Mối liên quan giữa nồng độ glucose huyết tương lúc nhập viện với tiến triển, tiên lượng của bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tính

100 658 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 08:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC HÀ ĐỨC TRỊNH MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ GLUCOSE HUYẾT TƢƠNG LÚC NHẬP VIỆN VỚI TIẾN TRIỂN, TIÊN LƢỢNG CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN – 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC HÀ ĐỨC TRỊNH MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ GLUCOSE HUYẾT TƢƠNG LÚC NHẬP VIỆN VỚI TIẾN TRIỂN, TIÊN LƢỢNG CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO GIAI ĐOẠN CẤP TÍNH Chuyên ngành: NỘI KHOA Mã số: 60 72 01 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Thái Nguyên, 2015 Ngƣời cam đoan Hà Đức Trịnh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN - Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Nguyên - Ban Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Trung ƣơng Thái Nguyên - Phòng Đào tạo - Bộ phận Đào tạo sau đại học - Bộ môn Nội trƣờng Đại học Y Dƣợc Thái Nguyên - Tập thể y, bác sỹ bạn đồng nghiệp Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Thái Nguyên Đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, công tác hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn bệnh nhân cộng tác tạo điều kiện giúp hoàn thành nghiên cứu Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - ngƣời Thầy trực tiếp tận tình hƣớng dẫn, góp ý, sửa chữa giúp hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy, Cô Hội đồng bảo vệ đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận văn Cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ, động viên trình học tập thực đề tài Với tình cảm thân thƣơng nhất, xin dành cho ngƣời thƣơng yêu toàn thể gia đình, nơi tạo điều kiện tốt nhất, điểm tựa, nguồn động viên tinh thần giúp thêm niềm tin nghị lực suốt trình học tập thực nghiên cứu Thái Nguyên, 2015 Hà Đức Trịnh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân CHT : Cộng hƣởng từ CLVT : Cắt lớp vi tính ĐH : Đƣờng huyết ĐM : Động mạch ĐTĐ : Đái tháo đƣờng NMN : Nhồi máu não RLLM : Rối loạn mỡ máu TB : Tế bào TBMMN : Tai biến mạch máu não TĐH : Tăng đƣờng huyết THA : Tăng huyết áp XHN : Xuất huyết não Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 Đại cƣơng nhồi máu não 1.2 Chuyển hoá carbohydrat thể 18 1.3 Biến đổi glucose máu giai đoạn cấp nhồi máu não 20 1.4 Tình hình nghiên cứu tai biến mạch máu não có tăng Glucese huyết tƣơng 25 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 27 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.4 Sơ đồ nghiên cứu 35 2.5 Xử lý số liệu 36 2.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 36 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tính có tăng glucose huyết tƣơng 37 3.2 Mối liên quan tăng glucose huyết tƣơng với tiến triển tiên lƣợng bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tính 45 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 50 4.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân nghiên cứu 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân nhồi máu não cấp tính 53 4.3 Đặc điểm cận lâm sàng đối tƣợng nghiên cứu 58 4.4 Mối liên quan tăng glucose huyết tƣơng với tiến triển tiên lƣợng bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tính 63 KẾT LUẬN 73 KHUYẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tiêu chuẩn phân loại THA WHO/ ISH 2003 31 Bảng 2.2 Bảng đánh giá tình trạng ý thức dựa vào thang điểm Glasgow 32 Bảng 2.3 Tiêu chuẩn đánh giá bilan lipid theo IDF 2006 34 Bảng 3.1 Phân bố đối tƣợng nghiên cứu theo tuổi 37 Bảng 3.2 Phân bố đối tƣợng nghiên cứu theo giới 37 Bảng 3.3 Phân bố theo số yếu tố nguy 38 Bảng 3.4 Thời gian phát bệnh ngày đối tƣợng nghiên cứu 38 Bảng 3.5 Thời gian từ khởi phát đến lúc vào viện 39 Bảng 3.6 Đặc điểm triệu chứng lâm sàng bệnh nhân nhồi máu não nhập viện 39 Bảng 3.7 Các số sinh tồn lúc nhập viện 40 Bảng 3.8 Phân bố theo điểm Glasgow lúc vào viện 41 Bảng 3.9 Phân bố theo điểm NIHSS lúc vào viện 41 Bảng 3.10 Đặc điểm rối loạn chuyển hóa lipid máu 42 Bảng 3.11 Kết siêu âm động mạch cảnh đoạn sọ 42 Bảng 3.12 Kết siêu âm tim 43 Bảng 3.13 Kết điện tâm đồ 43 Bảng 3.14 Kết chụp cắt lớp vi tính cộng hƣởng từ 44 Bảng 3.15 Nồng độ Glucose huyết tƣơng trung bình lúc vào viện diễn biến lâm sàng đánh giá theo thang điểm NIHSS 45 Bảng 3.16 Mối liên quan nồng độ glucose huyết tƣơng lúc vào với diễn biến bệnh nhân NMN giai đoạn cấp (đánh giá sau 24 giờ) 46 Bảng 3.17 Mối liên quan nồng độ glucose huyết tƣơng lúc vào với tỷ lệ tử vong giai đoạn cấp 48 Bảng 3.18 Giá trị điểm cắt dự báo nguy tử vong glucose huyết tƣơng lúc vào viện 49 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tƣơng quan Glucose huyết tƣơng lúc vào viện số Glasgow lúc vào viện nhóm NMN có TĐH 46 Biểu đồ 3.2 Tƣơng quan Glucose huyết tƣơng lúc vào viện số Glasgow sau 24 nhóm NMN có tăng Glucose huyết 47 Biểu đồ 3.3 Tƣơng quan Glucose huyết tƣơng lúc vào viện số NIHSS lúc vào viện nhóm NMN có tăng Glucose huyết tƣơng 47 Biểu đồ 3.4 Tƣơng quan Glucose huyết tƣơng lúc vào viện số NIHSS sau 24 nhập viện nhóm NMN có tăng Glucose huyết tƣơng 48 Biểu đồ 3.5 Đƣờng cong ROC số glucose huyết tƣơng nhập viện dự báo nguy tử vong bệnh nhân nhồi máu não có tăng glucose huyết tƣơng .49 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẶT VẤN ĐỀ Tai biến mạch máu não (TBMMN) bệnh lý nhiều nguyên nhân khác gây nên ngày có xu hƣớng gia tăng Việt Nam Tai biến mạch máu não gây tử vong nhanh chóng, nhiều để lại di chứng nặng nề, gánh nặng cho thân bệnh nhân (BN), gia đình xã hội [13] Tai biến mạch máu não nguyên nhân thƣờng gặp gây tử vong đứng hàng thứ ba sau ung thƣ bệnh tim nƣớc công nghiệp phát triển Còn Việt Nam theo Seamic (2001) cho thấy Tai biến mạch máu não lại nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu (trích dẫn theo [13]) Theo định nghĩa phân loại Tổ chức Y tế Thế giới, Tai biến mạch máu não hay đột quỵ não bao gồm: nhồi máu não (NMN), xuất huyết não (XHN), xuất huyết dƣới nhện [9], [32] Tai biến mạch máu não nói chung NMN nói riêng giai đoạn cấp gây nhiều rối loạn lâm sàng cận lâm sàng phong phú, đa dạng, số rối loạn tăng glucose huyết tƣơng Nhiều nghiên cứu giới cho thấy rối loạn glucose huyết có liên quan với mức độ nặng nhẹ Tai biến mạch máu não nói chung NMN nói riêng [48], [63], [77] Các nghiên cứu cho thấy có khoảng 20-40% BN có TĐH giai đoạn cấp Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy TĐH lúc nhập viện có giá trị dự đoán nguy tử vong, dự đoán khả phục hồi chức BN NMN Theo nghiên cứu Castilla-Guerra L 645 BN bị NMN có TĐH mà đái tháo đƣờng (ĐTĐ) trƣớc đó, có tiên lƣợng xấu BN TĐH, TĐH làm gia tăng tình trạng phù não kích thƣớc ổ nhồi máu.Tổn thƣơng não gây TĐH ngƣợc lại TĐH làm cho tổn thƣơng nặng [49] Trên giới có nhiều nghiên cứu tình trạng tăng glucose huyết tƣơng đột quỵ NMN [5], [48], [77] Ở Việt Nam có nghiên cứu Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 Phan Thị Hƣờng (2004) Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng nhồi máu não người cao tuổi khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn tốt nghiệp BS chuyên khoa II, Trƣờng Đại học Y Hà Nội 12 Adrian j.Goldszmidt (2011) Cẩm nang xử trí tai biến mạch não, Hà Nội, tr 277 – 278 13 Hoàng Khánh (2009) Tai biến mạch máu não từ yếu tố nguy đến dự phòng, Nhà xuất Đại học Y Dƣợc Huế, tr – 21 14 Hoàng Khánh (2004) Các yếu tố nguy tai biến mạch máu não Thần kinh học lâm sàng Nhà Xuất Bản Y Học, Hà Nội, tr 164-170 15 Hoàng Khánh (2006) Các yếu tố nguy gây tai biến mạch máu não TBMMN hướng dẫn chẩn đoán xử trí Nhà Xuất Bản Y Học, Hà Nội, tr 84-105 16 Hoàng Khánh, Ngọ Xuân Thành (2002) Rối loạn lipid máu bệnh nhân tai biến mạch máu não Kỷ yếu tóm tắc công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập trường Đại học Y Huế tr 67 17 Hoàng Khánh, Phan Thị Ninh (2005) "Nghiên cứu số tỷ lệ yếu tố nguy đột quỵ não số vùng dân cƣ Hà Tĩnh" Y học thực hành, tập 568, tr 362 - 368 18 Nguyễn Nghiêm Luật (2001) Chuyển hóa glucid Sách giáo khoa hóa sinh Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr 273- 317 19 Nguyễn Thị Thúy Ngân (2005) Nghiên cứu tình trạng tăng đường máu bệnh nhân chấn thương sọ não phải mổ, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Trƣờng đại học y Hà Nội, tr 15 – 16 20 Vũ Anh Nhị, Châu Nam Huấn (2012) "Các yếu tố tiên lƣợng tử vong bệnh nhân tai biến mạch máu não bệnh viện đa khoa Long An" Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, tập 16 (Phụbản số 1), tr.337-343 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 21 Cao Phi Phong, Lê Duy Phong (2013) "Tiên lƣợng tử vong tai biến mạch máu não hai tuần đầu bệnh viện đa khoa tỉnh bình dƣơng" Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, tập 17 (Phụ số 1), tr.177-182 22 Nguyễn Thị Mai Phƣơng (2004) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng Nhồi máu não bệnh nhân đái tháo đường, Luận văn thạc sỹ, Đại học Y Hà Nội, 23 Trần Ngọc Tâm, Văn Công Trọng, Nguyễn Hải Thuỷ (2000) "Tăng đƣờng huyết bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp" Y học thực hành, tập 375, pp 45 - 48 24 Trần Ngọc Tâm, Văn Công Trọng, Nguyễn Hải Thủy (2000) "Tăng đƣờng huyết bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp" Y học thực hành, số 375, tr 45 – 48 25 Nguyễn Xuân Thản (2004) Nhồi máu não Bệnh mạch máu não tuỷ sống Nhà xuất Y học Hà Nội, Tr 262 - 294 26 Lê Tự Phƣơng Thảo, Nguyễn Đức Lập, Phạm Bảo Trân (2009) "Mối tƣơng quan tăng đƣờng huyết với hồi phục chức tiên lƣợng tử vong bệnh nhân nhồi máu não tuần hoàn trƣớc bệnh viện nhân dân gia định từ 10-2007 đến 3-2008 " Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, số 13 (6), tr.64-70 27 Nguyễn Minh Thiện (2005) Chảy máu não Thực hành lâm sàng thần kinh học Nhà xuất Y Học, tr 73-87 28 Hoàng Thị Thanh Thúy (2013) Nghiên cứu tình trạng rối loạn đường huyết bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp, Luận văn thạc sĩ y học, Trƣờng đại học y Hà Nội, 29 Nguyễn Hải Thuỷ, Trần Ngọc Tâm, Hoàng Khánh, cộng (2000) "Tăng đƣờng huyết giai đoạn cấp tai biến mạch máu não" Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên nghành nội tiết rối loạn chuyển hoá, lần thứ nhất, tr 451-156 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 30 Nguyễn Anh Trí, Vũ Đức Bình (2001) "Sơ đánh giá keeys việc áp dụng xét nghiệm HbA1c chẩn đoán lâm sàng theo dõi điều trị bệnh đái tháo đƣờng" Tạp chí Y học thực hành, số 7, tr.42 – 44 31 Võ Duy Trinh (2011) Nghiên cứu rối loạn đường huyết bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp, Luận án chuyên khoa cấp 2, Trƣờng đại học Y dƣợc Huế, 32 Trƣờng Đại Học Y Hà Nội (2012) Bài giảng thần kinh, Nhà xuất Y học, Hà Nội, tr – 12, 15 – 37 33 Cao Thành Vân, Cao Phi Phong (2012) "Nghiên cứu đặc điểm số yếu tố nguy thƣờng gặp bệnh nhân tai biến mạch máu não bệnh viện đa khoa Quảng Nam năm 2011" Tạp chí Y học thực hành, 34 Nguyễn Thị Hồng Vân (2003) Nhận xét số đặc điểm lâm sàng chẩn đoán hình ảnh bệnh nhân đái tháo đường bị tai biến mạch não Bệnh viện Bạch Mai, Luận văn bác sỹ nội trú, Trƣờng Đại học Y Hà Nội, 35 Nguyễn Thành Vy (2010) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng biến đổi glucose máu bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não tuần đầu, Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân Y, 36 Trần Thị Phƣớc Yên, Hoàng Khánh (2011) Nghiên cứu nồng độ N – Terminal pro B – Natriuretic peptide huyết bệnh nhân TBMMN cấp, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y dƣợc Huế Tiếng Anh 37 Adams H P, Gregory del, Zoppo, et al (2007) "Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke " Stroke, vol 38, pp 1655- 1711 38 Adams R J, et al (2008) "Update to the AHA/ASA recommendation for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack" Stroke, vol 39, pp 1647- 1652 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 39 AHA/ASA (2007) "Guideline" Stroke, vol 8, pp 1655-1711 40 Allport L, Tracy Baird, et al (2006) "Frequency and Temporal Profile of Poststroke Hyperglycemia Using Continuous Glucose Monitoring" Diabetes Care, vol 29 (8), pp 1839-1844 41 American Diabetes Asociation (2005) "Diagnosis and classification of diabetes mellitus" Diabetes Care, pp.4 – 42 42 American Diabetes Association (2010) "Standards of medical care in diabetes" Diabetes Care, vol 33 (1), pp.11-61 43 American Heart Asociation (2004) "Prediators of hyperacute clinical worsening in ischemic stroke patients receiving thrombolytic therapy" Stroke, Vol 42, pp.1465 – 1468 44 Arnold M, Nedeltchev K, et al (2004) "Outcome of Acute Stroke Patients Without Visible Occlusion on Early Arteriography" Stroke, vol 35, pp 1135-1138 45 Baird T A, Parsons M W (2003) "Persistent poststroke hyperglycemia is independently associated with infarct expansion and worse clinical outcome" Stroke, vol 34, pp.2208 - 2214 46 Biessels G J, Devries J H, Kruyt N D, et al (2010) "Hyperglycemia in acute ischemic stroke : Pathophysiology and clinical management" Nat Rev Neurol 47 Bihan D L, Mangin J F, Cyril Poupon , Clark C A, Pappata S, Molko N, Chabriat H (2001) "Diffusion tensor imaging: Concepts and applications" Journal of Magnetic Resonance Imaging, Vol 13, pp 534– 546 48 Capes S E, Hunt D, Malmberg K (2001) "Stress hyperglycemia and prognosis stroke in nondiabetic and diabetic patients A systematic overview" Stroke, Vol 32 (10), pp 2426 - 2432 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 49 Castilla-Guerra L, Fernández-Moreno M C, Hewitt J (2015) "Treatment of hyperglycaemia in patients with acute stroke" Rev Clin Esp, vol 15, pp 188-195 50 Dawson J, Quinn T J, Walters M R (2010) "Sugar and Stroke: Cerebrovascular Disease and Blood Glucose Control" Cardiovasc Ther, 51 Garg R, Chaudhuri A, Munschauer F (2006) "Hyperglycemia, insulin, and acute ischemic stroke - A Mechanistic justification for a trial of insulin infusion therapy" Stroke, Vol 37 (1), pp 267 - 273 52 Gentile N T, Seftchick M W (2008) "Poor outcomes in Hispanic and African American patients after acute ischemic stroke: influence of diabetes and hyperglycemia" Ethn Dis, vol 18 (3), pp 330-335 53 Graber A L, McDonald T (2000) "Newly identified hyperglycemia among hospitalized patients" South Med J, vol 93 (11), pp 1070-1072 54 Greer D M, Chou S H, Smith E E (2007) "Neuroimaging of the Acute Stroke" Wiley, pp 3- 39 55 Keith W Muir, Michael McCormick, et al (2011) "Prevalence, Predictors and Prognosis Post-Stroke Hyperglycaemia in Acute Stroke Trial: Individual Patient Data Pooled Analysis from the Virtual international Stroke Trial Archive (VISTA)" Cerebrovascular Diseases, vol (1) 56 Kidwell C S, Chalela J A, Starkman S Saver JL, Hill M, Demchuk A M (2004) "Comparison of CHT and CT for Detection of Acute Intracerebral Hemorrhage" JAMA, Vol 292 (15), pp 1823- 1830 57 Klepper J (2013) "Glucide metabolism disorders (excluding glycogen myopathies)" Handb Clin Neurol, vol 113, pp 1689-1694 58 Kruyt N D, et al (2010) "Hyperglycemia in acute ischemia stroke" Nature review, vol 6, pp 145 – 155 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 59 Lappin O W, Doran P, Godson C, et al (2002) "Mechanism for imprved insulin secretion" Exp Endoerinology, vol 10, pp 120-129 60 Larry B Goldstein (2009) "A primer on dtroke prevention, treatment, an overview based on AHA/ASA Guidelines" Publication, 61 Laurie Barclay (2008) "Fasting blood glucose levels in diabetes linked to ischemic stroke risk" Diabetes care, vol 13, pp 116-124 62 Lee L J, Kidwell C S, Alger J, Starkman S, Saver J L (2000) "Impact on stroke subtype diagnosis of early diffusion-weighted magnetic resonance imaging and magnetic resonance angiography" Stroke, vol 31, pp 1081– 1089 63 Lindsberg P J, Roine R O (2004) "Hyperglycemia in acute stroke" Stroke, pp – 12 64 Linfante I, Llinas R H, et al (2001) "Diffusion-weighted imaging and National Institutes of Health Stroke Scale in the acute phase of posterior-circulation stroke" Arch Neurology, vol 58 (4), pp 621- 628 65 Marx (2002) "Diffusion weighted magnetic resonance imaging in the diagnosis of reversible ischaemic deficits of the brainstem" J Neurol Neurosurg Psychiatry, vol 72 (5), pp.572 - 575 66 Mikulik R, Dusek L, Hill M, et al (2010) "Pattern of Response of National Institutes of Health Stroke Scale Components to Early Recanalization in the CLOTBUST Trial" Stroke, vol 41, pp.466- 470 67 Nadya Kagansky, Shmuel Levy, Hilla Knobler (2001) "The Role of Hyperglycemia in Acute Stroke" Arch Neurol, vol 58 (8), pp 1209-1212 68 Nina T Gentile, Karen Siren (2009) "Glycemic control and the injured Brain" Medicine Clinical of North America, vol 27 (1) 69 Obiako O R, Oparah S K, Ogunniyi A (2011) "Prognosis and outcome of acute stroke in the University College Hospital Ibadan, Nigeria" Niger J Clin Pract, vol 14 (3), pp.359-362 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 70 Oppenheimer S, Hachinski V (1992) "Complications of Acute Stroke" The Lancet, Vol 339, pp 721 - 726 71 Parsont M W, Barber P A, et al (2002) "Acute hyperglycemia adversely effects stroke outcome: a magnetic resonance imaging and spectroscopy study" Ann Neurol vol 52, pp 20-28 72 Pitchaiah Mandava, Kent T A, ZweiFler R M (2006) "Metabolic disease and stroke: Hyperglycemia, hypoglycemia" Stroke 37 (1), pp 204-212 73 Sablot Denis (2011) "Predicting Acute Ischemic Stroke outcome using clinical and Temporal Thresholds" ISRN Neurology, vol 2011, pp – 74 Sagar Basu, De bashish Sanyal, et al (2007) "Is post-stroke hyperglycemia a marker of stroke severity and prognosis: A pilot study" Neurology Asia, vol 12, pp 13-19 75 Schurr A (2002) "Lactate, glucose and energy metabolism in the ischemic brain (Review)" Inter J Mole Med, vol 10 (2), pp 131-136 76 Shi L, Zhang M, Liu H (2014) "Safety and outcome of thrombolysis in mild stroke: a meta-analysis" Med Sci Monit, vol 20, pp 2117-2124 77 Szczudlik A, Slowik A, Turaj W (2001) "Transient hyperglycemia in ischemic stroke patients" Journal of the Neurological Sciences, vol 189 (2), pp 105 - 111 78 Thijs V N, Lansberg M G, et al (2000) "Is Early Ischemic Lesion Volume on Diffusion-Weighted Imaging an Independent Predictor of Stroke Outcome?: A Multivariable Analysis" Stroke, vol 31, pp 2597- 2602 79 Van Den Berghe G, Schoonheydt K, Becx P, et al (2005) "Insulin therapy protects the central and peripheral neurous system of intensive care patients" Neurology, vol 64, pp 1348-1353 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 Wang Y, Lim L L, Levi C, et al (2001) "Influence of Hyperglycemia on stroke Mortality" Journal of Stroke and cerebrovascular Diseases, vol 10 (1), pp 11- 18 81 Wass C T, Lanier W L (2006) "Glucose and modulation of ischemic brain injury: review and clinical recommendations" Mayo Clin Proc, vol 71, pp 801-812 82 WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception (1996) "Ischaemic stroke and combined oral contraceptives: results of an international, multicentre, case-control study" Lancet, vol 348 (9026), pp 498-505 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN (Từ tháng 04/2014 đến tháng 08/2015) STT Họ tên Nguyễn Thị S Mai Văn C Vi Xuân Hải Quách Văn T Lý Thị D Vũ Xuân D Nguyễn Thị H Nguyễn Văn T Đôn Văn C 10 Vũ Thị T 11 Nguyễn Văn L 12 Nông Văn K 13 Hoàng Trần P 14 Vũ Thị H 15 Phạm Thị L 16 Nguyễn Huy C 17 Nguyễn Viết H 18 Nguyễn Văn L 19 Nông Văn T 20 Nguyễn Đình H 21 Hoàng Văn M 22 Hà Thị V 23 Phạm Quân H 24 Vũ Đình V 25 Nguyễn Thị N 26 Trần Văn L 27 Đồng Thị Minh C 28 Ngô Thị H 29 Nguyễn Thị Đ 30 Nguyễn Thị K 31 Diệm H 32 Nguyễn Văn C 33 Chu Văn L 34 Lƣơng Văn N 35 Nguyễn Thị Kim L Tuổi 69 82 84 49 66 65 73 64 87 76 90 77 58 83 62 49 75 82 83 77 60 74 78 78 71 83 66 74 64 62 84 82 73 66 77 Giới Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Địa Chỉ Phú Lƣơng – Thái Nguyên Phú Lƣơng – Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Phú Bình – Thái Nguyên Quang Trung – TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Gia Sàng – TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Quán Triều – TP Thái Nguyên Sơn Dƣơng – Tuyên Quang Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên Tân Thịnh – Thái Nguyên Tân Quang – TP Tuyên Quang Đông Hỷ - Thái Nguyên Cam Giá TPTN Đại Từ - Thái Nguyên Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên Phan Đình Phung – TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Tích Lƣơng – Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Bạch Thông – Bắc Kạn Quang Vinh – Thái Nguyên Quang Trunh – TP Thái Nguyên Túc Duyên – TP Thái Nguyên Quang Vinh – TP Thái Nguyên Quyết Thắng – Thái Nguyên Tân Lập – Thái Nguyên Quan Triều TPTN Định Hóa – Thái Nguyên Cam Giá – TP Thái Nguyên Tân Yên – TP Bắc Giang Phú Lƣơng – Thái Nguyên Đồng Quang – Thái Nguyên Phan Đình Phùng – Thái Nguyên Số Lƣu Trữ TK266 0821553 0988875 1530352 037140 05307344 0412765 1536694 05315823 0968928 1014909 TK209 1527855 TK73 1412264 TK1055 TK1056 TK1036 TK1057 1447366 TK1058 TK1061 TK920 TK922 TK915 TK1100 TK981 TK895 1429528 TK957 1429639 TK94 TK937 TK1028 TK 964 http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Họ tên Tuổi Giới Địa Chỉ Số Lƣu Trữ 36 Nguyễn Văn C 79 Nam Quang Trung – TP Thái Nguyên TK974 37 Hoàng Văn K 51 Nam Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên TK982 38 Vũ Quang H 64 Nam Đồng Hỷ - Thái Nguyên TK992 39 Ma Đoàn G 72 Nam Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên TK990 40 Hoàng Ngọc L 72 Nữ Đại Từ - Thái Nguyên TK972 41 Trần Thị P 68 Nữ Đại Từ - Thái Nguyên TK962 42 Vũ Thanh K 65 Nam Đại Từ - Thái Nguyên N1 - 2346 43 Nguyễn Thị Phƣợng C 59 Nữ Đồng Hỷ - Thái Nguyên N1 - 2350 44 Mai Thị L 53 Nữ Định Hóa – Thái Nguyên N1 -2351 45 Phan Thị C 66 Nữ Phú Lƣơng – Thái Nguyên N1 - 1963 46 Nguyễn Mai S 77 Nam Bắc Sơn – Lạng Sơn N1 - 197 47 Chu Văn T 77 Nam Cao Ngạn – TP Thái Nguyên N1 - 1970 48 Nguyễn Thị D 89 Nữ Phú Lƣơng – Thái Nguyên N1 - 1990 49 Trần Tuấn M 71 Nam Quán Triều – TP Thái Nguyên N1 - 1992 50 Nguyễn Văn T 77 Nam Tân Lập – TP Thái Nguyên N1 - 2125 51 Trƣơng Văn X 84 Nam Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên N1 -2104 52 Phạm Ngọc T 77 Nam Phú Bình – Thái Nguyên N1- 2128 53 Trƣơng Văn Đ 54 Nam Uông Bí – Quảng Ninh N1-2410 54 Nguyễn Xuân S 79 Nam Đại Từ - Thái Nguyên N1-2422 55 Dƣơng Thị S 67 Nữ Phú Lƣơng – Thái Nguyên N1 - 2428 56 Nguyễn thị L 83 Nữ Trƣng Vƣơng – TP Thái Nguyên N1-2414 57 Ngô Văn D 69 Nam Đồng Hỷ - Thái Nguyên N1-2044 58 Vũ Thị T 71 Nữ Đồng Hỷ - Thái Nguyên N1-2045 59 Trần Văn T 75 Nam Sìn Hồ - Lai Châu N1 - 2040 60 Dƣơng Công K 75 Nam Đại Từ - Thái Nguyên N1-2035 61 Phạm Văn B 77 Nam Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên N1 - 2147 62 Trần Thị H 76 Nữ Trung Thành – Thái Nguyên N1-2148 63 Nguyễn Văn C 74 Nam Đồng Bẩm – TP Thái Nguyên N1-2144 64 Nguyễn Bá B 82 Nam Quang Trung - TPTN 1472902 65 Hoàng Minh C 74 Nam Tân Đúc- Phú Bình 1223112 66 Dƣơng Thị Đ 57 Nữ Đông Hỷ - Thái Nguyên N1 - 2169 67 Đặng Hiếu N 70 Nam Phú Lƣơng – Thái Nguyên N1 - 2007 68 Lê Văn M 70 Nam Phan Đình Phung – TP Thái Nguyên TK74 69 Nguyễn Xuân N 79 Nam Tân Thành – TP Thái Nguyên TK83 70 Vũ Văn H 61 Nam Cam Giá – TP Thái Nguyên N1 - 522 71 Đặng Văn Đ 83 Nam Đồng Hỷ - Thái Nguyên N1 - 545 72 Tạ Thị M 77 Nam Đồng Quang – TP Thái Nguyên 0413375 73 Nguyễn Thị T 85 Nữ Đại Từ - Thái Nguyên 151890 74 Hoàng Thị S 88 Nữ Bắc Sơn – Lạng Sơn N1 - 561 75 Hoàng Thị B 94 Nữ Vẩm Khê – Phú Thọ 135945 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Họ tên Tuổi Giới Địa Chỉ 76 Nguyễn Thành N 84 Nam Quang Trung – TP Thái Nguyên 77 Hoàng Văn D 37 Nam Phú Lƣơng – Thái Nguyên 78 Trần Thị K 94 Nữ Phú Xá – TP Thái Nguyên 79 Hoàng Văn C 47 Nam Tân Thịnh – TP Thái Nguyên 80 Bùi Danh T 72 Nam Gia Sàng- TPTN 81 Nguyễn Thị T 83 Nữ Túc Duyên – TP Thái Nguyên 82 Dƣơng Việt T 57 Nam Trƣng Vƣơng – TP Thái Nguyên 83 Nguyễn Thị T 81 Nam Đồng Hỷ - Thái Nguyên 84 Nguyễn Huy T 69 Nam Quang Trung – TP Thái Nguyên 85 Hoàng Văn T 73 Nam Chợ Đồn – Bắc Kạn 86 Vũ Văn H 72 Nam Tuucs Duyên - TPTN 87 Đỗ Văn T 41 Nam Phú Bình – Thái Nguyên 88 Triệu Phúc L 51 Nam Đồng Quang - TPTN 89 Nguyễn Thị N 77 Nữ Phú Xá - Thái Nguyên 90 Nguyễn Đức T 57 Nam Phú Lƣơng – Thái Nguyên 91 Bùi Danh T 72 Nam Gia Sàng - TPTN 92 Dƣơng Tuấn T 59 Nam Quyết Thắng - TPTN 93 Nguyễn Thị P 60 Nữ Gia Sàng – TP Thái Nguyên 94 Dƣơng Quang T 50 Nam Phú Bình – Thái Nguyên 95 Vũ Hùng T 66 Nữ Dĩ An – Bình Dƣơng 96 Trần Văn S 58 Nữ Đồng Hỷ - Thái Nguyên 97 Bùi Thị T 78 Nam Tích Lƣơng – Thái Nguyên 98 Phạm Văn T 71 Nữ Đại Từ - Thái Nguyên 99 Nguyễn Thị M 57 Nam Đồng Hỷ - Thái Nguyên 100 Lê Trƣờng L 65 Nữ Đại Từ - Thái Nguyên 101 Vũ Đức C 66 Nam Tích Lƣơng – TP Thái Nguyên 102 Ninh Đình T 61 Nam Đại Từ - Thái Nguyên 103 Hoàng Thị T 65 Nữ Quang Trung - TP Thái Nguyên 104 Dƣơng Việt T 57 Nam Phan Đình Phùng - TPTN 105 Nguyễn Thành S 79 Nam Trƣng Vƣơng – TP Thái Nguyên 106 Nguyễn Thị Hồng L 76 Nữ Đại Từ - Thái Nguyên 107 Đồng Văn Q 55 Nam Bắc Sơn – Lạng Sơn 108 Hà Đức T 61 Nam Tân Thịnh – TP Thái Nguyên 109 Nguyễn Văn T 77 Nam Tân Thịnh – Tp Thái Nguyên 110 Lê Thị Hiền Q 69 Nữ Phan Đình Phùng – Tp Thái Nguyên 111 Trƣơng Văn C 59 Nam Tân Lập – Tp Thái Nguyên 112 Nguyễn Đại Q 72 Nam Quang Vinh – Tp Thái Nguyên 113 Lƣờng Văn C 63 Nam Chợ Đồn – Bắc Kạn 114 Bùi Quang K 63 Nam Trƣng Vƣơng – TP Thái Nguyên 115 Đồng Thị D 86 Nữ Gia Sàng – TP Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Số Lƣu Trữ TK1613 06131892 1479675 11133703 0664189 TK1834 TK1628 1478324 0416709 1465043 07173502 TK1491 14103275 1027909 11122519 0664189 1495912 1496822 125081 1449490 TK1601 TK1909 TK360 1470926 TK271 TK1566 06106248 TK1584 1488775 TK1675 TK1524 TK1527 0834102 TK1852 TK1800 TK1807 TK1825 TK1811 CC150 CC-198 http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Họ tên 116 Lê Thị H 117 Nguyễn Mạnh B 118 Đào Thị H 119 Trần Khánh T 120 Trƣơng Tấn M 121 Đỗ Thị Minh T 122 Nguyễn Hữu T 123 Lê Đình T 124 Nguyễn Vĩ B 125 Cao Ngọc H 126 Đặng Thị Đ 127 Phạm Trung C 128 Đào Xuân T 129 Vũ Hồng Đ 130 Hà Văn M 131 Hoàng Ngọc B 132 Phạm Thị T 133 Nguyễn Xuân H 134 Nguyễn Thị N 135 Vi Xuân H 136 Phạm Trung C 137 Vũ Thị N 138 Nguyễn Thị B 139 Bùi Thị L 140 Nguyễn Thị Minh L 141 Hoàng Thị N 142 Âu Văn H 143 Dƣơng Thành T 144 Đẵng Vũ S 145 Nguyễn Thị H 146 Lê Văn H 147 Lã Văn N 148 Nguyễn Thị M 149 Vũ Quang N 150 Trần Thị N 151 Nguyễn Văn S 152 Ma Thế V 153 Nguyễn Thị T 154 Bùi Công Q 155 Trần Thị B Tuổi 83 82 47 83 63 68 69 76 76 42 89 60 77 76 36 80 79 75 78 84 60 70 65 81 71 39 67 64 81 65 75 83 65 60 71 38 80 73 77 39 Giới Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Địa Chỉ Đại Từ - Thái Nguyên Phú Bình – Thái Nguyên Tân Long – TP Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Tân Lập – TP Thái Nguyên Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên Quán Triều – TP Thái Nguyên Định Hóa – Thái Nguyên Quang Trung – TP Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Quang Trung – TP Thái Nguyên Tân Lập – TP Thái Nguyên Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên Đồng Quang - TPTN Định Hóa - Thái Nguyên Chợ Đồn – Bắc Kạn Trƣng Vƣơng - TPTN Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên Phú Xá – TP Thái Nguyên Đông Hỷ - Thái Nguyên Tân Lập - TPTN Quán Triều – TP Thái Nguyên Trung Thành – TP Thái Nguyên Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên Trƣng Vƣơng – TP Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Bắc Sơn – Lạng Sơn Đồng Hỷ - Thái Nguyên Tân Thịnh – TP Thái Nguyên Quán Triều - TPTN Cam Giá – TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Phú Bình – Thái Nguyên Phú Lƣơng – Thái Nguyên Đồng Quang - TPTN Chợ Mới – Bắc Kạn Quán Triều – TP Thái Nguyên Tân Long - TPTN Đức Xuân – Thị Xã Bắc Kạn Số Lƣu Trữ LK267 LK244 1536465 LK180 LK190 N1 - 355 N1 - 461 N1 - 399 N1 - 386 N1 - 290 CC – 199 N1 -133 CC-229 0428536 15104907 N1-216 1516335 TK111 TK1535 LK130 05320155 N1-72 HS-228 N1- 255 HSCC- 395 TK497 N1- 265 14105414 1516515 LK278 11119432 TK134 TK117 TK127 TK150 1016332 TK182 TK158 1530156 TK302 http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Họ tên 156 Dƣơng Văn K 157 Nguyễn Thị S 158 Lê Trƣờng L 159 Đặng Văn X 160 Lƣơng Đình C 161 Phạm Quốc B 162 Hoàng Xuân D 163 Đào Toàn T 164 Nông Thị S 165 Nguyễn Đức H 166 Hoàng Văn K 167 Hoàng Huy P 168 Lý Văn C 169 Nguyễn Ích N 170 Phạm Thị T 171 Ôn Thị L 172 Nguyễn Văn N 173 Nguyễn Đình Q 174 Phạm Thị T 175 Dƣơng Hữu P 176 Phạm Thị L 177 Vũ Thị C 178 Nguyễn Đình S 179 Phạm Thị V 180 Trần Xuân B 181 Phạm Thị T 182 Nguyễn Trƣng P 183 Phạm Ngọc S 184 Phạm Hồng T 185 Nguyễn Đình Q 186 Đào Thị H 187 Nguyễn Văn L 188 Hoàng Thị V 189 Tô Chức H 190 Dƣơng Văn Đ 191 Trần Thị N 192 Nguyễn Văn K 193 Hoàng Thị N 194 Trƣơng Kim D 195 Hoàng Văn T Tuổi 73 87 66 70 72 69 47 66 42 88 60 59 63 67 80 57 46 75 65 57 66 67 63 77 59 65 63 61 83 58 47 80 53 71 79 68 90 39 77 92 Giới Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Địa Chỉ Hoàng Văn Thụ -TPTN Phú Lƣơng – TP Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Bắc Sơn – Lạng Sơn Tân Thịnh – TP Thái Nguyên Bắc Kạn – Lạng Sơn Tân Lập – TP Thái Nguyên Võ Nhai – Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên Tân Thịnh - TPTN Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Gia Sàng - TPTN Đại Từ - Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Hƣơng Sơn – TP Thái Nguyên Tân Lập - TPTN Quang Trung – TP Thái Nguyên Trƣng Vƣơng – TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên Quán Triều – TP Thái Nguyên Tân Lập – TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Túc Duyên – TP Thái Nguyên Tân Long – TP Thái Nguyên Tích Lƣơng - TPTN Chợ Mới – Bắc Kạn Đồng hỷ - Thái Nguyên Phú Bình – Thái Nguyên Sơn Dƣơng – Tuyên Quang Hiệp Lực – Hải Dƣơng Đại Từ - Thái Nguyên Đồng Quang – TP Thái Nguyên Phú Lƣơng – Thái Nguyên Số Lƣu Trữ 07193366 1523637 1316838 TK296 TK265 TK273 TK299 TK173 TK191 TK97 1519402 TK75 TK195 0432426 08170490 1491064 13100429 TK315 036817 TK306 TK277 TK319 TK297 TK321 TK303 TK310 TK255 TK239 TK258 N1 - 127 1536465 1531804 TK325 08109127 TK483 LK14 TK452 TK479 TK380 15377734 http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Họ tên 196 Trần Thị T 197 Nguyễn Văn T 198 Bùi Thọ T 199 Dƣơng Phục H 200 Bùi Văn D 201 Lê Sỹ L 202 Nguyễn Thị C 203 Phạm Văn T 204 Phùng Thị L 205 Hà Văn H 206 Dƣơng Thị K 207 Dƣơng Quý T 208 Hoàng Thị N 209 Tô Chức H 210 Hoàng Thị N 211 Hoàng Văn T 212 Dƣơng Văn Đ 213 Trƣơng Kim D 214 Nguyễn Văn L 215 Dƣơng Thị N 216 Hoàng Thị T 217 Lê Thị Y 218 Nguyễn Đình T 219 Nguyễn Văn L 220 Nguyễn Thị Q 221 Nguyễn Văn T 222 Nguyễn N Văn Lịch 223 Lâm Tuấn Q 224 Lâm Công T 225 Nguyễn Thị C 226 Nguyễn Thị Y 227 Nguyễn Thị Đ 228 Bùi Thị T 229 Nguyễn Văn S 230 Nguyễn Thị N 231 Nguyễn Thị H 232 Hoàng Thị N 233 Vũ Thị L 234 Lê Chí V 235 Ngô Thị G Tuổi 63 85 71 89 58 76 65 58 78 59 63 64 39 71 39 92 79 77 80 58 70 76 72 82 74 84 84 74 47 74 73 78 88 89 77 77 83 56 84 75 Giới Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Địa Chỉ Đông Hỷ - Thái Nguyên Túc Duyên – Thái Nguyên Cao Ngạn – TP Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Đồng Quang – TP Thái Nguyên Phú Lƣơng – Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ - TPTN Đại Từ - Thái Nguyên Quán Triều – Thái Nguyên Định Hóa – Thái Nguyên Phú Bình – Thái Nguyên Phú Lƣơng – Thái Nguyên Đại Từ -Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Phú Lƣơng – Thái Nguyên Phú Bình – Thái Nguyên Đồng Quang - TPTN Tích Lƣơng – TP Thái Nguyên Đại Từ - Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ - TPTN Phú Xá - TPTN Phú Xá - TPTN Tân Long _TPTN Trƣng Vƣơng - TPTN Túc Duyên - TPTN Tích Lƣơng- TPTN Hoàng Văn Thụ - TPTN Võ Nhai – Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên Đồng Hỷ -Thái Nguyên Thịnh Đán – Thái Nguyên Đồng Hỷ - Thái Nguyên Quang Trung - TPTN ĐôngF bẨM – Thái Nguên Tân Lập -TPTN Lƣơng Sơn - TPTN Đại Từ - Thái Nguyên Phú Lƣơng – Thái Nguyên Tích Lƣơng – TP Thái Nguyên Số Lƣu Trữ TK374 TK411 TK361 TK430 TK562 TK390 05000444 1540607 TK456 CC186 TK362 TK460 1543983 TK446 1543983 TK415 10213456 044698 TK351 0473514 04111306 143008 143257 143223 06124965 1226517 1531804 12104285 09123328 TK439 143866 1441125 1294316 06129488 116555 09168028 1321435 12838252 0479003 TK311 http://www.lrc.tnu.edu.vn STT Họ tên 236 Vũ Cao H 237 Bùi Thị T 238 Nguyễn Thị N 239 Lê Văn H 240 Đỗ Thị M 241 Phạm Trung C 242 Lƣơng Văn C 243 Lê Đức T 244 Hoàng Văn Y 245 Phạm Tiến S 246 Mai Văn L 247 Triều Văn N 248 Ngô Quang D 249 Nguyễn Thị C 250 Nguyễn Thế T 251 Nguyễn Thị N 252 Nguyễn Thị C 253 Nguyễn Minh H 254 Dƣơng Thị K Tuổi 70 88 70 84 87 59 76 73 70 44 69 79 52 76 73 83 92 34 63 Giới Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Địa Chỉ Gia Sàng - TPTN Tân Thịnh- TPTN Quán Triều - TPTN Quán Triều – TP Thái Nguyên Gia Sàng - TPTN Tân Lập - TPTN Chợ Đồn – Bắc Kạn Quang Trung- TPTN Chợ Mới – Bắc kạn Võ Nha - Thái Nguyên Đồng Quang – Thái Nguyên Tân Thành - TPTN Đại Từ - Thái Nguyên Quán Triều - TPTN Đồng Hỷ - Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ - TPTN Đồng Bẩm- TPTN Phan Đinh Tân Đức – Phú Bình Số Lƣu Trữ 06114913 07254548 08104143 TK260 06148610 05320155 TK1811 035148 142618 07228317 0435397 15105078 12107527 08153467 13199258 13101240 144028 04117191 158965 Thái Nguyên 17 trháng 08 năm2015 XÁC NHẬN PHÒNG KẾ HOACH TÔNG HỢP Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối liên quan giữa nồng độ glucose huyết tương lúc nhập viện với tiến triển, tiên lượng của bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tính, Mối liên quan giữa nồng độ glucose huyết tương lúc nhập viện với tiến triển, tiên lượng của bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tính, Mối liên quan giữa nồng độ glucose huyết tương lúc nhập viện với tiến triển, tiên lượng của bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay