DE CUONG MON DANG CONG SAN VIET NAM

46 280 7
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:39

đề cương môn học Đảng Cộng sản việt namĐảng Cộng sản Việt Nam ra lời (321930) là tất yếu của lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc? Vì sao Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng?Sự lãnh đạo của Đảng trong cao trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945? Liên hệ thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng về thời cơ, thuận lợi của cách mạng VN hiện nay?: Sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thời kỳ 1946 1975? Liên hệ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc VN XHCN hiện nay (văn kiện ĐH XII)Một số điểm đặc sắc về đường lối đổi mới đất nước của Đảng ta thời kỳ 1986 đến nay? Vai trò miền Bắc XHCN với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Liên hệ 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta ngày nay. ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam lời (3/2/1930) tất yếu lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc? Vì Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng? Nội dung: + Tình hình giới, nước tác động đến đời Đảng CSVN + Sự đời phong trào yêu nước => nguyên nhân kết thất bại + Vai trò Nguyễn Ái Quốc việc thành lập Đảng CSVN Đảng Cộng sản Việt Nam đời năm 1930 sản phẩm điều kiện khách quan chủ quan đấu tranh dân tộc giai cấp Việt Nam thời đại Đó kết trình lựa chọn đường cứu nước, giải phóng dân tộc; tích cục chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức tập thể chiến sỹ cách mạng mà người có công đầu Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh A Đảng cộng sản Việt Nam đời tất yếu khách quan Bối cảnh TG nước tác động đến xã hội VN năm cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 a Những tác động tình hình TG Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, CNTB chuyển từ giai đoạn tự cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (CNĐQ) tiến hành chiến tranh xâm lược áp dân tộc thuộc địa (VN có tài nguyên phong phú, vị trí chiến lược quan trọng nên tầm ngắm CNĐQ) Lúc diễn mâu thuẫn mâu thuẫn giai cấp vô sản với giai cấp tư sản, mâu thuẫn nước đế quốc già (Anh, Pháp ) nước đế quốc trẻ (Đức, Nhật…), mâu thuẫn dân tộc thuộc địa CNĐQ ngày gay gắt Trong đó, mâu thuẫn CNĐQ với nhân dân thuộc địa mâu thuẫn lớn có tính chất thời đại, vấn đề chống ĐQ giải phóng dân tộc vấn đề cấp thiết có Đảng gia cấp vô sản thực sứ mệnh lịch sử Năm 1917 CMT10 Nga thắng lợi làm biến đổi sâu sắc tình hình giới Thắng lợi CMT10 biến học thuyết Mác thành thực, khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng vô sản phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, gương sáng quốc gia bị bóc lột có VN, từ cổ vũ phong trào đấu tranh cách mạng giai cấp vô sản toàn giới, mở thời đại với mô hình cách mạng mô hình cách mạng vô sản Chính nguyên nhân đòi hỏi CMVN phải có Đảng Cộng Sản để lãnh đạo CMVN Tháng 3/1919 QTCS thành lập tạo tiền đề điều kiện thúc đẩy phong trào cách mạng giới (vạch cương lĩnh trị, phương hướng đấu tranh giải phóng dân tộc thuộc địa lập trường cách mạng vô sản; vạch cương lĩnh, đường lối đấu tranh CMVN; truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào VN, đào tạo đội ngũ cán cốt cán CMVN Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Lê Hồng Phong …) tạo tiền đề quan trọng cho trình thành lập Đảng cách mạng VN b Đòi hỏi từ lịch sử xã hội Việt Nam : Quá trình xâm lược, cai trị thực dân Pháp tác động xã hội VN Năm 1858 TDP xâm lược VN, năm 1884 VN trở thành thuộc địa Pháp Pháp thực sách bóc lột, cai trị với VN mặt kinh tế, trị, văn hóa Trong xả hội VN tồn mâu thuẫn bản: mâu thuẫn dân tộc (mâu thuẫn dân tộc VN TD Pháp) mâu thuẫn giai cấp (mâu thuẫn nông dân địa chủ) Tính chất xã hội VN thay đổi từ xã hội phong kiến độc lập sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến nên xã hội VN có phân hóa sâu sắc, xuất nhiều giai cấp (địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, công nhân) Ngoài đặc điểm chung giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng: +Giai cấp công nhân VN đời muộn chiếm tỷ lệ thành phần dân cư, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cười dân tộc mà giai cấp công nhân nước ta tỏ rõ giai cấp kiên cường, bất khuất + Giai cấp công nhân VN đời nỗi nhục nước cộng với nỗi khổ tầng ách áp bóc lột giai cấp tư sản, thực dân địa chủ làm cho lợi ích giai cấp lợi ích dân tộc kết hợp làm 1, khiến động cách mạng, nghị lực cách mạng tính triệt để CM giai cấp công nhân nhân lên gấp bội + Giai cấp công nhân VN đời trước giai cấp tư sản VN, lại có Đảng lãnh đạo nên giữ đoàn kết thống giữ vững vai trò lãnh đạo + Giai cấp công nhân VN đa số xuất thân từ nông dân, có mối liên hệ máu thịt với nông dân Đó điều kiện thuận lợi để thực liên minh giai cấp, trước hết giai cấp nông dân Ngày nay, trình công nghiệp hóa, đại hóa nông thôn, có nhiều người nông dân làm việc sở công nghiệp trở thành công nhân quê hương mình… Tuy nhiên số lượng công nhân nước ta ít, trình độ văn hóa, tay nghề, khoa học kỹ thuật thấp, cách thức làm việc có nơi, có chỗ tỏ tùy tiện, manh mún Do để đảm đương sứ mệnh lịch sử mình, điều kiện quan trọng giai cấp công nhân VN phải liên minh với giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức tầng lớp nhân dân khác Giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng VN chưa có Đảng giai cấp thực sứ mệnh lịch sử giải phóng dân tộc nên cần thiết phải có hình thành Đảng Cộng Sản để đưa đường lối đắn giúp giai cấp thực sứ mệnh Các phong trào yêu nước trước có Đảng: Các phong trào đấu tranh yêu nước hình thành để giải hai mâu thuẫn xã hội Từ TD Pháp xâm lược (1958) đến năm 20 kỷ XX, tiếp tục truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm, phong trào chống TD Pháp theo ý thức hệ PK (phong trào CẦn Vương, khởi nghĩa BA Đình, Bãi Sậy, Hương Khê…) hay theo ý thức hệ tư tưởng tư sản (phong trào Đông Du, Duy TÂn) nhân dân diễn sôi liên tục → Các phong trào yêu nước biểu dương tinh thần yêu nước, bất khuất dân tộc VN hầu hết thất bại vì: • Các phong trào yêu nước từ lập trường phong kiến thất bại đường lối đắn giai cấp phong kiến, địa chủ không khả dẫn dắt dân tộc thực nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi • Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản đường lối trị không rõ ràng, dựa vào quần chúng nhân dân mà chủ yếu dựa vào uy tín cá nhân nên không tạo sức mạnh tổng hợp, không tạo thống cao người lãnh đạo phong trào, nên người lãnh đạo bị bắt phong trào tan rã theo → Thất bại phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến hay tư sản nói lên thật: đường cứu nước phong trào CMVN rơi vào tình trạng bế tắc XH VN lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng đường lối cứu nước giai cấp lãnh đạo cách mạng thiếu Đảng chân tổ chức lãnh đạophong trào đấu tranh cách mạng, thiếu đường lối trị đắn, chưa tập hợp đông đảo quần chúng nhân nhân tham gia cách mạng, chưa có phương pháp cách mạng khoa học … Xuất phát từ thực tế đòi hỏi phải có đường lối cách mạng đắn tổ chức cách mạng có khả tập hợp tầng lớp nhân dân đưa phong trào yêu nước đến thắng lợi Vai trò Nguyễn Ái Quốc trình thành lập ĐCSVN *** Sinh gia đình tri thức yêu nước, lớn lên từ miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, Nguyễn Ái Quốc từ sớm có “chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào” Người khâm phục tinh thần yêu nước bậc tiền bối Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… không tán thành đường cứu nước cụ Xuất phát từ lòng yêu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, với thiên tài trí tuệ, nhãn quan trị sắc bén sở rút kinh nghiệm thất bại hệ cách mạng tiền bối, ngày 5/6/1911, Nguyễn Ái Quốc tâm tìm đường cứu nước hữu hiệu *** Trên hành trình tìm đường cứu nước NAQ qua châu lục, 28 quốc gia trải qua 12 nghề để kiếm sống Sự kiện đánh dấu bước ngoặt tư tưởng lập trường trị Nguyễn Ái Quốc hành trình lao động, tìm kiếm, khảo nghiệm đường cứu nước cho dân tộc diễn vào tháng 7/1920, NAQ đọc sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin Lý luận Lênin lập trường đắn quốc tế cộng sản cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa giải đáp vấn đề dẫn hướng phát triển nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc NAQ tiếp tục học tập để bổ sung hoàn thiện tư tưởng cứu nước, đồng thời tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác -Lênin VN nhằm chuẩn bị tiền đề tư tưởng, trị tổ chức cho đời đảng tiên phong VN - Về tư tưởng: Truyền bá chủ nghĩa Mác –Lênin thông qua báo chí (tờ báo Le Paria - người khổ với tác phẩm tiếng NAQ Bản án chế độ thực dân Pháp xuất năm 1925, Đường Kách Mệnh xuất năm 1927) -Về trị:Đã hình thành hệ thống luận điểm trị (gồm luận điểm chính, sau phát triển thành nội dung cương lĩnh trị Đảng) Hệ thống có số nội dung sau: + Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản giải phóng dân tộc; giải phóng nghiệp chủ nghĩa cộng sản cách mạng giới + Xác định cách mạng giải phóng dân tộc phận cách mạng vô sản giới Cách mạng giải phóng dân tộc thành công trước cách mạng quốc, góp phần thúc đẩy cách mạng quốc + Trong nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân lực lượng đông đảo nhất, bị đế quốc phong kiến áp bóc lột nặng nề, cần phải thu phục lôi nông dân, cần phải xây dựng khối công-nông làm động lực cách mạng +, Cách mạng muốn giành thắng lợi, trước hết phải có đảng cách mạng nắm vai trò lãnh đạo Đảng muốn vững phải trang bị chủ nghĩa Mác-Lênin: trước hết phải có đảng cách mệnh, để vận động tổ chức dân chúng, liên lạc với dân tộc bị áp giai cấp vô sản nơi + Cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân Cách mạng việc chung dân chúng việc người Vì cần phải hợp tác, giác ngộ bước tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao Những quan điểm truyền bá qua hội VNCM niên truyền bá nước làm cho quần chúng nhân dân phong trào yêu nước VN chuyển biến mạnh mẽ -Về tổ chức: Tháng 6/1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Quảng Châu (Trung Quốc) Sau thành lập, Hội mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin cho người tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Ngoài hội cử người học trường đại học Cộng sản Phương Đông (Liên Xô), trường Quân Hoàng Phố (Trung Quốc) Để tuyên truyền Hội xuất tờ báo Thanh niên in chữ quốc ngữ Từ đầu năm 1926, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên bắt đầu phát triển sở nước, đầu năm 1927 kỳ thành lập, trọng xây dựng sở Việt Kiều Thái Lan Với không khí dâng lên cao mạnh mẽ phong trào đấu tranh cách mạng, vòng tháng (từ tháng 6/1929 đến tháng 1/1930), nước đời ba tổ chức cộng sản Đó là, Đông Dương Cộng sản Đảng (tháng 6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (tháng 10/1929) Đông Dương Cộng sản liên đoàn (tháng 1/1930) Lúc này, việc thống tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản nhất, đủ khả lãnh đạo phong trào cách mạng nước vừa yêu cầu tất yếu khách quan, vừa thị Quốc tế Cộng sản Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ nước ta, đặc biệt phong trào công nông theo đường cách mạng vô sản, phát triển mạnh mẽ Trước tình hình đó, Hội Việt Nam cách mạng niên không đủ sức để lãnh đạo Cần phải thành lập Đảng Cộng sản để tổ chức lãnh đạo giai cấp công nhân, giai cấp nông dân lực lượng yêu nước cách mạng khác đấu tranh chống đế quốc phong kiến tay sai, giành lấy độc lập tự Từ ngày đến ngày 7/2/1930, Hương Cảng, sau thời gian ngắn gấp rút chuẩn bị, với tư cách đại diện Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị thống tổ chức cộng sản Việt Nam thành tổ chức nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Đảng Lời kêu gọi Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Tất tài liệu xem Cương lĩnh trị Đảng ta Nội dung Cương lĩnh trị nêu rõ đường lối chiến lược sách lược phù hợp với tình hình thực tế cách mạng Việt Nam, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực mục tiêu người cày có ruộng tiến lên chủ nghĩa xã hội Kết luận: ĐCSVN đời bước ngoặt quan trọng lịch sử CMVN Sự kiện lịch sử vĩ đại chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước tổ chức lãnh đạo phong trào yêu nước VN đầu kỷXX, đáp ứng khát vọng giải phóng dân tộc nhân dân VN, tảng vững cho dân tộc VN tiếp nối đường độc lập dân tộc CNXH ĐCSVN đời khẳng định vai trò lãnh đạo giai cấp Công nhân VN ĐCSVN đời kết hợp chủ nghĩa Mac – Lênin phong trào yêu nước, phong trào công nhân VN B Vì Việt Nam không chấp nhận đa nguyên, đa đảng? Nguyên: học thuyết, tư tưởng Đa nguyên: đa học thuyết, đa tư tưởng - Lịch sử Việt Nam có thời kỳ đa đảng Năm 1946, Đảng Cộng sản có tồn hai đảng đối lập Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng đồng minh hội, quân Tưởng Giới Thạch rút khỏi Việt Nam, hai đảng giải tán theo Sau 1954, Đảng Cộng sản Việt Nam, tồn Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam Cả hai đảng thừa nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Sau hai đảng tuyên bố tự giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam Vai trò độc quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩm tự nhiên, mang tính khách quan lịch sử đất nước - Nhân dân Việt Nam thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam đảng lãnh đạo, không chấp nhận đa nguyên, đa đảng Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân che chở, xây dựng Nhân dân Việt Nam trìu mến gọi Đảng Cộng sản Việt Nam "Đảng ta" Bài học từ sụp đổ chế độ XHCN Liên Xô Đông Âu nguyên giá trị Từ chấp nhận bỏ Điều 6, Hiến pháp Liên Xô, dẫn đến tình trạng xuất đa đảng hậu Đảng Cộng sản Liên Xô quyền lãnh đạo, chế độ XHCN Liên Xô sụp đổ Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ hết, chấp nhận đa đảng, chế độ XHCN sụp đổ, đất nước rối loạn, đời sống nhân dân vật chất tinh thần rơi vào tay lực không trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc ta - Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thời đại thực tiễn đất nước để đề Cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân - Đảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực nguyên tắc : tự phê bình phê bình, đoàn kết sở Cương lĩnh trị Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật - Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, chịu giám sát nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng lãnh đạo, tôn trọng phát huy vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội - Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội nhân dân giới Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu lực lãnh đạo cách mạng Đảng - Dưới lãnh đạo Đảng, cách mạng Vn đạt thắng lợi to lớn như: CMT8 thành công, công giải phóng dân tộc, thống đất nước (chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân…), thắng lợi công đổi đất nước từ 1986 đến CÂu 2: Sự lãnh A Sự lãnh đạo Đảng cao trào giải phóng dân tộc 1939 -1945: đạo Đảng Bối cảnh lịch sử: cao trào giải phóng dân tộc a Tình hình giới: 1939 – 1945? Liên Ngày 01/9/1939, Đức công Ba Lan mở đầu cho chiến tranh giới thứ hai hệ thực tiễn Ngày 3/9/1939, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức, Pháp thức lâm chiến Ngay sau chiến tranh bùng nổ, Mặt lãnh đạo Đảng thời cơ, trận nhân dân Pháp tan vỡ, Đảng cộng sản Pháp bị đặt vòng pháp luật thuận lợi cách  Cuộc chiến tranh TG thứ không làm thay đổi cục diện trị TG mà tác động trực tiếp đến mạng VN nước thuộc địa phụ thuộc, có Việt Nam nay? b Tình hình nước: Nội dung: + Tình hình giới, nước + Sử chuyển hướng đạo chiến lược Đảng + Sự đạo Đảng cao trào kháng Nhật cứu nước + Tổng khởi nghĩa tháng năm 1945 + Liên hệ thực tiễn Ở Đông Dương, quyền thực dân Pháp lệnh cấm tuyên truyền cộng sản, giải tán tổ chức trị đóng cửa tờ báo tiến bộ, tiến hành khám xét bắt giam hàng nghìn đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương Đồng thời, chúng vơ vét, bóc lột nhân dân Đông Dương lệnh tổng động viên nhằm bắt niên Việt Nam đưa sang Pháp tham gia chiến tranh  Những sách làm cho mâu thuẫn nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp lên cao đòi hỏi Đảng ta phải thay đổi sách lược đấu tranh cho phù hợp Ngày 22/9/1940, lợi dụng Pháp thua Đức, pháp xít Nhật tiến vào LẠng Sơn đỗ vào HẢi Phòng Ngày 23/9/1940, Hà Nội, Pháp kí hiệp định đầu hàng NHật, từ dân ta phải chịu cảnh “một cổ hai tròng” áp bức, bóc lột Pháp – Nhật  Mâu thuẫn dân tộc ta chủ nghĩa ĐQ pháp xít Nhật đẩy thành cao trào gay gắt hết Sự chuyển hướng đạo chiến lược cách mạng Đảng: - Đảng ta chuẩn bị mặt đường lối thể qua hội nghị: HN TƯ VI, VII, VIII a Hội nghị trung ương Đảng lần VI (11-1939) Nội dung hội nghị:  Nhận định kẻ thù: Kẻ thù chủ yếu trước mắt bọn đế quốc phát xít Pháp Nhật  Xác định nhiệm vụ: Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu cấp bách cách mạng Đông Dương lúc  Khẩu hiệu đấu tranh: Tạm gác hiệu “cách mạng ruộng đất”,thay hiệu tịch thu ruộng đất bọn đế quốc,Việt gian chia cho dân cày  Mặt trận: Chủ trương thành lập Mặt trân dân tộc thống phản đế Đông Dương nhằm tập hợp rộng rãi tầng lớp giai cấp, dân tộc Đông Dương mũi nhọn cách mạng vào kẻ thù chủ yếu trước mắt chủ nghĩa đế quốc phát xit  Hình thức phương pháp đấu tranh: Dùng bạo lực cách mạng tức đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang b Hội nghị trung ương Đảng lần VII (11-1940): Nội dung:  Khẳng định chủ trương hội nghị lần VI hoàn toàn đắn  Quyết định trì củng cố lực lượng du kích Bắc Sơn đồng thời đình khởi nghĩa Nam Kỳ  Hội nghị nhấn mạnh vấn đề khởi nghĩa vũ trang để giành quyền coi nội dung trung tâm từ đề nhiệm vụ khởi nghĩa vũ trang giành quyền  Hội nghị xác định kẻ thù nhân dân Đông Dương phát xít Nhật  Ngày 13-1-1941 binh biến Đô Lương đội Cung dẫn đầu nổ c Hội nghị trung ương Đảng lần VIII (5-1941): Nội dung:  Phân tích diễn biến tình hình nước giới từ đặt mâu thuẫn cấp bách cần giải mâu thuẫn nhân dân ta đế quốc - phát xít Pháp - Nhật  Hội nghị tán thành chủ trương chuyển hướng chiến lược Đảng lần hội nghị trung ương VI trung ương VII  Hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc hàng đầu Quyền lợi phận giai cấp đặt sinh tử tồn vong dân tộc Trong lúc không đòi tự cho toàn thể quốc gia dân tộc chịu kiếp trâu ngựa mà quyền lợi giai cấp đến ngàn vạn năm không đạt  Thực chủ trương tịch thu ruộng đất Việt gian chia cho dân nghèo, thực giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công tiến đến dân cày phải có ruộng  Hội nghị trung ương VIII chủ trương giải vấn đề dân tộc Đông Dương sở tôn trọng quyền dân tộc tự quyết, từ thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh gọi tắt Việt Minh Hội bao gồm hội cứu quốc, tổ chức mặt trận Việt Minh có tên Cứu Quốc  Chủ trương khởi nghĩa vũ trang đồng thời khẳng định cách mạng Đông Dương kết thức khởi nghĩa vũ trang giành quyền  Hình thức khởi nghĩa phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành quyền  Hội nghị chủ trương xây dựng Đảng gấp rút đào tạo cán chuyên môn - Chuẩn bị lực lượng: gồm lực lượng trị lực lượng vũ trang - Đảng lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước:  9-3-1945 quân đội Nhật đồng loại nổ súng lật đổ quyền Pháp Đông Dương  Đảng đề chủ trương: Nổi dậy phần Tại chiến khu Việt Bắc, liên tỉnh ủy Cao–Bắc–Lạng định dậy cướp quyền nơi đủ điều kiện Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân Cứu quốc quân phối hợp với nhân dân dậy Hàng loạt xã, tỉnh, châu thuộc vùng Cao Bằng,Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang bị Việt Minh chiếm giữ Tại Bắc Giang, nhiều xã thuộc vùng Thượng Yên Thế, Hữu Lũng, Bố Hạ, Hòa Hiệp v.v., quần chúng dậy biểu tình thị uy vũ trang, lập Ủy ban giải phóng Việt Minh huy động hàng ngàn quần chúng kéo cướp vũ khí lính đồn, nhiều tri huyện, tri phủ phải bỏ chạy Toàn huyện Hiệp Hòa, phần Yên Thế, Phú Bình quân dậy kiểm soát Tại Bắc Ninh, sau đêm Nhật đảo Pháp, chi Đảng xã Trung Màu (Tiên Du) lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa lập quyền hai xã Trung Màu Dương Hút Trong tình hình đó, tỉnh ủy Bắc Ninh chủ trương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa phong trào quần chúng tiến lên Do đó, tháng tháng 4, số hội viên Việt Minh tỉnh tăng lên hàng vạn người Tại Hưng Yên, đêm 11-3–1945, đội dân quân - tự vệ du kích địa phương đánh đồn Bần Yên Nhân, cướp toàn vũ khí Hàng ngàn đảng viên cộng sản, cán Việt Minh bị giam nhà tù Nghĩa Lộ, Sơn La, Hỏa Lò (Hà Nội), Buôn Ma Thuột, Hội An (Quảng Nam) v.v nhân hội Nhật–Pháp bắn tình hình hỗn loạn đấu tranh đòi tự do, dậy phá nhà lao, vượt ngục hoạt động Tại Quảng Ngãi, ngày 11–3–1945, đảng viên, cán cộng sản bị giam trại tập trung Ba Tơ, nghe tin Nhật đảo Pháp, phá trại giam, cướp súng, thành lập đội du kích Ba Tơ Đây đội du kích miền Trung Đảng Cộng sản Đông Dương tổ chức, lãnh đạo, trở thành lực lượng nòng cốt dậy giành quyền Quảng Ngãi tỉnh khác Tại Nam Kỳ, tháng tháng 4, thị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chưa đến được, số địa phương có phong trào mạnh từ trước có hình thức đấu tranh chống lại nhiều quận trưởng, tỉnh trưởng, Mỹ Tho.[2] Phá kho thóc cứu đói Khi phong trào khởi nghĩa phần lên cao, lúc Bắc Kỳ, bắc Trung Kỳ, diễn nạn đói trầm trọng sách vơ vét, tích trữ lương thực Nhật Pháp Để giải nạn đói thúc đẩy phong trào lên, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương định tiến hành phá kho thóc, giải nạn đói 10 Đảng ta thời kỳ 1986 đến nay? Nội dung: +Một số điểm đổi đất nước Đảng ta + Thành tựu, hạn chế + Bài học kinh nghiệm hình”, CNXH mà nước xây dựng, thực chất CNXH thời chiến, chủ yếu bắt nguồn từ kinh nghiệm Liên Xô, thích hợp với điều kiện đặc biệt nước Nga Xô Viết, lại coi mô hình nhất, phổ biến cho tất dân tộc lựa chọn đường phát triển theo CNXH Ở nước XHCN diễn trình cải tổ, cải cách, đổi mới… dù tên gọi khác nhau, giống thực chất sửa chữa mô hình Dù kết điều chỉnh sau có khác nhau, trào lưu cải tổ, đổi mới, cải cách,… phản ánh nhu cầu khách quan, giúp tháo dỡ rào chắn to lớn nhận thức tạo không khí thuận lợi cho việc phát triển công đổi Việt Nam - Ở nước tư chủ nghĩa (TBCN) diễn thay đổi to lớn tác động cưỡng lại phản ứng dây chuyền cách mạng khoa học – công nghệ: xu toàn cầu hóa, quốc tế hóa đời sống quốc tế, hợp tác – phân công nước, kinh tế, hình thành thị trường quốc tế khu vực; thay đổi cấu kinh tế giới theo hướng mở, thay bậc đổi ngành kinh tế, lúc đâu công nghiệp nặng ưu tiên hàng đầu, đời chiếm lĩnh vị ngành mới: điện tử, tin học, vật liệu mới, công nghệ sinh học, du hành vũ trụ; xu rút ngắn đường phát triển với lên nước công nghiệp Châu Á Thế giới đổi thay Các nước xã hội chủ nghĩa gây ảnh hưởng tích cực, đa chiều đến đổi thay, điều chỉnh chủ nghĩa tư (CNTB) đây, đổi thay nước TBCN tác động cách mạng khoa học – công nghệ tác động ngày rõ rệt đến nước XHCN, giống đối sánh, yêu cầu nước XHCN dần điều chỉnh sách đối nội đối ngoại Đồng thời, biến đổi thực tế giới nêu những luận đề không hoàn toàn quen thuộc lý luận Mácxít khái quát đến lượt nó, lý luận XHCN phải có bước phát triển đủ sức bao hàm giải thích tượng, thực tiễn vừa nảy sinh - Từ thập niên 80, cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến mặt đời sống quốc gia, dân tộc Cuộc cách mạng khoa hoc kỹ thuật công nghệ, xu toàn cầu hóa đặt Việt Nam nhiều nước khác giới, đặc biệt nước XHCN đứng trước thời thách thức vô to lớn Nếu không đổi mới, cải cách mở cửa đề hòa nhịp với xu chung thời đại bị tụt hậu so với nước TBCN - Trong thời kỳ này, chiến tranh cục bộ, xung đột, tranh chấp,… còn, xu chung cảu giớ hòa bình, hợp tác, phát triển Xu toàn cầu hóa mang lại nhiều hội đặt nhiều thách thức với quốc gia giới Tình hình khu vực Châu Á – Thái Bình Dương từ năm 1990 có nhiều chuyển biến Trong khu vực tồn bất ổn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đánh giá khu vực ổn định Châu Á – Thái Bình Dương có tiền lực lực lớn nộng phát triển kinh tế Xu hòa bình hợp tác khu vực phát triển mạnh 32 Trong nước: Vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 kỷ XX có yếu tố tác động đến đường lối đổi Đảng - Từ cuối năm 70 đầu năm 80 kỷ XX, đặc biệt từ sau cải tạo xã hội chủ nghĩa (XHCN) miền Nam (1978) bùng phát đồng thời chiến tranh biên giới Tây – Nam, tình hình đất nước khó khăn gay gắt Sản xuất chậm phát triển, không theo kịp với mức tăng dân số nhanh Sự cắt giảm viện trợ đột ngột từ bên kinh tế nước không đủ nội lực khiến đất nước thiếu nghiêm trọng nguyên, nhiên vật liệu, hàng tiêu dùng - Những cân đối kinh tế chậm thu hẹp, có mặt lại gay gắt thêm Lạm phát lên tới mức phi mã, đời sống nhân dân khó khăn, tượng tiêu cực lan tràn, niềm tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng quản lý nhà nước suy giảm.Trên thực tế, từ cuối năm 70, đầu năm 80 kỷ kỷ XX, đất nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng kinh tế - xã hội, chí có dấu hiệu khủng hoảng trị - Việt Nam đứng trước công lực thù địch - Tìm hướng thoát khỏi khó khăn, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, Đảng ta có bước đột phá qua Hội nghị Trung ương: • Hội nghị trung ương VI (8 - 1979), Đảng ta có điều chỉnh cần thiết quản lý kinh tế cải tạo XHCN Trong nông nghiệp, từ thực tiễn sáng tạo quần chúng tổng kết nghiên cứu, chế quản lý – khoán sản phẩm cuối đến nhóm người lao động thừa nhận Kiểm điểm 10 năm xd CNXH nước báo cáo trị đại hội thành tựu ta đạt tính chất nghiêm khủng hoảng kinh tế XH, tình trạng lạc hậu nhận thức lý luận, chậm tổng kết kinh nghiệm thời kỳ QĐ lên CNXH, công tác chậm thực đổi cán bộ, đại hội VI rút học kinh nghiệm: * Trong toàn hoạt động mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, chăm lo xd phát huy quyền làm chủ tập thể ND lao động * Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, phải tôn trọng hoạt động theo quy luật khách quan Năng lực nhận thức hành động theo qui luật điều kiện đảm bảo đắn Đảng * Phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại điều kiện * Chăm lo xd Đảng ngang tầm với đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành CMXHCN 33 • Ngày 23-6-1980, Bộ Chính trị Nghị số 26-NQ/TW cải tiến công tác phân phối, lưu thông nước tiến hành cải cách giá-lương lần thứ năm 1981-1982 Ngày 13-01-1981, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 100 cho phép thực khoán sản phẩm đến nhóm người lao động hợp tác xã nông nghiệp Chính phủ ban hành Quyết định số 25/CP ngày 21-1-1981 quyền tự chủ sản xuất-kinh doanh tự chủ tài xí nghiệp quốc doanh; Quyết định số 26/CP, ngày 21-1-1981 việc mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm vận dụng tiền thưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh Nhà nước… Các chủ trương Đảng Nhà nước ban hành, tạo điều kiện “cho sản xuất bung ra”, bước đầu tạo khí mới, tiến suy nghĩ, cách làm toàn Đảng, toàn dân, cán bộ, đảng viên, nhân dân nước hào hứng đón nhận Đây tiền đề làm móng cho hình thành đường lối đổi Đảng ta sau • Từ ngày 1-6- 1985 đến 7-6-1985, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ bàn giá – lương – tiền Hội nghị chủ trương dứt khoát xoá bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa B Nội dung đường lối đổi Đảng: Đại hội đề đường lối đổi toàn diện, gồm nội dung sau: Trước hết, đổi tư lý luận mà thực chất nắm vững vận dụng đắn quy luật khách quan, khắc phục bệnh nóng vội, chủ quan, ý chí Ngay từ Đại hội VI, Đảng ta nhận thức rằng, từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội phải trải qua thời kỳ độ tất yếu khách quan độ dài thời kỳ phụ thuộc vào điều kiện trị, kinh tế xã hội nước Trong hàng loạt quy luật khách quan, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức rõ quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất, sửa chữa sai lầm trước đưa quan hệ sản xuất nhanh, xa lực lượng sản xuất lạc hậu, tập trung phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất thông qua thực cách mạng khoa học – công nghệ, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hóa, từ điều chỉnh quan hệ sản xuất cho phù hợp Các quy luật vận động thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, quy luật kinh tế bước nhận thức vận dụng đắn có hiệu Khi định đường lối đổi Đại hội VI Đảng ta nghiêm túc rằng, sống cho ta học thấm thía nóng vội làm trái quy luật Thứ hai, từ nhận thức đắn thời kỳ độ, Đảng định đổi cấu kinh tế, coi kinh tế có cấu nhiều thành phần đặc trưng thời kỳ độ Đại hội VI vận dụng đắn quan điểm Lênin kinh 34 tế nhiều thành phần Chính Lênin cho tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa để khẳng định hướng tiến lên điều chưa có nghĩa kinh tế ta hoàn toàn kinh tế xã hội chủ nghĩa Vì vậy, nước ta cần thiết phải có nhiều thành phần kinh tế phát triển bình đẳng trước pháp luật, yêu cầu khách quan Đại hội VI khẳng định nước ta có thành phần: kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm khu vực quốc doanh khu vực tập thể; kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa; kinh tế tư tư nhân; kinh tế tư nhà nước; kinh tế tự nhiên, tự túc tự cấp Đại hội IX bổ sung thêm thành phần kinh tế 100% vốn nước Cùng với đổi cấu kinh tế, Đảng chủ trương đổi chế quản lý dứt khoát bỏ chế quản lý tập trung quan liêu, hành chính, bao cấp chuyển sang hạch toán, kinh doanh bước đưa kinh tế vận động theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đó kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Mục đích kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất – kỹ thuật chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Phát triển lực lượng sản xuất đại gắn liền với xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp ba mặt sở hữu, quản lý, phân phối Thứ ba, đổi nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng vai trò, chức quản lý điều hành Nhà nước Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Xây dựng hoàn thiện Nhà nước theo hướng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Củng cố sức mạnh hệ thống trị Đại hội VI Đảng đặt yêu cầu xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ trị Đảng cầm quyền, tăng cường sức chiến đấu, lực lãnh đạo lực tổ chức thực tiễn, đổi phong cách làm việc, sâu, sát thực tế, sát sở, gắn bó với nhân dân Nâng cao trình độ trí tuệ, nắm bắt vận dụng đắn quy luật khách quan, hiểu biết sâu sắc vấn đề kinh tế, xã hội Từ HNTW3 khoá VII (61992), đặc biệt từ HNTW6 (lần 2) khóa VIII (1-1999) Đảng đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập làm theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại hội VI Đảng xác định rõ chức quản lý nhà nước kinh tế – xã hội máy Nhà nước, nghĩa là, Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật sách để điều hành, quản lý kinh tế – xã hội tầm vĩ mô Quan điểm là: quyền lực Nhà nước thống nhất, song có phân công phối hợp chặt chẽ quan lập pháp, hành pháp tư pháp lãnh đạo Đảng Từng bước đẩy mạnh công cải cách hành nhà nước chức năng, chế vận hành, quản lý, tổ chức máy đội ngũ công chức Bộ máy hoạt động tư pháp củng cố tăng cường Cùng với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện Nhà nước nội dung quan trọng đổi hệ thống trị có ý nghĩa định đến toàn tiến trình nghiệp đổi 35 Thứ tư, thật phát huy quyền làm chủ nhân dân, thực “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tăng cường đổi công tác vận động quần chúng nhân dân thực dân chủ xã hội chủ nghĩa Đại hội VI Đảng rút học toàn hoạt động, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động Chính lợi ích sáng kiến nhân dân nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới… Một nguyên tắc đạo công đổi mà HNTW6 (khoá VI) 3-1989 nêu phải thực tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ luôn gắn liền với tập trung, gắn liền với nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, với kỷ cương, kỷ luật pháp luật, dân chủ phải có lãnh đạo lãnh đạo phương pháp dân chủ Nghị Trung ương 8B (khoá VI) 3-1990 đổi công tác quần chúng Đảng, tăng cường mối quan hệ Đảng nhân dân Đảng nhấn mạnh quan điểm: Cách mạng nghiệp dân, dân dân; động lực thúc đẩy phong trào quần chúng đáp ứng lợi ích thiết thực nhân dân kết hợp hài hòa lợi ích, thống quyền lợi với nghĩa vụ công dân; hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng; công tác vận động quần chúng trách nhiệm Đảng, Nhà nước đoàn thể Đảng chủ trương đổi tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân Mặt trận tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân Cùng với Đảng, Nhà nước, tổ chức Mặt trận đoàn thể nhân dân Tổng liên đoàn lao động, Hội nông dân, Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh hợp thành hệ thống trị Công tác vận động quần chúng trách nhiệm hệ thống trị tất cấp Đảng trọng xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân công đổi Đoàn kết giai cấp, thành phần kinh tế, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, tầng lớp, cá nhân yêu nước, đoàn kết người Việt Nam nước người Việt Nam nước nhằm phát huy nội lực dân tộc Việt Nam Thứ năm, đổi sách đối ngoại, thực đa phương hóa, đa dạng hoá, Việt Nam muốn bạn đối tác tin cậy nước giới sở giữ vững độc lập chủ quyền, bình đẳng có lợi Xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình Tại Đại hội VI (12-1986), Đảng ta nêu rõ chủ trương: khuyến khích nước đầu tư vào nước ta nhiều hình thức, ngành sở đòi hỏi kỹ thuật cao Đi đôi với công bố luật đầu tư, cần có sách biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người nước Việt kiều vào nước ta để hợp tác kinh doanh Luật đầu tư nước luật sớm thời kỳ đổi mới, Quốc hội khoá VIII thông qua ngày 29-12-1987 có hiệu lực từ 1-1-1988 Đại hội VII Đảng tuyên bố sách đối ngoại rộng mở, Việt Nam muốn bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hòa bình độc lập phát triển Đại hội VIII Đảng nhấn 36 mạnh hợp tác nhiều mặt, song phương đa phương với nước tổ chức quốc tế Tích cực đóng góp cho hoạt động diễn đàn quốc tế, tham gia giải vấn đề toàn cầu Mở rộng quan hệ đối ngoại nhân dân, quan hệ với tổ chức phi phủ Đại hội IX Đảng tiếp tục chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế khu vực, Việt Nam sẵn sàng bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế Đảng ta luôn xác định, nhiệm vụ công tác đối ngoại giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hoá, đại hóa đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Với nội dung chủ yếu đường lối đổi với lĩnh trị vững vàng trách nhiệm trước đất nước, giai cấp dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, kể tác động tiêu cực sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa nước Đông Âu Liên Xô đưa lại, không ngừng đẩy mạnh nghiệp đổi theo đường chủ nghĩa xã hội qua 20 năm đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt mặt đất nước, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân, văn kiện trình Đại hội X Đảng khẳng định C Bổ sung, phát triển đường lối đổi Đảng: • Đường lối đại hội VII Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam họp Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến ngày 27/6/1991 Đại hội VII khẳng định tăng cường sở lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tất yếu điều kiện nước ta Đảng Cộng sản lực lượng lãnh đạo + Về chất giai cấp Đảng, Đại hội VII khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiền phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc + Về tảng tư tưởng Đảng, Đại hội VII khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động + Về mục đích Đảng, Đại hội VII xác định Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo đường xã hội chủ nghĩa cuối thực lý tưởng cộng sản chủ nghĩa 37 + Đại hội VII khẳng định tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng Đại hội VII coi việc tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn nâng cao lực lãnh đạo Đảng yêu cầu quan trọng hàng đầu công tác xây dựng Đảng, công việc thường xuyên bảo đảm cho Đảng ta luôn ngang tầm nhiệm vụ cách mạng • Đường lối đại hội VIII Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn từ ngày 28-6 đến 1-7-1996, Hội trường Ba Đình, Hà Nội Đại hội VIII đề Kế hoạch năm 1996-2000 định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội Kế hoạch là: • Đẩy mạnh công đổi cách toàn diện đồng • Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Phấn đấu đạt vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu cao bền vững đôi với giải vấn đề xúc xã hội • • Cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội kinh tế • Đường lối đại hội IX Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần IX Đảng Cộng sản Việt Nam diễn từ ngày 19 đến ngày 22-4-2001 Hà Nội Xuất phát từ đặc điểm tình hình nước Đại hội IX đề Kế hoạch năm 2001-2005 định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội Kế hoạch là: • Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng phát triển • Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân • Tạo tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại • Đường lối đại hội X Đảng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X đại hội lần thứ mười củaĐảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức từ ngày 18 đến 25 tháng năm 2006 Hà Nội 38 Quan điểm mới: Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn quy mô - Việc Đại hội Nghị cho phép Đảng viên Đảng làm kinh tế tư nhân, kể kinh tế tư tư nhân bước tiến quan trọng nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam sau 20 năm đổi mới, thể bước đột phá thay đổi tư Đảng Cộng sản Việt Nam • Đường lối đại hội XI Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đại hội lần thứ mười Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc ngày 12/01/2011 Hà Nội bế mạc vào ngày 19/01/2011 Đây Đại hội then chốt, bầu nhân Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giới thiệu vị trí Tổng Bí thư Quan điểm mới: "Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại với quan hệ sản xuất tiến phù hợp" • Đường lối đại hội XII Đảng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn từ ngày 20 đến 28 tháng năm 2016 Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam Mỹ Đình Hà Nội Tại Đại hội này, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đánh giá kết lãnh đạo phát triển đất nước sau 30 năm đổi mới, trình thực nghị Đại hội XI (2011-2015) đề mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 2016-2020 Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng, Tổng bí thư theo thủ tục quy định Điều lệ Đảng Quy chế bầu cử Đảng năm 2014 Ban Chấp hành Trung ương D Những thành tựu bật nghiệp đổi đất nước 30 năm: Một là, đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội tình trạng phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Hai là, kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành, phát triển; trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh tăng cường; văn hóa - xã hội có bước phát triển, mặt đất nước đời sống nhân dân có nhiều thay đổi Ba là, dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy ngày mở rộng; đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường 39 Bốn là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền hệ thống trị đẩy mạnh Sức mạnh mặt đất nước nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa Năm là, quan hệ đối ngoại ngày mở rộng vào chiều sâu; vị uy tín Việt Nam trường quốc tế nâng cao Những thành tựu tạo tiền đề, tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi phát triển mạnh mẽ năm tới; khẳng định đường lối đổi Đảng đắn, sáng tạo; khẳng định đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử Câu 5: Vai trò miền Bắc XHCN với kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân ta Liên hệ nhiệm vụ chiến lược cách mạng nước ta ngày A Vai trò miền Bắc XHCN với kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân ta a Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội hoàn cảnh đặc biệt, có thuận lợi khó khăn: Thứ nhất, đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền Ở miền Nam, đế quốc Mỹ tay sai mở chiến tranh thực dân kéo dài suốt 20 năm, với phạm vi ngày mở rộng, quy mô ngày leo thang Trong thời kỳ này, miền Bắc phải đương đầu với hai chiến tranh phá hoại có tính huỷ diệt không quân hải quân đế quốc Mỹ, hòng ngăn chặn chiến tranh giải phóng nhân dân ta miền Nam Vì vậy, công xây dựng chủ nghĩa xã hội phải trải qua ba lần khôi phục kinh tế, vừa phải bảo đảm đời sống nhân dân chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa phải làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn tiền tuyến lớn miền Nam Đặc điểm chi phối trực tiếp đến đường lối sách trình xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc Thứ hai, công xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nước nhận giúp đỡ to lớn mặt nước xã hội chủ nghĩa Mặt khác, từ năm 60 kỷ XX, hệ thống nước xã hội chủ nghĩa xảy chia rẽ sâu sắc, Liên Xô Trung Quốc, đòi hỏi Đảng ta phải có đường lối sáng tạo, độc lập tự chủ, bảo đảm vừa tranh thủ giúp đỡ nước xã hội chủ nghĩa, góp phần đấu tranh thống phong trào cộng sản công nhân quốc tế, vừa giữ vững độc lập, tự chủ tiến trình cách mạng Thứ ba, xuất phát điểm lên xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thấp - từ nước nông nghiệp, sản xuất nhỏ phổ biến, sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề Trong đó, mô hình chủ nghĩa xã hội mà Liên Xô nước Đông Âu áp dụng có điều kiện, hoàn cảnh, xuất phát điểm không giống nước ta Vì vậy, việc xác định mô hình, bước phải có thời gian để tìm tòi, khảo nghiệm Đây đặc điểm lớn chi phối đến đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc 40 b Nội dung đường lối cách mạng XHCN miền Bắc Đại hội III Đảng: Từ ngày đến ngày 10-9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng tiến hành Hà Nội Đại hội thảo luận thông qua đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc Đại hội xác định đặc điểm chi phối toàn cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc đất nước ta tạm thời bị chia làm hai miền Vì vậy, nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc trước hết phải nhằm mục tiêu biến miền Bắc thành địa vững cho cách mạng nước, hậu thuẫn cho nghiệp giải phóng miền Nam, thống nước nhà Nhận thức rõ xuất phát điểm thấp miền Bắc, Đại hội xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc trình cải biến mặt Đó trình đấu tranh gay go hai đường: xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa - tất lĩnh vực kinh tế, trị, tư tưởng, văn hoá Trong đó, trọng tâm đưa miền Bắc từ kinh tế chủ yếu dựa chế độ sở hữu cá thể tư liệu sản xuất tiến lên kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa chế độ sở hữu toàn dân tập thể, từ sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Cải tạo xã hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội kinh tế xem hai mặt cách mạng xã hội chủ nghĩa quan hệ sản xuất Hai mặt có quan hệ tác động qua lại thúc đẩy lẫn phát triển, cải tạo xã hội chủ nghĩa cần trước bước để mở đường Đại hội xác định: muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu nước ta đường khác đường công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta, nhằm xây dựng sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội + Nhiệm vụ chung: "Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên đấu tranh giữ vững hoà bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, thực thống nước nhà sở độc lập dân chủ, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa bảo vệ hoà bình Đông Nam Á giới" + Nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng Việt Nam giai đoạn có hai nhiệm vụ chiến lược: •Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc •Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ bọn tay sai, thực thống nước nhà, hoàn thành độc lập dân chủ nước + Mục tiêu chiến lược: "Nhiệm vụ cách mạng miền Bắc nhiệm vụ cách mạng miền Nam thuộc hai chiến 41 lược khác nhau, nhiệm vụ nhằm giải yêu cầu cụ thể miền hoàn cảnh nước nhà tạm bị chia cắt Hai nhiệm vụ lại nhằm giải mâu thuẫn chung nước nhân dân ta với đế quốc Mỹ bọn tay sai chúng, thực mục tiêu chung trước mắt hoà bình thống Tổ quốc" + Mối quan hệ cách mạng hai miền: Do thực mục tiêu chung nên "Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ mật thiết với có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau" + Vị trí, tác dụng: •Cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiềm lực bảo vệ địa nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho nước lên chủ nghĩa xã hội sau, nên giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng Việt Nam nghiệp thống nước •Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam giữ vai trò định trực tiếp nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ bè lũ tay sai, thực hoà bình thống nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước + Con đường thống đất nước: Trong tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, Đảng kiên trì đường hoà bình thống theo tinh thần Hiệp nghị Giơnevơ, sẵn sàng thực hiệp thương tổng tuyển cử hoà bình thống Việt Nam, đường tránh hao tổn xương máu cho dân tộc ta phù hợp với xu hướng chung giới "Nhưng phải luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với tình Nếu đế quốc Mỹ bọn tay sai chúng liều lĩnh gây chiến tranh hòng xâm lược miền Bắc, nhân dân nước ta kiên đứng dậy đánh bại chúng, hoàn thành độc lập thống Tổ quốc" + Triển vọng cách mạng Việt Nam: Cuộc đấu tranh nhằm thực thống nước nhà trình đấu tranh cách mạng gay go, gian khổ, phức tạp lâu dài chống đế quốc Mỹ bè lũ tay sai chúng miền Nam Thắng lợi cuối định thuộc nhân dân ta, Nam Bắc định sum họp nhà, nước lên chủ nghĩa xã hội c Những thành tựu miền Bắc XHCN 21 năm (1954 - 1975): Mặc dù miền Bắc bước vào thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 21 năm xong thời gian xây dựng thực hòa bình có năm, phần lớn thời gian trải qua hai chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ khôi phục kinh tế, khắc phục hậu chiến tranh 42 Tuy vậy, lãnh đạo Đảng, nhân dân miền Bắc đạt thành tựu đáng tự hào Thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử là: • Đã xóa bỏ chế độ người bóc lột người • Xác lập cách phổ biến chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa hai hình thức: sở hữu tập thể sở hữu toàn dân • Thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa giữ vị trí then chốt có vai trò định kinh tế quốc dân • Cơ sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội xây dựng bước theo hướng tiến lên sản xuất đại • Cùng với công cải tạo xây dựng kinh tế mới, cấu giai cấp xã hội miền Bắc thay đổi • Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ • Nhân dân lao động bao gồm công nhân, nông dân tập thể, trí thức xã hội chủ nghĩa tầng lớp lao động trở thành người chủ tập thể chế độ • Đó động lực to lớn công xây dựng sống mới, nguồn sức mạnh hùng hậu hậu phương lớn Những thành tựu vĩ đại miền Bắc 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội : • Đổi hoàn toàn mặt xã hội miền Bắc • Nhân dân miền Bắc có sống vui tươi, hạnh phúc • Bảo đảm cho miền Bắc đủ sức hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại giặc Mỹ • Miền Bắc thành hậu phương vững cho cách mạng giải phóng miền Nam thống Tổ quốc • Trong 20 năm chống Mỹ cứu nước, miền Bắc nơi trực tiếp chia lửa với miền Nam, hậu viện sức người, sức cho cách mạng miền Nam 43 • Sự lớn mạnh không ngừng miền Bắc xã hội chủ nghĩa nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn nhân dân miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược bè lũ tay sai chúng Như vậy, miền Bắc xã hội chủ nghĩa đóng vai trò định thắng lợi nghiệp giải phóng miền Nam thống đất nước Thắng lợi nghiệp xây dựng chủ nghĩa miền Bắc khẳng định lãnh đạo đắn sáng tạo Đảng ta việc thực đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Trong suốt hai mươi năm vừa chiến đấu vừa xây dựng, miền Bắc biểu sáng ngời tính ưu việt sức mạnh chủ nghĩa xã hội trước thử thách hiểm nghèo chiến tranh, phát huy vai trò định nghiệp thống đất nước B Liên hệ nhiệm vụ chiến lược cách mạng nước ta ngày nay: nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt nam xác định Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ Đại hội đại biệu toàn quốc lần thứ VII Đảng là: Xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc XHCN Quan điểm lý luận kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Đảng ta thể Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xuất phát từ việc nhận thức vận dụng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh quy luật xây dựng CNXH đôi với bảo vệ Tổ quốc XHCN Kế thừa, phát triển nâng lên trình độ quy luật dựng nước đôi với giữ nước trình tồn phát triển dân tộc ta Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước XHCN nhận thức giải mối quan hệ xây dựng với bảo vệ Tổ quốc Tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận từ thực tiễn nhận thức tổ chức triển khai công xây dựng bảo vệ Tổ quốc qua gần 30 năm đổi đất nước, 10 năm thực Nghị Trung ương (khóa IX) Đồng thời, xuất phát từ bối cảnh tình hình giới, khu vực, nước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam điều kiện Kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thể chỗ, lấy xây dựng để bảo vệ, xây dựng phương thức hữu hiệu để bảo vệ, xây dựng có bảo vệ, bảo vệ có xây dựng Xây dựng đất nước vững mạnh, kinh tế phát triển bền vững, đời sống tầng lớp nhân dân ngày nâng cao, tình hình trị xã hội ổn định… tạo điều kiện vững cho bảo vệ Tổ quốc Khắc phục, đẩy lùi nguy tụt hậu kinh tế tạo điều kiện 44 vững cho bảo vệ Bảo vệ tốt tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng; thân lực lượng trực tiếp bảo vệ phải tham gia xây dựng đất nước; tăng cường quốc phòng, an ninh trực tiếp nhằm giữ vững ổn định trị, an ninh quốc gia, tạo sức mạnh cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi nguy chiến tranh, tạo điều kiện cho đất nước phát triển bền vững Kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ phải thể chỗ: Mỗi bước phát triển, thành tựu, kết đạt nhiệm vụ xây dựng CNXH tăng thêm bước sở sức mạnh để thực tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN; ngược lại, thành giành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN tạo sức mạnh đảm bảo cho nhiệm vụ xây dựng CNXH bước giành thắng lợi nhằm tới mục tiêu chung xây dựng thành công CNXH bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN, thực dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ trình nhận thức lý luận, mà phải thể trình tổ chức thực tiễn hoạt động xây dựng CNXH bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ Cần phải cụ thể hóa chiến lược phát triển KT-XH trình xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân Trong kế hoạch, chương trình, dự án phát triển KT-XH phải quan tâm đến việc kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ phải quan tâm giải tất cấp, ngành tất lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội, tổ chức, người Cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn quân toàn dân cần thiết, mục tiêu, quan điểm, phương châm, nội dung, giải pháp kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN phù hợp với biến đổi tình hình giới, khu vực, nước; yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng thành công bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ Trên sở mà nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động thực tiễn kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ Cần nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN cấp, ngành, lĩnh vực hoạt động mặt kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tổ chức triển khai thực tiễn xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Thường xuyên quan tâm tổng kết thực tiễn, phát nhân rộng mô hình tiên tiến, cách làm hay, hiệu tổ chức thực kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ Xây dựng triển khai thực 45 chế phối, kết hợp bộ, ban, ngành, tổ chức máy Đảng, Nhà nước tổ chức hệ thống trị, tổ chức trị xã hội tổ chức thực kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ Đảng, Nhà nước, quan, đơn vị, địa phương, ban, ngành năm cần xây dựng kế hoạch đầu tư, đảm bảo sở vật chất, kinh phí tho việc tổ chức nghiên cứu lý luận triển khai tổ chức thực kế hoạch kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tình hình thực tiễn quan, đơn vị, địa phương, ban, ngành cụ thể Để thực tốt việc kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ cần quan tâm đến số vấn đề sau đây: Quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ kết hợp với bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh đạo Đảng hệ thống trị toàn xã hội; chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên xứng đáng người lãnh đạo, “đầy tớ” trung thành nhân dân Mặt khác, phải xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cải cách hành máy Nhà nước Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước vừa có đức, vừa có tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, phẩm chất trị, đạo đức, lực chuyên môn nghiệp vụ phương pháp, tác phong công tác, xứng đáng “công bộc” dân Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, máy Đảng Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên để không ngừng củng cố niềm tin nhân dân vào Đảng, Nhà nước chế độ XHCN Đảng, Nhà nước, cấp, ngành cần có chủ trương, sách để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần tầng lớp nhân dân, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, hải đảo Quan tâm giải tốt vấn đề xã hội, vấn đề xúc, cộm, xây dựng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam lãnh đạo Đảng, quản lý, điều hành Nhà nước Có đường lối, chủ trương, sách đắn, hợp lòng dân, nhằm huy động sức mạnh nhân dân nước nước kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ 46
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG MON DANG CONG SAN VIET NAM, DE CUONG MON DANG CONG SAN VIET NAM, DE CUONG MON DANG CONG SAN VIET NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay