ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM

25 592 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:55

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCMĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCMĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH – HK152 CHỦ ĐỀ 1: Trình bày tiền đ ề tư tư ởng – lý luậ n hìn h thành tư tư ởng Hồ Chí Minh a) Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam Dân tộc Việt Nam có ngàn năm lịch sử dựng nước giữ nước tạo lập cho văn hóa riêng, phong phú bền vững với truyền thống tốt đẹp, cao quý + Trước hết, chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước.Chủ nghĩa yêu nước dòng chủ lưu xuyên suốt lịch sử Việt Nam, chuẩn mực cao nhất, đứng đầu bảng giá trị văn hóa tinh thần người Việt Mọi học thuyết đạo đức, tôn giáo ngoại nhập tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính tư tưởng yêu nước + Thứ hai, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương Truyền thống hình thành hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh nhu cầu đấu tranh liệt với thiên nhiên giặc ngoại xâm Đến năm đầu kỷ XX, xã hội Việt Nam có phân hóa giai cấp, truyền thống bền vững Hồ Chí Minh kế thừa phát huy sức mạnh truyền thống mà nhấn mạnh bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh) + Thứ ba, Việt Nam dân tộc có truyền thống lạc quan, yêu đời Tinh thần lạc quan, muôn gian nguy động viên “chớ thấy sóng mà ngã tay chèo” có sở từ niềm tin vào sức mạnh thân, tin vào tất thắng chân lý, nghĩa Hồ Chí Minh thân tinh thần lạc quan + Thứ tư, Việt Nam dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo sản xuất chiến đấu, nên dân tộc ham học hỏi không ngừng mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam xa lạ với đầu óc hẹp hòi, thủ cựu, ngoại cực đoan Trên sở giữ vững sắc văn hóa dân tộc, nhân dân ta biết chắt lọc, tiếp thu tốt, hay, đẹp nhân loại tạo nên giá trị riêng Hồ Chí Minh hình ảnh sinh động trọn vẹn truyền thống b) Tinh hoa văn hóa nhân loại Xuất thân gia đình khoa bảng, từ nhỏ Hồ Chí Minh hấp thụ Quốc học Hán học vững vàng Khi nước Người không ngừng làm giàu trí tuệ tinh hoa văn hóa nhân loại Khi đấu tranh, Người viết văn Anh, văn Pháp sắc sảo nhà báo phương Tây thực thụ, có nhu cầu “tự bạch” Người lại làm thơ chữ Hán Đó nét đặc sắc kết hợp hài hòa văn hóa Đông-Tây Hồ Chí Minh - Tư tưởng văn hóa phương Đông: Nho giáo chứa đựng nhiều yếu tố tâm, lạc hậu, phản động như: tư tưởng đẳng cấp, khinh lao động chân tay, khinh phụ nữ v.v điều thường bị Hồ Chí Minh phê phán, bác bỏ Nhưng Nho giáo có nhiều yếu tố tích cực triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo giúp đời, lý tưởng xã hội bình trị Đó ước vọng xã hội an ninh, hòa mục, giới đại đồng, triết lý nhân sinh, tu thân, dưỡng tính; đề cao văn hóa, lễ giáo, tạo truyền thống hiếu học Đó điều mà Hồ Chí Minh / 25 lựa chọn, kế thừa, cải tạo cho phù hợp để phục vụ cách mạng Người dẫn lời Lênin: “Chỉ có người cách mạng chân thu hái điều hiểu biết quý báu đời trước để lại”[1] Phật giáo tôn giáo, có mặt tiêu cực tâm, tuyệt đối hóa vận động giới mà không thấy tính đứng im tương đối vạn vật, nên thấy giới huyễn, ảo, giả tồn Nhưng Phật giáo có mặt tích cực để lại dấu ấn sâu sắc tư duy, hành động cách ứng xử người Việt Đó tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người thể thương thân; nếp sống có đạo đức, sạch, giản dị, chăm lo làm việc thiện; tinh thần bình đẳng, dân chủ chất phác, chống lại phân biệt đẳng cấp; đề cao lao động, chống lười biếng “nhất nhật bất tác, nhật bất thực”; Phật giáo Việt Nam - thiền phái Trúc Lâm - chủ trương không xa đời mà sống gắn bó với nhân dân, với đất nước, tham gia vào cộng đồng, vào đấu tranh nhân dân, chống kẻ thù dân tộc Đó điều để lại dấu ấn sâu sắc gia đình Hồ Chí Minh thân Người Ngoài ra, nói, viết Hồ Chí Minh chứa đựng tư tưởng Lão Tử, Mặc Tử, Quản Tử, Tôn Trung Sơn v.v Là người mác-xít tỉnh táo sáng suốt, Hồ Chí Minh biết khai thác yếu tố tích cực tư tưởng văn hóa phương Đông để phục vụ nghiệp cách mạng Việt Nam - Tư tưởng văn hóa phương Tây: Hồ Chí Minh sống chủ yếu châu Âu, trung tâm văn hóa lớn phương Tây, nên chịu ảnh hưởng sâu rộng văn hóa dân chủ cách mạng phương Tây Khi học trường Tiểu học Đông Ba, vào học Quốc học, Nguyễn Tất Thành làm quen với văn hóa Pháp, đặc biệt ham mê tìm hiểu Đại cách mạng Pháp 1789 Khi nước ngoài, tháng năm sống Mỹ, Người sống New York, làm thuê Bruclin thường đến thăm khu người da đen Haclem, Người ý đến ý chí đấu tranh cho tự do, độc lập, cho quyền sống người ghi Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ 1776 Năm 1913, sang Anh, Người gia nhập công đoàn thủy thủ, giai cấp công nhân Anh tham gia biểu tình, đình công bên bờ sông Thêm-dơ Cuối năm 1917, Người đến sống hoạt động Pari, trung tâm văn hóa nghệ thuật châu Âu Tại đây, Người có thuận lợi để nhanh chóng chiếm lĩnh vốn tri thức thời đại, đặc biệt truyền thống văn hóa dân chủ tiến Pháp Tại Pháp, với nghề làm báo, Người phải nhanh chóng làm chủ ngôn ngữ văn hóa Pháp Người tiếp xúc với tác phẩm nhà tư tưởng khai sáng: Vonte (Voltaire), Rutxô (Rousseau), Môngtecxkiơ (Montesquieu), lý luận gia Đại cách mạng Pháp 1789, “Tinh thần pháp luật” Môngteckiơ, “Khế ước xã hội” Rutxô, Tư tưởng dân chủ nhà khai sáng Pháp có ảnh hưởng tới tư tưởng Người Ngoài ra, Người hấp thụ tư tưởng dân chủ hình thành phong cách dân chủ từ sống thực tiễn Người tự hội họp, tham gia đảng phái, báo, phát biểu ý kiến, trình bày quan điểm trước dư luận Pháp, phê phán bọn quan lại, vua chúa nước bọn thống sứ, toàn quyền Pháp Đông Dương Người học cách làm việc dân chủ cách sinh hoạt khoa học Câu lạc Phôbua (Faubourg), sinh hoạt trị Đảng Xã hội Pháp, không khí tranh luận Đại hội Tua (tháng 12/1920) / 25 Tóm lại, rèn luyện phong trào công nhân Pháp cổ vũ, dìu dắt trực tiếp nhiều nhà cách mạng trí thức tiến Pháp M.Casanh (M.Cachin), P.V.Cutuyariê (Couturier), G.Môngmutxô (G.Monmousseau), Người bước trưởng thành Trên hành trình cứu nước, Người biết làm giàu trí tuệ vốn trí tuệ thời đại, Đông Tây, vừa gặt hái, vừa gạn lọc, kế thừa đổi mới, vận dụng phát triển c) Chủ nghĩa Mác-Lênin, sở giới quan phương pháp luận cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh Thứ nhất, tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh với vốn tri thức chắn, lực trí tuệ sắc sảo, Người nhận rằng, phong trào yêu nước cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX xoay quanh hai đường lối quân chủ hay dân chủ, hai phương pháp cách mạng hay cải lương Cả hai đường lối hai phương pháp không thỏa mãn yêu cầu giải phóng dân tộc điều kiện chủ nghĩa đế quốc trở thành lực lượng quốc tế Trong 10 năm đầu (1911-1920) trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người hoàn thiện cho vốn văn hóa, trị vốn sống thực tiễn phong phú, tạo thành lĩnh trí tuệ mà không nhà cách mạng trẻ tuổi Việt Nam vào thời so sánh Cái lĩnh giúp Người tiếp thu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam cách trung thành mà không chép Thứ hai, khác với nhà trí thức tư sản phương Tây, đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin đến với học thuyết nhằm giải vấn đề tư hành động, Nguyễn Ai Quốc đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin để tìm kim nam cho nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc Người tâm “Lúc giờ, ủng hộ cách mạng Tháng Mười theo cảm tính tự nhiên Tôi kính yêu Lênin Lênin người yêu nước vĩ đại giải phóng đồng bào Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp “ông bà” đồng tình với tôi, với đấu tranh dân tộc bị áp Còn Đảng gì, công đoàn gì, chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản chưa hiểu Lúc đầu chủ nghĩa yêu nước, chưa phải chủ nghĩa cộng sản đưa tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III”[2] Tác phẩm Lênin, “Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa” rõ mối quan hệ gắn bó, thống nghiệp giải phóng giai cấp vô sản với nghiệp giải phóng dân tộc thuộc địa Nhờ nó, Người tìm thấy “con đường giải phóng chúng ta” từ Lênin, Người trở lại nghiên cứu Mác sâu sắc Thứ ba, đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, Người tiếp thu phương pháp nhận thức mac-xit, đồng thời theo lối “đắc ý, vong ngôn” phương Đông Người vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin để tự tìm chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, thời kỳ cụ thể cách mạng Việt Nam không tìm kết luận có sẵn sách kinh điển Vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, phạm trù tư tưởng Hồ Chí Minh nằm phạm trù Chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng thời tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, phát triển làm phong phú Chủ nghĩa Mác-Lênin thời đại dân tộc bị áp vùng lên giành độc lập, tự xây dựng xã hội / 25 CHỦ ĐỀ 2: Tư tư ởng Hồ Chí Minh vấ n đ ề dân tộ c Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, dân tộc sản phẩm lâu dài lịch sử Trước dân tộc hình thức cộng đồng như: thị tộc, tộc, lạc Sự phát triển chủ nghĩa tư dẫn tới đời phát triển dân tộc chủ nghĩa Khi CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, đế quốc thực sách vũ trang xâm lược, cướp bóc, nô dịch Vấn đề dân tộc trở nên gay gắt từ xuất vấn đề dân tộc thuộc địa Vấn đề dân tộc thuộc địa a) Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa Tư tưởng Hồ Chí Minh không đề cập đến vấn đề dân tộc nói chung mà vấn đề dân tộc thuộc địa Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa tư tưởng Hồ Chí Minh là: - Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh giành quan tâm đến đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, xoá bỏ ách thống trị, áp bức, bóc lột nước ngoài; giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thực quyền dân tộc tự quyết, thành lập Nhà nước dân tộc độc lập Nếu Mác bàn nhiều đấu tranh chống CNTB, Lênin bàn nhiều đấu tranh chống CNĐQ, Hồ Chí Minh tập trung bàn đấu tranh chống CN Thực dân Mác Lênin bàn nhiều đấu tranh giai cấp nước TBCN, Hồ Chí Minh bàn nhiều đấu tranh giải phóng dân tộc nước thuộc địa - Lựa chọn đường phát triển dân tộc Từ thực tiễn phong trào cứu nước dân tộc nhân loại, Hồ Chí Minh khẳng định phương hướng phát triển dân tộc bối cảnh thời đại CNXH Hoạch định đường phát triển dân tộc thuộc địa việc làm mẻ: từ nước thuộc địa lên CNXCH phải trải qua nhiều giai đoạn chiến lược khác Con đường đó, Cương lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Người viết: “Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản”[1] Thực chất đường ĐLDT gắn liền với CNXH Con đường phù hợp với hoàn cảnh nước thuộc địa, hoàn toàn khác biệt với nước phát triển lên CNXH phương Tây Đây nét độc đáo tư tưởng Hồ Chí Minh b) Độc lập dân tộc - nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa - Hồ Chí Minh tiếp cận vấn đề độc lập dân tộc từ quyền người Trên đường tiếp cận chân lý cứu nước, Hồ Chí Minh tìm hiểu tiếp nhận nhân tố có giá trị Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776: “Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hoá cho họ quyền không xâm phạm được, quyền có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc”; Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền cách mạng Pháp năm 1791: “Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi phải luôn tự bình đẳng quyền lợi” / 25 Từ quyền người ấy, Người khái quát nên chân lý quyền dân tộc: “Tất dân tộc giới sinh có quyền bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do”[2] - Nội dung độc lập dân tộc Là người dân nước, nhiều lần chứng kiến tội ác dã man chủ nghĩa thực dân đồng bào nhân dân dân tộc bị áp giới, Hồ Chí Minh thấy rõ dân tộc quyền bình đẳng chủ yếu dân tộc độc lập Vì vậy, theo Người, dân tộc thuộc địa muốn có quyền bình đẳng thực phải tự đứng lên đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành lại độc lập thật sự, độc lập hoàn toàn cho dân tộc Nền độc lập hoàn toàn, độc lập thật dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải thể đầy đủ nội dung sau đây: + Độc lập tự quyền tự nhiên, thiêng liêng, vô quý giá bất khả xâm phạm dân tộc Độc lập Tổ Quốc, tự nhân dân thiêng liêng Người khẳng định: Cái mà cần đời là: đồng bào tự do, Tổ Quốc độc lập Trong “Bản Yêu sách tám điểm” gửi Hội nghị Vec-xay năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam Nội dung cốt lõi Cương lĩnh Đảng năm 1930 là: độc lập, tự cho dân tộc Trực tiếp chủ trì Hội nghị TW (5/1941), Người viết thư Kính cáo đồng bào rõ: “Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao hết thảy”[3] Tháng năm 1945, thời cách mạng chín muồi, Người khẳng định tâm: “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải kiên giành cho độc lập dân tộc”[4] Trong “Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, Người long trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự do, độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ quyền tự độc lập ấy”[5] v.v + Độc lập dân tộc phải gắn liền với thống toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Trong thư điện văn gửi tới Liên hợp quốc Chính phủ nước vào thời gian sau CMTT, Hồ Chí Minh tuyên bố: “Nhân dân thành thật mong muốn hoà bình Nhưng nhân dân kiên chiến đấu đến để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ Quốc độc lập cho đất nước”[6] Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, tâm bảo vệ độc lập chủ quyền thể rõ: “Không! Chúng ta hi sinh tất cả, định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ”[7] Và đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, Hồ Chí Minh đưa chân lý bất hủ: “Không có quý độc lập tự do”[8] Chính tinh thần, nghị lực dân tộc ta đứng dậy đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng miền Nam, thống Tổ Quốc Và phủ Mỹ phải cam kết: “Hoa Kỳ nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ nước Việt Nam hiệp định Giơnevơ năm 1954 Việt Nam công nhận” / 25 + Dân tộc độc lập tất mặt: kinh tế, trị, quân sự, ngoại giao Mọi vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia dân tộc tự định Người khẳng định: Nước Việt Nam người Việt Nam, dân tộc Việt Nam định, nhân dân Việt Nam không chấp nhận can thiệp từ bên Trong hành trình tìm đường cứu nước, ngày 18/6/1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt người Việt Nam yêu nước Pháp gửi đến hội nghị Véc-xây Bản yêu sách nhân dân An-Nam đòi quyền bình đẳng cho dân tộc Việt Nam Một là, đòi quyền bình đẳng chế độ pháp lý cho người xứ Đông Dương châu Âu, xoá bỏ chế độ cai trị sắc lệnh, thay chế độ đạo luật Hai là, đòi quyền tự dân chủ tối thiểu cho nhân dân, tự ngôn luận, tự báo chí, hội họp, tự cư trú Bản yêu sách không chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút học: Muốn bình đẳng thực phải đấu tranh giành độc lập dân tộc - làm cách mạng, muốn giải phóng dân tộc trông cậy vào mình, vào lực lượng thân + Trong độc lập đó, người dân ấm no, tự do, hạnh phúc, không độc lập chẳng có nghĩa Nghĩa độc lập dân tộc phải gắn liền với hạnh phúc, cơm no, áo ấm nhân dân Suốt đời Hồ Chí Minh có ham muốn bậc “làm cho nước ta hoàn độc lập, dân tộc ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành” Người nói: “Chúng ta hy sinh, giành độc lập, dân thấy giá trị độc lập ăn đủ no, mặc đủ ấm”  Tư tưởng thể tính nhân văn cao triệt để cách mạng Hồ Chí Minh Tóm lại, “Không có quý độc lập tự do” không lý tưởng mà lẽ sống, học thuyết cách mạng Hồ Chí Minh Đó lý chiến đấu, nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng nghiệp đấu tranh độc lập, tự dân tộc Việt Nam, đồng thời nguồn động viên dân tộc bị áp giới c) Chủ nghĩa dân tộc - động lực lớn đất nước - Cùng với kết án chủ nghĩa thực dân cổ vũ dân tộc thuộc địa vùng dậy đấu tranh, Hồ Chí Minh khẳng định: Đối với dân tộc thuộc địa phương Đông, “chủ nghĩa dân tộc động lực lớn đất nước”[9] Vì thế, “người ta không làm cho người An Nam không dựa động lực vĩ đại, đời sống xã hội họ”[10] Người kiến nghị cương lĩnh hành động QTCS là: “Phát động chủ nghĩa dân tộc xứ nhân danh Quốc tế Cộng sản… Khi chủ nghĩa dân tộc họ thắng lợi… định chủ nghĩa dân tộc biến thành chủ nghĩa quốc tế”[11] Sức mạnh chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa yêu nước chân dân tộc thuộc địa Đó sức mạnh chiến đấu thắng lợi trước lực ngoại xâm Xuất phát từ phân tích quan hệ giai cấp xã hội thuộc địa, từ truyền thống dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đánh giá cao sức mạnh chủ nghĩa dân tộc chân Muốn cách mạng thành công người cộng sản phải biết nắm lấy phát huy Mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp a) Vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với / 25 - Vấn đề dân tộc nhận thức giải theo lập trường giai cấp định Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, lập trường giai cấp công nhân, cách mạng vô sản giải đắn vấn đề dân tộc Tuy nhiên, Mác Ăngghen không sâu nghiên cứu vấn đề dân tộc Tây Âu vấn đề dân tộc giải cách mạng tư sản, Mác, vấn đề dân tộc thứ yếu so với vấn đề giai cấp Thời đại Lênin, CNĐQ trở thành hệ thống giới, cách mạng giải phóng dân tộc trở thành phận cách mạng vô sản, Lênin phát triển vấn đề dân tộc thành học thuyết cách mạng thuộc địa Lênin cho rằng, cách mạng vô sản quốc giành thắng lợi không liên minh với đấu tranh dân tộc bị áp thuộc địa Khẩu hiệu Mác bổ sung: “vô sản toàn giới dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại” Lênin thực “đặt tiền đề cho thời đại mới, thật cách mạng nước thuộc địa” - Hồ Chí Minh người cộng sản sớm nhận thức mối quan hệ dân tộc với giai cấp vận dụng nhuần nhuyễn mối quan hệ cách mạng Việt Nam Người chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi tảng liên minh công-nông trí thức, lãnh đạo Đảng; sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng để chống lại bạo lực phản cách mạng kẻ thù; thiết lập nhà nước dân, dân, dân; gắn kết ĐLDT với CNXH b) Giải phóng dân tộc vấn đề hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH - Hồ Chí Minh khẳng định: nước thuộc địa phương Đông làm cách mạng vô sản, mà trước hết giành độc lập dân tộc Có độc lập dân tộc bàn đến cách mạng XHCN - Khác với đường cứu nước cha ông, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa phong kiến (cuối kỷ XIX), với chủ nghĩa tư (đầu kỷ XX), đường cứu nước Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với CNXH + Năm 1930, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh xác định đường cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: làm “tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản” + Năm 1960, Hồ Chí Minh lại khẳng định rõ hơn: “chỉ có CNXH, CNCS giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ” “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự độc lập chẳng có nghĩa lý gì”[12] Tư tưởng Hồ Chí Minh gắn bó độc lập dân tộc CNXH vừa phản ánh quy luật khách quan nghiệp giải phóng dân tộc thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp, giải phóng người Do “giành độc lập phải tiến lên CNXH, mục tiêu CNXH “làm cho dân giàu, nước mạnh”, “là người ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do” Hồ Chí Minh nói: “Yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân phải gắn với yêu CNXH, có tiến lên CNXH nhân dân ngày no ấm thêm, Tổ Quốc ngày giàu mạnh thêm”[13] c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp Hồ Chí Minh giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, đồng thời đặt vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân điều kiện để giải phóng giai cấp, có / 25 độc lập có địa bàn để làm cách mạng XHCN Vì thế, lợi ích giai cấp phải phục tùng lợi ích dân tộc Tháng - 1941, Người với Trung ương Đảng khẳng định: “Trong lúc quyền lợi phận, giai cấp phải đặt trước sinh tử, tồn vong quốc gia dân tộc Trong lúc không giải vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi độc lập, tự cho toàn thể dân tộc, quốc gia dân tộc chịu kiếp ngựa trâu mà quyền lợi phận, giai cấp đến vạn năm không đòi lại được”[14] d) Giữ vững độc lập dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập dân tộc khác Ở Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước chân luôn thống với chủ nghĩa quốc tế sáng Hồ Chí Minh không đấu tranh cho độc lập dân tộc mà đấu tranh cho tất dân tộc bị áp Người nói: “Chúng ta phải tranh đấu cho tự do, độc lập dân tộc khác đấu tranh cho dân tộc ta vậy” Người nêu cao tinh thần tự dân tộc, song không quên nghĩa vụ quốc tế cao việc giúp đỡ đảng cộng sản số nước Đông Nam Á, ủng hộ nhân dân Trung Quốc chống Nhật, ủng hộ Lào Campuchia chống Pháp khẳng định: “giúp bạn tự giúp mình”, thắng lợi cách mạng nước mà đóng góp vào thắng lợi chung cách mạng giới Tóm lại, quan niệm Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc mang nội dung toàn diện, sâu sắc triệt để; không bao hàm độc lập, tự do, thống cho dân tộc, mà chứa đựng đường điều kiện phát triển dân tộc Đó gắn độc lập dân tộc với dân chủ nhân dân, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Quan điểm trở thành mục tiêu, lý tưởng, thành hiệu động viên, cổ vũ nhân dân Việt Nam làm nên kỳ tích oai hùng, đánh thắng kẻ thù, đưa đến độc lập, thống cho đất nước; đồng thời sở lý luận để hoạch định sách dân tộc đắn Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại công xây dựng bảo vệ Tổ Quốc / 25 CHỦ ĐỀ 3: Tư tư ởng Hồ Chí Minh CNXH Việ t Nam Tính tất yếu chủ nghĩa xã hội Việt Nam - Theo quan điểm Hồ Chí Minh, đời chủ nghĩa xã hội phạm vi quốc tế quy luật phát triển xã hội loài người + Dựa vào học thuyết hình thái kinh tế - xã hội Người khẳng định, đời chủ nghĩa xã hội tất yếu kinh tế, nguyên nhân sâu xa phát triển sức sản xuất xã hội (LLSX) + Sự đời chủ nghĩa xã hội nhu cầu giải phóng người cách triệt để (theo trình độ từ thấp đến cao: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng cá nhân để hình thành nhân cách phát triển toàn diện) + Sự đời chủ nghĩa xã hội tất yếu đạo đức xã hội (Người lý giải theo quy luật đấu tranh thiện - ác, tốt - xấu quy luật chung thiện, tốt định chiến thắng ác, xấu) Trong Thường thức trị Người viết: “CNCS đời lúc người sống có đạo đức” + Sự đời chủ nghĩa xã hội tất yếu văn minh nhân loại CNXH đời tác động tất nhân tố: kinh tế, trị, đạo đức, xã hội, văn hoá Do vậy, đời (CNXH, CNCS) không cưỡng lại Người nói: Không có lực lượng ngăn trở mặt trời mọc Không có lực lượng ngăn trở xã hội loài người tiến lên Không có lực lượng ngăn trở CNXH, CNCS phát triển - Theo Hồ Chí Minh, đời CNXH Việt Nam sản phẩm tất yếu trình phát triển lịch sử Bởi vì: + Sau nước ta giành độc lập theo đường cách mạng vô sản lên xây dựng CNXH bước phát triển hợp quy luật + Chỉ có xây dựng xã hội - xã hội xã hội chủ nghĩa nước nhà thật độc lập, nhân dân lao động thực hưởng sống ấm no, tự do, hạnh phúc Đặc trƣng CNXH Việt Nam a) Cách tiếp cận Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh đến với CNXH từ lập trường người yêu nước tìm đường giải phóng dân tộc để xây dựng xã hội tốt đẹp Người hoàn toàn tán thành cách tiếp cận CNXH từ kiến giải kinh tế - xã hội, trị - triết học nhà kinh điển Mác-Lênin, đồng thời có bổ sung giác độ nhìn để thấy CNXH tất yếu Việt Nam - Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận CNXHKH trước hết từ lòng yêu nước, ý chí tâm cứu nước khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam Người tìm thấy lý luận Mác-Lênin thống biện chứng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội (đã bao gồm giải phóng giai cấp), giải phóng người Đó mục tiêu cuối CNCS theo chất chủ nghĩa Mác-Lênin - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức CNXH với mục tiêu sở kinh tế công hữu đến giải phóng cho loài người khởi bị áp bóc lột Nó xa lạ đối lập với chủ nghĩa cá nhân, không phủ nhận cá nhân, trái lại đề cao, tôn trọng người cá nhân, giá trị cá nhân, phát triển lực cá nhân phát triển xã hội hạnh phúc người Người cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH Cho nên, thắng lợi CNXH tách rời với thắng lợi đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”[1] “Không có chế độ tôn trọng người, ý xem xét lợi ích cá nhân đắn đảm bảo cho thoả mãn chế độ xã hội chủ nghĩa”[2] / 25 - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ văn hoá Người đưa văn hoá thâm nhập vào bên trị, kinh tế, tạo nên thống chúng, mục tiêu phát triển xã hội Quá trình xây dựng CNXH Việt Nam trình xây dựng văn hoá mà có kết tinh, kế thừa, phát triển giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp hàng ngàn năm dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, kết hợp truyền thống với đại, dân tộc quốc tế - Hồ Chí Minh nhận thấy nét tương đồng CNXH với truyền thống lịch sử, văn hoá người Việt Nam + Lịch sử Việt Nam có truyền thống chống giặc ngoại xâm từ buổi đầu lập nước Chế độ công điền công trị thuỷ kinh tế nông nghiệp từ lâu tạo nên truyền thống cố kết cộng đồng + Văn hoá Việt Nam lấy nhân nghĩa làm gốc, có truyền thống trọng dân, khoan dung, hoà mục để hoà đồng Văn hoá Việt Nam văn hoá trọng trí thức, hiền tài + Con người Việt Nam có tâm hồn sáng, giàu lòng vị tha, yêu thương đồng loại, kết hợp chung với riêng, gia đình với Tổ Quốc, dân tộc nhân loại Những truyền thống tốt đẹp giúp Hồ Chí Minh đến với CNXH CNXH đến với nhân dân ViệtNam tất yếu Hồ Chí Minh nhận thức tính tất yếu chất CNXH kết tác động tổng hợp nhân tố: truyền thống đại; dân tộc quốc tế; kinh tế, trị, đạo đức, văn hoá Người không tuyệt đối hoá mặt đánh giá vị trí chúng Như vậy, Hồ Chí Minh làm phong phú cách tiếp cận CNXH, có cống hiến xuất sắc vào việc phát triển lý luận Mác-Lênin b) Bản chất đặc trưng tổng quát CNXH - Quan niệm CNMLN Xét góc độ CNXHKH là: + Xoá bỏ bước chế độ tư hữu tư nhân tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất, thiết lập chế độ sở hữu công cộng tư liệu sản xuất, nhằm giải phóng cho sức sản xuất xã hội phát triển + Có đại công nghiệp khí với trình độ khoa học đại, có khả cải tạo nông nghiệp, tạo suất lao động cao hẳn CNTB (Mác nói: Suy cho cùng, thắng xuất phát từ suất lao động) + Thực sản xuất có kế hoạch, tiến tới xoá bỏ trao đổi hàng hoá, tiến lên trao đổi tiền tệ + Thực nguyên tắc phân phối theo lao động, thể công bình đẳng lao động hưởng thụ + Giải phóng người thoát khỏi áp bóc lột nhằm nâng cao trình độ tư tưởng văn hoá cho nhân dân, tạo điều kiện cho người phát triển cách toàn diện Xét góc độ triết học là: + Về kinh tế có ĐCN phát triển cao ĐCN CNTB phát triển trình độ cao phát triển dựa CĐCH TLSX; + Về tinh thần CNNĐ phát triển cao NĐCN CNTB phát triển giải phóng người - Quan niệm Hồ Chí Minh CNXH Việt Nam 10 / 25 Hồ Chí Minh bày tỏ quan niệm CNXH không nói, viết định nào, mà hoàn cảnh cụ thể, đối tượng cụ thể Người lại có cách diễn đạt phù hợp Bởi vậy, tư tưởng Người có khoảng 20 định nghĩa khác CNXH Vẫn theo nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin CNXH, qua cách diễn đạt Hồ Chí Minh vấn đề đầy chất lý luận trị phức tạp biểu thị ngôn ngữ dung dị đời sống hàng ngày Trả lời câu hỏi “CNXH gì?” Hồ Chí Minh đưa luận đề tiêu biểu sau đây: + Nói cách tóm tắt mộc mạc, CNXH trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát khỏi nạn bần cùng, làm cho người có công ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc CNXH giải phóng nhân dân lao động khỏi nghèo nàn lạc hậu[3] + CNXH lấy nhà máy, xe lửa, ngân hàng,… làm chung[4] + CNXH xã hội chế độ người bóc lột người, xã hội bình đẳng, nghĩa phải lao động có quyền lao động, làm nhiều hưởng nhiều, làm hưởng ít, không làm không hưởng[5] + CNXH gắn liền với phát triển khoa học kỹ thuật, với phát triển văn hoá nhân dân[6] + Chỉ chế độ XHCN người có điều kiện để cải thiện đời sống mình, phát huy tính cách riêng sở trường riêng mình[7] + CNXH quần chúng nhân dân tự xây dựng nên Đó công trình tập thể quần chúng lao động lãnh đạo Đảng[8] + Chế độ XHCN CSCN chế độ nhân dân lao động làm chủ…[9] Từ luận đề khái quát lên thành đặc trưng chủ yếu CNXH Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: CNXH chế độ trị nhân dân làm chủ Hồ Chí Minh coi nhân dân có vị trí tối thượng cấu tạo quyền lực CNXH nghiệp thân nhân dân, dựa vào sức mạnh toàn dân để đưa lại quyền lợi cho nhân dân CNXH chế độ xã hội có kinh tế phát triển cao gắn liền với phát triển khoa học - kỹ thuật, dần xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân TLSX Đó xã hội có kinh tế phát triển dựa sở suất lao động xã hội cao, sức sản xuất luôn phát triển tảng phát triển khoa học kỹ thuật, ứng dụng có hiệu thành tựu khoa học - kỹ thuật nhân loại CNXH chế độ xã hội không người bóc lột người Nghĩa chế độ không áp bức, bất công, thực chế độ sở hữu xã hội tư liệu sản xuất nguyên tắc phân phối theo lao động Đó xã hội công hợp lý, dân tộc bình đẳng, miền núi giúp đỡ để tiến kịp miền xuôi CNXH xã hội phát triển cao văn hoá đạo đức Đó xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng, không áp bức, bóc lột, bất công, không đối lập lao động chân tay lao động trí óc, thành thị nông thôn, người giải phóng, có điều kiện phát triển toàn diện, có hài hoà phát triển xã hội tự nhiên Như vậy, theo Hồ Chí Minh, CNXH xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, đạo đức, văn minh, chế độ xã hội ưu việt lịch sử, xã hội tự nhân đạo, phản ánh nguyện vọng thiết tha loài người 11 / 25 Quan niệm Hồ Chí Minh mục tiêu động lực CNXH Việt Nam a) Những mục tiêu - Mục tiêu tổng quát: Không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trước hết nhân dân lao động Hồ Chí Minh có nhiều cách đề cập đến mục tiêu CNXH + Có Người trả lời cách trực tiếp: “Mục đích CNXH gì? Nói cách đơn giản dễ hiểu không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, trước hết nhân dân lao động”[10] Có người diễn giải mục tiêu tổng quát thành tiêu chí cụ thể: “CNXH cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày sung sướng, học, ốm đau có thuốc, già không lao động nghỉ, phong tục tập quán không tốt dần xoá bỏ Tóm lại, xã hội ngày tiến bộ, vật chất ngày tăng, tinh thần ngày tốt, CNXH”[11] + Có Người nói cách gián tiếp thông qua “ham muốn bậc” Di chúc Người Di chúc viết: “Điều mong muốn cuối là; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới”[12] - Những mục tiêu cụ thể: + Mục tiêu trị: xây dựng chế độ nhân dân lao động làm chủ, nhân dân người chủ chân Nhà nước dân, dân dân Nhà nước có hai chức dân chủ với nhân dân chuyên với kẻ thù nhân dân Mặt khác, Hồ Chí Minh xác định: người chủ phải biết làm chủ Mọi công dân xã hội có nghĩa vụ lao động, bảo vệ Tổ Quốc, tôn trọng chấp hành pháp luật, tôn trọng bảo vệ công, đồng thời có nghĩa vụ học tập để nâng cao trình độ mặt để xứng đáng vai trò làm chủ + Mục tiêu kinh tế: Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công - nông nghiệp đại, khoa học - kỹ thuật tiên tiến, bóc lột bị xoá bỏ dần, cải thiện đời sống Người coi công nghiệp nông nghiệp hai chân kinh tế nước nhà Chú trọng xây dựng kinh tế mới, cải tạo kinh tế cũ, xây dựng trọng tâm Kết hợp lợi ích kinh tế vấn đề Hồ Chí Minh quan tâm Người đặc biệt nhấn mạnh chế độ khoán hình thức kết hợp lợi ích kinh tế + Mục tiêu văn hoá - xã hội: Chủ trương xây dựng văn hoá mới, phải biết kế thừa giá trị truyền thống dân tộc tiếp thu tinh hoa nhân loại để làm giàu văn hoá dân tộc, phải đưa văn hoá vào đời sống nhân dân.Văn hoá phải góp phần sửa sang thể Văn hoá phải chống tham ô, lười biếng Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với người, xây dựng người xã hội chủ nghĩa Người nói: Muốn có CNXH trước hết phải có người XHCN Đó người có trí tuệ, đạo đức cách mạng, có tác phong, đạo đức làm chủ tập thể b) Các động lực CNXH - Động lực chủ nghĩa xã hội theo nghĩa rộng Hồ Chí Minh Sử dụng đồng đòn bẩy kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội để kích thích tính tích cực người lao động Ở phương diện Người nhấn mạnh nội dung Tính đồng đòn bẩy Trình độ lực cán quản lý nhà nước - Động lực chủ nghĩa xã hội theo nghĩa hẹp Hồ Chí Minh vấn đề người Ở phương diện Người khẳng định Đại đoàn kết dân tộc Con người XHCN 12 / 25 - Động lực chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh nêu cụ thể, phong phú đa dạng, khái quát sau: Thứ nhất, động lực trị tư tưởng, tinh thần Sức mạnh tiềm tàng quần chúng huy động vào nghiệp cách mạng quần chúng giác ngộ lý tưởng cách mạng, trí với quan điểm Đảng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Hồ Chí Minh nói, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công “cần có ý thức giác ngộ xã hội chủ nghĩa cao, lòng phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội”[13] Sự giác ngộ có kết trình tuyên truyền, giáo dục lâu dài, bền bỉ toàn hệ thống trị Thứ hai, phát huy sức mạnh đoàn kết cộng đồng dân tộc Sức mạnh thể lực lượng giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dân tộc, đồng bào yêu nước nước không phân biệt đảng phái, tôn giáo, tín ngưỡng Thứ ba, thoả mãn nhu cầu, lợi ích đáng người lao động Hồ Chí Minh hiểu sâu sắc rằng, hành động người luôn gắn với nhu cầu lợi ích họ Vì vậy, Người ý kích thích động lực lợi ích cá nhân đáng người lao động; chủ trương thực chế sách để kết hợp hài hoà lợi ích xã hội lợi ích cá nhân, thực khoán, thưởng, phạt đắn nghiêm túc lao động sản xuất Trong cách mạng, có lĩnh vực đời hỏi người phải chịu hy sinh, thiệt thòi, lợi ích kinh tế không chưa giải được, cần có động lực trị - tinh thần Vì vậy, Hồ Chí Minh đòi hỏi phải phát huy quyền làm chủ ý thức chủ người lao động Thực công xã hội (công không cào bằng) Người dặn: không sợ thiếu, sợ không công Không sợ nghèo, sợ lòng dân không yên Thứ tư, để tạo động lực cho CNXH, cần phải sử dụng vai trò điều chỉnh nhân tố tinh thần khác trị, đạo đức, văn hoá, pháp luật Thứ năm, động lực bên trong, theo Hồ Chí Minh, phải kết hợp sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, phải sử dụng tốt thành khoa học - kỹ thuật giới,… Giữa nội lực ngoại lực, Hồ Chí Minh xác định rõ nội lực định nhất, ngoại lực quan trọng - Để phát huy cao độ động lực CNXH, cần phải khắc phục trở lực kìm hãm Đó là: + Phải thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân (giặc nội xâm), kẻ địch ác CNXH, "bệnh mẹ" đẻ trăm thứ bệnh nguy hiểm khác + Phải thường xuyên đấu tranh chống tham ô, lãng phí quan liêu, bạn đồng minh thực dân phong kiến, phá hoại đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, + Chống chia rẽ, bè phái, đoàn kết, vô kỷ luật, làm giảm sút uy tín ngăn trở nghiệp Đảng + Chống chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng, không chịu học tập,… 13 / 25 CHỦ ĐỀ 4: Tư tư ởng HCM nộ i dung công tác xây dự n g Đả ng Cộng sả n Việt Nam a) Xây dựng Đảng tư tưởng - lý luận Theo Bác “ có đảng theo lý luận cách mạng tiền phong, đảng cách mạng làm trách nhiệm cách mạng tiền phong”, “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy” “bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng chủ nghĩa Lênin” Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin, phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt có nghĩa Đảng ta nắm vững tinh thần chủ nghĩa MácLênin, lập trường, quan điểm phương pháp chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời nắm vững tinh hoa văn hoá dân tộc trí tuệ thời đại vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể nước ta Không máy móc, kinh viện, giáo điều Vì vậy, tiếp nhận vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý điểm sau đây: - Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải phù hợp với hoàn cảnh đối tượng - Vận dụng phải phù hợp hoàn cảnh - Chú ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt Đảng cộng sản khác, tổng kết kinh nghiệm để bổ sung cho chủ nghĩa Mác-Lênin - Đảng tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác-Lênin b) Xây dựng Đảng trị Tư tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng Đảng trị có nhiều nội dung, đường lối trị vấn đề cốt tử tồn phát triển Đảng Muốn xây dựng đường lối trị đắn, Đảng phải: dựa sở lý luận Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo tảng điều kiện Việt Nam qua giai đoạn định, học tập kinh nghiệm đảng cộng sản anh em,… Người lưu ý phải giáo dục đường lối sách Đảng, thông tin thời cho cán bộ, đảng viên để họ kiên định lập trường, giữ vững lĩnh trị hoàn cảnh Đồng thời người cảnh báo nguy sai lầm đường lối trị, gây hậu nghiêm đến vận mệnh tổ quốc, sinh mệnh cán bộ, đảng viên nhân dân c) Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán - Hệ thống tổ chức Đảng + Hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ luật cao Mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng + Hồ Chí Minh coi trọng tổ chức Đảng sở, đặc biệt chi bộ, tổ chức hạt nhân, định chất lượng lãnh đạo Đảng - Các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng + Tập trung dân chủ 14 / 25 Đây nguyên tắc xây dựng Đảng Giữa “tập trung” “và dân chủ” có mối quan hệ khăng khít với nhau, hai yếu tố nguyên tắc Tập trung tảng dân chủ, dân chủ đạo tập trung Tập trung thống tư tưởng, tổ chức, hành động Thiểu số phục tùng đa số, cấp phục tùng cấp trên, đảng viên chấp hành nghị tổ chức Đảng “Đảng nhiều người, tiến hành người” Dân chủ “của quý báu nhân dân”, thành cách mạng Tất người tự bày tỏ ý kiến mình, góp phần tìm chân lý Phải phát huy dân chủ nội không suy yếu từ bên + Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tập thể lãnh đạo vì, nhiều người thấy hết việc, hiểu hết mặt vấn đề, có nhiều kiến thức, tránh tệ bao biện, quan liêu, độc đoán, chủ quan Cá nhân phụ trách vì, “Việc bàn kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, cần phải giao cho người nhóm người phụ trách kế hoạch mà thi hành Như có chuyên trách, công việc chạy”, tránh bừa bãi, lộn xộn, vô phủ dễ hỏng việc Phải khắc phục tệ độc đoán, chuyên quyền, đồng thời chống tình trạng dựa dẫm tập thể, không dán đoán, không dám chịu trách nhiệm + Tự phê bình phê bình: Đây nguyên tắc sinh hoạt đảng, quy luật phát triển đảng Mục đích tự phê bình phê bình để làm cho phần tốt người, tổ chức nảy nở hoa mùa xuân, phần xấu dần Người khẳng định: “Một đảng mà giấu diếm khuyết điểm đảng hỏng Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm cách để sửa chữa khuyết điểm Như đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn, chân chính” Thái độ, phương pháp tự phê bình phê bình Hồ Chí Minh nêu rõ: Phải tiến hành thường xuyên người ta rửa mặt hàng ngày; phải thẳng thắn, chân thành, trung thực, không nể nang, không giấu diếm không thêm bớt khuyết điểm; “phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau”, tránh lợi dụng phê bình để nói xấu nhau, bôi nhọ nhau, đả kích + Kỷ luật nghiêm minh tự giác Sức mạnh tổ chức cộng sản đảng viên bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh tự giác Nghiêm minh thuộc tổ chức đảng, kỷ luật đảng viên không phân biệt Mọi đảng viên bình đẳng trước Điều lệ Đảng Tự giác thuộc cá nhân cán đảng viên Đảng Kỷ luật lòng tự giác họ nhiệm vụ Đảng Yêu cầu cao kỷ luật đảng chấp hành chủ trương, nghị Đảng, tuân theo nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo sinh hoạt Đảng “Mỗi đảng viên cần phải làm kiểu mẫu phục tùng kỷ luật, kỷ luật đảng, mà kỷ luật đoàn thể nhân dân quan quyền cách mạng” + Đoàn kết thống Đảng 15 / 25 Theo Hồ Chí Minh: “Đoàn kết truyền thống quý báu Đảng ta, nhân dân ta phải giữ gìn đoàn kết Đảng giữ gìn mắt mình” Cơ sở để đoàn kết trí Đảng đường lối, quan điểm Đảng, điều lệ Đảng - Cán bộ, công tác cán Đảng + Nhận thức rõ tầm quan trọng cán nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng, cán dây chuyền máy, mắt khâu trung gian nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân Muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Cho nên người cán phải có đủ đức, đủ tài để phục vụ cách mạng + Công tác cán công tác gốc Đảng Nội dung bao hàm mắt khâu liên hoàn, liên quan chặt chẽ với nhau, gồm: tuyển chọn cán bộ; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, xếp, bố trí cán bộ; thực sách cán d) Xây dựng Đảng đạo đức Khẳng định đảng chân phải có đạo đức, Người quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức Đảng Đạo đức Đảng ta đạo đức mới, đạo đức cách mạng Mỗi đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Giáo dục đạo đức cách mạng nội dung quan trọng việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên Nó gắn chặt với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nhằm làm cho Đảng thực sạch, xứng đáng đảng cầm quyền 16 / 25 CHỦ ĐỀ 5: Tư tư ởng HCM mộ t số lĩn h v ự c củ a văn hó a a Văn hoá giáo dục - Người phê phán giáo dục phong kiến giáo dục kinh viện xa rời thực tiễn, coi kinh sách thánh hiền đỉnh cao tri thức Giáo dục phong kiến hướng tới kẻ sỹ, người quân tử, bậc trượng phu, phụ nữ bị tước quyền học hành Trong giáo dục thực dân, không mở mang trí tuệ, thực ngu dân Đó văn hoá đồi bại, xảo trá nguy hiểm dốt nát - Nền giáo dục nước Việt Nam sau độc lập giáo dục Nền giáo dục “ làm cho dân tộc trở nên dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập”[6] - Trong trình xây dựng văn hóa giáo dục Việt Nam, Người đưa hệ thống quan điểm định hướng cho Giáo dục Việt Nam: Giáo dục toàn diện; Giáo dục tiên tiến; Giáo dục toàn dân; Giáo dục nhằm đào tạo người XHCN + Mục tiêu văn hoá giáo dục thực ba chức văn hoá dạy học Đó là: Đào tạo người vừa có đức vừa có đức có tài; học để làm việc, làm người, làm cán bộ; “cải tạo trí thức cũ”, “đào tạo trí thức mới”; “công nông hoá trí thức”, “trí thức hoá công nông”, xây dựng đội ngũ trí thức ngày đông đảo, trình độ ngày cao Đào tạo lớp người kế tục nghiệp cách mạng xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh; mở mang dân trí từ việc xoá nạn mù chữ, chống giặc dốt, kết hợp phổ cập nâng cao, đưa Việt Nam sánh vai với cường quốc năm châu Để thực phải tiến hành cải cách giáo dục để xây dựng hệ thống trường, lớp với chương trình nội dung dạy học thật khoa học, hợp lý, phù hợp với bước phát triển đất nước + Nội dung giáo dục: bao gồm văn hóa, trị, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp, lao động… Nghĩa phải thực giáo dục toàn diện + Phương châm, phương pháp giáo dục: Phải gắn giáo dục với thực tiễn Việt Nam, học đôi với hành, học kết hợp với lao động sản xuất Giáo dục phải có tính định hướng đắn, rõ ràng, thiết thực, phối hợp nhà trường với gia đình xã hội Phải tạo môi trường giáo dục lành mạnh, bình đẳng, dân chủ, trường trường, lớp lớp, thầy thầy, trò trò Học nơi, lúc, học người; học suốt đời; coi trọng việc tự học, tự đào tạo đào tạo lại; “học chán, học không đủ, sống phải học” Phương pháp giáo dục phải bám vào mục tiêu giáo dục b Văn hoá văn nghệ Văn nghệ biểu tập trung văn hoá, đỉnh cao đời sống tinh thần, hình ảnh tâm hồn dân tộc Trong trình đạo xây dựng văn nghệ cách mạng, Hồ Chí Minh đưa quan điểm lớn sau đây: - Một là, văn hoá - văn nghệ mặt trận, nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí sắc bén đấu tranh cách mạng + Hồ Chí Minh coi mặt trận văn hoá có tầm quan trọng mặt trận quân sự, trị, văn hoá Đó chiến khổng lồ tà, cách mạng phản cách mạng Cuộc chiến liệt, lâu dài vẻ vang 17 / 25 + Để thực thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang đó, Hồ Chủ tịch yêu cầu “chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững vàng, tư tưởng đặt lợi ích kháng chiến, Tổ quốc, nhân dân lên hết, trước hết”[7] Quan điểm Người tạo nên văn nghệ cách mạng đội ngũ nghệ sĩ cách mạng Nó đặt văn nghệ ta vào vị trí tiên phong chống đế quốc thực dân kỷ XX - Hai là, văn nghệ phải gắn với thực tiễn đời sống nhân dân + Thực tiễn đời sống nhân dân phong phú, bao gồm thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu, sinh hoạt xây dựng đời sống Đây nguồn nhựa sống, sinh khí chất liệu vô tận cho văn nghệ sáng tác Văn nghệ vừa phải phản ánh thực tiễn ấy, vừa hướng cho nhân dân thúc đẩy phát triển thực tiễn theo quy luật đẹp + Hồ Chí Minh yêu cầu văn nghệ sĩ phải “thật hoà vào quần chúng”, phải “từ quần chúng ra, trở nơi quần chúng”, phải “liên hệ sâu vào đời sống nhân dân”[8], để hiểu thấu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng nhân dân, học tập nhân dân “miêu tả cho hay, cho chân thật cho hùng hồn” Quan điểm Hồ Chí Minh mang lại cho văn nghệ cách mạng ta tính dân tộc, tính nhân dân tính thực sâu sắc - Ba là, phải có tác phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại đất nước, dân tộc + Một tác phẩm tác phẩm diễn đạt đầy đủ điều đáng nói , đọc hiểu đượcvà đọc xong phải suy ngẫm Tác phẩm phải kế thừa tinh hoa văn hoá dân tộc, mang thở thời đại, phản ánh chân thật có đời sống, vừa phê phán dở, xấu, sai, hướng nhân dân tới chân, thiện, mỹ, vươn tới lý tưởng Đó phản ánh có tính hướng đích văn nghệ Chính điều mở đường cho sáng tạo không giới hạn văn nghệ sĩ + Để thực tính hướng đích tác phẩm văn nghệ phải chân thực nội dung, đa dạng, phong phú hình thức thể loại Người nói: “Quần chúng mong muốn tác phẩm có nội dung chân thật phong phú, có hình thức sáng vui tươi Khi chưa xem muốn xem, xem có bổ ích”[9] “Cần làm cho ăn tinh thần phong phú, không nên bắt người ăn Cũng vào vườn hoa, cần cho người thấy nhiều loại hoa đẹp” c Văn hoá đời sống Văn hóa đời sống thực chất đời sống Xây dựng đời sống quan điểm độc đáo Hồ Chí Minh văn hoá Đời sống bao gồm đạo đức mới, lối sống nếp sống Chúng có mối quan hệ gắn bó với nhau, đạo đức đóng vai trò chủ yếu - Đạo đức Theo Hồ Chí Minh, thực hành đời sống trước hết thực hành đạo đức cách mạng: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Người nhiều lần khẳng định: “Nếu không giữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt dân”[10], “Nêu cao thực hành Cần, Kiệm, Liêm, Chính tức nhen lửa cho đời sống mới”[11] - Lối sống lối sống có lý tưởng có đạo đức, văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hoà truyền thống tốt đẹp dân tộc tinh hoa văn hoá nhân loại Chính vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu: phải “sửa đổi việc cần thiết, phổ thông, đời sống người, tức sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách lại, cách làm việc” 18 / 25 Phong cách sống (cách ăn, cách mặc, cách ở, cách lại) phải khiêm tốn, giản dị, chừng mực, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, quý trọng thời gian, lòng ham muốn vật chất, chức quyền, danh lợi; với người nhân ái, khoan dung, độ lượng, với chặt chẽ, nghiêm khắc Phong cách làm việc phải sửa cho có tác phong quần chúng, tác phong tập thể - dân chủ, tác phong khoa học - Nếp sống Quá trình xây dựng lối sống làm cho trở thành thói quen người, thànhphong tục tập quán cộng đồng phạm vi địa phương hay nước gọi nếp sống Nếp sống phải kế thừa truyền thống tốt đẹp, phong mỹ tục lâu đời nhân dân ta Cái cũ mà xấu bỏ Cái cũ mà không xấu phải sửa đổi cho hợp lý Cái cũ mà tốt phát triển thêm Cái mà hay phải làm Đảng Nhà nước ta phát động phong trào xây dựng đời sống cách rộng rãi nhân dân Đó công việc lâu dài, khó khăn, đòi hỏi tâm cao cộng đồng dân tộc, song trước hết, phải người, gia đình với tư cách tế bào xã hội 19 / 25 CHỦ ĐỀ 6: Tư tư ởng HCM đ o đ ứ c Nội dung tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đạo đức a Quan niệm vai trò sức mạnh đạo đức - Đạo đức gốc người cách mạng + Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguồn sông suối: “Cũng sông có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân”[1] + Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội công việc vẻ vang khó khăn, nặng nề, “sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng hoàn thành nhiệm cụ cách mạng vẻ vang”2 Người cách mạng muốn cho dân tin, dân yêu phải có tư cách đạo đức + Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Người trăn trở với nguy thoái hoá biến chất cán bộ, đảng viên Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, văn minh” + Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức hành động, lấy hiệu thực tế làm thước đo Người đặt đức - tài mối quan hệ gắn bó mật thiết Đức gốc đức tài, hồng chuyên phải kết hợp, lực phẩm chất phải đôi, có mặt này, thiếu mặt Người phân tích: Người có đức mà tài chẳng khác ông bụt ngồi chùa, không làm hại ai, chẳng cóích Ngược lại, có tài mà đức chẳng khác anh làm kinh doanh giỏi, đem lại nhiều lãi, lãng phí, tham ô, ăn cắp công, có hại cho dân, cho nước, nghiệp thân sớm muộn đổ vỡ Người thực có đức cố gắng học tập, nâng cao trình độ, nâng cao lực, tài để hoàn thành nhiệm vụ giao “Có tài mà đức người vô dụng Có đức mà tài làm việc khó” “Có trí tuệ mà đạo lý, phải coi cọp có thêm lưỡi gươm” - Marden “Có đạo đức mà tài áo giáp không gươm, bảo vệ mà không che chở cho bạn bè được”- Colton - Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội + Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội chưa phải lý tưởng cao xa, mức sống vật chất dồi dào, tư tưởng tự giải phóng, mà trước hết giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất người cộng sản sống chiến đấu cho lý tưởng loài người thành thực + Bác nói: “Đối với phương Đông gương sống có giá trị 100 diễn văn tuyên truyền” Và đời Người gương đạo đức sáng ngời, có sức hấp dẫn lớn lao, mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam mà với nhân dân giới Tấm gương Người trở thành nguồn cổ vũ, động viên tinh thần quan trọng nhân dân ta nhân loại tiến đoàn kết đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội b Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng - Trung với nước, hiếu với dân 20 / 25 Trong mối quan hệ đạo đức mối quan hệ người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc mối quan hệ lớn Trung, hiếu phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm + Trung, hiếu khái niệm có tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam phương Đông, song có nội dung hạn hẹp, phản ánh bổn phận dân vua, cha mẹ: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ” + Hồ Chí Minh mượn khái niệm cũ đưa vào nội dung mới: “Trung với nước, hiếu với dân”, tạo nên cách mạng quan niệm đạo đức Trung với nước tuyệt đối trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước, trung thành với đường lên đất nước; suốt đời phấn đấu hy sinh độc lập tự Tổ quốc, CNXH, nhiệm vụ hoàn thành, khó khăn vượt qua, kẻ thù đánh thắng Trung với nước phải gắn liền hiếu với dân Vì nước nước dân, nhân dân chủ đất nước Đây chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan trọng hàng đầu Hiếu với dân thể chỗ thương dân, tin dân, gắn bó với dân, kính trọng học tập nhân dân, lấy dân làm gốc, phục vụ nhân dân hết lòng Đối với cán lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Đây phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày người Hồ Chí Minh dùng phạm trù đạo đức cũ, lọc bỏ nội dung lạc hậu, đưa vào nội dung đáp ứng nhu cầu cách mạng + Cần lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm + Kiệm tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền của nhân dân, đất nước, thân Tiết kiệm từ nhỏ đến to; “Không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”[2], bủn xỉn Kiệm tư tưởng Người đồng nghĩa với suất lao động cao + Liêm “luôn tôn trọng giữ gìn công dân; không xâm phạm đồng xu, hạt thóc nhà nước, nhân dân” Phải sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng Không tâng bốc Chỉ có thứ ham ham học, ham làm, ham tiến Hành vi trái với chữ liêm là: cậy quyền mà đục khoét, ăn dân, trộm công làm riêng Dìm người giỏi, để giữ địa vị danh tiếng trộm vị Gặp việc phải, mà sợ khó nhọc nguy hiểm, không dám làm tham uý lạo Cụ Khổng nói: người mà không liêm, không súc vật Cụ Mạnh nói: tham lợi nước nguy + Chính không tà, thẳng thắn, đứng đắn mình, với người, với việc Đối với mình, không tự cao, tự đại, chịu khó học tập cầu tiến bộ, kiểm điểm để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở Đối với người, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới; giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc Đối với việc, để việc công lên việc tư, làm việc nơi, đến chốn, không ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước viết: Theo Hồ Chí Minh, Cần, kiệm, liêm, “tứ đức” thiếu người Người “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông 21 / 25 Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, Thiếu mùa không thành trời Thiếu phương không thành đất Thiếu đức không thành người” Bác nhấn mạnh: Cần, kiệm, liêm, cần thiết người cán bộ, đảng viên Nếu đảng viên mắc sai lầm ảnh hưởng đến uy tín Đảng, nhiệm vụ cách mạng Cần, kiệm, liêm, thước đo giàu có vật chất, vững mạnh tinh thần, văn minh dân tộc “Nó” cần thiết để “làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng Đoàn thể, phụng giai cấp nhân dân, phụng Tổ quốc nhân loại” + Chí công vô tƣ ham làm việc ích quốc, lợi dân, không ham địa vị, không màng công danh, vinh hoa phú quý; “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc) Thực hành chí công vô tư nêu cao chủ nghĩa tập thể, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa cá nhân biết đến mình, muốn “mọi người mình” Nó giặc nội xâm, nguy hiểm giặc ngoại xâm Hồ Chí Minh viết: “Một dân tộc, đảng người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm người yêu mến ca ngợi, lòng không sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân” Người phân biệt lợi ích cá nhân chủ nghĩa cá nhân Chí công vô tư tính tốt gồm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để người cách mạng vững vàng qua thử thách : “Giàu sang không quyến rũ, nghèo khó chuyển lay, uy vũ khuất phục” - Thương yêu người, sống có tình nghĩa + Kế thừa truyền thống nhân nghĩa dân tộc, kết hợp truyền thống nhân nghĩa với chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, tiếp thu tinh thần nhân văn nhân loại qua nhiều kỷ, qua hoạt động thực tiễn, Hồ Chí Minh xác định tình yêu thương người phẩm chất đạo đức cao đẹp + Tình yêu thương người tư tưởng Hồ Chí Minh có phạm vị rộng lớn, tình thương bao la dành cho người khổ, người lao động bị áp bức, bóc lột không Việt Nam mà khắp giới + Yêu thương người nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác; phải có tình nhân với có sai lầm, nhận rõ cố gắng sửa chữa, đánh thức tốt đẹp người Người nói “cần làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân phần xấu dần đi” Bác dặn, Đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, nguyên tắc tự phê bình phê bình chân thành, thẳng thắn, không “dĩ hoà vi quý”, không hạ thấp người, vùi dập người - Tinh thần quốc tế sáng, thuỷ chung + Chủ nghĩa quốc tế phẩm chất quan trọng đạo đức cộng sản chủ nghĩa Nó bắt nguồn từ chất giai cấp công nhân + Nội dung chủ nghĩa quốc tế tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn sâu sắc Đó tôn trọng, hiểu biết, thương yêu đoàn kết với giai cấp vô sản toàn giới, với tất dân tộc nhân dân nước, với người tiến toàn cầu, chống lại chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng phân biệt chủng tộc; chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sô vanh, chủ nghĩa bành trướng, bá quyền 22 / 25 Người khẳng định: “Bốn phương vô sản anh em”; giúp bạn tự giúp mình; thắng lợi thắng lợi nhân dân giới Người góp phần to lớn, tạo kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, kiến tạo văn hoá hoà bình cho nhân loại c Quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức - Nói đôi với làm, nêu gương đạo đức + Nói đôi với làm Hồ Chí Minh coi nguyên tắc quan trọng bậc xây dựng đạo đức Đối với người, lời nói phải đôi với việc làm đem lại hiệu thiết thực cho thân có tác dụng người khác Nếu nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, nữa, nói đằng, làm nẻo đem lại hiệu phản tác dụng mà Nói mà không làm gọi đạo đức giả + Nêu gương đạo đức nét đẹp truyền thống phương Đông Hồ Chí Minh khẳng định: “Nói chung dân tộc phương Đông giàu tình cảm, họ gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền”[3] Nói đôi với làm phải gắn với nêu gương đạo đức Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng phải đặc biệt trọng đạo làm gương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới”2 Phải ý phát hiện, xây dựng điển hình người tốt, việc tốt lĩnh vực đời sống Nêu gương đạo đức phải diễn lúc, nơi Trong gia đình, gương bố mẹ cái, anh chị em, ông bà cháu; nhà trường, gương thầy cô giáo học sinh; tổ chức, tập thể gương người lãnh đạo, cấp cấp dưới; xã hội gương người người kia, hệ trước hệ sau, … Tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch gương chung cho dân tộc, cho hệ người Việt Nam mãi sau - Xây đôi với chống + Xây dựng đạo đức phải giáo dục phẩm chất, chuẩn mực đạo đức cho người Việt Nam thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ gia đình, nhà trường, đến xã hội Phải khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh người Bên cạnh đó, phải không ngừng chống lại xấu, sai, vô đạo đức Xây đôi với chống, muốn chống phải xây, chống nhằm mục đích xây + Để xây chống có kết phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sạch, lành mạnh đạo đức, phải kiên loại trừ chủ nghĩa cá nhân - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời + Một đạo đức xây dựng sở tự giác tu dưỡng đạo đức người + Theo Hồ Chí Minh, người có chỗ hay, chỗ dở, chỗ tốt, chỗ xấu, có thiện, có ác Vấn đề dám nhìn thẳng vào mình, thấy rõ hay, tốt, thiện để phát huy, thấy xấu, dở tâm khắc phục, không tự lừa dối, huyễn + Đối với người, việc tu dưỡng đạo đức phải thực hoạt động thực tiễn, quan hệ xã hội, phải chăm lo tu dưỡng đạo đức việc rửa mặt hàng ngày Phải làm kiên trì, bền bỉ, suốt đời Bởi vì: “Đạo đức cách mạng trời sa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong”[4] 23 / 25 Sinh viên học tập làm theo tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh a Học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gương đạo đức vĩ nhân, lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời gương đạo đức người chân chính, bình thường, gần gũi, học theo, để làm theo, để trở thành người cách mạng, người công dân tốt xã hội Điều thể điểm sau: + Đạo đức Hồ Chí Minh gương trọn đời phấn đấu nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người + Đạo đức Hồ Chí Minh gương ý chí nghị lực, tinh thần to lớn, vượt qua thử thách, khó khăn để đạt mục đích + Đạo đức Hồ Chí Minh gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh nhân dân, hết lòng, phục vụ nhân dân + Đạo đức Hồ Chí Minh gương người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, người + Đạo đức Hồ Chí Minh gương cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường - Thanh niên, sinh viên người chủ tương lai nước nhà, cầu nối hệ “người tiếp sức cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách dìu dắt hệ niên tương lai”[5] Muốn đảm nhận tốt sứ mệnh cao cho Việt Nam văn minh, hùng mạnh, sánh vai với cường quốc khắp năm châu, phải không ngừng tu đức, luyện tài Đạo đức tài phải gắn bó với nhau, đức gốc người Người khẳng định: “Thanh niên phải có đức, có tài Có tài mà đức, ví anh làm kinh tế tài giỏi lại đến thụt két không làm có ích cho xã hội mà có hại cho xã hội Nếu có đức mà tài, ví ông Bụt, không làm hại không lợi cho loài người”[6] + Xác định vị trí, vai trò đạo đức cá nhân + Kiên trì tu dưỡng theo phẩm chất đạo đức Hồ Chí Minh: Yêu Tổ Quốc; Yêu nhân dân; Yêu CNXH; Yêu lao động; Yêu khoa học kỷ luật b Nội dung học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Thực trạng đạo đức lối sống sinh viên Trong kinh tế thị trường, phần lớn sinh viên, niên trí thức giữ lối sống tình nghĩa, sạch, lành mạnh; cần cù , sáng tạo học tập; sống có lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, động, nhạy bén, dám đối mặt với khóa khăn, thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại, chây lười; gắn bó với nhân dân, đồng hành dân tộc, phấn đấu cho nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Bên cạnh đó, có phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, phương hướng phấn đấu, chí lập thân, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ với gia đình xã hội, sa vào nghiện ngập, hút xách, thiếu trung thực, gian lận thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua cấp - Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Một là, học trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người 24 / 25 Phải luôn nâng cao chí khí cách mạng, yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội Xây dựng tinh thần đoàn kết, tình nguyện, tương thân tương cộng đồng Chống lối sống bàng quan, vị kỷ cá nhân, thiếu trách nhiệm Tổ Quốc, với nhân dân, với cộng đồng Hai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường Xây dựng ý thức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật thà, thẳng, khiêm tốn, giản dị, sạch, chất phác, tiêu dùng khả năng, thực hiệu: “cần kiệm nếp sống đẹp tuổi trẻ” Thực hành tự phê bình phê bình nghiêm chỉnh để giúp tiến Chống tham ô, lãng phí, xa hoa, tính phô trương sinh hoạt, lao động, chống chủ nghĩa cá nhân Ba là, đức tin tuyệt đối vào sức mạnh nhân dân, kính trọng nhân dân hết lòng, phục vụ nhân dân; nhân ái, vị tha, khoan dung nhân hậu với người Xây dựng ý thức công dân, ý thức cộng đồng, thói quen ứng xử văn hoá, tôn trọng bảo vệ lẽ phải, trung thực, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Chống tự do, tuỳ tiện, biểu coi thường pháp luật hành vi thiếu văn hoá đời sống, giả dối nạn giáo điều, thiếu sáng tạo Chống tính ích kỷ, vụ lợi, lối sống tạm thời Bốn là, học gương ý chí nghị lực tinh thần to lớn, tâm vượt qua thử thách, gian nguy để đạt mục đích sống Xây dựng tinh thần hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ, siêng học, siêng làm, hoàn thành kế hoạch đặt theo tinh thần “chủ trương một, biện pháp mười, tâm hai mươi” Chống chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo, vô kỷ luật học tập, lao động, ngại khó, ngại khổ, thiếu ý chí tiến thủ; chống vết tích nô lệ tư tưởng hành động Xây dựng thái độ học tập đắn, nâng cao trình độ trị, khoa học kỹ thuật quân sự, nghiên cứu khoa học thực chất, làm việc phải học: Học lúc, nơi, học suốt đời; học trường, học sách vở, học lẫn nhau, học nhân dân, học từ thực tiễn sống, việc làm hàng ngày; có thái độ cầu thị Có ý thức thi đua thực hành dân chủ học tập Bồi đắp lĩnh trị, ý chí tự lực, tự cường, tự tin hội nhập kinh tế quốc tế Chống tiêu cực, bệnh thành tích học tập, bệnh thi đưa hình thức, hư danh, giả dối, chép, học thuộc lòng, tụt hậu trình độ, kiến thức khoa học nhận thức xã hội; biểu tự ti, mặc cảm hội nhập kinh tế quốc tế Chống kiêu căng, tự mãn học tập Năm là, học nguyên tắc tu dưỡng đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng bền bỉ suốt đời, học đôi với lao động, lý luận đôi với thực hành, cần cù đôi với tiết kiệm Chống đầu voi đuôi chuột, thiếu thực tế, bệnh anh hùng, tự cao tự đại, chuộng hình thức, xem xét kết Nêu gương đạo đức, nói đôi với làm Chống nói không đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói đường làm nẻo -HẾT 25 / 25
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay