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động c) Trong nhấn mạnh cần thiết bạo lực trấn áp, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin coi mặt tổ chức xây dựng đặc trưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa d) Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm dân chủ xã hội chủ nghĩa; phương thức thể thực dân chủ Theo V.I.Lênin, đường vận động phát triển ngày hoàn thiện hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ, nhằm lôi ngày đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội đ) Nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu nhà nước đặc biệt, “nhà nước không nguyên nghĩa”, nhà nước "nửa nhà nước” Sau sở kinh tế-xã hội cho tồn nhà nước đi, nhà nước không còn, nhà nước “tự tiêu vong” Đây đặc trưng bật Nhà nước xã hội chủ nghĩa 2) Chức năng, nhiệm vụ nhà nước xã hội chủ nghĩa a) Chức tổ chức, xây dựng C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin coi có tính sáng tạo Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm cải biến trật tự chủ nghĩa tư hình thành trật tự chủ nghĩa xã hội chức hai chức Nhà nước xã hội chủ nghĩa b) Chức trấn áp nhằm chống lại phản kháng kẻ thù giai cấp chống phá công tổ chức, xây dựng xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động Nhà nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ quản lý đất nước tất lĩnh vực V.I.Lênin đặc biệt ý đến nhiệm vụ quản lý, mà quản lý kinh tế, coi vũ khí để giai cấp vô sản chiến thắng giai cấp tư sản Câu hỏi 11 Tính tất yếu việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý Tổng kết kinh nghiệm lịch sử cách mạng xã hội, chủ nghĩa MácLênin rõ vấn đề nhà nước vấn đề cách mạng xã hội Nhà nước xã hội chủ nghĩa vấn đề cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết chế quan trọng bậc trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 1) Tính tất yếu nhà nước xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ mối quan hệ biện chứng thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chuyên vô sản (tức nhà nước xã hội chủ nghĩa) Bản chất thời kỳ độ độ trị, vậy, chuyên vô sản chất thời kỳ độ Do đó, thời kỳ độ tất yếu chuyên vô sản tất yếu 2) Tính tất yếu phải có Nhà nước xã hội chủ nghĩa luận giải thực tiễn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội a) Trong thời kỳ này, giai cấp bóc lột bị xóa bỏ phương diện trị, chưa bị xoá bỏ hoàn toàn mặt giai cấp Chúng có âm mưu hoạt động chống nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Điều đòi hỏi giai cấp công nhân nhân dân lao động cần phải nắm vững công cụ chuyên Nhà nước xã hội chủ nghĩa để trấn áp phản kháng lực ngược lại lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động b) Trong thời kỳ độ giai cấp, tầng lớp trung gian khác Do địa vị kinh tế-xã hội mình, giai cấp, tầng lớp tự lên chủ nghĩa xã hội Nhà nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò thiết chế cần thiết đảm bảo lãnh đạo giai cấp công nhân toàn xã hội, đảm bảo cho lực lượng xã hội to lớn thành lực lượng có tổ chức c) Để mở rộng dân chủ, chống lại hành vi ngược lại chuẩn mực dân chủ, vi phạm giá trị dân chủ nhân dân, đòi hỏi phải có thiết chế nhà nước phù hợp Câu hỏi 12 Dân chủ gì? Những đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Dân chủ gì? a) Dân chủ sản phẩm tiến hóa lịch sử xã hội loài người; nhu cầu khách quan người Với tư cách quyền lực nhân dân, dân chủ phản ánh giá trị nhân văn; kết đấu tranh lâu dài nhân dân lao động chống lại áp bức, bất công bóc lột b) Dân chủ với tư cách phạm trù trị, gắn với kiểu nhà nước giai cấp cầm quyền dân chủ phi giai cấp, dân chủ chung chung Trái lại, chế độ dân chủ gắn với nhà nước mang chất giai cấp thống trị xã hội c) Dân chủ sản phẩm trình vươn lên người trình làm chủ tự nhiên, xã hội thân Dân chủ phản ánh trạng thái, mức độ giải phóng người tiến trình phát triển xã hội, thể thực chất mối quan hệ người với người trì theo quan niệm nguyên tắc bình đẳng Xét góc độ này, dân chủ phản ánh giá trị nhân văn, nhân đạo trình giải phóng người tiến xã hội 2) Đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Với tư cách chế độ sáng tạo quần chúng nhân dân lao động lãnh đạo Đảng Cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lực thuộc giai cấp công nhân nhân dân lao động Vì vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mang chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc b) Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sở kinh tế chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu toàn xã hội Đây đặc trưng kinh tế dân chủ xã hội chủ nghĩa Đặc trưng hình thành bộc lộ ngày đầy đủ với trình hình thành hoàn thiện kinh tế xã hội chủ nghĩa c) Trên sở kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích toàn xã hội (do nhà nước giai cấp công nhân đại diện), dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức động viên, thu hút tiềm sáng tạo, tính tích cực xã hội nhân dân nghiệp xây dựng xã hội d) Dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ rộng rãi lịch sử dân chủ mang tính giai cấp giai cấp công nhân- dân chủ đôi với kỷ cương, kỷ luật, với trách nhiệm công dân trước pháp luật Câu hỏi 13 Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm năm ý 1) Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin, mục tiêu động lực trình phát triển xã hội, trình xây dựng chủ nghĩa xã hội dân chủ 2) Việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để liên tục phát triển nhân cách, phát triển ý thức xã hội, nâng cao tính tích cực trị-xã hội quần chúng, làm bộc lộ huy động lực tổ chức, trí tuệ nhân dân 3) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa quy luật hình thành tự hoàn thiện hệ thống trị xã hội chủ nghĩa 4) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa trình tất yếu diễn nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện dân chủ, đáp ứng nhu cầu nhân dân Trước hết trở thành điều kiện, tiền đề thực quyền lực, quyền làm chủ nhân dân, điều kiện cần thiết tất yếu để công dân sống bầu không khí thực dân chủ 5) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa trình vận động thực hành dân chủ, biến dân chủ từ khả thành thực lĩnh vực đời sống xã hội, trình đưa giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc dân chủ vào thực tiễn xây dựng sống mới, chống biểu dân chủ cực đoan, vô phủ, ngăn ngừa hành vi coi thường kỷ cương, pháp luật Câu hỏi 14 Những đặc trưng văn hoá xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư cách hệ tư tưởng giai cấp công nhân, tảng tư tưởng giữ vai trò chủ đạo định phương hướng phát triển nội dung văn hoá xã hội chủ nghĩa Vai trò chủ đạo chủ nghĩa Mác-Lênin văn hoá xã hội chủ nghĩa điều kiện định đưa nhân dân lao động thực trở thành chủ thể tự giác hưởng thụ văn hoá xã hội Đặc trưng phản ánh chất giai cấp công nhân tính đảng văn hoá xã hội chủ nghĩa 2) Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc Trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, hoạt động sáng tạo hưởng thụ văn hoá không đặc quyền, đặc lợi thiểu số giai cấp bóc lột Công cải biến cách mạng toàn diện tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá, xã hội bước tạo tiền đề vật chất tinh thần để đông đảo nhân dân tham gia xây dựng văn hoá hưởng thụ giá trị văn hoá 3) Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa đặt lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua tổ chức Đảng Cộng sản quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa Đây vấn đề có tính nguyên tắc, nhân tố định trước tiên việc xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa không hình thành phát triển cách tự phát, trái lại, phải hình thành xây dựng cách tự giác, có quản lý Nhà nước lãnh đạo Đảng Cộng sản Mọi coi nhẹ phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản vai trò quản lý Nhà nước đời sống tinh thần xã hội, văn hoá xã hội chủ nghĩa dẫn đến làm phương hướng trị văn hoá- tảng tinh thần xã hội Câu hỏi 15 Trình bày tính tất yếu nội dung xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Tính tất yếu việc xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa a) Xuất phát từ tính triệt để, toàn diện cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất xã hội xã hội chủ nghĩa b) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu trình cải tạo tâm lý, ý thức đời sống tinh thần chế độ cũ để lại nhằm giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức xã hội cũ lạc hậu Mặt khác, xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa yêu cầu cần thiết việc đưa quần chúng nhân dân thực trở thành chủ thể sản xuất tiêu dùng, sáng tạo hưởng thụ văn hoá tinh thần c) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu trình nâng cao trình độ văn hoá cho quần chúng nhân dân lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt văn hóa Đây điều kiện cần thiết để đông đảo nhân dân lao động chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, nâng cao trình độ nhu cầu văn hoá quần chúng d) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu xuất phát từ yêu cầu khách quan: văn hoá vừa mục tiêu, vừa động lực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 2) Những nội dung văn hoá xã hội chủ nghĩa a) Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức xã hội Đây điều kiện thiếu để xây dựng dân chủ xã hôi chủ nghĩa, để quần chúng có nhận thức tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước b) Xây dựng người phát triển toàn diện Con người sản phẩm lịch sử đồng thời người chủ thể trình phát triển lịch sử Vì vậy, việc đào tạo người với tư cách chủ thể sáng tạo có ý thức xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa, yêu cầu tất yếu c) Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Lối sống xã hội chủ nghĩa xây dựng, hình thành điều kiện nó, là: chế độ công hữu tư liệu sản xuất, sở hữu toàn dân giữ vai trò chủ đạo; nguyên tắc phân phối theo lao động; quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; chủ nghĩa Mác-Lênin giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần xã hội v.v d) Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa Gia đình văn hoá xã hội chủ nghĩa bước xây dựng với tiến trình phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng gia đình xã hội (gia đình xem tế bào xã hội), nói, thực chất việc xây dựng gia đình văn hoá nhằm góp phần xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa Câu hỏi 16 Dân tộc gì? Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Dân tộc gì? Dân tộc khái niệm đa nghĩa, đa cấp độ, xác định tuỳ tình cụ thể Hiện hiểu khái niệm dân tộc theo hai nghĩa, dân tộc dân tộc-quốc gia với tư cách cộng đồng trị-xã hội rộng lớn dân tộc hiểu cộng đồng dân tộc-tộc người a) Dân tộc-quốc gia cộng đồng người ổn định, hình thành lịch sử, có chung ngôn ngữ, lãnh thổ, chung vận mệnh lịch sử, có lợi ích chung (về kinh tế, trị), có chung văn hoá (thể phong tục tập quán, tín ngưỡng, tâm lý, lối sống v.v) b) Dân tộc-tộc người cộng đồng người ổn định tương đối ổn định, có chung ngôn ngữ, văn hoá, có ý thức tự giác tộc người Với ba tiêu chí tạo ổn định dân tộc trình phát triển Rõ ràng có thay đổi lãnh thổ hay thay đổi phương thức sinh hoạt kinh tế, cộng đồng dân tộc tồn thực tế 2) Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin Cơ sở xây dựng Cương lĩnh tư tưởng C.Mác Ph.Ăngghen vấn đề dân tộc; tổng kết kinh nghiệm đấu tranh phong trào cách mạng giới cách mạng Nga; phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan phong trào dân tộc Nội dung Cương lĩnh gồm a) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng có nghĩa dân tộc lớn hay nhỏ (kể tộc chủng tộc) không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp, có nghĩa vụ quyền lợi ngang sinh hoạt kinh tế, trị, văn hoá-xã hội; không dân tộc giữ đặc quyền đặc lợi có quyền áp bóc lột dân tộc khác, thể luật pháp nước luật pháp quốc tế V.I.Lênin triển khai nội dung bình đẳng hai cấp độ bình đẳng quốc gia dân tộc bình đẳng dân tộc-tộc người quốc gia đa dân tộc +) Trong quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc phải pháp luật bảo vệ thể lĩnh vực đời sống xã hội, việc phấn đấu khắc phục chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, văn hoá lịch sử để lại có ý nghĩa bản; +) Trên phạm vi quốc gia dân tộc, đấu tranh cho bình đẳng dân tộc giai đoạn gắn liền với đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; gắn liền với đấu tranh xây dựng trật tự kinh tế giới mới; chống áp bóc lột nước tư phát triển nước chậm phát triển kinh tế Thực quyền bình đẳng dân tộc sở để thực quyền dân tộc tự xây dựng mối quan hệ hữu nghị dân tộc b) Các dân tộc quyền tự tất lĩnh vực đời sống xã hội, thực chất tự trị Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chế độ trị-xã hội đường phát triển dân tộc Quyền tự bao gồm quyền tự độc lập trị tách thành quốc gia dân tộc độc lập lợi ích dân tộc bao gồm quyền tự nguyện liên hiệp với dân tộc khác sở bình đẳng V.I.Lênin khẳng định nguyên tắc vấn đề dân tộc tự phải có quan điểm lịch sử-cụ thể nghiên cứu giải vấn đề dân tộc Khi xem xét, giải vấn đề dân tộc tự dân tộc cần đứng lập trường giai cấp công nhân Chỉ ủng hộ phân lập mang lại lợi ích cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc, ủng hộ đấu tranh giải phóng phạm vi Kiên đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn lực đế quốc phản động lợi dụng chiêu “dân tộc tự quyết” để can thiệp sâu vào công việc nội nước c) Liên hiệp công nhân tất dân tộc phản ánh chất quốc tế phong trào công nhân, phản ánh thống nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp Nó đảm bảo cho phong trào dân tộc có đủ sức mạnh để giành thắng lợi Liên hiệp công nhân tất dân tộc quy định mục tiêu hướng tới, quy định đường lối, phương pháp xem xét, cách giải quyền dân tộc tự quyết, quyền bình đẳng dân tộc Đồng thời yếu tố sức mạnh đảm bảo cho giai cấp công nhân dân tộc chiến thắng kẻ thù Đoàn kết, liên hiệp công nhân dân tộc sở vững để đoàn kết, tập hợp tầng lớp nhân dân lao động rộng rãi thuộc dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, độc lập dân tộc tiến xã hội Câu hỏi 17 Phân tích chất, nguồn gốc tôn giáo? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Phân tích chất tôn giáo Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, Ph.Ăngghen làm rõ chất tôn giáo sở xem tôn giáo hình thái ý thức xã hội, Ông viết, tất tôn giáo chẳng qua phản ánh hư ảo- vào đầu óc người- lực lượng bên chi phối sống hàng ngày họ; phản ánh lực lượng trần mang hình thức lực lượng siêu trần a) Tôn giáo sản phẩm ngựời, gắn với điều kiện lịch sử tự nhiên lịch sử xã hội xác định Xét mặt chất, tôn giáo tượng xã hội tiêu cực Tuy nhiên, tôn giáo chứa đựng số giá trị văn hoá phù hợp với đạo đức, đạo lý xã hội Chủ nghĩa Mác-Lênin người cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa tôn trọng quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng nhân dân b) Tôn giáo tạo thành ba yêú tố ý thức tôn giáo (gồm tâm lý tôn giáo hệ tư tưởng tôn giáo), hệ thống nghi lễ tôn giáo (trong hoạt động thờ cúng yếu tố bản), tổ chức tôn giáo (thường có hệ thống từ trung ương đến sở) Vì vậy, tôn giáo lực lượng xã hội trần thế, có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội 2) Nguồn gốc tôn giáo: a) Nguồn gốc kinh tế-xã hội Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, tôn giáo đời trình độ lực lượng sản xuất thấp, làm cho người không nắm thực tiễn lực lượng tự nhiên, mà cảm thấy yếu đuối bất lực trước tự nhiên rộng lớn bí ẩn, thế, họ gán cho tự nhiên sức mạnh, quyền lực to lớn, thần thánh hóa sức mạnh Đó hình thức tồn tôn giáo Khi xã hội xuất giai cấp đối kháng, bên cạnh cảm giác yếu đuối trước sức mạnh tự phát tự nhiên, người lại cảm thấy bất lực trước sức mạnh tự phát xã hội lực xã hội Không giải thích nguồn gốc phân hoá giai cấp áp bóc lột, ngẫu nhiên, may rủi, người lại hướng niềm tin vào “thế giới bên kia” hình thức tôn giáo b) Nguồn gốc nhận thức Ở giai đoạn lịch sử định, nhận thức người tự nhiên, xã hội thân có giới hạn Luôn có khoảng cách biết chưa biết; vậy, trước mắt người, giới vừa hiểu được, vừa bí ẩn Do không giải thích bí ẩn nên người dễ xuyên tạc nó, điều khoa học chưa giải thích được, điều dễ bị tôn giáo thay Sự xuất tồn tôn giáo gắn liền với đặc điểm nhận thức người Con người ngày nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc giới khách quan, khái quát hoá thành khái niệm, phạm trù, quy luật Nhưng khái quát hoá, trừu tượng hóa đến mức hư ảo vật, tượng người nhận thức có khả xa rời thực dễ phản ánh sai lạc thực c) Nguồn gốc tâm lý ảnh hưởng yếu tố tâm lý đến đời tôn giáo Đặc biệt trạng thái tâm lý tiêu cực Trong sống, trạng thái tâm lý mang tính tiêu cực bất hạnh, đau khổ, nỗi kinh hoàng, sợ hãi v.v dễ dẫn người đến với tôn giáo để mong an ủi, che chở, giúp đỡ làm giảm nỗi khổ đau người sống thực Không vậy, trạng thái tâm lý tích cực hân hoan, vui sướng, mãn nguyện v.v nguyên nhân dẫn người đến với tôn giáo Ngoài ra, yếu tố thói quen, truyền thống, phong tục, tập quán nguyên nhân tâm lý dẫn đến hình thành, trì phát triển niềm tin tôn giáo Câu hỏi 18 Nguyên nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội? Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Nguyên nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội a) Nguyên nhân nhận thức Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều tượng tự nhiên, xã hội người mà khoa học chưa thể lý giải Do trước sức mạnh tự phát giới tự nhiên xã hội mà người chưa thể nhận thức chế ngự khiến phận nhân dân tìm an ủi, che chở lý giải từ sức mạnh đấng siêu nhiên b) Nguyên nhân kinh tế Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, với tồn kinh tế nhiều thành phần với lợi ích khác giai cấp, tầng lớp xã hội, với bất bình đẳng định kinh tế, trị, văn hoá, xã hội mang đến cho người yếu tố ngẫu nhiên, may rủi, làm cho người dễ trở nên thụ động với tư tưởng nhờ cậy, cầu mong vào lực lượng siêu nhiên c) Nguyên nhân tâm lý Tôn giáo hình thái ý thức xã hội bảo thủ nhất, in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống phận nhân dân qua nhiều hệ Vì vậy, dù có biến đổi lớn lao kinh tế, trị, xã hội tôn giáo không thay đổi theo tiến độ biến đổi kinh tế-xã hội mà phản ánh d) Nguyên nhân trị-xã hội Tôn giáo có điểm phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối, sách Nhà nước xã hội chủ nghĩa Giá trị đạo đức, văn hoá tôn giáo đáp ứng nhu cầu phận nhân dân Chính vậy, chừng mực định, tôn giáo có sức thu hút mạnh mẽ phận quần chúng đ) Nguyên nhân văn hoá Trong thực tế, sinh hoạt tôn giáo đáp ứng phần nhu cầu văn hoá tinh thần cộng đồng xã hội mức độ định, có ý nghĩa giáo dục ý thức cộng đồng, phong cách, lối sống cá nhân cộng đồng Vì vậy, sinh hoạt tôn giáo lôi phận nhân dân xuất phát từ nhu cầu văn hoá tinh thần, tình cảm họ Từ nguyên nhân dẫn đến tồn tôn giáo trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Song cần nhận thức tôn giáo có biến đổi với biến đổi điều kiện kinh tế-xã hội trình cải tạo xây dựng xã hội 2) Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo a) Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội gắn liền với công cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội b) Tôn trọng, đảm bảo quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng công dân Mọi công dân theo tôn giáo không theo tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, có nghĩa vụ quyền lợi c) Thực đoàn kết người theo với người không theo tôn giáo nào, đoàn kết tôn giáo hợp pháp, chân chính, đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nghiêm cấm hành vi chia rẽ lý tín ngưỡng, tôn giáo d) Cần phân biệt rõ hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo.Đây việc cần thiết, thân tôn giáo gồm hai mặt phân biệt để tránh hai khuynh hướng hữu khuynh tả khuynh giải vấn đề tôn giáo đ) Phải có quan điểm lịch sử-cụ thể giải vấn đề tôn giáo.Ở thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò, tác động tôn giáo đời sống xã hội không giống Vì vậy, cần có quan điểm lịch sử cụ thể xem xét, đánh giá ứng xử vấn đề có liên quan đến tôn giáo Câu hỏi 19 Sự đời hệ thống xã hội chủ nghĩa thành tựu nó? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Sự đời phát triển hệ thống xã hội chủ nghĩa a) Trong chiến tranh giới thứ II, Đảng Cộng sản nhiều nước châu Âu châu Á lãnh đạo quần chúng nhân dân phối hợp với Hồng quân Liênxô thành mặt trận chống phátxít Đảng Cộng sản nhiều nước đứng lên lãnh đạo quần chúng nhân dân vũ trang giành quyền thành lập nhà nước dân chủ nhân dân b) Trong thời gian năm (từ năm 1944 đến năm 1949) châu Âu châu Á có 13 nước Đảng Cộng sản lãnh đạo ba phương thức giành quyền sau lên chủ nghĩa xã hội +) Phương thức chủ yếu dựa vào lực lượng vũ trang nhân dân nước mình, xây dựng địa cách mạng, thời đến lãnh đạo nhân dân đứng lên giành quyền Cộng hoà nhân dân liên bang Nam Tư (1944), nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (1945), Cộng hoà nhân dân Anbani (1946) Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) +) Phương thức chủ yếu dựa vào Hồng quân Liênxô giải phóng đồng thời phối hợp vũ trang nhân dân nước Cộng hoà nhân dân BaLan (1945), Bungari (1946), Rummani (1948), Hunggari Tiệp Khắc (1946) sau phải đấu tranh nội phủ để trục xuất phần tử tư sản, trở thành nước cộng hoà dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo (Hunggari 1947; Tiệp Khắc 1948) Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (1948) +) Phương thức hoàn toàn Hồng quân Liênxô giải phóng Liênxô giúp đỡ để lên đường chủ nghĩa xã hội Cộng hoà dân chủ Đức (10/1949) Vậy sau chiến tranh giới thứ II, chủ nghĩa xã hội từ nước mở rộng 13 nước châu Âu châu Á; với thắng lợi cách mạng dân chủ Cu Ba năm 1959, nước cộng hoà Cu Ba chuyển sang chủ nghĩa xã hội Như chủ nghĩa xã hội không châu Âu, châu Á mà mở rộng đến châu Mỹ Latinh Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống tồn song song với hệ thống tư chủ nghĩa 2) Những thành tựu chủ nghĩa xã hội thực Trải qua 74 năm tồn phát triển, chủ nghĩa xã hội thực Liênxô Đông Âu đem lại thành tựu to lớn a) Về trị.Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 cách mạng xã hội chủ nghĩa nước từ sau chiến tranh giới thứ II làm thay đổi trình phát triển giới, mở thời đại mớithời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội b) Vềkinhtế Từ điểm xuất phát phổ biến kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trình độ phát triển thấp, sau 20 năm Liênxô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trở thành nước công nghiệp hoá, có tốc độ phát triển cao Sự lớn mạnh kinh tế tạo điều kiện để phát triển công nghiệp quốc phòng, đảm bảo cho Liênxô có điều kiện bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa góp phần định vào việc chiến thắng chủ nghĩa phát xít chiến tranh giới thứ hai c) Về văn hoá-xã hội Xoá bỏ giai cấp bóc lột, khắc phục bất công xã hội, giải phóng hàng trăm triệu người khỏi tình cảnh nô lệ, phụ thuộc Giải nạn thất nghiệp mù chữ, thất học Chăm sóc y tế bảo hiểm, trợ cấp xã hội thực Phát triển mạnh mẽ giáo dục phổ cập nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân Đạt nhiều thành tựu vươn tới đỉnh cao khoa học, văn học, nghệ thuật Với sức mạnh tổng hợp mình, hệ thống xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng to lớn đến đời sống trị giới Chủ nghĩa xã hội trở thành chỗ dựa phong trào giải phóng dân tộc, phong trào bảo vệ hoà bình giới Cũng lớn mạnh chủ nghĩa xã hội, phát triển phong trào giải phóng dân tộc đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động thập niên 50, 60 70 kỷ XX buộc nước tư chủ nghĩa muốn tồn phải có điều chỉnh định Câu hỏi 20 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Nguyên nhân sâu xa sai lầm thuộc mô hình phát triển chủ nghĩa xã hội Xôviết Nếu mô hình tổ chức xã hội dựa kế hoạch hoá tập trung phát huy sức mạnh cho chiến tranh quốc vĩ đại điều kiện hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mô hình tỏ không phù hợp Cơ chế kế hoạch hoá tập trung làm tính chủ động sáng tạo người lao động, chậm trễ việc tiếp thu thành tựu cách mạng khoa học, công nghệ Trong điều kiện lịch sử mới, mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết tỏ không phù hợp, nguyên nhân sâu xa làm cho xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng dẫn tới sụp đổ Liênxô Đông Âu 2) Nguyên nhân chủ yếu trực tiếp dẫn đến sụp đổ Chung quy lại, vấn đề nảy sinh từ nội Đảng cầm quyền sai lầm, phản bội người lãnh đạo cao Trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liênxô mắc sai lầm nghiêm trọng đường lối trị, tư tưởng tổ chức a) Đảng không coi trọng kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn nước đặc điểm thời đại; không coi trọng việc kế thừa, bổ sung phát triển lý luận mácxít Hoặc giáo điều, dập khuôn máy móc, không vào tình hình để phát triển sáng tạo Đánh giá không công với lịch sử, từ chỗ phê phán sai lầm cá nhân đến phủ nhận toàn lịch sử Đảng Nhà nước, phủ định chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin để cuối theo đường chủ nghĩa dân chủ xã hội b) Chế độ tập trung Đảng bị phá hoại, làm cho Đảng khả huy chiến đấu mà mâu thuẫn đảng không giải Tính quan liêu, giáo điều bảo thủ nặng nề phận lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước tác động to lớn đến đời sống xã hội Sự phân liệt Đảng Cộng sản thành phe nhóm trị khác nhau, nhiều tổ chức, đảng phái trị đời đấu tranh giành quyền lực trị Khuynh hướng dân tộc ly khai nảy sinh, xung đột đẫm máu xảy tạo môi trường cho lực lượng phản động trỗi dậy, xã hội phương hướng, gây thảm hoạ cho nhân dân c) Lực lượng phản bội nước tìm chỗ dựa từ phủ tư sản bên ngoài, lực chống chủ nghĩa xã hội xem hội tốt để thực ý đồ “diễn biến hoà bình” Chúng sức cổ vũ lôi kéo phần tử hội, phản bội giữ địa vị cao quan Đảng, Nhà nước để đưa đất nước theo xu hướng tư Khi phận lãnh đạo tối cao liên kết với lực lượng đế quốc bên chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xôviết dễ dàng sụp đổ Tuy nhiên, sụp đổ chủ nghĩa xã hội tất yếu thực tế nước xã hội chủ nghĩa khác qua cải cách đổi đưa đất nước bước thoát khỏi khó khăn, khủng hoảng Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba Vấn đề chỗ cải cách, cải tổ đổi nào, cần phải giữ vững nguyên tắc mà
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, TÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, TÀI LIỆU ÔN MÔN TƯ TƯỞNG HCM CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay