Bài soạn Phân tích điện hóa

13 192 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:51

I Quang phổ hấp thụ UV-VIS Độ hấp thụ • Độ hấp thụ tuân theo định luật Lambert – Beer biểu diễn phương trình sau: A Trong đó: T : đô truyền qua I : cường độ ánh sang đơn sắc tới I : cường độ ánh sang đơn sắc sau truyền qua dung dịch K : hệ số hấp thụ phụ thuộc λ, thay đổi theo cách biểu thị nồng độ L : chiều dài lớp dung dịch C : nồng độ chất tan dung dịch Điều kiện áp dụng: • Ánh sang phải đơn sắc • Khoảng nồng độ phải thích hợp: định luật Lambert- beer giới hạn định nồng độ • Dung dịch phải suốt • Chất thử phải bền dung dịch bề tác dụng ánh sang UV - VIS Máy quang phổ Máy quang phổ thích hợp cho việc đo phổ vùng tử ngoại khả kiến gồm hệ quang học có khả tạo ánh sang đơn sắc vùng từ 200 đến 800nm thiếp bị thích hợp để đo độ hấp thụ 4 Hiệu chỉnh máy quang phổ • Hầu hết dược điển nước yêu cầu kiểm tra tiêu kỹ thuật máy quang phổ khả kiến sau: • • • • • • Kiểm tra độ dài song Kiểm tra độ hấp thụ Giới hạn ánh sang lạc Độ phân giải Độ rộng giải phổ nguồi Cuvet 5 Ứng dụng phổ UV-VIS kiểm nghiệm thuốc • Định tính khử tinh khiết: cực đại hấp thụ đặc trưng định tính chất • Định lượng: chọn điều kiện xây dựng quy trình định lượng: • Chọn bước song kính lọc • Chọn khoảng nồng độ thích hợp • Chọn điều kiện khác: loại trừ ảnh hưởng chất lạ, chọn pH dung môi thích hợp, thực phản ứng màu, • Các phương pháp định lượng: • Phương pháp đo phổ trực tiếp: • Đo phổ hấp thụ A dung dịch, tính nồng độ C dựa vào giá trị độ hấp thụ riêng: A= =  Để áp dụng phương pháp này, cần phải chuẩn hóa máy quang phổ bước song lẫn độ hấp thụ • Phương pháp gián tiếp: phương pháp đường chuẩn, so sánh them chuẩn • Đặc điểm phương pháp gián tiếp:   Phải có chất chuẩn để so sánh Có thể không cần phải chuẩn máy • Phương pháp so sánh: theo định luật Lambert- beer suy ra: Cx = Cs Trong đó: Ax độ hấp thụ dung dịch chuẩn độ có nồng đô Cx As độ hấp thụ dung dịch chuẩn độ có nồng đô Cs  Chú ý: nồng độ dung dịch thử Cx Cskhông chênh lệch nhiều • Phương pháp thêm chuẩn so sánh: = Trong đó: : độ hấp thụ dung dịch chuẩn thêm chuẩn  : nồng độ dung dịch chuẩn • Phương pháp đường chuẩn: Đồ thị phương pháp đường chuẩn A= f (C) • • Phương pháp thêm đường chuẩn: Kĩ thuật đo quang vi sai theo bước song: • • Phương pháp định lượng hỗn hợp: Phương pháp phổ đạo hàm: II Quang phổ hồng ngoại Mở đầu • Phổ hồng ngoại phương pháp đo hấp thụ xạ hồng ngoại (IR) qua lớp chất cần thử, số song khác • Vùng xạ hồng ngoại sử dụng máy quang phổ Ỉ thường 600 – 4000cm-1 Máy Máy quang phổ ghi phổ vùng hồng ngoại bao gồm hệ quang học có khả cung cấp ánh sang đơn sắc giải phổ từ 4000cm -1 - 670cm -1 phương tiên đo tỉ số cường độ ánh sang truyền qua ánh sang tới Sơ đồ cấu tạo phận phối hợp máy quang phổ hấp thụ IR Máy quang phổ hấp thụ IR Ứng dụng phổ hồng ngoại định tính  Hầu hết dược điểm giới dựa nguyên tắc:  So sánh phù hợp chất thử với phổ chuẩn cho sẵn sách tra cứu thư viện phổ lưu giữ máy tính  So sánh phù hợp phổ chất thử với phổ hóa chất chuẩn ghi điều kiện • Định tính sử dụng chất chuẩn so sánh: • Định tính sử dụng phổ chuẩn atlas thư viện phổ:   Chuẩn hóa độ phân giải Chuẩn hóa thang số song [...]... sách tra cứu hoặc trong thư viện phổ lưu giữ trong máy tính  So sánh sự phù hợp giữa phổ chất thử với phổ của hóa chất chuẩn được ghi trong cùng điều kiện • Định tính sử dụng chất chuẩn so sánh: • Định tính sử dụng phổ chuẩn trong atlas hoặc thư viện phổ:   Chuẩn hóa độ phân giải Chuẩn hóa thang số song
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Phân tích điện hóa, Bài soạn Phân tích điện hóa, Bài soạn Phân tích điện hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay