ACCOUNTING EQUATION

8 170 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 08:44

KEY TERMS accountant / ∂’kaut∂nt / :kế toán viên -> Accounts Department: phòng kế toán to enter /’ent∂r/ : ghi vào sổ credit /’kredit/: bên có (của tài khoản) debit / ‘debit/ : bên nợ (của tài khoản) journal / ‘dz∂n∂l/ sổ nhật ký, sổ tổng hợp ledger : sổ cái equity /‘ekwiti/:vốn cổ phần, tài sản tịnh annual report: báo cáo hàng năm profit and loss statement: báo cáo kết kinh doanh assign: chuyển nhượng, định, phân phối category /’k∧tig∂ri/ : loại hàng, hạng trademark / treid’ma:k/ : thương hiệu goodwill : uy tín, thương tín leasehouse: ( tài sản ) thuê theo hợp đồng depreciation / di,prisi’ei∫n/ : giảm giá trị, accounts receivable / ri’siv∂bl /: khoản phải thu (theo tài khoản ) allowance for doubtful accounts: dự phòng phải thu khó đòi notes receivable: phải thu khách hàng merchandise inventory: hàng tồn kho note /n∂ut/ : tin phiếu, giấy nợ income = earnings : thu nhập, lợi nhuận expenses: chi phí prepaid expenses: chi phí trả trước equipment / i’kwipm∂nt/ : trang thiết bị cash /kæ∫ / : tiền mặt cash basic/ cash system: điều kiện giao dịch tiền mặt amortization / ∂,mo:taizei’∫n/ trừ dần, hao merchandise / ‘m∂:t∫∂ndaiz /: hàng hóa, trao đổi, mua bán inventory / ‘inv∂nt∂ri /: hàng tồn kho transaction /tran’sek∫n/ giao dịch leasehold improvements : bất động sản đầu tư accumulated amortization: hao mòn bất động sản đầu tư accounts payable: khoản phải trả (theo tài khoản) taxes payable : thuế phải nộp salaries payable : phải trả lương note payable (short – term) : vay/ nợ ngắn hạn Accounting equation: Assets equal liabilities plus owners’ equity The basic accounting equation must be in balance Assets = Liabilities + Owners’ equity $100,000 = $30,000 + $70.000 ASSETS: Physical objects and intangible rights that have economic value to the owner (tài sản) Most often, the asset section of the balance sheet is divided into types of assets – current, fixed, and intangible * Current assets: resources that can be turned back into cash within one year * Fixed assets: assets retained for long – term use, such as land, buildings, machinery, and equipment * Intangible assets: assets having no physical existence but having value because of the rights they confer on the owner LIABILITIES: Debts or obligations a company owes to other individuals or organizations ( nợ ) Liabilities may be current or long term: * Current liabilities: Liabilities that are payable within a year * Long- term liabilities: Debts that fall due more than a year from the balance- sheet date OWNERS’ EQUITY (assets minus liabilities): Portion of the company’s assets that belongs to the owners after obligations to all creditors have been met (vốn) THE BALANCE SHEET (Bản cân đối kế toán) Balance sheet is a financial statement that shows assets, liabilities, and owners’ equity on a given date The balance sheet provides a snapshot of the business at a particular point in time Its main sections are assets, liabilities, and owners’ equity
- Xem thêm -

Xem thêm: ACCOUNTING EQUATION, ACCOUNTING EQUATION, ACCOUNTING EQUATION

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay