bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ

24 639 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:55

bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ v bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ v bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ v bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ Câu 1: Trình bày đối tượng ,ý nghĩa học tập môn :Học tập trị Liên hệ 1.Khái niệm: Chính trị học kh nghiên cứu đời sống trị xh với tư cách chỉnh thểnhằm làm sangs tỏ qui luật tính qui luật chung trị; nghien cứu chế tác động phương thức, thủ thuật trị để thực hoá tính qui luật qui luật xh tổ chức thành nhà nước Theo Lênin: quan trọng trị “ tổ chức quan nhà nước ” Chính trị là: + Sự tham gia nhân dân vào việc nhà nước, định hướng nhà nước, xác định hình thức, nhiệm vụ, nhân dân hoạt động nhà nước +Bất kỳ vấn đề xh mang tính trị việc giải trực tiếp gián tiếp điiêù gắn với lợi ích giai cấp, với vấn đề quyền lực Vậy quan điểm đòi hỏi ta phải tiếp cận trị với tư cách: -Là hình thức hoạt đông xh đặc biệt -Là loạt quan hệ xh đặc thù *Đối tượng: -Chính trị có đối tượng nghiên cứu tính qui luật, qui luât chung lĩnh vực trị đời sống xh -Ngoài trị học nghiên cứu chế tác động, thủ thuật vận dụng qui luật đời sống trị -Một hình thức hoạt động xh đối trọng liên quan dẫn đến vấn đề nhà nước: trị học nghiên cứu; +Mục tiêu trị trước mắt mục tiêu triển vọng mang tính thực, đường giải nghĩa vụ để đạt mục tiêu +Những phương pháp, phương tiện, thủ thuật cộng hình thức tổ chức để đạt mục tiêu đề +Việc lựa chọn xếp cán thích hợp để giải nghĩa vụ -Một hệ thống quan hệ xh đặc biệt liên quan đến vấn đề nhà nước: học nghiên cứu +Mối quan hệ giai cấp ( thực chất quan hệ lợi ích trị mà giai cấp theo đuổi) +Hệ thống Đảng trị, mối quan hệ qua lại chúng dẫn đến hình thành: lý luận chung trị cộng kinh nghiệm hoạt động biệc vận dụng kinh nghiệm vào việc xác định Đ’ +Nhà nước tính chất nhà nước; cấu chế sử dụng quyền lực nhà nước +Nhà nước quan hệ dân tộc tầng lớp xh khác ( hình thành lý luận dân tộc vận dụng vào điều kiện cụ thể dân tộc ) +Việc lựa chọn sử dụng người thích hợp để giải nghĩa vụ trị cụ thể +Quan hệ quốc gia ( hình thành học thuyết trị quốc tế ) *Liên hệ: 1.Chức nhiệm vụ chung: -Là phục vụ sống người VN phục vụ cho công xây dựng CNXH, góp phần làm sáng tỏ mặt lý luận, quan điểm Đ’ sách nhà nước XHCN, ứng dụng thực tiễn để tăng cường lãnh đạo Đảng, nâng cao vai trò quản lý nhà nước, góp phần phát triển hình thành VH trị, nhân cách trị cho cá nhân xh 2.Nhiệm vụ cụ thể: -Với tư cách khoa học, trị học góp phần phá đắn tính qui luật qui luật đời sống trị khuôn khổ nước qui mô quốc tế Trên sở hình thành lý luận, sở khoa học tổ chức trị, cải cách mô hình, chế thực thị quyền lực , lý giải mói quan hệ chủ quyền trị -Chính trị học góp phần luận chứng hình thành sở khoa học cho hoạt động trị, cho việc hoạch định mục tiêu, sách đối nội đối ngoại Đảng nhà nước, công cụ sở khoa học để hình thành sách định trị đảng nhà nước, cá nhân Thẩm định định trị từ phương diện khoa học ( nhiệm vụ quan trọng có sở khoa học để đánh giá sách Đảng, nhà nước đắn hình thành lòng tin, thể tự giác nhân dân ).\ -Nghiên cứu để xuất chế, phương thức để thực thi sách định trị nhằm đạt mục tiêu đề -Góp phần xác định hệ thống quan điểm sở công đổi ( VN xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần dựa sách khoa học nào? quyền lực nhà nước thống dựa sách khoa học nào? ) -Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhà lãnh đạo trị để thực thi mục tiêu đề ra, phấn đấu cho phát triển đảng nhà nước ta ( Chính trị học khoa học chân thực cung cấp cho nhà lãnh đạo tư chất: chạy bán trị, có sáng kiến khả tìm tòi, có lực đàm thoại trị để lãnh đạo người, tổ chức có tâm lý, tính chất, nhu cầu khác Ngoài trị học khoa học khác cung cấp cho cán trị tri thức thực tiễn trị, khoa học nghệ thuật trị) Câu 2:Phân tích định nghĩa vật chất Lê-nin.Giá trị khoa học phương pháp luận Đáp.Câu trả lời gồm ý lớn 1) Định nghĩa vật chất V.I.Lênin “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Những nội dung định nghĩa vật chất V.I.Lênin a) Vật chất gì? +) Vật chất phạm trù triết học nên vừa có tính trừu tượng vừa có tính cụ thể *) Tính trừu tượng vật chất dùng để đặc tính chung, chất vật chất- đặc tính tồn khách quan, độc lập với ý thức người tiêu chí để phân biệt vật chất vật chất *) Tính cụ thể vật chất thể chỗ nhận biết vật chất giác quan người; nhận thức vật chất thông qua việc nghiên cứu vật, tượng vật chất cụ thể +) Vật chất thực khách quan có đặc tính tồn không phụ thuộc vào giác quan người +) Vật chất có tính khách thể- người nhận biết vật chất giác quan b) Ý thức gì? ý thức chép lại, chụp lại, phản ánh lại thực khách quan giác quan Nhờ đó, người trức tiếp gián tiếp nhận thức thực khách quan Chỉ có vật, tượng thực khách quan chưa người nhận biết biết c) Nội dung thứ ba suy từ hai nội dung để xác định mối quan hệ biện chứng thực khách quan (vật chất) với cảm giác (ý thức) Vật chất (cái thứ nhất) có trước, tồn độc lập, không phụ thuộc vào ý thức quy định ý thức Ý thức (cái thứ hai) có sau vật chất, phụ thuộc vào vật chất vậy, vật chất nội dung, nguồn gốc khách quan ý thức, nguyên nhân làm cho ý thức phát sinh Tuy nhiên, ý thức tồn độc lập tương đối so với vật chất có tác động, chí chuyển thành sức mạnh vật chất thâm nhập vào quần chúng quần chúng vận dụng 2) Ý nghĩa giới quan phương pháp luận định nghĩa hoạt động nhận thức thực tiễn a) Định nghĩa đưa lại giới quan vật biện chứng vấn đề triết học Về mặt thứ vấn đề triết học, định nghĩa khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất nguồn gốc khách quan cảm giác, ý thức (khắc phục quan điểm vật chất chủ nghĩa vật cổ cận đại vật chất) Về mặt thứ hai vấn đề triết học, định nghĩa khẳng định ý thức người có khả nhận thức giới vật chất (chống lại thuyết biết hoài nghi luận) Thế giới quan vật biện chứng xác định vật chất lĩnh vực xã hội; tồn xã hội quy định ý thức xã hội, kinh tế quy định trị v.v tạo sở lý luận cho nhà khoa học tự nhiên, đặc biệt nhà vật lý vững tâm nghiên cứu giới vật chất b) Định nghĩa đưa lại phương pháp luận biện chứng vậtcủa mối quan hệ biện chứng vật chất với ý thức Theo đó, vật chất có trước ý thức, nguồn gốc quy định ý thức nên hoạt động cần xuất phát từ thực khách quan, tôn trọng quy luật vốn có vật, tượng; đồng thời cần thấy tính động, tích cực ý thức để phát huy tính động chủ quan tránh chủ quan ý chí mà biểu tuyệt đối hoá vai trò, tác dụng ý thức, cho người làm tất mà không cần đến tác động quy luật khách quan, điều kiện vật chất cần thiết Câu 3: Trình bày nguyên lí phép biện chứng vật Ý nghĩa ,phương pháp luận Nguyên lý mối liên hệ phổ biến a Khái niệm mối liên hệ mối liên hệ phổ biến Thế giới chỉnh thể thống nhất, vật, tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt nhau, vừa có liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hóa lẫn - Khái niệm mối liên hệ dùng để quy định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng, hay mặt, yếu tố vật, tượng giới - Khái niệm mối liên hệ phổ biến: Là khái niệm dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật, tượng giới mà vật, tượng mặt bên vật có mối liên hệ ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau, ảnh hưởng, quy định lẫn nhau, tác động, chuyển hóa lẫn b Tính chất mối liên hệ Những người theo chủ nghĩa tâm khách quan chủ nghĩa tâm chủ quan cho rằng, định mối liên hệ, chuyển hóa lẫn vật, tượng lực lượng siêu tự nhiên hay ý thức, cảm giác người Chẳng hạn, Hêghen đứng lập trường tâm khách quan cho rằng, “Ý niệm tuyệt đối tảng mối liên hệ”, George Berkeley người theo lập trường tâm chủ quan cho rằng, “cảm giác tảng mối liên hệ vật, tượng”.Trái lại, chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định, tính chất mối liên hệ phổ biến bao gồm: Tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng - Tính khách quan mối liên hệ Mối liên hệ mang tính khách quan Bởi vật, tượng tạo thành giới đa dạng, phong phú, khác nahu Song chúng dạng vật thể giới vật chất Và tính thống vật chất giới sở mối liên hệ Nhờ có tính thống đó, vật, tượng, tồn biệt lập, tách rời nhau, mà tác động qua lại chuyển hóa lẫn Các vật, tượng giới biểu tồn thông qua vận động, tác động qua lại lẫn Bản chất, tính quy luật vật, tượng bộc lộ thông qua tác động chúng với vật, tượng khác - Tính phổ biến mối liên hệ Thứ nhất, vật, tượng liên hệ với vật, tượng khác Không có vật, tượng nằm mối liên hệ Mối liên hệ có lĩnh vực : Tự nhiên, xã hội, tư Thứ hai, mối liên hệ biểu hình thức riêng biệt, tùy theo điều kiện định Nhưng dù hình thức nào, chúng biểu mối liên hệ phổ biến nhất, chung - Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ Có nhiều loại liên hệ khác : + Mối liên hệ bên mối liên hệ bên + Mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp + Mối liên hệ chủ yếu mối liên hệ thứ yếu + Mối liên hệ mối liên hệ không + Mối liên hệ cụ thể, mối liên hệ chung, mối liên hệ phổ biến Chính tính đa dạng trình vận động, tồn phát triển thân vật, tượng quy định tính đa dạng mối liên hệ Vì vậy, vật có nhiều mối liên hệ, có cặp mối liên hệ Mối liên hệ bên tác động qua lại, quy định, chuyển hóa lẫn yếu tố, thuộc tính, mặt vật Mối liên hệ giữ vai trò định tới tồn phát triển vật Mối liên hệ bên mối liên hệ vật, tượng với nhau, mối liên hệ nhìn chung không giữ vai trò định tồn tại, vận động, phát triển vật Và có thường phải thông qua mối liên hệ bên thực Các cặp mối liên hệ khác có mối liên hệ biện chứng với Đương nhiên cặp liên hệ có đặc trưng riêng Tuy nhiên, vai trò định mối liên hệ cặp phụ thuộc vào quan hệ thực xác định Sự phân chia cặp mối liên hệ có ý nghĩa tương đối, loại liên hệ có hình thức, phận, mắt xích mối liên hệ phổ biến Mỗi loại liên hệ cặp chuyển hóa lẫn tùy theo phạm vi bao quát mối liên hệ kết vận động phát triển vật Con người phải nắm bắt mối liên hệ để có tác động phù hợp nhằm đưa lại hiệu cao hoạt động c Ý nghĩa phương pháp luận Nguyên lý mối liên hệ phổ biến sở lý luận cuả quan điểm toàn diện - Quan điểm toàn diện đòi hỏi phải xem xét vật, tượng với tất mặt, mối liên hệ ; đồng thời phải đánh giá vai trò, vị trí mặt, mối liên hệ ; nắm mối liên hệ chủ yếu có vai trò định - Quan điểm toàn diện bao hàm quan điểm lịch sử cụ thể Quan điểm lịch sử cụ thể đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ mối liên hệ vật, nắm chất bên trong, trực tiếp, đồng thời phải nhận thức không gian, thời gian, điều kiện cụ thể tồn xuất mối liên hệ, sở nắm bắt xu hướng biến đổi vật, tượng - Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện Quan điểm phiến diện cách xem xét mặt, mối liên hệ tách rời nhau, không thấy mối liên hệ nhiều vẻ, đa dạng vật Nguyên lý phát triển a Khái niệm “phát triển” Phát triển vận động theo hướng lên, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện Như vậy, phát triển thân vận động, phát triển khuynh hướng tất yếu vận động, phát triển khái quát vận động lên, trình không ngừng gia tăng trình độ, kết cấu phức tạp vật làm nảy sinh tính quy định cao chất Nói cách khác, phát triển trình làm xuất mới, tiến thay cũ, lạc hậu b Nội dung nguyên lý phát triển - Phép biện chứng vật khẳng định, đổi trình diễn không ngừng tự nhiên, xã hội tư người + Trong giới hữu sinh phát triển biểu khả tăng cường thích nghi thể trước biến đổi môi trường, khả sản sinh hoàn thiện mình, khả hoàn thiện trình trao đổi chất thể sống với môi trường + Trong xã hội, phát triển biểu khả nhận thức, cải biến tự nhiên xã hội theo quy luật thông qua hoạt động thực tiễn người + Trong tư duy, phát triển biểu khả nhận thức ngày sâu sắc, đầy đủ tự nhiên, xã hội nhận thức thân người - Phép biện chứng vật khẳng định, phát triển khuynh hướng chung vật, tượng không diễn cách trực tiếp mà quanh co, phức tạp theo hình “xoáy ốc”, có bước thụt lùi tương đối - Ngược lại, quan điểm siêu hình xem xét phát triển tăng lên hay giảm tương đối, thay đổi mặt chất vật Những người theo quan điểm siêu hình coi tất chất vật thay đổi trình tồn chúng Sự vật đời với tính chất toàn trình tồn giữ nguyên có thay đổi định chất diễn theo vòng khép kín Họ coi phát triển thay đổi mặt lượng loại mà vật có, sinh thành với chất Như vậy, phát triển xem trình tiến lên liên tục, bước thụt lùi, quanh co, phức tạp - Về nguồn gốc phát triển, theo quan điểm tâm từ lực lượng siêu tự nhiên hay ý thức người Hêghen cho rằng, phatys triển giới tự nhiên, xã hội thiết định trước từ vận động ý niệm tuyệt đối - Chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định, nguồn gốc phát triển nằm thân vật, từ cấu trúc vật, mâu thuẫn bên vật quy định Do đó, phát triển tự thân phát triển, kết giải mâu thuẫn bên vật Phát triển trình đời phủ định cũ, đồng thời kế thừa nhũng giá trị cũ, tạo vòng khâu liên hệ cũ mới, tạo khuynh hướng phát triển theo đường xoáy ốc, nghĩa trình phát triển dường có quay trở lại điểm xuất phát sở cao c Những tính chất phát triển - Sự phát triển mang tính khách quan Bởi nguốn gốc phát triển nằm vật, mâu thuẫn vật quy định Đó trình giải liên tục mâu thuẫn thân vật Sự phát triển không phụ thuộc vào ý muốn, nguyện vọng, ý chí, ý thức người Dù người có muốn hay không muốn, vật phát triển theo khuynh hướng chung giới vật chất - Sự phát triển mang tính phổ biến Tính phổ biến hiểu diễn lĩnh vực: Tự nhiên, xã hội tư Ở vật, tượng giới khách quan - Sự phát triển mang tính đa dạng, phong phú Khuynh hướng phát triển khuynh hướng chung vật, tượng Song vật, tượng lại có trình phát triển khác nhau, tồn không gian thời gian khác nhau, phát triển khác Đồng thời trình phát triển, vật chịu tác động vật, tượng khác, điều kiện thúc đẩy kìm hãm phát triển vật, làm thay đổi chiều hướng phát triển vật, chí làm vật thụt lùi d Ý nghĩa phương pháp luận Nghiên cứu phát triển giúp rút phương pháp luận khoa học để nhận thức cải tạo giới - Giới tự nhiên, xã hội tư trình vận động phát triển không ngừng Bản chất khách quan trình thực đòi hỏi nhận thức muốn phản ánh thực khách quan cần phải có quan điểm phát triển - Quan điểm phát triển yêu cầu xem xét vật, tượng phải đặt vận động, phát triển, phải phát xu hướng biến đổi, chuyển hóa chúng - Quan điểm phát triển đối lập với quan điểm bảo thủ, trì trệ, việc tuyệt đối hóa tri thức kết nhận thức vật hoàn cảnh cụ thể xem xét tri thức cho trình phát triển vật - Quan điểm phát triển đòi hỏi phải nhận thức vật, tượng thực tế, xem trình biện chứng đầy mâu thuẫn Do đó, hoạt động thực tiễn trình tìm mâu thuẫn, phân tích mâu thuẫn tìm giải pháp để giải mâu thuẫn Chỉ cách góp phần tích cực vào phát triển - Quan điểm phát triển đòi hỏi xem xét vật, tượng phải nhìn thấy khuynh hướng biến đổi tương lai chúng : cũ, lạc hậu ; mới, tiến đời thay cũ, lạc hậu Phải có thái độ lạc quan tin tưởng tất thắng mới, tiến Câu 4:Trình bày ND quy luật thống mặt đấu tranh.Ý nghĩa phương pháp luận * Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập a) Khái niệm mâu thuẫn tính chất chung mâu thuẫn - Mâu thuẫn: Là khái niệm dùng để mối liên hệ, thống nhất, đấu tranh chuyển hóa mặt vật, tượng vật, tượng với - Quan điểm siêu hình ngược lại Nhân tố tạo thành mâu thuẫn mặt đối lập.Mặt đối lập gì? Mặt đối lập khái niệm dùng để mặt, thuộc tính có khuynh hướng vận động trái ngược nhau, trừ, gạt bỏ, chống đối lẫn tồn gắn bó với thể thống hợp thành mâu thuẫn * Tính chất chung mâu thuẫn - Tính khách quan, phổ biến - Tính đa dạng, phong phú Phép biện chứng vật khẳng định, mâu thuẫn tồn khách quan phổ biến đa dạng, phong phú tự nhiên, xã hội tư không chịu chi phối ý thức người Trong tự nhiên, mâu thuẫn điện tích dương điện tích âm; sức hút sức đẩy; đồng hóa dị hóa; giống đực giống cái; sống chết Trong xã hội, mâu thuẫn giai cấp bị bốc lột với giai cấp bốc lột; thiện ác; tiến lạc hậu; hòa bình chiến tranh Trong tư duy, mâu thuẫn chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm; biện chứng siêu hình; vô thần hữu thần; chân lý sai lầm b) Quá trình vận động mâu thuẫn Trong mâu thuẫn, mặt đối lập vừa thống vừa đấu tranh với - Thống mặt đối lập ràng buộc, phụ thuộc lẫn nhau, làm tiền đề tồn cho nhau, quy định lẫn nhau, chuyển hóa lẫn mặt đối lập - Đấu tranh mặt đối lập trừ gạt bỏ, phủ định, chống đối mặt đối lập + Thống mặt đối lập tương đối Đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối + Thống đấu tranh mặt đối lập có trình phát triển từ thấp đến cao Sự giải mâu thuẫn không phụ thuộc vào chất trình độ chín muồi mâu thuẫn, mà phụ thuộc vào điều kiện cụ thể định tồn - Chuyển hóa mặt đối lập thay đổi vị trí mặt đối lập cách giản đơn Chuyển hóa mặt đối lập chuyển hóa chất *Mâu thuẫn nguồn gốc động lực vận động phát triển - Đấu tranh mặt đối lập dẫn đến mâu thuẫn giải quyết, mâu thuẫn giải làm cho vật không ngừng đổi Mâu thuẫn vật giải tạo bước nhảy vật: vật cũ đi, vật đời - Thông qua đấu tranh mặt đối lập, lạc hậu, lỗi thời bị loại bỏ, mới, tiến đời thay cũ, lạc hậu Như vậy, mâu thuãn việc giải mâu thuẫn nguồn gốc động lực vận động phát triển * Nội dung quy luật mâu thuẫn: Mọi vật, tượng chứa đựng mặt, khuynh hướng đối lập tạo thành mâu thuẫn thân mình; thống đấu tranh mặt đối lập tạo thành xung lực nội vận động phát triển, dẫn tới cũ đời c) Ý nghĩa phương pháp luận - Khẳng định tính khách quan mâu thuẫn, phép biện chứng vật yêu cầu muốn tìm hiểu mâu thuẫn phải tìm thân vật, tượng muốn tìm chất vật, tượng phải phân đôi thống nhận thức phận Muốn tìm chất vật phải xem xét mặt đối lập bên thân mâu thuẫn vật, tượng - Sự khác vật, tượng, trình có mâu thuẫn khác nhau, vậy, cần phải có phương pháp cụ thể, phù hợp để giải loại mâu thuẫn - Cần phải nắm vững nguyên tắc giải mâu thuẫn phương pháp đấu tranh - Cần phải nắm vững nguyên tắc giải mâu thuẫn xã hội phải đứng lập trường giai cấp tiên tiến, phương pháp nhận thức phương pháp vật biện chứng, ý đến mối quan hệ hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích tập thể Câu 5:Trình bày quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin thực tiễn.Vai trò thực tiễn với nhận thức Ý nghĩa phương pháp luận Triết học chủ nghĩa Mác-Lênin cho người tự làm lịch sử hoạt động thực tiễn (thực tiễn) Đó cách hiểu vai trò thực tiễn với tư cách điểm xuất phát quan niệm vật lịch sử điểm xuất phát lý luận nhận thức vật biện chứng 1) Thực tiễn a) Định nghĩa Thực tiễn toàn hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử-xã hội người nhằm cải biến tự nhiên xã hội Thực tiễn hoạt động người sử dụng công cụ tác động vào đối tượng vật chất làm cho đối tượng thay đổi theo mục đích Là hoạt động đặc trưng chất người, thực tiễn không ngừng phát triển hệ loài người qua trình lịch sử b) Các hình thức thực tiễn Thực tiễn bao gồm hình thức hoạt động khác xã hội a) Hoạt động sản xuất vật chất hình thức bản, quan trọng thực tiễn; sở vật chất cho loại hoạt động khác người; hoạt động đưa người từ trạng thái thú vật lên trạng thái người; hoạt động đảm bảo cho tồn phát triển người nói riêng xã hội loài người nói chung b) Hoạt động cải tạo xã hội hoạt động nhằm cải tạo thực xã hội, cải biến quan hệ xã hội nên hoạt động cải tạo xã hội có tác dụng trực tiếp phát triển xã hội c) Thực nghiệm hình thức đặc biệt thực tiễn Thực nghiệm bao gồm thực nghiệm sản xuất, thực nghiệm khoa học thực nghiệm xã hội v.v tiến hành điều kiện nhân tạo nhằm rút ngắn thời gian trình biến đổi để dựa sở nhận thức giới, chứng minh tính chân thực nhận thức d) Các hoạt động thực tiễn không giáo dục, pháp luật, đạo đức v.v mở rộng có vai trò ngày tăng phát triển xã hội 2) Vai trò thực tiễn nhận thức +) Thực tiễn sở nhận thức Thông qua hoạt động thực tiễn, người nhận biết cấu trúc; tính chất mối quan hệ đối tượng để hình thành tri thức đối tượng Hoạt động thực tiễn bổ sung điều chỉnh tri thức khái quát Thực tiễn đề nhu cầu, nhiệm vụ, cách thức khuynh hướng vận động phát triển nhận thức Chính nhu cầu giải thích, nhận thức cải tạo giới buộc người tác động trực tiếp vào đối tượng hoạt động thực tiễn Chính tác động làm cho đối tượng bộc lộ thuộc tính, mối liên hệ quan hệ khác chúng đem lại cho người tri thức, giúp cho người nhận thức quy luật vận động phát triển giới Trên sở hình thành lý thuyết khoa học +) Thực tiễn mục đích nhận thức Nhận thức không thoả mãn nhu cầu hiểu biết mà đáp ứng nhu cầu nâng cao lực hoạt động để đưa lại hiệu cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày tăng người Thực tiễn vận động, phát triển nhờ đó, thực tiễn thúc đẩy nhận thức vận động, phát triển theo Thực tiễn đặt vấn đề mà lý luận cần giải +) Thực tiễn động lực thúc đẩy trình vận động, phát triển nhận thức Hoạt động thực tiễn góp phần hoàn thiện giác quan, tạo khả phản ánh nhạy bén, xác, nhanh hơn; tạo công cụ, phương tiện để tăng lực phản ánh người tự nhiên Những tri thức áp dụng vào thực tiễn đem lại động lực kích thích trình nhận thức +) Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra chân lý Trong thực tiễn người chứng minh chân lý Mọi biến đổi nhận thường xuyên chịu kiểm nghiệm trực tiếp thực tiễn Thực tiễn có vai trò tiêu chuẩn, thước đo giá trị tri thức đạt được, đồng thời thực tiễn bổ sung, điều chỉnh, sửa chữa, phát triển hoàn thiện nhận thức Như vậy, thực tiễn vừa yếu tố đóng vai trò quy định hình thành phát triển nhận thức, mà nơi nhận thức phải hướng tới để thể nghiệm tính đắn Vì thế, thực tiễn sở, động lực, mục đích nhận thức, vừa tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức *Ý nghĩa phương pháp luận + Vai trò thực tiễn đòi hỏi phải luôn quán triệt quan điểm thực tiễn Quan điểm yêu cầu việc nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, dựa sở thực tiễn, sâu vào thực tiễn, phải coi trọng công tác tổng kết thực tiễn + Không tuyệt đối hóa hai mặt lý luận thực tiễn Nếu xa rời thực tiễn dẫn đến sai lầm bệnh chủ quan, ý chí, giáo điều, máy móc, quan liêu Ngược lại, tuyệt đối hóa vai trò thực tiễn rơi vào chủ nghĩa thực dụng kinh nghiệm chủ nghĩa Câu 6: Trình bày quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ LLSX Sự vận dụng quy luật lên XHCN Quy luật phù hợp QHSX với trình độ LLSX: LLSX QHSX hai mặt PTSX, có mối liên hệ biện chứng lẫn hình thành nên quy luật phù hợp QHSX với tính chất trình độ LLSX Quy luật nàu vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan QHSX vào phát triển LLSX Đến lượt mình, QHSX tác động trở lại LLSX Khuynh hướng chung SX không nhừng phát triển Sự phát triển xét đến bắt nguồn từ biến đổi phát triển LLSX, trước hết CCLĐ Trình độ LLSX trình độ phát triển CCLĐ, ký thuật, trình độ kinh nghiệm, kỹ người lao động, quy mô sản xuất, trình độ phân công lao động… Trình độ LLSX gắn với tính chất LLSX Tính chất LLSX : Khi SX trình độ thấp LLSX có tính chất cá nhân, SX đạt tới trình độ khí đại, phân công lao động xã hội phát triển LLSX có tính xã hội hóa Trong trình sản xuất, để lao động bớt nặng nhọc đạt hiệu cao hơn, người luôn tìm cách cải thiện, hoàn thiện công cụ lao động chế tạo công cụ lao động mới, tinh xảo hơn, đồng thời kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, kỹ sản xuất, kiến thức khoa học người tiến theo Như vậy, thay đổi xã hội bắt đầu thay đổi LLSX Cùng với phát triển LLSX, QHSX hình thành biến đổi cho phù hợp với tính chất trình độ LLSX Sự phù hợp đólà động lực làm cho LLSX phát triển mạnh mẽ QHSX phải tạo điều kiện sử dụng kết hợp tối ưu TLSX người lao động Mở điều kiện thích hợp cho việc kích thích vật chất, tinh thần người lao động Nhưng LLSX luôn phát triển QHSX có xu hướng tương đối ổn định Khi LLSX phát triển lên trình độ mới, QHSX không phù hợp nữa, trở thành chướng ngại phát triển nảy sinh mâu thuẫn gay gắt hai mặt PTSX Sự phát triển khách tất yếu dẫn đến việc xóa bỏ QHSX cũ, thay QHSX phù hợp với tính chất trình độ LLSX, mở đường cho LLSX phát triển Việc xóa bỏ QHSX cũ, thay QHSX có nghĩa diệt vong PTSX lỗi thời đời PTSX Trong xã hội có giai cấp đối kháng, mâu thuẫn LLSX QHSX lỗi thời sở khách quan đấu tranh giai cấp, đồng thời tiền đề tất yếu cách mạng xã hội Đây quy luật phổ biến tác động toàn tiến trình lịch sử nhân loại “Quy luật QHSX phù hợp với trình độ PT LLSX” QHSX phù hợp với trình độ LLSX lại trở thành động lực thúc đẩy mở đường cho LLSX phát triển QHSX không phù hợp với trình độ LLSX kìm hãm phát triển LLSX Song tác động kìm hãm có tính chất tạm thời, theo tính tất yếu khách quan, cuối QH se phải thay đổi cho phù hợp với tính chất trình độ LLSX Sở dĩ QHSX có tác động trở lại mạnh mẽ với LLSX qui định: Mục đích SX, hệ thống quản lý SX quản lý xã hội, Phương thức phân phối phần cải hay nhiều mà người lao động hưởng Từ đó, tạo điều kiện để kích thích việc cải tiến lao động kỹ thuật sản xuất, thúc đẩy LLSX phát triển Thực tiễn cho thấy LLSX phát triển có QHSX hợp lý, đồng bộ, phù hợp với QHSX lạc hậu tiên tiến cách giả tạo cũnhg kìm hãm phát triển LLSX Quy luật phù hợp QHSX với tính chất trình độ LLSX quy luật chung phát triển XH Sự tác động cảu quy luật đưa xã hội loài ngưòi trải qua PTSX khác Tuy nhiên nước thiết phải trải qua PTSX, số nước bỏ qua hợc số PTSX để tiến lên PTSX cao *Kết hợp LLSX với xây dựng QHSX thời kỳ độ tiến lên CNXH Việt Nam Trong khẳng định vai trò LLSX, lý luận hình thái kt-xh ra, phát triển LLSX phải gắn liền với việc thiết lập quan hệ sản xuất phù hợp Trong nghiệp xây dựng CNXH nước ta, Đảng ta khẳng định “Phát triển LLSX gắn liền với QHSX phù hợp mặt sở hữu, quản lý phân phối Phù hợp với phát triển LLSX nước ta, đảng ta chủ trương sử dụng “nhiều hình thức sở hữa TLSX, nhiều thành phần kinh tế” đồng thời thực quán lâu dài sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước theo định hướng XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN Kinh tế thị trường thành tựu chung văn minh nhân loại Nó kết phát triển LLSX đến trình độ định, kết trình phân công lao động xã hội đa dạng hóa hình thức sở hữu Đến lượt nó, kinh tế thị trường động lực mạnh mẽ thúc đẩy LLSX phát triển Xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa phù hợp với xu hướng phát triển thời đại, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển LLSX nước ta, với yêu cầu xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ kết hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đảng ta khẳng định: “Mục đích kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển LLSX, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chấtkỹ thuật CNXH nâng cao đời sống nhân dân Câu :Trình bày nguồn gốc,bản chất nhà nước Đặc điểm nhà nước XHCN Các nhà kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin kế thừa có chọn lọc hạt nhân hợp lý nhà tư tưởng trước đó, lần giải thích đắn nguồn gốc xuất nhà nước Dựa quan điểm vật biện chứng vật lịch sử chứng minh nhà nước tượng vĩnh cửu, bất biến Nhà nước phạm trù lịch sử, có trình phát sinh, phát triển, tiêu vong Nhà nước xuất xã hội loài người phát triển đến giai đoạn định tiêu vong điều kiện khách quan cho tồn Chế độ cộng sản nguyên thuỷ, tổ chức thị tộc - lạc quyền lực xã hội Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, chế độ cộng sản nguyên thuỷ hình thái kinh tế - xã hội xã hội loài người Trong xã hội chưa phân chia giai cấp, chưa có nhà nước Nhưng xã hội lại chứa đựng nguyên nhân làm xuất nhà nước Bởi vậy, việc nghiên cứu đặc điểm xã hội cộng sản nguyên thuỷ làm tiền đề cần thiết cho việc lý giải nguyên nhân xuất nhà nước hiểu rõ chất cần thiết Nghiên cứu đặc điểm xã hội cộng sản nguyên thuỷ phải xuất phát từ sở kinh tế Xã hội cộng sản nguyên thuỷ xây dựng tảng phương thức sản xuất cộng sản nguyên thuỷ mà đặc trưng chế độ công hữu tư liệu sản xuất phân phối bình đẳng cải Trong chế độ cộng sản nguyên thuỷ, trình độ phát triển lực lượng sản xuất thấp kém, công cụ lao động thô sơ, hiểu biết giới tự nhiên người lao động lạc hậu, người để kiếm sống bảo vệ phải dựa vào chung sống, lao động, hưởng thành lao động chung Trong điều kiện nên tài sản riêng, người giàu, người nghèo, xã hội chưa phân chia thành giai cấp đấu tranh giai cấp Từ chế độ kinh tế định tổ chức xã hội xã hội cộng sản nguyên thuỷ Hình thức tổ chức xã hội cách thức quản lý xã hội cộng sản nguyên thuỷ đơn giản Tế bào xã hội cộng sản nguyên thuỷ thị tộc Thị tộc kết trình tiến hoá lâu dài xã hội loài người, xuất xã hội phát triển tới trình độ định Với tư cách hình thức tổ chức quản lý xã hội, thị tộc tổ chức lao động sản xuất, máy kinh tế xã hội Thị tộc tổ chức sở huyết thống, giai đoạn đầu điều kiện kinh tế, hôn nhân chi phối, thị tộc tổ chức theo chế độ mẫu hệ Dần dần với phát triển kinh tế, thay đổi xã hội hôn nhân, chế độ mẫu hệ thay chế độ phụ hệ Trong thị tộc thành viên tự do, bình đẳng, không có đặc quyền, đặc lợi Mặc dù xã hội có phân chia lao động phân chia sở tự nhiên, theo giới tính lứa tuổi chưa mang tính xã hội Thị tộc hình thức tự quản xã hội Để tổ chức điều hành hoạt động chung xã hội, thị tộc có quyền lực hệ thống quản lý công việc thị tộc Quyền lực chế độ cộng sản nguyên thuỷ quyền lực xã hội xã hội tổ chức phục vụ cho lợi ích cộng đồng Hệ thống quản lý công việc thị tộc bao gồm: Hội đồng thị tộc tổ chức quyền lực tổ chức quyền lực cao thị tộc gồm thành viên lớn tuổi thị tộc Hội đồng thị tộc định tất vấn đề quan trọng thị tộc tổ chức lao động sản xuất, giải tranh chấp nội bộ, tiến hành chiến tranh Những định Hội đồng thị tộc bắt buộc tất người Hội đồng thị tộc bầu người đứng đầu thị tộc tù trưởng, thủ lĩnh quân để thực quyền lực, quản lý công việc chung Những người đứng đầu thị tộc có quyền lực lớn, quyền lực tạo sở uy tín cá nhân, họ bị bãi miễn lúc không uy tín không tập thể cộng đồng ủng hộ Những tù trưởng thủ lĩnh quân đặc quyền đặc lợi so với thành viên khác thị tộc Như vậy, xã hội cộng sản nguyên thuỷ tồn quyền lực, quyền lực quyền lực đặc biệt giai cấp hay cá nhân tổ chức ra, mà quyền lực xã hội tổ chức thực sở dân chủ thực sự, quyền lực xuất phát từ xã hội phục vụ lợi ích cộng đồng Cùng với tiến trình phát triển xã hội, thay đổi hình thức hôn nhân với cấm đoán hôn nhân nội thị tộc hình thành nên chế độ hôn nhân ngoại tộc Các thị tộc mà chúng có quan hệ hôn nhân với hợp thành bào tộc Cùng với hôn nhân, nhiều yếu tố khác tác động làm cho số bào tộc liên kết với thành lạc đến giai đoạn cuối chế độ cộng sản nguyên thuỷ liên minh lạc hình thành Về bản, tính chất quyền lực, cách thức tổ chức quyền lực bào tộc, lạc, liên minh lạc dựa sở nguyên tắc tổ chức quyền lực xã hội thị tộc, nhiên, đến thời điểm này, mức độ định, tập trung quyền lực cao Sự tan rã tổ chức thị tộc xuất nhà nước Xã hội cộng sản nguyên thuỷ chưa biết đến nhà nước, lòng xã hội nảy sinh tiền đề vật chất cho đời nhà nước Những nguyên nhân làm chế độ xã hội cộng sản nguyên thuỷ tan rã đồng thời nguyên nhân xuất nhà nước Đóng vai trò quan trọng việc làm tan rã chế độ cộng sản nguyên thuỷ chuyển chế độ cộng sản nguyên thuỷ lên hình thái kinh tế xã hội cao phân công lao động xã hội Lịch sử xã hội cổ đại trải qua ba lần phân công lao động xã hội, là: 1, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt; 2, thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp; 3, thương nghiệp xuất Việc người dưỡng động vật làm hình thành ngành nghề mới, nơi có điều kiện tốt cho chăn nuôi đàn gia súc phát triển đông đảo Với phát triển mạnh nghề chăn nuôi tách khỏi trồng trọt Sau lần phân công lao động đầu tiên, chăn nuôi trồng trọt phát triển với ứng dụng chăn nuôi vào trồng trọt Sản xuất phát triển kéo theo nhu cầu sức lao động, để đáp ứng nhu cầu này, thay việc giết tù binh chiến tranh trước kia, tù binh giữ lại để biến thành nô lệ Như vậy, sau lần phân công lao động đầu tiên, xã hội có xáo trộn đáng kể, xuất chế độ tư hữu, xã hội phân chia thành giai cấp chủ nô nô lệ Sự xuất chế độ tư hữu làm thay đổi đáng kể quan hệ hôn nhân: hôn nhân vợ chồng thay hôn nhân đối ngẫu Chế độ phụ hệ thay cho chế độ mẫu hệ Việc tìm kim loại chế tạo công cụ kim loại tạo khả tăng suất lao động Nghề chế tạo kim loại, nghề dệt, nghề làm đồ gốm, chế biến sản phẩm nông nghiệp.v.v phát triển Điều dẫn đến việc thủ công nghiệp tách khỏi trồng trọt thành nghề độc lập Hậu lần phân công lao động thứ hai làm xã hội hoá lực lượng nô lệ Quá trình phân hoá xã hội đẩy nhanh, phân biệt giàu nghèo, mâu thuẫn giai cấp ngày trở nên sâu sắc Với việc xuất nhiều ngành nghề chuyên môn sản xuất làm phát sinh nhu cầu trao đổi hàng hoá xã hội Sự phát triển sản xuất hàng hoá dẫn đến phát triển thương nghiệp thương nghiệp tách thành ngành hoạt động độc lập Lần phân công lao động làm thay đổi sâu sắc xã hội, với đời tầng lớp thương nhân họ người không trực tiếp tiến hành lao động sản xuất lại chi phối toàn đời sống sản xuất xã hội, bắt người lao động, sản xuất lệ thuộc vào Qua ba lần phân công lao động xã hội làm cho kinh tế xã hội có biến chuyển sâu sắc, sản phẩm làm ngày nhiều, xuất sản phẩm dư thừa, kéo theo tượng chiếm cải dư thừa làm riêng Quá trình phân hoá tài sản làm xuất chế độ tư hữu kéo theo phân chia giai cấp xã hội Tất yếu tố làm đảo lộn đời sống thị tộc, phá vỡ tính khép kín thị tộc Tổ chức thị tộc với hệ thống quản lý trước trở nên bất lực trước tình hình Để điều hành xã hội cần phải có tổ chức khác chất Tổ chức phải điều kiện nội quy định, phải công cụ quyền lực giai cấp nắm ưu kinh tế nhằm thực thống trị giai cấp, dập tắt xung đột giai cấp, giữ cho xung đột nằm vòng trật tự, nhà nước Như vậy, nhà nước xuất trực tiếp từ tan rã chế độ cộng sản nguyên thuỷ Tiền đề kinh tế cho xuất nhà nước xuất chế độ tư hữu tài sản xã hội Tiền đề kinh tế sở vật chất tạo tiền đề xã hội cho đời nhà nước - phân chia xã hội thành giai cấp mà lợi ích giai cấp tầng lớp đối kháng với đến mức điều hoà *BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC Nhà nước sản phẩm xã hội có giai cấp biểu điều hoà mâu thuẫn giai cấp đối kháng Nhà nước tổ chức quyền lực trị đặc biệt Để làm rõ chất nhà nước cần phải xác định nhà nước ai? Do giai cấp tổ chức nên lãnh đạo? Phục vụ trước tiên cho lợi ích giai cấp nào? Trong xã hội có đối kháng giai cấp, thống trị giai cấp giai cấp khác thể ba hình thức: kinh tế, trị tư tưởng Trong ba quyền lực, quyền lực kinh tế đóng vai trò chủ đạo, sở để đảm bảo cho thống trị giai cấp Quyền lực kinh tế tạo cho chủ sở hữu khả bắt người khác phụ thuộc vào mặt kinh tế Tuy nhiên, thân quyền lực kinh tế lại khả trì quan hệ bóc lột, để bảo đảm cho quan hệ bóc lột, giai cấp nắm quyền lực kinh tế phải thông qua quyền lực trị Quyền lực trị xét mặt chất bạo lực có tổ chức giai cấp nhằm trấn áp giai cấp khác xã hội Thông qua nhà nước, giai cấp thống trị kinh tế trở thành chủ thể quyền lực trị Nhờ nắm tay nhà nước, giai cấp thống trị tổ chức thực quyền lực trị mình, hợp pháp hoá ý chí giai cấp thành ý chí nhà nước buộc giai cấp khác phải tuân theo trật tự phù hợp với lợi ích giai cấp thống trị Bằng cách giai cấp thống trị thực chuyên giai cấp giai cấp khác Để thực chuyên giai cấp, giai cấp thống trị không đơn sử dụng bạo lực cưỡng chế mà thông qua tác động tư tưởng Chính vậy, nắm tay quyền lực kinh tế quyền lực trị, giai cấp thống trị thông qua nhà nước xây dựng hệ tư tưởng giai cấp thành hệ tư tưởng thống trị xã hội, buộc giai cấp khác phải lệ thuộc vào mặt tư tưởng Như vậy, nhà nước công cụ sắc bén thể thực ý chí giai cấp cầm quyền, bảo vệ trước tiên lợi ích giai cấp thống trị xã hội Các nhà nước khác chất giai cấp, điều nhà kinh điển Chủ nghĩa Mác - Lênin rằng: nhà nước tượng thuộc kiến trúc thượng tầng sở kinh tế định, công cụ để trì thống trị giai cấp giai cấp khác Về chất giai cấp nhà nước, V.I Lênin nhận định: ”nhà nước máy để giai cấp áp giai cấp khác, máy để trì thống trị giai cấp tất giai cấp bị lệ thuộc khác”.(1) Khi xem xét chất nhà nước, đề cập đến chất giai cấp nhà nước phiến diện, nhà nước mang vai trò xã hội to lớn Thực tiễn lịch sử rằng, nhà nước tồn phục vụ lợi ích giai cấp thống trị mà không tính đến lợi ích giai cấp, tầng lớp khác xã hội Vì vậy, tư cách công cụ bảo vệ, trì thống trị giai cấp, nhà nước tổ chức trị - xã hội rộng lớn, bảo đảm lợi ích chung xã hội Trên thực tế, nhà nước đóng vai trò quan trọng việc giải vấn đề nảy sinh xã hội, bảo đảm cho xã hội trật tự ổn định phát triển, thực số chức phù hợp với yêu cầu chung toàn xã hội bảo đảm lợi ích định giai cấp giai tầng khác chừng mực lợi ích không mâu thuẫn gay gắt với lợi ích giai cấp thống trị Qua điều phân tích cho thấy xác định chất nhà nước phải dựa sở đánh giá cấu xã hội, quan hệ giai cấp giai đoạn lịch sử cụ thể Trong hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, nhà nước có chất khác Mặc dù có khác chất tất nhà nước có chung dấu hiệu Những dấu hiệu là: Thứ nhất, nhà nước phân chia dân cư theo đơn vị hành lãnh thổ Nếu xã hội cộng sản nguyên thuỷ, tổ chức thị tộc tập hợp thành viên theo dấu hiệu huyết thống nhà nước lại phân chia dân cư theo đơn vị hành lãnh thổ không phụ thuộc vào huyết thống, nghề nghiệp giới tính Việc phân chia dẫn đến việc hình thành quan quản lý đơn vị hành lãnh thổ Lãnh thổ dấu hiệu đặc trưng riêng có nhà nước, nhà nước thực thi quyền lực thống trị phạm vi toàn lãnh thổ Nhà nước có lãnh thổ riêng, lãnh thổ phân thành đơn vị hành tỉnh, huyện, xã Do có dấu hiệu lãnh thổ mà xuất chế độ quốc tịch- chế định quy định mối quan hệ nhà nước với công dân Thứ hai, nhà nước thiết lập quyền lực công Nhà nước tổ chức công quyền thiết lập quyền lực đặc biệt không hoà nhập với dân cư xã hội thị tộc mà “dường như” tách rời đứng lên xã hội Quyền lực mang tính trị, giai cấp, thực máy cai trị, quân đội, án, cảnh sát Như vậy, để thực quyền lực, để quản lý xã hội, nhà nước có tầng lớp người đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ quản lý Lớp người tổ chức thành quan nhà nước hình thành máy thống trị có sức mạnh cưỡng chế để trì địa vị giai cấp thống trị, bắt giai cấp, tầng lớp khác phải phục tùng theo ý chí Thứ ba, nhà nước có chủ quyền quốc gia Nhà nước tổ chức quyền lực có chủ quyền Chủ quyền quốc gia mang nội dung trị - pháp lý, thể quyền tự nhà nước sách đối nội đối ngoại, không phụ thuộc vào yếu tố bên Chủ quyền quốc gia thuộc tính gắn liền với nhà nước Chủ quyền quốc gia có tính tối cao Tính tối cao chủ quyền nhà nước thể chỗ quyền lực nhà nước phổ biến toàn đất nước tất dân cư tổ chức xã hội Dấu hiệu chủ quyền nhà nước thể độc lập, bình đẳng quốc gia với không phân biệt quốc gia lớn hay nhỏ Thứ tư, nhà nước ban hành pháp luật buộc thành viên xã hội phải thực Nhà nước người đại diện thống cho thành viên xã hội, để thực quản lý thành viên, nhà nước ban hành pháp luật bảo đảm thực sức mạnh cưỡng chế Tất quy định nhà nước công dân thể pháp luật nhà nước ban hành Nhà nước pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ, tác động qua lại phụ thuộc lẫn nhau; nhà nước thực vai trò người quản lý xã hội pháp luật, ngược lại pháp luật phải thông qua nhà nước để đời Trong xã hội có nhà nước có nhà nước có quyền ban hành pháp luật Thứ năm, nhà nước quy định tiến hành thu loại thuế Để nuôi dưỡng máy nhà nước tiến hành hoạt động quản lý đất nước, nhà nước quy định tiến hành thu loại thuế bắt buộc dân cư Trong xã hội có nhà nước không thiết chế trị nhà nước có quyền quy định thuế thu loại thuế Từ phân tích nguồn gốc, chất dấu hiệu nhà nước, đến định nghĩa chung nhà nước sau: nhà nước tổ chức đặc biệt quyền lực trị, có máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực chức quản lý xã hội nhằm thể bảo vệ trước hết lợi ích giai cấp thống trị xã hội có giai cấp đối kháng (của giai cấp công nhân nhân dân lao động lãnh đạo Đảng cộng sản xã hội xã hội chủ nghĩa) Nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ chức mà thông qua đó, Đảng Cộng sản thực vai trò lãnh đạo xã hội; tổ chức trị thuộc kiến trúc thượng tầng xây dựng lên từ sở vật chất, kinh tế xã hội chủ nghĩa; nhà nước kiểu thay nhà nước tư sản; hình thức chuyên vô sản thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1) Đặc điểm nhà nước xã hội chủ nghĩa Theo quan điểm chủ nghĩa MácLênin, nhà nước có đặc trưng quản lý dân cư vùng lãnh thổ định; có hệ thống quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế thành viên xã hội; có hệ thống thuế để nuôi máy nhà nước Tuy nhiên, chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc, nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng riêng a) Nhà nước xã hội chủ nghĩa công cụ để đàn áp giai cấp đó, mà công cụ thực lợi ích cho người lao động; vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng nhà nước trì b) Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng nguyên tắc khác hẳn với Nhà nước tư sản Cũng công cụ chuyên giai cấp, lợi ích người lao động, tức tuyệt đại đa số nhân dân; chuyên chính, trấn áp thiểu số kẻ bóc lột, ngược lại với lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động c) Trong nhấn mạnh cần thiết bạo lực trấn áp, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin coi mặt tổ chức xây dựng đặc trưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa d) Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm dân chủ xã hội chủ nghĩa; phương thức thể thực dân chủ Theo V.I.Lênin, đường vận động phát triển ngày hoàn thiện hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ, nhằm lôi ngày đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội đ) Nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu nhà nước đặc biệt, “nhà nước không nguyên nghĩa”, nhà nước "nửa nhà nước” Sau sở kinh tế-xã hội cho tồn nhà nước đi, nhà nước không còn, nhà nước “tự tiêu vong” Đây đặc trưng bật Nhà nước xã hội chủ nghĩa Câu 8: Trình bày vị trí nội dung quy luật giá trị SX hàng hóa Quy luật giá trị quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hoá Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất trao đổi hàng hoá phải dựa sở giá trị hàng hoá nó, tức sở hao phí lao động XH cần thiết Trong sản xuất, quy luật giá trị buộc người sản xuất phải làm cho mức hao phí lao động cá biệt phù hợp với mức hao phí lao động XH cần thiết Còn trao đổi hay lưu thông phải thực theo nguyên tắc ngang giá Trao đổi mua bán hàng hoá phải thực với giá giá trị Giá hàng hoá thị trường dao động lên xuống xung quanh giá trị hàng hoá xét phạm vi toàn XH tổng giá tổng giá trị Trong sản xuất hàng hoá, quy luật giá trị có ba tác động sau: Thứ nhất, điều tiết sản xuất lưu thông hàng hoá Khi hàng hoá có giá cao giá trị, bán có lãi, người sản xuất mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư tư liệu sản xuất sức lao động, đồng thời người sản xuất hàng hoá khác chuyển sang sản xuất mặt hàng Còn mặt hàng có giá thấp giá trị, bị lỗ vốn người sản xuất phải thu hẹp sản xuất chuyển sang sản xuất mặt hàng khác Như vậy, quy luật giá trị tự động điều tiết tỷ lệ phân chia tư liệu sản xuất sức lao động vào ngành sản xuất khác nhau, đáp ứng nhu cầu xã hội Đồng thời, thu hút hàng hoá từ nơi có giá thấp đến nơi có giá cao, góp phần làm cho hàng hoá vùng có cân định Quy luật giá trị kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm, Bởi sản xuất hàng hoá, để tồn phát triển, người sản xuất phải tìm cách làm cho mức hao phí lao động cá biệt thấp mức lao động xã hội cần thiết Cuộc canh tranh khiến cho người sản xuất tích cực cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, mạnh mẽ Mọi người sản xuất làm làm cho suất lao động toàn xã hội tăng lên, sản xuất ngày phát triển Tuy nhiên, quy luật giá trị tự phát phân hoá người sản xuất thành người giàu người nghèo Người sản xuất có mức hao phí lao động cá biệt thấp mức hao phí lao động XH cần thiết thu nhiều lãi giàu lên, mở rộng sản xuất, chí trở thành ông chủ thuê nhân công Còn người sản xuất có mức hao phí lao động cá biệt cao mức hao phí lao động XH cần thiết thua lỗ, nghèo đi, chí phá sản trở thành công nhân làm thuê Vậy, quy luật giá trị vừa có tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực Chúng ta cần phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực Trong giai đoạn sản xuất tư chủ nghĩa tự cạnh tranh, giá trị hàng hoá trở thành giá sản xuất Giá trị sở giá sản xuất Khi giá trị hàng hoá chuyển thành giá sản xuất quy luật giá trị biểu thành quy luật giá sản xuất Còn giai đoạn chủ nghĩa tư độc quyền, nắm vị trí thống trị lĩnh vực sản xuất lưu thông, tổ chức có khả định giá độc quuyền Giá độc quyền giá hàng hoá có chênh lệch lớn so với giá sản xuất Tuy nhiên, sở giá độc quyền giá trị tổng giá độc quyền tổng giá trị Khi đó, quy luật giá trị biểu thành quy luật giá độc quyền Câu 10: Sức lao động ? Trong điều kiện sức lao động trở thành hàng hóa.Trình bày thuộc tính hàng hóa sức lao động Trả lời: Sức lao động tổng hợp toàn thể lực trí lực tồn người người sử dụng vào sản xuất Trong xã hội, sức lao động yếu tố sản xuất sức lao động trở thành hàng hoá sức lao động có hai điều kiện sau: Thứ nhất, người lao động phải tự thân thể mình, có khả chi phối sức lao động bán sức lao động thời gian định Thứ hai, người lao động tư liệu sản xuất cần thiết để tự thực lao động cải khác, muốn sống cách bán sức lao động cho người khác sử dụng Cũng loại hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị Giá trị hàng hoá sức lao động số lượng lao động XH cần thiết để sản xuất tái sản xuất định Do việc sản xuất tái sản xuất sức lao động diễn thông qua trình tiêu dùng, sinh hoạt, giá trị sức lao động quy thành giá trị toàn tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động, để trì đời sống công nhân gia đình họ chi phí đào tạo công nhân có trình độ định Tuy nhiên, giá trị hàng hoá sức lao động khác hàng hoá thông thường chỗ bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử nước, thời kỳ, Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động nhằm thoả mãn nhu cầu người mua để sử dụng trình sản xuất hàng hoá dịch vụ Tuy nhiên, khác với hàng hoá thông thường, trình lao động, sức lao động tạo lượng giá trị lớn lượng giá trị thân nó, phần dôi giá trị thặng dư Đây đặc điểm riêng giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động Câu 11: Trình bày phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối chủ nghĩa tư Trả lời: Giá trị thặng dư tương đối giá trị thặng dư thu rút ngắn thời gian lao động tất yếu cách nâng cao suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt để hạ thấp giá trị sức lao động, nhờ mà tăng thời gian lao động thặng dư lên điều kiện độ dài ngày lao động, cường độ lao động cũ Ta xét ví dụ: Ngày lao động 10 giờ, thời gian lao động tất yếu thời gian lao đông thặng dư Nhờ tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt, giá sinh hoạt rẻ dẫn đến giá trị sức lao động bị hạ thấp Giả sử giá trị sức lao động giảm Khi thời gian lao động tất yếu thời gian lao động thặng dư tăng lên thành Khi đó, tỷ suất giá trị thặng dư tăng từ 100% lên 150% Bóc lột giá trị thặng dư tương đối có đặc điểm tăng nhanh vô hạn khả bóc lột giá trị thặng dư +Gắn liền với phát triển KHKT +Biến tướng giá trị thặng dư siêu nghạch Như vậy, cách tăng suất lao động ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt ngành sản xuất tư liệu sản xuất phục vụ cho ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt mà giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết cho công nhân giảm đi, kéo theo giá trị sức lao động người lao động giảm đem lại giá trị thặng dư tương đối cho nhà tư mà tăng thời gian lao động hay cường độ lao động Câu 12: Trình bày khái niệm giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân A.Khái niệm giai cấp công nhân Nói giai cấp công nhân Mác – Ăng Ghen dùng nhiều thuật ngữ khác như: Giai cấp vô sản, giai cấp xã hội hoàn toàn dựa vào việc bán sức lao động mình, lao động làm thuê kỷ 19, giai cấp vô sản đại, giai cấp công nhân đại, giai cấp công đại công nghiệp cụm từ đồng nghĩa để biểu thị khái niệm giai cấp công nhân – đẻ đại công nghiệp TBCN, giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, cho phương thức sản xuất đại Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác theo Mác – Ăng Ghen mang lại thuộc tính - Một phương thức lao động, phương thức sản xuất, lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày đại xã hội hóa cao (những người không lao động công nghiệp công nhân) +Về vị trí quan hệ sản xuất.Dưới CNTB người lao động tư liệu sản xuất phải lam thuê phải bán sức lao động bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư Từ tiêu chí nên gọi giai cấp công nhân giai cấp vô sản Dưới CNXH địa vị kinh tế – xã hội giai cấp công nhân khác trước Họ giai cấp công nhân không địa vị áp , bóc lột, không vô sản giai cấp công nhân nắm quyền nhà nước, làm chủ xã hội đóng vai trò lãnh đạo toàn xã hội để bước xây dựng thành công CNXH CNCS - Tuy nhiên phát triển sản xuất văn minh giai cấp công nhân nước tư có thay đổi khác trước + Điểm thứ đời sống công nhân nước tư phát triển có thay đổi quan trọng, phần đông họ không người vô sản trần trụi với hai bàn tay trắng trước Một số công nhân có số tư liệu sản xuất phụ gia đình làm thêm số công đoạn phụ cho xí nghiệp Hoặc số công nhân có cổ phần xí nghiệp tựa hồ người chủ xí nghiệp Điểm thứ 2: Về cấu ngành nghề công nhân nước tư có thay đổi to lớn: Bên cạnh công nhân công nghiệp khí xuất công nhân công nghiệp tự động hóa, với việc áp dụng phổ biến công nghệ thông tin vào sản xuất Cùng với tiến khoa học công nghệ, giai cấp công nhân có xu hướng “trí thức hóa” ngày tăng ngày tiếp tục đông đảo thêm người thuộc tầng lớp trí thức vào hàng ngũ Điều làm mạnh thêm giai cấp công nhân không làm thay đổi chất giai cấp công nhân Như vậy, vào hai tiêu chí nói trên, xác định người lao động ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp công nhân, người làm công ăn lương phục vụ ngành khác ytế, giáo dục, văn hóa dịch vụ (không liên quan trực tiếp đến sản xuất công nghiệp) người lao động nói chung, thu hút vào tổ chức công Những quan điểm Mác – Ăng Ghen đến giữ nguyên giá trị, sở phương pháp luận để chuẩn bị nghiên cứu giai cấp công nhân đại, đặc biệt thời đại ngày Từ đưa định nghĩa giai cấp công nhân sau: Giai cấp công nhân tập đoàn xã hội ổn định hình thành phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lưu lượng sản xuất có tính chất xã hội hóa ngày cao; lực lượng lao động trực tiếp tham gia vào trình sản xuất, trí sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội đại biểu cho lực lượng sản xuất phương thức sản xuất tiên tiến Ở nước tư bản, giai cấp công nhân người không có tư liệu sản xuất phải làm thuê cho giai cấp tư sản bị tư sản bóc lột giá trị thặng dư Ở nước XHCN, giai cấp công nhân người nhân dân lao động làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu, giai cấp lãnh đạo xã hội trình xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN Nói ngắn gọn giáo trình cũ: Giai cấp công nhân giai cấp người lao động ngành sản xuất công nghiệp đại mà lao động thặng dư họ nguồn gốc chủ yếu cho giàu có phát triển xã hội * Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Trên sở địa vị kinh tế – Xã hội đặc trưng xã hội –chính trị nên giai cấp công nhân có vai trò sứ mệnh lịch sử tiến hành đấu tranh cách mạng nhằm thủ tiêu CNTB bước xây dựng thành công xã hội – xã hội XHCN tiến lên CNCS xoá bỏ áp bóc lột , giải phóng giai cấp đồng thời giải phóng toàn nhân loại cùgn với toàn xã hội để giải phóng giải phóng toàn xã hội nội dung bản, bao chùm sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Xoá bỏ chế độ tư hữu xác lập chế độ công hữu tư lịêu sản xuất chất nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Giai cấp công nhân thực nghiệp giải phóng giai cấp đồng thời phải giải phóng toàn xã hội với toàn xã hội giải phóng giai cấp , giải phóng xã hội , giải phóng toàn nhân loại - Để thực sứ mệnh lịch sử mình, giai cấp công nhân phải tổ chức đản tiến hành cách mạng XHCN, thiết lập chuyên vô sản dùng chuyên vô sản làm công cụ để cải tạo xã hội cũ bước xây dựng thành công CNXH tiến dần lên CNCS Câu 13: Trình bày khái niệm CM XHCN Nguyên nhân ,động lực,mục tiêu ND XHCN 1.Cách mạng xã hội chủ nghĩa ? Cách mạng xã hội chủ nghĩalà cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa chế độ xã hội chủ nghĩa; cách mạng đó, giai cấp công nhân người lãnh đạo với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh a) Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng trị, kết thúc việc giai cấp công nhân nhân dân lao động giành quyền, thiết lập nhà nước giai cấp công nhân nhân dân lao động b) Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội chủ nghĩa gồm hai giai đoạn; giai đoạn giai cấp công nhân giành quyền, tổ chức thành giai cấp thống trị giai đoạn giai cấp công nhân sử dụng quyền để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội tất lĩnh vực đời sống xã hội 2) Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa Cũng cách mạng diễn lịch sử, cách mạng xã hội chủ nghĩa kết tất yếu việc giải mâu thuẫn đối kháng lòng chủ nghĩa tư bản: a) Dưới chủ nghĩa tư bản, phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hoá ngày cao làm cho quan hệ sản xuất dựa chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất trở nên lạc hậu, lỗi thời, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Điều đặt đòi hỏi phải tiến hành cách mạng xã hội để xoá bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời, thay quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển b) Mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội tư chủ nghĩa biểu mặt xã hội mâu thuẫn giai cấp công nhân giai cấp tư sản Mâu thuẫn phát triển ngày gay gắt mâu thuẫn đối kháng điều hoà, giải cách mạng xã hội – cách mạng xã hội chủ nghĩa c) Tuy nhiên, mâu thuẫn tự không dẫn đến cách mạng mà cách mạng xã hội chủ nghĩa muốn nổ giai cấp công nhân cần phải nhận thức sứ mệnh lịch sử mình, biết nắm bắt tình thế, thời cách mạng để tổ chức tiến hành cách mạng Cách mạng xã hội chủ nghĩa không diễn tự phát, mà kết trình đấu tranh tự giác, lâu dài, gian khổ giai cấp công nhân nhân dân lao động chống lại thống trị giai cấp tư sản, lãnh đạo Đảng cộng sản Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa? Cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện, sâu sắc triệt để tất lĩnh vực đời sống xã hội 1) Nội dung trị cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm đưa giai cấp công nhân nhân dân lao động từ địa vị nô lệ, bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ xã hội Muốn vậy: a) Giai cấp công nhân lãnh đạo Đảng Cộng sản tiến hành cách mạng lật đổ thống trị giai cấp bóc lột, giành quyền, thiết lập nhà nước giai cấp công nhân nhân dân lao động b) Nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện để nhân dân lao động tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội c) Từng bước xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa 2) Nội dung kinh tế cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa thực chất có tính kinh tế Giành quyền tay giai cấp công nhân nhân dân lao động bước đầu Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa định cho thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế a) Trước hết, làm thay đổi vị trí, vai trò người lao động tư liệu sản xuất cách xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu b) Phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân, khuyến khích khả sáng tạo người lao động c) Thực nguyên tắc phân phối theo lao động, đảm bảo công xã hội theo tiêu chí suất lao động, hiệu lao động thước đo đánh giá đóng góp người cho xã hội 3) Nội dung văn hoá-tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng văn hoá mới, hệ tư tưởng người xã hội chủ nghĩa a) Giáo dục, truyền bá hệ tư tưởng giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân, toàn xã hội, bước xây dựng giới quan nhân sinh quan cho người lao động b) Xây dựng văn hóa sở kế thừa cách có chọn lọc nâng cao giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, tiếp thu giá trị văn hoá tiên tiến thời đại, giải phóng người lao động mặt tinh thần c) Xây dựng người xã hội chủ nghĩa giàu lòng yêu nước, có lĩnh trị, nhân văn, nhân đạo, có hiểu biết, có khả giải cách đắn mối quan hệ cá nhân, gia đình xã hội Như vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Các nội dung cách mạng có quan hệ gắn kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, tạo tiền đề cho nhau, thúc đẩy phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ, bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ, bỘ CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN HỌC TẬP CHÍNH TRỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay