Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn thanh tâm, xã thành tâm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa và thử nghiệm hai phác đồ điều trị

73 214 2
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:54

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THỊ BÌNH Tên đề tài : “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN THANH TÂM, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA VÀ THỬ NGHIỆM HAI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Thú y Khoa : Chăn nuôi - Thú y Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THỊ BÌNH Tên đề tài : “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN THANH TÂM, XÃ THÀNH TÂM, HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA VÀ THỬ NGHIỆM HAI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : thú y Khoa : Chăn nuôi - Thú y Lớp : 43 – Thú y Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Hùng Nguyệt Thái Nguyên - 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học trƣờng, nhận đƣợc giúp đỡ tận tình thầy cô trƣờng, đặc biệt thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y, trƣờng Ðại học Nông Lâm Thái Nguyên Ðến hoàn thành chƣơng trình học tập thực tập tốt nghiệp Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành lời cảm ơn sâu sắc tới nhà trƣờng, thầy cô giáo, bạn bè khoa Chăn nuôi Thú y Ðặc biệt, xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo TS Nguyễn Hùng Nguyệt Trƣờng Ðại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình hƣớng dẫn thời gian thực tập để hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên Trại lợn nái Thanh Tâm, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành đề tài trình thực tập cở sở Tôi xin cảm ơn bạn bè ngƣời thân tạo điều kiện giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập, thực tập để hoàn thành đề tài Trong trình thực tập, thân không tránh khỏi thiếu sót Kính mong đƣợc quan tâm giúp đỡ thầy cô để đƣợc trƣởng thành sống sau Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 23 tháng 11 năm 2015 Sinh viên Lê Thị Bình ii LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp nội dung cuối chƣơng trình đào tạo trƣờng đại học nói chung trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng Đây khoảng thời gian quan trọng với sinh viên, hội để áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Đồng thời khoảng thời gian quý báu để sinh viên học hỏi, thu thập kiến thức, hành trang bƣớc vào sống với công việc Xuất phát từ nguyện vọng thân, yêu cầu sở, đƣợc đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đƣợc giúp đỡ giảng viên hƣớng dẫn thầy giáo TS Nguyễn Hùng Nguyệt tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái sinh sản nuôi Trại lợn Thanh Tâm, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thử nghiệm hai phác đồ điều trị” Do thời gian trình độ hạn chế, bƣớc đầu bỡ ngỡ với công tác nghiên cứu khoa học nên khóa luận không tránh khỏi thiếu sót, mong đƣợc góp ý quý thầy cô bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Một số tiêu phân biệt thể viêm tử cung 16 Bảng 2.2 Mức cho lợn nái ăn (nái nuôi con/ ngày đêm) 32 Bảng 2.3 Sơ đồ thử nghiệm phác đồ điều trị 35 Bảng 4.1: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 41 Bảng 4.2: Kết công tác phục vụ sản xuất 46 Bảng 4.3 Thực trạng quy mô đàn lợn nái năm trại 47 Bảng 4.4: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 48 Bảng 4.5 Tỷ lệ cá thể mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 50 Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung điều kiện thời tiết khác 52 Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 54 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị 56 Bảng 4.9 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 57 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Quy mô đàn lợn nái năm trở lại .48 Hình 4.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 49 Hình 4.3 Tỷ lệ cá thể mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 51 Hình 4.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung điều kiện thời tiết khác 53 Hình 4.5 Tỷ lệ mắc viêm tử cung theo giống lợn 54 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Cs : Cộng Nxb : Nhà xuất P : Thể trọng STT : Số thứ tự TT : Thể trọng vi MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Mục tiêu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu sinh lý quan sinh dục nái 2.1.2 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.1.3 Sinh lý lâm sàng 2.1.4 Quá trình viêm tử cung 2.1.5 Các bệnh thƣờng gặp viêm tử cung 10 2.1.6 Một số nguyên nhân gây viêm tử cung 16 2.1.7 Một số bệnh khác đƣờng sinh dục lợn nái 18 2.1.8 Biện pháp phòng trị bệnh viêm tử cung 21 2.2 Hiểu biết số loại thuốc sử dụng điều trị viêm tử cung lợn 23 2.3 Tình hình nghiên cứu nƣớc nƣớc 26 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 26 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 28 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Đối tƣợng, thời gian địa điểm nghiên cứu 31 3.2 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 31 3.2.1 Nội dung nghiên cứu 31 3.2.2 Các tiêu theo dõi 31 3.2.3.Vật liệu nghiên cứu 31 vii 3.2.4 Nội dung tiến hành 31 3.2.5 Tình hình nhiễm bệnh viêm tử cung lợn nái 32 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Xác định số tiêu lâm sàng nái khỏe nái viêm tử cung 33 3.3.2 Phƣơng pháp theo dõi thu thập thông tin 33 3.3.3 Phƣơng pháp điều trị 33 3.3.4 Phƣơng pháp theo dõi thu thập thông tin 35 3.3.5 Phƣơng pháp xử lý số liệu 36 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết công tác phục vụ sản xuất 37 4.1.1 Công tác chăm sóc nuôi dƣỡng 37 4.1.2 Phát lợn nái động dục thụ tinh nhân tạo cho lợn 38 4.1.3 Công tác thú y 40 4.2 Kết nghiên cứu 47 4.2.1 Quy mô đàn lợn nái năm trở lại 47 4.2.2 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái 48 4.2.3 Tỷ lệ cá thể mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 49 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung điều kiện thời tiết khác 52 4.2.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 53 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo hai phác đồ điều trị 55 4.2.7 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị 57 PHẦN KẾT LUẬN , TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Tồn 60 5.3 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong vài năm gần đây, chăn nuôi lợn giữ vị trí quan trọng ngành nông nghiệp Việt Nam Con lợn đƣợc xếp hàng đầu số vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho nhân dân phân bón cho sản xuất nông nghiệp Ngày chăn nuôi lợn có tầm quan trọng đặc biệt tăng kim ngạch xuất khẩu, nguồn thu nhập ngoại tệ đáng kể cho kinh tế quốc dân Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi trang trại nông hộ việc phát triển đàn lợn nái sinh sản việc làm cần thiết Chăn nuôi lợn ngoại đƣợc đẩy mạnh chăn nuôi nông hộ nhƣ trại quốc doanh Bởi vì, chăn nuôi lợn ngoại có xuất cao, tăng trọng nhanh, phẩm chất thịt tốt (tỷ lệ nạc cao, độ dày mỡ lƣng thấp) đáp ứng đƣợc nhu cầu ngƣời tiêu dùng đòi hỏi, khu thành phố khu công nghiệp Cho đến nay, Landrace Yorkshire hai giống lợn đóng vai trò chủ yếu khâu sản xuất lợn giống lợn lai nuôi thịt, tƣơng lai góp phần quan trọng vào chƣơng trình “nạc hóa” đàn lợn nƣớc ta Thực chƣơng trình “nạc hóa” đàn lợn tỉnh Thanh Hóa, trại lợn nái Thanh Tâm thuộc tổng công ty cổ phần bia rƣợu Việt Hƣng đƣợc đầu tƣ xây dựng sở vật chất có 670 lợn nái sinh sản, giống Landrace chiếm tỷ lệ Ðàn lợn nái ngoại đƣợc phát triển tốt, cho suất chất lƣợng đàn tốt Tuy nhiên, để thu đƣợc hiệu kinh tế cao phụ thuộc vào sức sản xuất, bên cạnh phụ thuộc dịch bệnh, tình hình dịch bệnh có ảnh hƣởng lớn đến hiệu kinh tế, đặc biệt chất lƣợng sản phẩm Bệnh viêm tử cung lợn nái tổn thƣơng đƣờng 50 Bảng 4.5 Tỷ lệ cá thể mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ Lứa ðẻ 1-2 3-4 5-6 >6 Tính chung Số nái kiểm tra (con) Số nái nhiễm bệnh (con) Tỷ lệ nhiễm (%) Cá thể mắc bệnh Viêm nội mạc tử cung 100 95 85 80 13 15 20 24 13,00 15,79 23,53 30,00 n 11 15 19 360 72 20,00 54 Viêm tử cung Viêm tƣơng mạc tử cung % 69,23 73,33 75,00 79,17 n 3 % 23,08 20,00 15,00 16,67 n 1 % 7,69 6,67 10,00 4,17 75,00 13 18 5,00 6,90 Qua bảng 4.5 cho thấy: Ở lứa đẻ - lợn nái có tỷ lệ nhiễm bệnh thấp lứa đẻ – 4, lứa đẻ – có tỉ lệ nhiễm 13% lứa đẻ –4 15,79 % Thể viêm tử cung lợn lứa đẻ 1-2,3-4,5-6,>6 ,thì chủ yếu tập chung thể viêm nội mạc tử cung sau đến thể viêm tử cung thấp thể viêm tƣơng mạc tử cung.Tuy nhiên lứa đẻ tỉ lệ mắc bệnh viêm tử cung khác Ở lứa đẻ đẻ 1-2 lợn mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu thể viêm nội mạc tử cung chiếm 69,23% sau đến thể viêm tử cung chiếm 23,08% tỷ lệ số nhiễm thể viêm tƣơng mạc tử cung 7,69% Ở lứa đẻ 3-4 lợn mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu thể viêm nội mạc tử cung chiếm 73,33% sau đến thể viêm tử cung chiếm 20,00% tỷ lệ số nhiễm thể viêm tƣơng mạc tử cung chiếm 6,67%, thể viêm tử cung thể viêm tƣơng mạc tử cung thấp lứa đẻ 1-2 Ở lứa đẻ 5-6 lợn mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu thể viêm nội mạc tử cung chiếm 75,00% sau đến thể viêm tử cung chiếm 15,00% tỷ lệ số nhiễm thể viêm tƣơng mạc tử cung 10,00%, thể viêm nội mạc tử cung thể viêm tƣơng mạc tử cung cao lứa đẻ 3-4 51 Ở lứa đẻ >6 lợn mắc bệnh viêm tử cung chủ yếu thể viêm nội mạc tử cung chiếm 79,17% sau đến thể viêm tử cung chiếm 16,67% tỷ lệ số mắc thể viêm tƣơng mạc tử cung 4,17%, thể viêm nội mạc tử cung thể viêm tử cung cao lứa đẻ 5-6 Nhƣ vậy, lợn đẻ nhiều lứa tình trạng nhiễm bệnh nặng, nguyên nhân hầu hết lợn đẻ nhiều lứa sức khỏe, thể trạng kém, việc sinh đẻ gặp nhiều khó khăn, lợn rặn đẻ khó, thời gian đẻ kéo dài hay bị sát nhau, ðẻ sức đề kháng giảm tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây nên viêm nhiễm tử cung Bởi thân lợn khỏe mang số mầm bệnh nhƣng không gây bệnh, sức đề kháng giảm vi khuẩn hoạt động gây bệnh cho lợn kế phát gây viêm tử cung lợn đẻ nhiều lứa thể trạng kém, rặn đẻ kém, thai chậm, nhiều không co bóp hết sản dịch, bị nhiễm viêm tử cung Hình 4.3 Biểu đồ tỷ lệ cá thể mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ 52 4.2.4 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung điều kiện thời tiết khác Bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản vi khuẩn gây nên, gặp điều kiện thuận lợi vi khuẩn xâm nhập phát triển làm lợn bị viêm nhiễm Ðiều kiện thời tiết khác ảnh hƣởng tới sức đề kháng lợn nái đồng thời tác động đến vi khuẩn Thời tiết nóng, ẩm, mƣa nhiều (ẩm độ cao, nhiệt độ cao, ) điều kiện thuận lợi cho nhiều vi khuẩn phát triển nhƣng điều kiện bất lợi cho lợn (đặc biệt với lợn ngoại khả thích nghi với khí hậu Việt Nam) Theo dõi thay đổi thời tiết qua tháng đánh giá mức độ cảm nhiễm bệnh qua tháng thu đƣợc kết đƣợc tính bảng 4.6: Bảng 4.6 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung điều kiện thời tiết khác Nhiệt độ (oC) Ẩm độ (%) Số Tháng Môi Chuồng Môi Chuồng theo trƣờng nuôi trƣờng nuôi dõi (con) Số mắc bệnh (con) Tỷ lệ nhiễm (%) 37,5-38,7 20,5-21 78,00 78,00 88 23 26,14 35,5-36,5 27-28 81,00 80,00 60 14 23,33 31,0-32,0 27,5-28,5 79,00 81,00 88 15 17,04 31,0-31,5 27,5-28,5 77,00 82,00 67 13 19,40 10 30,5-31,0 26-27,5 76,00 83,00 57 19,30 360 72 20,00 Tính chung Qua kết bảng 4.6 cho thấy: Số lợn nái bị viêm tử cung trại cao, tháng tỷ lệ nhiễm 26,14 % Ðiều đƣợc lý giải tháng khí hậu khắc nghiệt hơn, trời nóng hơn, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn (>50C) công tác chống thời tiết nóng cho lợn nái không đảm bảo, tỷ lệ viêm tử cung sở tháng có cao thƣờng lệ 53 Chính vậy, để giảm tỷ lệ viêm tử cung sau sinh phải đảm bảo tiểu khí hậu chuồng nuôi, thời tiết nóng ta phải tăng quạt thông gió, bật giàn mát, đóng kín cửa tránh nhiệt độ bên ùa vào làm ảnh hƣởng đến tiểu khí hậu chuồng nuôi làm tăng khí hậu chuồng nuôi Nhìn chung Trại lợn Thanh Tâm xảy bệnh viêm tử cung nhiều vào tháng 26,14 %, thấp vào tháng 17,04 %, tháng 7, 9, 10 mức độ xảy bệnh trung bình Thời tiết khí hậu nóng thời gian đẻ dễ làm cho lợn nái bị viêm tử cung, phải tạo tiểu khí hậu phù hợp lợn nái sinh Hình 4.4 Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung điều kiện thời tiết khác 4.2.5 Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn Qua trình theo dõi Trại lợn nái Thanh Tâm, tiến hành kiểm tra tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn, kết đƣợc cụ thể hóa bảng 4.8: 54 Bảng 4.7: Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn Giống (hoặc dòng lợn) Số nái kiểm tra (con) Số nái mắc (con) Tỷ lệ mắc (%) Giống lợn Landrace Giống lợn Yorkshire F1 (Landrace x Yorkshire) 120 120 120 15 26 31 12,50 21,67 25,83 360 72 20,00 Tính chung Bảng 4.7 cho thấy: Các giống lợn Landrace, Yorkshire dòng heo lai Landrace x Yorkshire nuôi Trại lợn nái Thanh Tâm có tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung khác Cụ thể, qua kiểm tra 120 lợn nái giống Landrace có 15 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 12,50% Giống Yorkshire có tỷ lệ mắc cao với 26 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 21,67% Dòng lợn lai Landrace x Yorkshire có 31 mắc bệnh chiếm tỷ lệ 25,83% Qua bảng trên, tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung nái nái lai Kết phù hợp với nghiên cứu làm hạn chế viêm tử cung Hình 4.5 Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn 55 4.2.6 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo hai phác đồ điều trị Để điều trị bệnh viêm tử cung lợn nái, sử dụng phác đồ điều trị với loại kháng sinh khác Phác đồ 1: - Kháng sinh NOVA-Moxin20%, tiêm bắp với liều 1ml/28kgTT Tiêm mũi/nái, tiêm cách 72h - Dùng oxytoxine: Tiêm bắp 4ml/lần/ngày, liệu trình - ngày - Đặt kháng sinh: triệu UI penicillin+1g streptomycin pha với 20ml nƣớc cất - Thuốc bổ để nâng cao thể trạng cho lợn: Tiêm bắp truyền tĩnh mạch Catosal 10% 30ml chia làm hai mũi Phác đồ 2: - Kháng sinh Clamoxyl.LA, tiêm bắp với liều 1ml/10kgTT Tiêm mũi/nái, tiêm cách 72h - Dùng oxytoxine: Tiêm bắp 4ml/lần/ngày, liệu trình - ngày - Đặt kháng sinh: triệu UI penicillin+1g streptomycin pha với 20ml nƣớc cất - Thuốc bổ để nâng cao thể trạng cho lợn: Tiêm bắp truyền tĩnh mạch Catosal 10%, 30ml chia làm hai mũi Kết điều trị thử nghiệm đƣợc trình bày bảng 4.8 dƣới đây: 56 Bảng 4.8 Kết điều trị bệnh viêm tử cung theo phác đồ điều trị Phƣơng Thể mắc pháp điều trị Thể viêm Số ngày Số điều điều trị trị (con) bình quân (ngày) Kết Số khỏi Tỷ lệ khỏi (con) (%) Phác đồ I 22 3,0 22 100 Phác đồ II 18 3,5 18 100 Thể viêm Phác đồ I 13 4,6 13 100 tử cung Phác đồ II 11 5,4 11 100 Thể viêm Phác đồ I 6,8 80,00 tƣơng mạc Phác đồ II 7,0 66,67 70 97,22 nội mạc tử cung tử cung Tính chung 72 Qua bảng 4.8 cho thấy: Việc phát bệnh kịp thời, chẩn đoán bệnh dùng thuốc điều trị nhƣ đạt kết cao Tổng số điều trị 72 có 70 khỏi, tỷ lệ khỏi bệnh 97,22 % So sánh phác đồ điều trị ta thấy phác đồ đạt hiệu cao phác đồ Khi điều trị thể viêm nội mạc tử cung thể viêm tử cung tỷ lệ khỏi hai phác đồ điều trị đạt 100 % nhƣng số ngày điều trị bình quân với thể viêm nội mạc tử cung phác đồ ngày phác đồ 3,5 ngày Với thể viêm tử cung số ngày điều trị bình quân phác ðồ 4,6 ngày phác ðồ 5,4 ngày Do thời gian điều trị phác đồ ngắn hơn, tốn thuốc điều trị hơn, lợn khỏi nhanh chóng hồi phục Ðiều trị thể viêm tƣơng mạc tử cung phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi bệnh 80,00%, phác đồ điều trị con, khỏi con, tỷ lệ khỏi chiếm 66,67 % Qua kết điều trị chứng tỏ dùng kháng sinh 57 NOVA-Moxin20% điều trị viêm tử cung đạt hiệu cao kháng sinh Clamoxyl.LA 4.2.7 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị Khi lợn nái mắc bệnh, ảnh hƣởng trực tiếp đến thể mức độ nặng, nhẹ khác tùy thuộc vào mầm bệnh, sức đề kháng lợn nái, chăm sóc chữa trị mắc bệnh… Đặc biệt lợn nái sinh sản bệnh ảnh hƣởng đến tỷ lệ sẩy thai, tiêu thai tỷ lệ đẻ thai gỗ, tỷ lệ phối đạt, không đạt… Chúng tiến hành theo dõi số ảnh hƣởng bệnh đến khả sinh sản lợn, kết đƣợc trình bày bảng 4.10: Bảng 4.9 Một số tiêu sinh lý sinh sản lợn nái sau điều trị NOVA-Moxin20% Diễn giải Kết Số lợn nái Số Tỷ lệ theo lượng (%) dõi (con) Clamoxyl.LA Số lợn nái theo dõi Kết Số lượng (con) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ phối đạt lần 58 23 39,65 40 14 35,00 Tỷ lệ phối đạt lần 58 17 29,31 40 22,50 Tỷ lệ phối không đạt 50 2,00 38 5,26 Tỷ lệ sảy thai, tiêu thai 20 1,00 25 8,00 Tỷ lệ đẻ thai gỗ 16 6,25 15 6,67 58 Qua bảng 4.9 cho thấy: Sử dụng NOVA-Moxin20% điều trị 58 con, tỷ lệ phối đạt lần đƣợc 23 đạt 39,65 % cao 4,65 % so với sử dụng thuốc Clamoxyl.LA điều trị 40 tỷ lệ phối đạt lần đƣợc 14 đạt 35,00 % Tỷ lệ phối không đạt sử dụng NOVA-Moxin20% đạt 2,00% thấp 3,26 % so với sử dụng thuốc Clamoxyl.LA 5,26 % Tỷ lệ xảy thai, tiêu thai sử dụng thuốc NOVA-Moxin20% đạt % thấp 7,00 % so với sử dụng thuốc Clamoxyl.LA 8,00 % Tỷ lệ đẻ thai gỗ sử dụng thuốc NOVA-Moxin20% 6,25 % thấp 0,42% so với sử dụng thuốc Clamoxyl.LA 6,67 % Nhƣ mức độ ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung điều trị hai thuốc khác nhau, sử dụng thuốc NOVA-Moxin20% có kết điều trị cao so với sử dụng thuốc Clamoxyl.LA nhƣ tỷ lệ phối đạt lần cao, tỷ lệ phối không đạt, sảy thai, tiêu thai, đẻ thai gỗ thấp Tỷ lệ phối không đạt thấp, bị sảy thai, tiêu thai số lợn điều trị thƣờng viêm tử cung thể nặng vừa nên sức đề kháng giảm, đẻ nhiều lần nên khả phối đạt Số lứa đẻ giảm, số đẻ giảm điều trị nhiều lần Cần phát bệnh sớm, điều trị kịp thời đem lại hiệu điều trị 59 PHẦN KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua theo dõi bệnh viêm tử cung đàn lợn nái Trại lợn nái Thanh Tâm, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa Chúng sơ kết luận nhƣ sau: - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái điều kiện thời tiết khác nhau: Cao tháng chiếm tỷ lệ 26,14%; thấp tháng chiếm tỷ lệ 17,04% - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo lứa đẻ: Lứa đẻ 1-2 có tỷ lệ mắc bệnh thấp chiếm tỷ lệ 13%; lứa đẻ >6 có tỷ lệ mắc bệnh cao chiếm tỷ lệ 30,00% - Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung theo giống lợn: Giống lợn Landrace có tỷ lệ mắc thấp chiếm tỷ lệ 12,50%; F1 (Landrace x Yorshire) có tỷ lệ mắc bệnh cao chiếm tỷ lệ 25,83% - Kết điều trị thể viêm tử cung theo hai phác đồ điều trị: Phác đồ viêm nội mạc tử cung viêm tử cung 100%; thể viêm tƣơng mạc tử cung phác đồ 80,00%; phác đồ 66,67% - Nhƣ vậy, qua kết điều trị thể viêm tử cung theo hai phác đồ cho ta thấy tỷ lệ khỏi viêm tƣơng mạc tử cung đạt tỷ lệ khỏi thấp so với thể lại - Kết điều trị bệnh viêm tử cung khả sinh sản lợn nái sau khỏi bệnh: Dùng loại thuốc kháng sinh NOVA-Moxin20% có tỷ lệ khỏi 97,63%; sử dụng loại thuốc Clamoxyl.LA 96,670% 60 5.2 Tồn Do thời gian thực tập có hạn, số lƣợng lợn theo dõi điều trị chƣa đƣợc nhiều, (chƣa xác định đƣợc ảnh hƣởng bệnh viêm tử cung đến số sinh ra/lứa), phạm vi theo dõi chƣa rộng, việc phòng bệnh chƣa thật hiệu gặp nhiều khó khăn nhƣ: Số lƣợng lợn nái nhiều, số chuồng nái đẻ chƣa đáp ứng đủ nên thời gian trống chuồng, mầm bệnh từ bị bệnh lần trƣớc tồn dễ lây sang khác… Về thân, làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, đƣợc giúp đỡ ban bè đồng nghiệp, thầy cô nhƣng em nhiều hạn chế thu thập số liệu, nhƣ phƣơng pháp nghiên cứu 5.3 Đề nghị Qua theo dõi cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại cao Ðiều ảnh hƣởng tới khả sinh sản lợn nái, ảnh hƣởng chất lƣợng số lƣợng lợn cai sữa Cần tiếp tục theo dõi, điều tra với số lƣợng nhiều hơn, phạm vi rộng phân tích tiêu ảnh hƣởng tới bệnh nhiều để thu đƣợc kết cao Ðề nghị Nhà trƣờng - khoa Chăn nuôi - Thú y cử sinh viên sở thực tập tiếp tục theo dõi bệnh viêm tử cung để thu đƣợc kết cao xác hơn, tìm đƣợc phác đồ điều trị hiệu mà tiết kiệm đƣợc thời gian điều trị chi phí dung thuốc TÀI LIỆU THAM KHẢO I, Tài liệu tiếng việt Vũ Triệu An, Nguyễn Ngọc An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Hữu Mô (1990), Bài giảng sinh lý bệnh, Nxb Y học, Hà Nội Nguyễn Xuân Bình (2005), Phòng trị bệnh lợn nái, lợn con, lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Lê Xuân Cƣơng (1986), Năng suất sinh sản lợn nái, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dƣơng Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng (2004), “Kết ứng dụng hormone sinh sản điều trị tƣợng chậm động dục lại sau đẻ lợn nái”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp, tập số -2004 Phạm Hữu Doanh, Lƣu Kỷ (1996), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp (1997), Dược lý học thú y,Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trƣơng Văn Dung (2003), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Đức Lƣu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Thuốc thú y cách sử dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chƣơng (2002), Giáo trình giải phẫu vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Hồ Văn Nam, Nguyễn Văn Thanh (1997), Kết nghiên cứu thay đổi số tiêu sinh lý lâm sàng trâu mắc bệnh viêm tử cung, Kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật khoa CNTY 1996 - 1998, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Nam (2005), Giáo trình Bệnh lý học thú y, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Hữu Phƣớc (1982), Bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Thanh (2002), Nghiên cứu số tiêu bệnh đường sinh dục thường gặp lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Thanh (2003), Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi đồng sông Hồng thử nghiệm điều trị, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật thú y, tập 10 số - 2003 17 Nguyễn Văn Thiện (2002), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Đặng Đình Tín, Nguyễn Hùng Nguyệt (1986), Sản khoa Bệnh sản khoa Thú y, Trƣờng ĐH Nông nghiệp 1, Hà Nội 19 Phạm Xuân Vân (1982), Giáo trình giải phẫu gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Phùng Thị Vân (2004), „„Nghiên cứu khả sinh sản lợn nái Landrace Yorkshire phối chéo giống, đặc điểm sinh trƣởng, khả sinh sản lợn nái lai F1 (LxY) (YxL) x Duroc‟‟, Báo cáo khoa học Khoa Chăn nuôi - Thú y (1999 - 2000), Viện Chăn nuôi Quốc Gia II, Tài từ nƣớc 21 Madec F.C.Neva (1995), "Inflammation of the uterus and reproductive function of sows", Scientific Veterinary Journal , vol II No 1-1995 22 Vtrekaxova A.V (1985), Disease boars and reproductive sows, Publisher of Agriculture 23 Xobko A.L, Gia Denko I.N (1987), Pig disease Handbook Volume I, Agriculture Publishing House HÌNH ẢNH PHỤC VỤ ĐỀ TÀI ẢNH LỢN BỊ VIÊM TỬ CUNG ẢNH THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH [...]... mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại Trại lợn Thanh Tâm, xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và thử nghiệm hai phác đồ điều trị bệnh 1.2 Mục đích của đề tài - Ðánh giá tỷ lệ cảm nhiễm bệnh viêm tử cung ở lợn - Ðánh giá hiệu quả của hai phác đồ điều trị 1.3 Mục tiêu của đề tài - Xác định những biểu hiện lâm sàng của bệnh - Xác định hiệu quả và độ an toàn của hai loại thuốc điều trị bệnh. .. cung Tử cung là bộ phận quan trọng của cơ quan sinh dục, nơi thai làm tổ đƣợc đảm bảo mọi điều kiện để thai phát triển Mọi quá trình bệnh lý ở tử cung đều ảnh hƣởng trực tiếp đến khả năng sinh sản (Nguyễn Văn Thanh 2003) [16] Chính vì vậy, bệnh viêm tử cung đã đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [4] thì viêm tử cung chia làm 3 thể: Viêm nội mạc tử cung, viêm cơ tử cung và viêm. .. viêm phúc mạc, bại huyết, huyết nhiễm mủ *Triệu chứng bệnh viêm tử cung Viêm tử cung ở lợn có thể chia ra làm 3 thể: Viêm tử cung thể nhẹ (+), viêm tử cung thể vừa (++), viêm tử cung thể nặng (+++) Viêm tử cung thể nhẹ (+): Hay còn gọi là viêm niêm mạc tử cung thể cata cấp tính có mủ, khi niêm mạc tử cung bị tổn thƣơng bị xây sát và bị nhiễm khuẩn gây viêm nhiễm, gia súc biểu hiện một số triệu chứng chủ... các cơ tử cung Lớp niêm mạc: Trên bề mặt có nhiều tế bào thƣợng bì gấp nếp dọc Ngoài ra âm đạo còn là bộ phận thải thai ra bên ngoài khi sinh đẻ và là ống thải các chất dịch từ trong tử cung Theo Trần Tiến Dũng và cs (2002) [4], âm đạo của lợn dài 10 - 12cm * Tử cung (uterus) Tử cung của lợn có hai sừng, một thân và một cổ tử cung Cổ tử cung: Là phần ngoài của tử cung, cổ tử cung của lợn dài và tròn,... cơ quan sinh dục luôn thải ra ngoài hỗn dịch: Dịch viêm, máu, mủ, và lợn con mảnh tổ chức hoại tử và niêm dịch, dịch chảy ra có màu vàng xanh lẫn mủ trắng, đục và có mùi tanh thối Viêm tử cung thể nặng (+++): Thƣờng gặp là viêm cơ tử cung, viêm tƣơng mạc tử cung Viêm cơ tử cung thƣờng kế phát từ viêm nội mạc tử cung thể màng giả Niêm mạc tử cung thƣờng thấm dịch thẩm xuất, vi khuẩn xâm nhập và phát... roi trùng xâm nhập và phát triển gây viêm nội mạc tử cung Mặt khác, một số bệnh truyền nhiễm nhƣ sảy thai truyền nhiễm, phó thƣơng hàn, bệnh lao… thƣơng gây ra viêm nội mạc tử cung căn cứ vào tính chất, trạng thái của quá trình bệnh lý, viêm nội mạc tử cung có thể chia ra làm hai loại: Viêm nội mạc tử cung thể cata cấp tính có mủ Viêm nội mạc tử cung có màng giả * Viêm nội mạc tử cung cata cấp tính... làm cho lợn nái bị viêm tử cung Vì vậy chúng ta phải tạo tiểu khí hậu phù hợp đối với lợn nái khi sinh để làm hạn chế viêm tử cung * Tuổi, lứa đẻ, tình trạng sức khỏe Nái đẻ những lứa đầu và nái đẻ nhiều lứa thƣờng hay ít bị viêm tử cung hơn Nái già do sức khỏe kém, hay kế phát một số bệnh, sức rặn đẻ yếu, thời gian đẻ kéo dài, đẻ khó dễ dẫn đến viêm tử cung * Ðường xâm nhiễm của mầm bệnh Mầm bệnh có... số bệnh truyền nhiễm nhƣ: Bệnh xoắn khuẩn, sảy thai truyền nhiễm và một số bệnh nhiễm khuẩn khác làm cho cơ thể lợn nái yếu dẫn đến sảy thai, thai chết lƣu và viêm tử cung Ngoài ra còn một số nguyên nhân sau: * Thiếu sót về dinh dưỡng và quản lý Khẩu phần ăn thừa hay hiếu protein trƣớc, trong thời kỳ mang thai có ảnh hƣởng đến viêm tử cung Nái mẹ sử dụng quá nhiều tinh bột, gây khó đẻ, gây viêm tử cung. .. tƣơng mạc tử cung - Viêm nội mạc tử cung (Endomestritis) Viêm nội mạc tử cung là viêm lớp niêm mạc tử cung Ðây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy giảm khả năng sinh sản của gia súc cái Viêm nội mạc tử cung phổ biến và chiếm tỷ lệ cao nhất trong các thể viêm tử cung Nguyên nhân: Khi gia súc sinh đẻ, nhất là trong những trƣờng hợp đẻ khó phải can thiệp bằng tay hoặc dụng cụ, niêm mạc tử cung bị... ngƣời chăn nuôi hạn chế đƣợc sự nhiễm khuẩn gây nên viêm tử cung của đàn lợn nái sinh sản 3 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Cấu tạo giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục nái Quá trình hoạt động sinh lý của cơ quan sinh dục là rất quan trọng và cơ bản, giúp gia súc trong hoạt động sinh sản nhằm duy trì nòi giống Cấu tạo gồm bộ phận sinh dục bên ngoài và bộ phận sinh dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn thanh tâm, xã thành tâm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa và thử nghiệm hai phác đồ điều trị , Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn thanh tâm, xã thành tâm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa và thử nghiệm hai phác đồ điều trị , Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản nuôi tại trại lợn thanh tâm, xã thành tâm huyện thạch thành tỉnh thanh hóa và thử nghiệm hai phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay