16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

236 231 0
  • Loading ...
1/236 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 09:02

Sỏch dnh tng hc sinh ph thụng 16 Phng phỏp v k thut gii nhanh húa hc Cỏc cụng thc gii nhanh trc nghim húa hc MC LC PHN I: 16 PHNG PHP V K THUT GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC Phơng pháp bảo toàn khối lợng Phơng pháp 2: Phơng pháp Bảo toàn nguyên tố 16 Phơng pháp 3: Phơng pháp tăng giảm khối lợng 24 Phơng pháp 4: Phơng pháp Bảo toàn điện tích 40 Phơng pháp 5: Phơng pháp Bảo toàn electron 46 Phơng pháp 6: Phơng pháp trung bình 62 Phơng pháp 7: Phơng pháp quy đổi 77 Phơng pháp 8: Phơng pháp đờng chéo 89 Phơng pháp 9: Phơng pháp hệ số 105 Phơng pháp 10: Phơng pháp sử dụng phơng trình ion thu gọn 114 Phơng pháp 11: Khảo sát đồ thị 125 Phơng pháp 1: Phơng pháp khảo sát tỷ lệ số mol CO H O 133 Phơng pháp 13: Phơng pháp chia hỗn hợp thành hai phần không 145 Phơng pháp 14: Phơng pháp mối quan hệ đại lợng 150 Phơng pháp 15: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 160 Phơng pháp 16: Phơng pháp chọn đại lợng thích hợp 170 Phơng pháp 16+: Phơng pháp sử dụng công thức kinh nghiệm 178 Phơng pháp 12: 2 PHN II: CC CễNG THC GII NHANH TRC NGHIM HểA HC 185 CHNG I: CC CễNG THC GII NHANH TRONG HểA HC 186 CHNG II: MT S BI TP THAM KHO 218 CHNG III: HNG DN GII BI TP 228 PHN I: 16 PHNG PHP V K THUT GII NHANH BI TP TRC NGHIM HểA HC Phơng pháp Phơng pháp bảo toàn khối lợng Ni dung phng phỏp - p dng nh lut bo ton lng (BTKL): Tng lng cỏc cht tham gia phn ng bng tng lng cỏc cht sn phm iu ny giỳp ta gii bi toỏn húa hc mt cỏch n gin, nhanh chúng Xột phn ng: A + B C + D Ta luụn cú: mA + mB = mC + mD (1) * Lu ý: iu quan trng nht ỏp dng phng phỏp ny ú l vic phi xỏc nh ỳng lng cht (khi lng) tham gia phn ng v to thnh (cú chỳ ý n cỏc cht kt ta, bay hi, c bit l lng dung dch) Cỏc dng bi toỏn thng gp H qu 1: Bit tng lng cht ban u lng cht sn phm Phng phỏp gii: m(u) = m(sau) (khụng ph thuc hiu sut phn ng) H qu 2: Trong phn ng cú n cht tham gia, nu bit lng ca (n 1) cht thỡ ta d dng tớnh lng ca cht cũn li H qu 3: Bi toỏn: Kim loi + axit mui + khớ mmui = mkim loi + manion to mui - Bit lng kim loi, lng anion to mui (tớnh qua sn phm khớ) lng mui - Bit lng mui v lng anion to mui lng kim loi - Khi lng anion to mui thng c tớnh theo s mol khớ thoỏt ra: Vi axit HCl v H2SO4 loóng + 2HCl H2 nờn 2Cl H2 + H2SO4 H2 nờn SO42 H2 Vi axit H2SO4 c, núng v HNO3: S dng phng phỏp ion electron (xem thờm phng phỏp bo ton electron hoc phng phỏp bo ton nguyờn t) H qu 3: Bi toỏn kh hn hp oxit kim loi bi cỏc cht khớ (H2, CO) S : Oxit kim loi + (CO, H2) rn + hn hp khớ (CO2, H2O, H2, CO) Bn cht l cỏc phn ng: CO + [O] CO2 H2 + [O] H2O n[O] = n(CO2) = n(H2O) mrn = m oxit - m[O] ỏnh giỏ phng phỏp bo ton lng Phng phỏp bo ton lng cho phộp gii nhanh c nhiu bi toỏn bit quan h v lng ca cỏc cht trc v sau phn ng c bit, cha bit rừ phn ng xy hon ton hay khụng hon ton thỡ vic s dng phng phỏp ny cng giỳp n gin húa bi toỏn hn Phng phỏp bo ton lng thng c s dng cỏc bi toỏn nhiu cht Cỏc bc gii - lp s bin i cỏc cht trc v sau phn ng - T gi thit ca bi toỏn tỡm trc m = sau m (khụng cn bit phn ng l hon ton hay khụng hon ton) - Vn dng nh lut bo ton lng lp phng trỡnh toỏn hc, kt hp d kin khỏc lp h phng trỡnh toỏn - Gii h phng trỡnh TH D MINH HA Vớ d 1: Ho tan hon ton 3,9 gam kali vo 36,2 gam nc thu c dung dch cú nng A 15,47% B 13,97% C 14,0% D 4,04% Gii: 2K + 2H2O 2KOH + H2 0,1 0,10 0,05(mol) mdung dch = mK + m H 2O - m H C%KOH = = 3,9 + 36,2 - 0,05 ì = 40 gam 0,1ì 56 ì 100 % = 14% ỏp ỏn C 40 Vớ d 2: in phõn dung dch cha hn hp CuSO4 v KCl vi in cc tr n thy khớ bt u thoỏt c hai in cc thỡ dng li thy cú 448 ml khớ (ktc) thoỏt anot Dung dch sau in phõn cú th ho tan ti a 0,8 gam MgO Khi lng dung dch sau in phõn ó gim bao nhiờu gam (coi lng H2O bay hi l khụng ỏng k) ? A 2,7 B 1,03 C 2,95 D 2,89 Gii: CuSO4 + 2KCl Cu + Cl2 + K2SO4 (1) 0,01 0,01 Dung dch sau in phõn ho tan c MgO L dung dch axit, chng t sau phn ng (1) CuSO4 d 2CuSO4 + 2H2O 2Cu + O2 + H2SO4 (2) 0,02 0,01 0,02 (mol) n Cl + n O = 480 = 0,02 (mol) 22400 H2SO4 + MgO MgSO4 + H2O (3) 0,02 0,02 (mol) mdung dch gim = mCu + m Cl + m O = 0,03 ì 64 + 0,01x71 + 0,01x32 = 2,95 gam ỏp ỏn C Vớ d 3: Cho 50 gam dung dch BaCl2 20,8 % vo 100 gam dung dch Na2CO3, lc b kt ta c dung dch X Tip tc cho 50 gam dung dch H2SO4 9,8% vo dung dch X thy 0,448 lớt khớ (ktc) Bit cỏc phn ng xy hon ton Nng % ca dung dch Na2CO3 v lng dung dch thu c sau cựng l: A 8,15% v 198,27 gam B 7,42% v 189,27 gam C 6,65% v 212,5 gam D 7,42% v 286,72 gam Gii: n = 0,05 mol; n BaCl2 H2SO4 = 0,05 mol BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl 0,05 0,05 0,05 0,1 Dung dch B + H2SO4 khớ dung dch B cú Na2CO3 d Na2CO3 + H2SO4 Na2SO4 + CO2 + H2O 0,02 0,02 n Na CO ban u = 0,05 + 0,02 = 0,07 mol C%Na2CO3= 0,07 ì 106 ì 100% = 7,42% 100 LBTKL: mdd sau cựng = 50 + 100 + 50 - m - mCO2 = 50 + 100 + 50 - 0,05.197 - 0,02.44 = 189,27 gam ỏp ỏn B Vớ d 4: X l mt - aminoaxit, phõn t cha mt nhúm -NH2 v mt nhúm -COOH Cho 0,89 gam X phn ng va vi HCl thu c 1,255 gam mui Cụng thc to ca X l: A CH2 =C(NH2)-COOH B H2N-CH=CH-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Gii: HOOC - R - NH2 + HCl HOOC -R-NH3Cl mHCl = m mui - maminoaxit = 0,365 gam mHCl = 0,01 (mol) Maminoxit = 0,89 = 89 0,01 Mt khỏc X l -aminoaxit ỏp ỏn C Vớ d 5: Cho 15,6 gam hn hp hai ancol n chc, k tip dóy ng ng tỏc dng ht vi 9,2 gam Na, thu c 24,5 gam cht rn Hai ancol ú l: A CH3OH v C2H5OH B C2H5OH v C3H7OH C C3H5OH v C4H7OH D C3H7OH v C4H9OH Gii: ROH + 2Na RONa + H2 Theo bi hn hp ru tỏc dng vi ht Na Hc sinh thng nhm l: Na va , ú thng gii sai theo hai tỡnh sau: Tỡnh sai 1: nNa= 9,2 15,6 = 0,4 nru = 0,4 M ru = = 39 23 0,4 ỏp ỏn A Sai Tỡnh sai 2: p dng phng phỏp tng gim lng: nru = 24,5 15,6 15,6 = 0,405 Mru = = 38,52 22 0,405 ỏp ỏn A Sai p dng phng phỏp bo ton lng ta cú: m = mru + mNa - mrn = 15,6 + 9,2 - 24,5 = 0,3 gam H2 nru= 2n H = 0,3 (mol) M ru = 15,6 = 52 ỏp ỏn B 0,3 Vớ d 6: Trựng hp 1,680 lớt propilen (ktc) vi hiu sut 70%, lng polime thu c l: A 3,150 gam B 2,205 gam C 4,550 gam D.1,850 gam Gii: LBTKL: mpropilen = mpolime = 70% 1,680 42 = 2,205 gam ỏp ỏn B 22,4 100% Vớ d 7: X phũng hoỏ hon ton 17,24 gam cht bộo cn va 0,06 mol NaOH, cụ cn dung dch sau phn ng thu c lng x phũng l: A 17,80 gam B.18,24 gam C 16,68 gam D.13,38 gam (Trớch thi tuyn sinh vo cỏc trng i hc, Cao ng B, 2008) Gii: (RCOO)3C3H5 + 3NaOH 3RCOONa + C3H5(OH)3 0,06 0,02 (mol) Theo nh lut bo ton lng: 17,24 + 0,06.40= mx phũng + 0,02.92 mx phũng =17,80 gam ỏp ỏn: A Vớ d 8: Cho 3,60 gam axit cacboxylic no, n chc X tỏc dng hon ton vi 500ml dung dch gm KOH 0,12M v NaOH 0,12M Cụ cn dung dch thu c 8,28 gam hn hp cht rn khan Cụng thc phõn t ca X l: A C2H5COOH B CH3COOH C HCOOH D C3H7COOH (Trớch thi tuyn sinh vo cỏc trng i hc, Cao ng B, 2008) Gii: RCOOH + KOH RCOOK + H2O RCOOH + NaOH RCOONa + H2O nNaOH = nKOH = 0,5.0,12 = 0,06 mol LBTKL: mX + mNaOH + mKOH = mrn + m m H O = 1,08 gam n H2O H2O = 0,06 mol nRCOOH = n H O= 0,06 mol MX = R + 45 = 3,60 = 60 R = 15 0,06 X: CH3COOH ỏp ỏn B Vớ d 9: Nung 14,2 gam hn hp mui cacbonat ca kim loi hoỏ tr c 7,6 gam cht rn v khớ X Dn ton b lng khớ X vo 100ml dung dch KOH 1M thỡ lng mui thu c sau phn ng l: A 15 gam B 10 gam C 6,9 gam D gam Gii: X l CO2 LBTKL: 14,2 = 7,6 + mX mX = 6,6 gam nX = 0,15 mol Vỡ: m KOH 0,1 = < mui thu c l KHCO3 n CO 0,15 CO2 + KOH KHCO3 0,1 0,1 0,1 m = 0,1.100 = 10 gam ỏp ỏn B KHCO3 Vớ d 10: Nhit phõn hon ton M gam hn hp X gm CaCO3 v Na2CO3 thu c 11,6 gam cht rn v 2,24 lớt khớ iu kin tiờu chun Hm lng % ca CaCO3 X l: A 6,25% B 8,62% C 50,2% D 62,5% Gii: o t CaCO3 CaO + CO2 nCaCO = nCO = 0,1 (mol) mCaCO = 10 gam Theo LBTKL: mX = mcht rn = mkhớ = 11,6 + 0,1 ì 44=16 gam %CaCO3= 10 ì 100% = 62,5% ỏp ỏn: D 16 Vớ d 11: un 27,6 gam hn hp ancol n chc vi H2SO4 c 140oC (H=100%) c 22,2 gam hn hp cỏc ete cú s mol bng S mol mi ete hn hp l: A 0,3 B 0,1 C 0,2 D.0,05 Gii: S ete thu c l: 3(3 + 1) =6 LBTKL: 27,6= 22,2 + m H O m H O = 5,4 gam n H O = 0,3 mol n H 2O = n ete = 6nete nmi ete = 0,3: = 0,5 mol ỏp ỏn: D Vớ d 12: t chỏy hon ton 0,025 mol cht hu c X cn 1,12 lớt O2 (ktc), dn ton b sn phm thu c qua bỡnh ng P2O5 khan v bỡnh ng Ca(OH)2 d thy lng bỡnh tng 0,9 gam, bỡnh tng 2,2 gam Cụng thc phõn t ca X l: A C2H4O B C3H6O C C3H6O2 D C2H4O2 Gii mbỡnh tng = m CO , mbỡnh tng = m H O LBTKL: mx + m O = m CO + m H O mx + 32.0,05 = 0,9 + 2,2 mx = 1,5 gam Mx = 1,5:0,025=60 ỏp ỏn: D Vớ d 13: Cho 20,2 gam hn hp ancol tỏc dng va vi K thy thoỏt 5,6 lớt H2(ktc) v lng mui thu c l: A 3,92 gam B 29,4 gam C 32,9 gam D 31,6 gam Gii: R (OH)a + aK R (OK)a + x xa a H2 0,5 ax n H = 0,5 ax = 0,25 ax = 0,5 mol LBTKL: 20,2 + 39.0,5 = mmui + 2.0,25 mmui = 39,2 gam ỏp ỏn A 10 Vớ d 14: X phũng hoỏ cht hu c X n chc c mui Y v ancol Z t chỏy hon ton 4,8 gam Z cn 5,04 lớt O2 (ktc) thu c lng CO2 sinh nhiu hn lng nc l 1,2 gam Nung mui Y vi vụi tụi xỳt thu c khớ T cú t hi i vi H2 l Cụng thc cu to ca X l: A C2H5COOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOC2H5 Gii: X + NaOH mui Y + ancol Z X: este n chc o t RCOONa + ROH RCOOR + NaOH CaO/t0 RCOONa + NaOH RH + Na2CO3 MRH = 8.2 =16 RH: CH4 RCOONa : CH3COONa CxHyO(Z) + O2 CO2 + H2O LBTKL: 4,8 + 0,225.32 = m CO + m H O = 12 m CO = m H O + 1,2 m CO = 6,6 gam, m H O = 5,4 gam mC = 12 n CO =1,8 gam; mH = n H 2O = 0,6 gam; mO = 2,4 gam x: y: z = 1,8 0,6 2,4 : : = 0,15: 0,6: 0,15 = 1: 4: 12 16 Z: CH3OH X : CH3COOCH3 ỏp ỏn B Vớ d 15: t chỏy hon ton 4,3 gam mt axit cacboxylic X n chc thu c 4,48lớt CO2 (ktc) v 2,7 gam H2O S mol ca X l: A 0,01mol B 0,02 mol C 0,04 mol D 0,05 mol Gii: Theo LBTKL: mX + m O = m CO + m H 2O m O = 2,7 + 0,2 ì 44 4,3 = 10,3 gam n O = 0,225 (mol) p dng bo ton nguyờn t i vi oxi: nX + n O = n CO + n H 2O nX = n CO2 + nH O 2 - n O = 0,05(mol) ỏp ỏn D Vớ d 16: t chỏy hon ton x gam hn hp X gm propan, buten-2, axetilen thu c 47,96 gam CO2 v 21,42 gam H2O Giỏ tr X l: A 15,46 B 12,46 C 11,52 D 20,15 10 222 222 223 223 224 224 225 225 226 226 227 227 228 CHNG III: HNG DN GII BI TP 228 229 229 230 230 231 231 232 232 233 233 234 234 235 235 236 236 [...]... Cụng thc cu to ca X l A HOOCCH(NH2)CH2NH2 B NH2(CH2)3COOH C HOOCCH2CH(NH2)COOH D HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH 1A 11C 21A 2D 12D 22D 3D 13B 23D 4A 14C 24A 5B 15A 25D P N 6A 7A 16C 17B 26C 27D 8A 18A 28B 9B 19C 29C 10D 20B 15 16 Phơng pháp 2 Phơng pháp Bảo toàn nguyên tố I PHNG PHP GII - Nguyờn tc chung ca phng phỏp l da vo nh lut bo ton nguyờn t (BTNT); Trong cỏc phn ng húa hc thụng thng, cỏc nguyờn t luụn c... vi H2 l l5,5 Giỏ tr a gam l: A 23 B 12,5 C 1,15 D 16, 5 13 14 Cõu 15 : Dn V lớt (ktc) hn hp X gm axetilen v H2 i qua ng s ng Ni nung núng thu c khi Y Dn Y vo lng d dung dch AgNO3/NH3 c 12 gam kt ta Khớ ra khi dung dch phn ng va vi dung dch cha 16 gam Br2 v cũn li khớ Z t chỏy hon ton Z thu c 0,1 mol CO2 v 0,25 mol nc A 11,2 B 13,44 C 5,6 D 8,96 Cõu 16 : un núng 7,6 gam hn hp X gm C2H2, C2H4 v H2 trong... ta Lc kt ta, ra sch em nung trong khụng khớ n khi lng khụng i thu c m gam cht rn Y Giỏ tri ca m l A 16, 0 B 30,4 C 32,0 D 48,0 Gii: Fe HCl FeCl 2 NaOH Fe(OH)2 t 0 Y{Fe 2O 3 Fe 2O 3 FeCl3 Fe(OH)3 S : X Theo BTNT vi Fe: nFe2O3(Y) = } n Fe 0,2 + n Fe2O3 (X) = + 0,1 = 0,2 mol 2 2 m = 0,2 .160 = 32,0 ỏp ỏn C Vớ d 2: un núng hn hp bt X gm 0,06 mol Al, 0,01 mol Fe3O4, 0,015 mol Fe2O3 v 0,02... Z cho n d, lc kt ta T, em nung ngoi khụng khớ n khi lng khụng i thu c m gam cht rn Giỏ tr ca m l A 6 ,16 B 6,40 C 7,78 D 9.46 Gii: Theo BTNT vi Al: n Al2O3 = n Al = 0,03 mol 2 18 19 Theo BTNT vi Fe: n Fe 2O3 = n Fe 3n Fe3O4 (X) + + n Fe2O3 (X) = 0,04 mol 2 2 m = n Al2O3 + n Fe2O3 = 0,06.102 + 0,04 .160 = 9,46 ỏp ỏn D Vớ d 3: t chỏy 9,8 gam bt Fe trong khụng khớ thu c hn hp rn X gm FeO, Fe3O4 v Fe2O3... 500ml dung dch HNO3 1,6M, thu c V lớt khớ NO (sn phm kh duy nht, do ktc) Giỏ tr ca V l A 6 ,16 B 10,08 C 11,76 D 14,0 Gii: + O t0 HNO3 2, S phn ng : Fe X + Fe(NO3 )3 + NO Theo BNTN vi Fe: n Fe(NO3 )3 = nFe = 0,175mol Theo BNTN vi N: nNO = n HNO3 3 n Fe(NO3 )3 = 0,5.1,6 3.0,175 = 0,275 mol V = 0,275 22,4 = 6 ,16 ỏp ỏn A Vớ d 4: Ly a mol NaOH hp th hon ton 2,64 gam khớ CO2, thu c ỳng 200ml dung dch... 2,24 lớt khớ CO2 (ktc) - Hiro hoỏ phn 2 ri t chỏy ht sn phm thỡ th tớch CO2 (ktc) thu c l: A 2,24 lớt B 1,12 lớt C 3,36 lớt D 4,48 lớt P N 1D 2B 3A 4A 5A 6C 7B 8C 9D 10D 11C 12B 13B 14A 23 24 Phơng pháp 3 Phơng pháp tăng giảm khối lợng I PHNG PHP GII 1 Ni dung phng phỏp - Mi s bin i húa hc (c mụ t bng phng trỡnh phn ng) u cú liờn quan n s tng hoc gim khi lng ca cỏc cht + Da vo s tng hoc gim khi lng khi... rn cú khi lng l A 48,2 gam B 36,5 gam C 27,9 gam D 40,2 gam Gii: Bn cht ca cỏc phn ng CO, H2 + [O] CO2 , H2O nO = n CO 2 + n H 2O = nCO + n H 2 = 0,45mol m rn = moxit mO = 55,4 0,45 .16 = 48,2 gam ỏp ỏn A Vớ d 16: Nung 47,40 gam kali pemanganat mt thi gian thy cũn li 44,04 gam cht rn % khi lng kali pemanganat ó b nhit phõn l A 50% B 70% C 80% D 65% Gii: 0 t 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 gim khi... (hoỏ tr I) v kim loi N (hoỏ tr II) vo dung dch cha ng thi H2SO4 v HNO3 c núng thu c 4,48 lớt (ktc) hn hp Y gm NO2 v SO2 cú t khi hi so vi hiro l 28,625 v mui khan cú khi lng l: A 44,7 gam B 35,4 gam C 16, 05 gam D 28,05 gam Cõu 13: Ly 35,1 gam NaCl ho tan vo 244,9 gam H2O Sau ú in phõn dung dnh vi in cc tr cú mng ngn cho ti khi catot thoỏt ra 1,5 gam khớ thỡ dng li Nng cht tan cú trong dung dch sau... núng) Kim loi Mui + khớ nX (axit) = nX (mui) + nX (khớ) (X: N hoc S) - Khớ CO2 (hoc SO2) hp th vo dung dch kim: CO2 CO32 + HCO3 SO2 SO32 + HSO3 n CO2 = n CO 2 + n HCO 3 3 n SO2 = n SO 2 + n HSO 3 3 16 17 - Tớnh lng tớnh ca Al(OH)3 Trng hp 1 Trng hp 2 + OH Al(OH)3 + [Al(OH)4] Al3+ n Al3+ = n [Al(OH) 3] H [Al(OH)4] Al(OH)3 + Al3+ + n Al(OH)3 n [Al(OH) 4 ] = n Al3+ + n Al(OH)3 0 t hn hp cht... mol Fe3O4 Ho tan hon ton X bng dung dch HCl d, thu c dung dch Y Cho NaOH d vo Y, thu c kt ta Z Lc ly kt ta, ra sch ri em nung trong khụng khớ n khi lng khụng i thỡ thu c cht rn cú khi lng l A 32,0 gam B 16, 0 gam C 39,2 gam D 40,0 gam Cõu 2 : Cho 4,48 lớt khớ CO ( ktc) t t i qua ng s nung núng ng 8 gam mt oxit st n khi phn ng xy ra hon ton Khớ thu c sau phn ng cú t khi so vi hiro bng 20 Cụng thc ca oxit
- Xem thêm -

Xem thêm: 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học, 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học, 16 phương pháp và kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm và các công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay