Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang

105 272 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 08:42

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ KIM TRUYỀN NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ KIM TRUYỀN NGHIÊN CỨU CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN YÊN SƠN TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60 62 01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ MINH THỌ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học hàm, học vị Tôi xin cam đoan: Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hà Kim Truyền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực luận văn "Nghiên cứu hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang" nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quan, tổ chức cá nhân Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu luận văn Trƣớc hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Phòng Đào tạo trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên thầy cô giáo, ngƣời trang bị kiến thức cho suốt trình học tập Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn Cô giáo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thọ, trực tiếp bảo, hƣớng dẫn khoa học giúp đỡ suốt trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn Sở Nông nghiệp PTNT, Sở Kế hoạch Đầu tƣ, Cục Thống kê, Chi cục Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh, Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Yên Sơn, Các Hợp tác xã nông lâm nghiệp, cá nhân chủ Trang trại, tổ trƣởng Tổ hợp tác địa bàn huyện Yên Sơn giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu cho suốt trình thực nghiên cứu luận văn Xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu để hoàn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, đề tài mang tính mới, luận văn hẳn tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, mong nhận đuợc đóng góp thầy cô giáo toàn thể bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 28 tháng 12 năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hà Kim Truyền Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii LỜI CAM ĐOAN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa thực tiễn đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nông thôn 1.1.2 Khái niệm số hình thức tổ chức sản xuất nông thôn 1.1.3 Vai trò hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn 1.1.4 Kinh nghiệm phát triển hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn Việt Nam giới [8] 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 27 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 27 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.2 Nội dung nghiên cứu 27 2.2.1 Nội dung 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.2 Câu hỏi nghiên cứu đề tài 28 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu .28 2.3.1 Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu .28 2.3.2 Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu .28 2.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 30 2.5 Phƣơng pháp phân tích 30 2.6 Các tiêu nghiên cứu 31 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Khái quát đặc điểm địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang .32 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .32 3.1.2 Tình hình dân số lao động địa bàn huyện Yên Sơn .34 3.1.3 Tài nguyên đất 35 3.2 Thực trạng phát triển hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 37 3.2.1 Hợp tác xã nông lâm nghiệp- thủy sản 37 3.2.2 Tổ hợp tác 43 3.2.3 Doanh nghiệp nông nghiệp(DNNN) .46 3.2.4 Trang trại 49 3.3 Những thuận lợi khó khăn trình phát triển hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp huyện Yên Sơn 53 3.3.1 Thuận lợi 53 3.3.2 Khó khăn 55 3.4 Một số giải pháp khắc phục khó khăn nâng cao hiệu hình thức tổ chức sản xuất 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật DNNN : Doanh nghiệp nông nghiệp DV: Dịch vụ ĐVT: Đơn vị tính SX – KD: Sản xuất Kinh doanh HTX: Hợp tác xã HTXNLN: Hợp tác xã nông lâm nghiệp HTTCSX: Hình thức tổ chức sản xuất HTTCSXNN: Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp T.xã: Toàn xã Công ty TNHH MTV: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên THT : Tổ hợp tác Tr.đ: Triệu đồng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Dân số lao động địa bàn huyện Yên Sơn 34 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Yên Sơn 35 Bảng 3.3 Tình hình chung HTX địa bàn huyện Yên Sơn năm 2014 37 Bảng 3.4 Hiệu hoạt động hợp tác xã qua năm 40 Bảng 3.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh THT qua năm 2012-2014 44 Bảng 3.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nông nghiệp qua năm 2012-2014 47 Bảng 3.6 Tình hình chung trang trại địa bàn huyện năm 2014 49 Bảng 3.7 Kết sản xuất kinh doanh trang trại địa bàn huyện Yên Sơn qua năm 2012-2014 51 Bảng 3.8 Những khó khăn cần ƣu tiên giải trình phát triển hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp huyện Yên Sơn 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Sự biến động tổng số thành viên HTX qua năm 2012-2014 40 Biểu đồ 3.2 Kết SX-KD HTX qua năm 2012-2014 42 Biểu đồ 3.3 Biến động tổng doanh thu tổng lãi HTX qua năm 2012-2014 45 Biểu đồ 3.4 Doanh thu lãi bình quân trang trại qua năm 2012 - 2014 51 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Sau gần 30 năm thực đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đạt đƣợc thành tựu đáng kể: an ninh lƣơng thực đƣợc đảm bảo, Việt Nam trở thành quốc gia xuất sản phẩm nông sản hàng đầu giới, đời sống vật chất, tinh thần ngƣời dân đƣợc nâng cao… Có đƣợc thành công nhờ vào sách giao đất cho ngƣời dân trực tiếp sản xuất, lực lƣợng sản xuất đƣợc giải phóng, hộ nông dân trở thành đơn vị kinh tế tự chủ Những thay đổi lớn vị trí, vai trò kinh tế hộ khơi dậy tiềm to lớn hộ gia đình nông dân, từ chỗ không thiết tha đến ruộng đất, nông dân có ý thức chăm sóc sử dụng đất đai có hiệu hơn, nói kinh tế nông nghiệp nƣớc ta phát triển đƣợc nhƣ phần lớn nhờ vào động kinh tế hộ Tuy nhiên, bƣớc vào thời kỳ hội nhập, với xu sản xuất hàng hóa tập trung, số lƣợng lớn, đặc biệt yêu cầu chất lƣợng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ ngày cao thị trƣờng nhƣ nƣớc, kinh tế hộ bộc lộ ngày nhiều điểm yếu nhƣ: phát triển manh mún, quy mô nhỏ, bền vững, sức cạnh tranh kém, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất hạn chế Thực tiễn đòi hỏi cấu hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn chuyển dịch dần sang hình thức tổ chức sản xuất khác hiệu nhƣ hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp Yên Sơn huyện miền núi tỉnh Tuyên Quang với 80% dân số khu vực nông thôn.Trên địa bàn huyện có tuyến giao thông đƣờng quan trọng: Quốc lộ 2, quốc lộ 37 tuyến đƣờng thuỷ: Sông Lô, sông Gâm, sông Đáy Huyện nằm bao bọc lấy thành phố Tuyên Quang (là trung tâm kinh tế - văn hoá - trị lớn toàn tỉnh) Các tuyến Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 BẢNG SẮP XẾP MỨC ĐỘ ƢU TIÊN KHÓ KHĂN CẦN GIẢI QUYẾT CỦA TỔ HỢP TÁC Ứng Vấn đề Chỉ tiêu Vốn tiêu thụ sản phẩm Thị dụng Mức độ trƣờng khoa học Dịch đầu vào Bệnh công Tần suất sản phẩm nghệ vào ƣu tiên giải sản xuất Vốn (V) Vấn đề tiêu thụ sản phẩm (TTSP) Thị trƣờng đầu vào sản phẩm (TTĐV) V V V V V I TTSP TTSP TTSP II KHCN DB V DB IV III V TTSP V TTSP KHCN V TTSP DB Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (KHCN) Dịch Bệnh (DB) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN DB http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÓ KHĂN CỦA TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN Khó khăn Vấn STT Cơ Tên chủ Địa trang trại Vốn Đất chế, đề Lao tiêu đai động thụ sản sách phẩm Thị trƣờng đầu vào sản phẩm Nguyễn Thị Phúc Thôn 11, xã Kim Phú x Ma Thị Cúc Thôn Yên Lộc, Hoàng Khai x Phạm Văn Viễn Thôn 8, xã Tân Tiến x x x Trần Văn Ngay Thôn Đồng Rôm 1, xã Nhữ Hán x x x Đỗ Văn Thuyên Thôn Hồng Thái, xã Thắng Quân x Tần suất x x Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN dụng khoa học công nghệ vào sản xuất Chƣa xây Tiếp cận thông tin thị dựng đƣợc Dịch Bệnh Khác thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản trƣờng phẩm x x Ứng x 3 x x x x x x http://www.lrc.tnu.edu.vn 0 84 BẢNG SẮP XẾP MỨC ĐỘ ƢU TIÊN KHÓ KHĂN CẦN GIẢI QUYẾT CỦA TRANG TRẠI Ứng Vấn đề Chỉ tiêu Vốn tiêu thụ sản phẩm Thị dụng trƣờng khoa học Dịch đầu vào bệnh công Mức độ Tần suất ƣu tiên giải sản phẩm nghệ vào sản xuất Vốn (V) Vấn đề tiêu thụ sản phẩm (TTSP) V V V V V I TTSP TTSP TTSP II KHCN TTĐV IV KHCN III V Thị trƣờng đầu vào sản phẩm V TTSP V TTSP KHCN V TTSP TTĐV (TTĐV) Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (KHCN) Dịch bệnh (DB) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN KHCN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN Khó khăn Vấn Cơ STT Tên Doanh nghiệp Địa (xã) Vốn Đất chế, Lao đai động sách Công ty CP chè Sông Lô Kim Phú x Công ty CP chè Mỹ Lâm Mỹ Bằng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn thụ sản phẩm trƣờng đầu vào sản phẩm khoa học Tiếp cận công nghệ thông tin vào sản thị trƣờng dựng đƣợc Dịch Bệnh Khác thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản xuất phẩm x x x x x x Đội Bình x x x Trung Sơn x x x x x x x Thị x Công ty TNHH chè Bảo Phát Tứ Quận Tần suất đề tiêu Chƣa xây Ứng dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 5 x http://www.lrc.tnu.edu.vn 0 86 BẢNG SẮP XẾP MỨC ĐỘ ƢU TIÊN KHÓ KHĂN CẦN GIẢI QUYẾT CỦA DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Chƣa xây Vấn đề Chỉ tiêu Vốn dựng đƣợc tiêu thụ thƣơng hiệu, sản phẩm nhãn hiệu sản phẩm Vốn (V) Vấn đề tiêu thụ sản phẩm (TTSP) V V Ứng dụng Mức độ khoa học công Đất đai Tần suất nghệ vào ƣu tiên giải sản xuất V V V I TTSP TTSP TTSP II KHCN THSP IV KHCN III V Chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản V TTSP V TTSP KHCN V TTSP THSP phẩm (THSP) Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất (KHCN) Đất đai (ĐĐ) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN KHCN http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT QUA NĂM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Kết sản xuất kinh doanh THT qua năm 2012-2014 Năm 2012 Số TT Năm 2013 Lợi Tên doanh nghiệp Doanh thu Chi Phí Lợi nhuận Doanh (trƣớc thu Chi Phí thuế) Tổng 135,569 133,504 Năm 2014 2,065 Lợi nhuận Doanh thu Chi Phí (trƣớc thuế) 164,637 164,181 nhuận (trƣớc thuế) 456 166,022 165,016 1,006 Công ty CP chè Sông Lô 51,241 50,914 326 68,688 68,579 109 59,851 60,122 -271 Công ty CP chè Mỹ Lâm 60,400 60,379 21 69,408 70,388 -980 68,513 69,542 -1,029 4,283 2,735 1,548 4,959 4,052 907 7,286 5,511 1,776 3,220 3,379 -158 3,332 3,332 - 4,822 4,747 75 16,425 16,097 329 18,250 17,830 420 25,550 25,094 456 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên Sơn Công ty TNHH chè Bảo Phát Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN, ĐIỀU TRA KHÓ KHĂN HỢP TÁC XÃ Phần Thông tin Hợp tác xã Tên Hợp tác xã: Họ tên giám đốc: ……… …………………………………… Quy mô: …………… thành viên Ngày tháng thành lập :………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Phần 2: Những khó khăn Hợp tác xã Câu 1: Anh (chị) đánh dấu (x) vào khó khăn mà Hợp tác xã gặp phải trình sản xuất kinh doanh Vốn Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Khó khăn tiếp cận vốn vay Khó khăn huy động vốn từ thành viên Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………… ……….… Đất đai Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Tranh chấp đất đai Thiếu quỹ đất Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Cơ chế, sách Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu sách hỗ trợ Chính sách chƣa sát với thực tế Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Lao động Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu nguồn nhân lực chất lƣợng cao Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp Công tác dạy nghề chƣa hiệu Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Vấn đề tiêu thụ sản phẩm Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Khó tìm đầu cho sản phẩm Giá sản phẩm thiếu cạnh tranh Chất lƣợng sản phẩm thấp Sản phẩm chƣa đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thị trƣờng đầu vào sản phẩm Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Giá đầu vào cao Chất lƣợng nông sản đầu vào thấp Nguồn cung đầu vào không ổn định Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Ứng dụng khoa, công nghệ vào sản xuất Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu vốn đầu tƣ máy móc, thiết bị Công tác triển khai tập huấn, hƣớng dẫn kỹ thuật thiếu yếu Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tiếp cận thông tin thị trƣờng Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu kênh thông tin thị trƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 Công tác khảo sát thị trƣờng chƣa đƣợc trọng Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Dịch Bệnh Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Công tác phòng, chống dịch bệnh nhiều bất cập Dịch bệnh ngày diễn biến phức tạp Ý thức phòng, chống dịch bệnh ngƣời lao động thấp Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản phẩm Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu hƣớng dẫn quan chức Ngƣời sản xuất chƣa ý thức đƣợc vai trò thƣơng hiệu, nhãn hiệu Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Khó khăn khác………………………………………………………… Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……….… ………………………………………………………………… ……………………………… Câu 2: Anh (chị) đánh số thứ tự khó khăn mà anh (chị) cho cần ưu tiên giải … Vốn … Đất đai … Cơ chế, sách … Lao động … Vấn đề tiêu thụ sản phẩm … Thị trƣờng đầu vào sản phẩm … Ứng dụng khoa, công nghệ vào sản xuất … Tiếp cận thông tin thị trƣờng … Dịch Bệnh … Chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản phẩm … Khó khăn khác……………………………………… Giám đốc Hợp tác xã Ngƣời vấn (ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 MẪU PHIẾU PHỎNG VẤN, ĐIỀU TRA KHÓ KHĂN TỔ HỢP TÁC Phần Thông tin Tổ hợp tác Tên Tổ hợp tác: Họ tên tổ trƣởng: ……… ………………………………… Quy mô: …………… hộ Ngày tháng thành lập :………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Phần 2: Những khó khăn Tổ hợp tác Câu 1: Anh (chị) đánh dấu (x) vào khó khăn mà Tổ hợp tác gặp phải trình sản xuất kinh doanh Vốn Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Khó khăn tiếp cận vốn vay Khó khăn huy động vốn từ thành viên Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………… ……….… Đất đai Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Tranh chấp đất đai Thiếu quỹ đất Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Cơ chế, sách Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu sách hỗ trợ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 Chính sách chƣa sát với thực tế Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Lao động Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu nguồn nhân lực chất lƣợng cao Tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp Công tác dạy nghề chƣa hiệu Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Vấn đề tiêu thụ sản phẩm Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Khó tìm đầu cho sản phẩm Giá sản phẩm thiếu cạnh tranh Chất lƣợng sản phẩm thấp Sản phẩm chƣa đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thị trƣờng đầu vào sản phẩm Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Giá đầu vào cao Chất lƣợng nông sản đầu vào thấp Nguồn cung đầu vào không ổn định Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 Ứng dụng khoa, công nghệ vào sản xuất Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu vốn đầu tƣ máy móc, thiết bị Công tác triển khai tập huấn, hƣớng dẫn kỹ thuật thiếu yếu Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Tiếp cận thông tin thị trƣờng Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu kênh thông tin thị trƣờng Công tác khảo sát thị trƣờng chƣa đƣợc trọng Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Dịch Bệnh Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Công tác phòng, chống dịch bệnh nhiều bất cập Dịch bệnh ngày diễn biến phức tạp Ý thức phòng, chống dịch bệnh ngƣời lao động thấp Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản phẩm Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? Thiếu hƣớng dẫn quan chức Ngƣời sản xuất chƣa ý thức đƣợc vai trò thƣơng hiệu, nhãn hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 Nguyên nhân khác ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Khó khăn khác……………………………………………………… Theo anh (chị) đâu nguyên nhân? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……….… ………………………………………………………………… ……………………………… Câu 2: Anh (chị) đánh số thứ tự khó khăn mà anh (chị) cho cần ưu tiên giải … … … … … … … … … … … Vốn Đất đai Cơ chế, sách Lao động Vấn đề tiêu thụ sản phẩm Thị trƣờng đầu vào sản phẩm Ứng dụng khoa, công nghệ vào sản xuất Tiếp cận thông tin thị trƣờng Dịch Bệnh Chƣa xây dựng đƣợc thƣơng hiệu, nhãn hiệu sản phẩm Khó khăn khác……………………………………… Tổ trƣởng Tổ hợp tác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Ngƣời vấn (ký, ghi rõ họ tên) http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang, Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang, Nghiên cứu các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay