CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN Ở TIỂU HỌC

107 270 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 08:24

BÀI CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP I MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm dạng toán bước giải dạng toán - Làm số tập nâng cao - Rèn kỹ tính toán cho học sinh II CHUẨN BỊ - Câu hỏi tập thuộc dạng vừa học - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp 2/ Kiểm tra cũ Gọi học sinh làm tập nhà trước, GV sửa chữa 3/ Giảng Dạng : Số chẵn, số lẻ, toán xét chữ số tận số * Kiến thức cần nhớ : - Chữ số tận tổng chữ số tận tổng chữ số hàng đơn vị số hạng tổng - Chữ số tận tích chữ số tận tích chữ số hàng đơn vị thừa số tích - Tổng + + + + + có chữ số tận - Tích x x x x có chữ số tận - Tích a ì a có tận 2, 3, * Bài tập vận dụng : Bài 1: a) Nếu tổng số tự nhiên số lẻ, tích chúng số lẻ không? b) Nếu tích số tự nhiên số lẻ, tổng chúng số lẻ không? c) “Tổng” “hiệu” hai số tự nhiên số chẵn, số lẻ không? Giải : a) Tổng hai số tự nhiên số lẻ, tổng gồm số chẵn số lẻ, tích chúng phải số chẵn (Không thể số lẻ được) Trường tiểu học Việt Thuật b) Tích hai số tự nhiên số lẻ, tích gồm thừa số số lẻ, tổng chúng phải số chẵn(Không thể số lẻ được) c) Lấy “Tổng” cộng với “hiệu” ta lần số lớn, tức số chẵn Vậy “tổng” “hiệu” phải số chẵn lẻ (Không thể số chẵn, số lẻ được) Bài toán : Không cần làm tính, kiểm tra kết phép tính sau hay sai? a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744 b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115 c, 5674 x 163 = 610783 Giải : a, Kết sai tổng số lẻ số lẻ b, Kết sai tổng số chẵn số chẵn c, Kết sai tích 1số chẵn với số số chẵn Bài : Tìm số tự nhiên liên tiếp có tích 24 024 Giải : Ta thấy số tự nhiên liên tiếp thừa số có chữ số tận 0; tích tận chữ số (trái với toán) Do số phải tìm có chữ số tận liên tiếp 1, 2, 3, 6, 7, 8, Ta có : 24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10 24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20 Nên tích số : 11 x 12 x 13 x 14 16 x 17 x 18 x 19 Có : 11 x 12 x 13 x 14 = 24 024 16 x 17 x 18 x 19 = 93 024 Vậy số phải tìm : 11, 12, 13, 14 Bài : Có thể tìm số tự nhiên cho hiệu chúng nhân với 18 1989 không? Giải : Ta thấy số nhân với số chẵn tích số chẵn 18 số chẵn mà 1989 số lẻ Vì tìm số tự nhiên mà hiệu chúng nhân với 18 1989 Trường tiểu học Việt Thuật Bài : Có thể tìm số tự nhiên nhân với trừ hay hay 7, lại số tròn chục hay không Giải : Số trừ 2,3 hay 7,8 số tròn chục phải có chữ số tận 2,3 hay Mà số tự nhiên nhân với có chữ số tận ,1, 4, 5, 6, Vì : x = x = 16 x = 49 2x2=4 x = 25 x = 64 x3 = x6 = 36 x = 81 10 x10 = 100 Do tìm số tự nhiên Bài 6: Có số tự nhiên nhân với kết số viết chữ số không? Giải : Gọi số phải tìm A Ta có : (A > ) A x A = 111 111 Vì + +1 + 1+ 1+ 1+ = chia hết 111 111 chia hết cho Do A chia hết cho 3, mà A chia hết A ì A chia hết cho 111 111 không chia hết cho Vậy số Bài 7: a, Số 1990 tích số tự nhiên liên tiếp không? Giải : Tích số tự nhiên liên tiếp chia hết cho số có số chia hết 1990 không tích số tự nhiên liên tiếp : + + + = 19 không chia hết cho b, Số 1995 tích số tự nhiên liên tiếp không? số tự nhiên liên tiếp có số chẵn mà tích chúng số chẵn mà 1995 số lẻ tích số tự nhiên liên tiếp c, Số 1993 có phải tổng số tự nhiên liên tiếp không? Tổng số tự nhiên liên tiếp lần số số phải chia hết cho Mà 1993 = + + + = 22 Không chia hết cho Trường tiểu học Việt Thuật Nên số 1993 không tổng số tự nhiên liên tiếp Bài : Tính x x x x x x 48 x 49 tận chữ số 0? Giải : Trong tích có thừa số chia hết cho : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hay = x ; 10 = x ; 15 = x 5; ; 45 = x Mỗi thừa số nhân với số chẵn cho ta số tròn chục mà tích có 10 thừa số nên tích tận 10 chữ số Bài : Bạn Toàn tính tổng chẵn phạm vi từ 20 đến 98 2025 Không thực tính tổng em cho biết Toàn tính hay sai? Giải : Tổng số chẵn số chẵn, kết toàn tính 2025 số lẻ toàn tính sai Bài 10 : Tùng tính tổng số lẻ từ 21 đến 99 2025 Không tính tổng em cho biết Tùng tính hay sai? Giải : Từ đến 99 có 50 số lẻ Mà từ đến 19 có 10 số lẻ Do Tùng tính tổng số lượng số lẻ : 50 – 10 = 40 (số) Ta biết tổng số lượng chẵn số lẻ số chẵn mà 2025 số lẻ nên Tùng tính sai Bài 11 : Tích sau tận chữ số 0? 20 x 21 x 22 x 23 x x 28 x 29 Giải : Tích có số tròn chục 20 nên tích tận chữ số Ta lại có 25 = x nên thữa số nhân với só chẵn cho tích tận chữ số Vậy tích tận chữ số Bài 12 : Tiến làm phép chia 1935 : thương 216 kghông dư Không thực cho biết Tiến làm hay sai Giải : Trường tiểu học Việt Thuật Vì 1935 số lẻ, thương số lẻ số lẻ Thương Tiến tìm 216 số chẵn nên sai Bài 13 : Huệ tính tích : x x x x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 999 Không tính tích em cho biết Huệ tính hay sai? Giải :Trong tích có thữa số thừa số chẵn nên tích phải tận chữ số Vì Huệ tính sai Bài 14 : Tích sau tận chữ số : 13 x 14 x 15 x x 22 Giải : Trong tích có thừa số 20 số tròn chục nên tích tận chữ số Thừa số 15 nhân với số chẵn cho chữ số tích Vậy tích có chữ số * BÀI TẬP VỀ NHÀ : Bài 1/ Không làm phép tính cho biết kết phép tính sau có tận chữ số nào? a, (1 999 + 378 + 545 + 956) – (315 + 598 + 736 + 89) b, x x x x x x 99 c, x 16 x 116 x 216 x 11 996 d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91 e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81 Bài 2/ Tích sau tận chữ số a, x x x x 99 x 100 b, 85 x 86 x 87 x x 94 c, 11 x 12 x 13 x x 62 Bài 3/ Không làm tính xét xem kết sau hay sai? Giải thích sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960 b, ab x ab - 8557 = Bài 4/ Có số chia cho 15 dư chia cho 18 dư hay không? Bài 5/ Cho số a = 1234567891011121314 viết số tự nhiên liên tiếp Số a có tận chữ số nào? biết số a có 100 chữ số Bài 6/ Có thể tìm số tự nhiên A B cho : Trường tiểu học Việt Thuật (A + B) ì (A – B) = 2002 Dạng 2: Kĩ thuật tính quan hệ thành phần phép tính * Các tập Bài 1: Khi cộng số tự nhiên có chữ số với số tự nhiên có chữ số, sơ suất học sinh đặt phép tính sau : abcd + eg Hãy cho biết kết phép tính thay đổi Giải : Khi đặt phép tính số hạng thứ hai tăng gấp 100 lần Ta có : Tổng = SH1 + 100 x SH2 = SH1 + SH2 + 99 x SH2 =Tổng cũ + 99 x SH2 Vậy tổng tăng thêm 99 lần số hạng thứ hai Bài : Khi nhân số tự nhiên với 6789, bạn Mận đặt tất tích riêng thẳng cột với phép cộng nên kết 296 280 Hãy tìm tích phép nhân Giải :Khi đặt tích riêng thẳng cột với phép cộng tức bạn Mận lấy thừa số thứ nhân với 9, 8, cộng kết lại Do + + + = 30 nên tích sai lúc 30 lần thừa số thứ Vậy thừa số thứ : 296 280 : 30 = 876 Tích : 876 x 6789 = 67 048 164 Bài : Khi chia số tự nhiên cho 41, học sinh chép nhầm chữ số hàng trăm số bị chia thành chữ số hàng đơn vị thành nên thương 155, dư Tìm thương số dư phép chia Giải : Số bị chia phép chia sai : 41x 155 + = 6358 Số bị chia phép chia : 6853 Phép chia : 6853 : 41 = 167 dư Trường tiểu học Việt Thuật Bài : Hiệu số 33, lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư Tìm số Giải : Theo ta có Số nhỏ : | | Số lớn : | | | | | 33 Số nhỏ : (33 - 3) : = 15 Số lớn : 33 + 15 = 48 Đáp số 15 48 Bài : Hai số thập phân có tổng 55,22; Nếu dời dấu phẩy số bé sang trái hàng lấy hiệu số lớn ta 37, 07 Tìm số Giải : Khi dời dấu phẩy số bé sang trái hàng tức ta giảm số bé 10 lần Theo ta có sơ đồ : 37,07 Số lớn : | | | 55,22 Số bé : | | | | | | | | | | | Nhìn vào sơ đồ ta thấy : 11 lần số bé : 55,22 - 37,07 = 18,15 Số bé : 18,15 : 11 x 10 = 16,5 Số lớn : 55,22 - 16,5 = 38,2 Đáp số : SL : 38,2; SB : 16,5 Bài : Hai số thập phân có hiệu 5,37 dời dấu phẩy số lớn sang trái hàng cộng với số bé ta 11,955 Tìm số Giải: Trường tiểu học Việt Thuật Khi dời dấu phẩy số lớn sang trái hàng tức ta giảm số 10 lần Ta có sơ đồ : Số lớn : | | Số bé : | | | | | | | | | | | | 1/10 số lớn + số bé = 11,955 mà số lớn - số bé = 5,37 Do 11 lần 1/10 số lớn : 11,955 + 5,37 = 17,325 Số lớn : 17,325 : 11 x 10 = 15,75 Số bé : 15,75 - 5,37 = 10, 38 Đáp số : SL : 15,75 ; SB : 10, 38 Bài : Cô giáo cho học sinh làm phép trừ số có chữ số với số có chữ số, học sinh đãng trí viết số trừ cột hàng trăm số bị trừ nên tìm hiệu 486 Tìm hai số đó, biết hiệu 783 Giải : Khi đặt tức bạn học sinh tăng số trừ lên 10 lần Do hiệu giảm lần số trừ Số trừ : (783 - 486) : = 33 Số bị trừ : 783 + 33 = 816 Đáp số : Số trừ : 33 Số bị trừ : 816 Bài : Hiệu số tự nhiên 134 Viết thêm chữ số vào bên phải số bị trừ giữ nguyên số trừ, ta có hiệu 2297 Tìm số cho Giải : Số bị trừ tăng lên 10 lần cộng thêm chữ số viết thêm a, hiệu so với hiệu cũ tăng thêm lần cộng với số a lần số bị trừ + a = 2297 - 134 = 2163 (đơn vị) Suy (2163 - a) chia hết cho 2163 chia cho 24 dư nên a = (0 ≤ a ≤ 9) Vậy chữ số viết thêm Số bị trừ : Trường tiểu học Việt Thuật (2163 - 3) : = 240 Số trừ : 240 - 134 = 106 Thử lại : 2403 - 106 = 2297 Đáp số : SBT : 240; ST : 106 Bài : Tổng số tự nhiên số thập phân 62,42 Khi cộng hai số bạn quên dấu phẩy số thập phân đặt tính cộng số tự nhiên nên kết sai 3569 Tìm số thập phân số tự nhiên cho Giải : Số thập phân có chữ số phần thập phân nên quên dấu phẩy tức tăng số lên 100 lần Như tổng tăng 99 lần số Suy số thập phân : (3569 – 62,42) : 99 = 35,42 Số tự nhiên : 62,42 - 35,42 = 27 Đáp số : Số thập phân :35,42 ; Số tự nhiên : 27 Bài 10 : Khi nhân 254 với số có chữ số giống nhau, bạn Hoa đặt tích riêng thẳng cột phép cộng nên tìm kết so với tích giảm 16002 đơn vị Hãy tìm số có hai chữ số Giải : Gọi thừa số thứ hai aa Khi nhân ta có 254 x aa hay 254 x a x 11 Khi đặt sai tích riêng tức lấy 254 x a + 254 x a = 254 x a x Vậy tích giảm 254 x a x Suy : 254 x x a = 16002 a = 16002 : (254 x 9) = Vậy thừa số thứ hai 77 Bài 11 : Khi nhân số với 235 học sinh sơ ý đặt tích riêng thứ thẳng cột với nên tìm kết 10285 Hãy tìm tích Giải : Khi nhân số A với 235, học sinh đặt tích riêng cuối thẳng cột phép cộng, tức em nhân A với 5, với 30, với 20 cộng ba kết lại Vậy : A x x A x 30 x A x 20 = 10 285 Trường tiểu học Việt Thuật A x 55 = 10 285 A = 10 285 : 55 = 187 Vậy tích là: 187 x 235 = 43 945 Bài 12: Tìm ba số biết hiệu số lớn số bé 1,875 nhân số với 8, 10,14 ba tích Giải: Vì tích số lớn với tích số bé với 14 nên ta có sơ đồ Số lớn : | | | | | | | | | Số bé : | | | | | | | | | | | | | | | Số lớn : 1,875 : ( 14 - ) x 14 = 4,375 Số bé : 4,375 - 1,875 = 2,5 Số : 2,5 ì 14 : 10 = 3,5 Đáp số : 2,5 ; 3,5 ; 4,375 *Bài tập nhà: Bài : Khi cộng số tự nhiên với 107, học sinh chép nhầm số hạng thứ thành 1007 nên kết 1996 Tìm tổng số Bài : Khi nhân số tự nhiên với 423, học sinh đặt tích riêng thẳng cột với phép cộng nên kết 27 944 Tìm tích phép nhân Bài : Khi chia số tự nhiên cho 101, học sinh đổi chỗ chữ số hàng trăm hàng đơn vị số bị chia, nên nhận thương 65 dư 100 Tìm thương số dư phép chia Bài : Cho số, lấy số lớn chia cho số nhỏ thương số dư lớn có 48 Tìm số Bài : Hai số thập phân có tổng 15,88 Nếu dời dấu phẩy số bé sang phải hàng, trừ số lớn 0,12 Tìm số Bài : Một phép chia có thương số dư Tổng số bị chia, số chia số dư 195 Tìm số bị chia số chia Trường tiểu học Việt Thuật Đáp số: 30 cm2 Bài 7: Tìm diện tích hình thangbiết kéo dài đáy bé 2m phía ta hình vuông có chu vi 24m Giải: Theo hình thang vuông Đáy A B 2m M lớn cạnh hình vuông AMCD chiều cao hình thang cạnh hình vuông Cạnh hình vuông AMCD là: 24 : =6 (m) Đáy bé hình thang ABCDlà: – = 4(m) Diện tích hình thang ABCD là: D C ( + 4) x = 30 (m2) Đáp số :30m2 Bài : Cho hình thang ABCD có đáy bé AB 18 cm, đáy lớn CD 3/2 đáy bé AB Trên AB lấy điểm M cho AM = 12 cm Nối M với C Tìm diện tích hình thang AMCD, biết diện tích hình thang ABCD diện tích hình thang AMCD 42 cm2 Giải : Đáy lớn hình thang ABCD : 18 x = 27 (cm) A M B Độ dài đoạn MB : 18 – 12 = (cm) MB đáy ∆ MBC, chiều cao ∆ MBC ( chiều cao hình thang AMCD) 42x = 14 (cm) D Diện tích hình thang AMCD : (12 + 27) x14 = 273 (cm2) Đáp số 273 cm2 4.Bài tập nhà Trường tiểu học Việt Thuật C Bài : Một ruộng hình thang có trung bình cộng đáy 32 m Nếu đáy lớn tăng 16 m, đáy nhỏ tăng 10 m diện tích ruộng tăng thêm 130 m Tính diện tích ruộng Bài : Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB Hai đường chéo AC, BD cắt Tính diện tích hình thang biết diẹn tích hình tam giácAOB 15 cm 2, diện tích tam giác BOC 30 cm2 Bài : Một miếng đất hình thang có diện tích 705,5 m 2, đáy lớn đáy bé m, đáy lớn tăng thêm m miếng đất có diện tích 756,5 m Tính độ dài đáy hình thang Bài : Trung bình cộng hai đáy ruộng hình thang 34 m Nếu tăng đáy bé thêm 12 m diện tích ruộng tăng thêm 114 m2 Hãy tìm diện tích ruộng Bài : Cho hình thang ABCD đáy AB = 30 cm CD = 45 cm AC BD cắt O Cho biết diện tích tam giác OAB 180 cm2 Hãy tính diện tích hình thang Bài : Cho hình thang ABCD, hai đáy AB CD Các cạnh bên AD BC kéo dài cắt K Cho biết diện tích tam giác KCD gấp 1,5 lần diện tích tam giác KAC Tính cạnh đáy hình thang biết diện tích hình thang 375 cm chiều cao 10 cm III - CÁC BÀI TOÁN VỀ CẮT GHÉP HÌNH I MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm số tính chất hình thang - Giải toán diện tích hình thang - Rèn kỹ giải toán, quan sát, tính toán cho học sinh II CHUẨN BỊ - Câu hỏi tập thuộc dạng vừa học - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp 2/ Kiểm tra cũ Gọi học sinh làm tập nhà trước, GV sửa chữa 3/ Giảng 3.1 Lưu ý Các toán cắt ghép hình thường gặp hai dạng : Trường tiểu học Việt Thuật 1) Bằng số nét kẻ chia hình cho trước thành phần có diện tích tỉ lệ với số cho trước 2) Bằng số cắt chia hình cho trước thành hững mảnh nhỏ để ghép lại ta hình có hình dạng cho trước Phương pháp chung để giải toán này, ta minh hoạ ví dụ cụ thể 3.2 Bài tập vận dụng Bài : Hãy chia hình chữ nhật thành hình tam giác có diện tích ? Giải : Xuất phát từ nhận xét : - Hai tam giác có chiều cao số đo đáy - Hai tam giác có chung đáy số đo đường cao diện tích A B Ta giải toán Trước hết ta kẻ đường chéo AC để hình chữ nhật thành hai tam giác códiện tích C D Bây ta chia tam giác ABC ADC thành hai tam giác có diện tích Như ta lời giải toán Cách Chọn AC làm đáy chung tam giác chia Như để tam A B giác có đường cao hạ từ B (và từ D) xuống AC phải chia đáy AC thành phần O điểm O Nối BO DO ta tam giác ABO, BOC, COD DOA thoả C D mãn điều kiện đề Cách Chọn cạnh BC AD làm đáy tam giác chia Như tam giác chia từ tam giác ABC có chung đường cao Trường tiểu học Việt Thuật M B C AB ta phải chia đáy BC thành phần có số đo điểm M.Tương tự chia AD điểm N Nối AM, CN ta tam giác ABM, AMC, CAN CND thoả A N D mãn điều kiện đề Cách Chọn hai cạnh AB CD làm đáy tam B C P H A D giác chia Như tam giác chia từ tam giác ABC có chung đường cao CB thành phần có số đo điểm P Tương tự ta chia CD thành phần điểm H Nối CP AH ta tam giác ACP, CPB, ADH, AHC thoả mãn điều kiện đề Cách Phối hợp cách cách hình vẽ Ngoài chia theo cách khác Bài : Cho mảnh bìa hình tứ giác ABCD Bằng lần cắt (không nhấc kéo) chia mảnh bìa thành hai phần có diện tích Giải : Kẻ đường chéo BD Bằng lập luận ví dụ 8, chọn điểm O BD C B Nối AO, CO Ta cắt mảnh bìa theo nét vẽ chiều mũi tên mảnh bìa ABCO ADCO thoả mãn điều kiện đề O A Bài tập nhà Trường tiểu học Việt Thuật D Bài : Cho mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài cm chiều rộng cm nhát cắt (không nhấc kéo) chia mảnh bìa thành mảnh để ghép lại hình vuông có diện tích Bài : Hãy cắt mảnh bìa hình chữ nhật thành hai mảnh để ghép lại ta hình thang có : a) đáy lớn gấp lần đáy nhỏ ; b) Đáy lớn gấp lần đáy nhỏ Bài : Hãy cắt mảnh bìa hình thang thành mảnh nhỏ để ghép lại ta : a) Một tam giác b) Một hình thang c) Một hình chữ nhật Bài : Cho hai mảnh bìa hình vuông Hãy cắt hai mảnh bìa thành mảnh nhỏ để ghép lại ta hình vuông Bài : Cho miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng cắt miếng tôn để ghép lại miếng tôn hình vuông IV - HÌNH TRÒN I MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm cách tính diện tích hình tròn yếu tố có liên quan - Giải toán hình tròn - Rèn kỹ giải toán, quan sát, tính toán cho học sinh II CHUẨN BỊ - Câu hỏi tập thuộc dạng vừa học - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp 2/ Kiểm tra cũ Gọi học sinh làm tập nhà trước, GV sửa chữa 3/ Giảng 3.1 Kiến thức cần nhớ : - Các công thức : C = d x 3,14 C = r x x 3,14 Trường tiểu học Việt Thuật S = r x r x 3,14 r = C : 3,14 : - Hai hình tròn có bán kính (hoặc đường kính) gấp lần chu vi chúng gấp lần - Hai hình tròn có tỉ số chu vi k tỉ số bán kính (hoặc đường kính) k tỉ số diện tích chúng k x k 3.2 Bài tập vận dụng Bài : Tìm diện tích hình vuông biết diện tích hình tròn 50,24 cm2 Gọi r bán kính hình tròn Diện tích hình tròn : A B r x r x 3,14 Theo ta có : r x r x 3,14 = 50,24 r x r = 16 rxr=4x4 ⇒r=4 D C Số đo đoạn thẳng BD : x = (cm) Diện tích tam giác ABD : 8x = 16 (cm2) Diện tích hình vuông ABCD : 16 x = 32 (cm2) Bài : Một miếng bìa hình tròn có chu vi 37,68 cm tính diện tích miếng bìa : Giải : Bán kính miếng bìa : 37,68 : 3,14 : = (cm) Diện tích miếng bìa : x x 3,14 = 113,04 (cm2) Đáp số 113,04 cm2 Bài : Hình tròn A có chu vi 219,8 cm, hình tròn B có diện tích 113,04 cm Hình tròn có bán kính lớn hơn? Giải : Bán kính hình tròn A : Trường tiểu học Việt Thuật 219,8 : 3,14 : = 35 (cm) = 3,5 dm Gọi r bán kính hình tròn B ta có : r x r = 113,04 : 3,14 = 36 (dm) ⇒ r = dm Vì > 3,5 nên bán kính hình tròn B lớn bán kính hình tròn A Bài : Biết tỉ số bán kính hình tròn 3/4.Hãy tính tỉ số chu vi, diện tích hình tròn Giải : Gọi r1 bán kính hình tròn thứ nhất, r2 bán kính hình tròn thứ hai Gọi C1 S1 chu vi diện tích hình tròn thứ Gọi C2 S2 chu vi diện tích hình tròn thứ hai : 3,14 xr1x C1 r1 = = = 3,14 x xr xr C2 r2 Tỉ số chu vi hai đường tròn 3/4 3,14 xr1xr S1 r1 r1 3 = 3,14 xr xr = x = x = S2 r2 r2 4 16 Bài tập nhà Bài : Cho hai hình tròn đồng tâm, hình tròn thứ cóp chu vi 18,84 cm ; Hình tròn thứ hai có chu vi 31,2 cm Hãy tính diện tích hình vành khuyên hai hình tròn tạo thành Bài : Diện tích hình tròn thay đổi ta tăng bán kính lên lần Bài : Hai hình tròn có hiệu hai chu vi 6,908 dm Tìm hiệu bán kính hai hình tròn V -DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN, THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT, HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH TRỤ I MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần thể tích hình : hình hộp chữ nhật, lập phương, hình trụ - Vận dụng làm tập - Rèn kỹ giải toán, quan sát, tính toán cho học sinh II CHUẨN BỊ - Câu hỏi tập thuộc dạng vừa học Trường tiểu học Việt Thuật - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp 2/ Kiểm tra cũ Gọi học sinh làm tập nhà trước, GV sửa chữa 3/ Giảng 3.1 Kiến thức cần nhớ : A – Hình hộp chữ nhật : Hình hộp chữ nhật có mặt hình chữ nhật, có kích thước chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c Sxq = Pmđ x h = (a + b) x x c STP = Sxq + S2đ = Sxq + a + b x V=axbxc B – Hình lập phương Hình lập phương có mặt hình vuông Tất cạnh hình lập phương Sxq = a x a x STP = a x a x V=axaxa C – Hình trụ hình trụ có hai đáy hai hình tròn Sxq = r x x 3,14 x h STP = Sxq + r x r x 3,14 x V = r x r x 3,14 x h 3.2 Bài tập vận dụng Bài : Có hình lập phương, hình có cạnh cm Xếp hình thành hình lập phương lớn Tìm diện tích xung quanh, dioện tích toàn phần thể tích hình lập phương lớn Giải : hình lập phương ta xếp thành hình lập phương lớn bao gồm có tầng tầng có hình lập phương nhỏ Cạnh hình lập phương nhỏ nên cạnh hình lập phương lớn : Trường tiểu học Việt Thuật x = (cm) Diện tích xung quanh : x x = 64 (cm2) Diện tích toàn phần : x x = 96 (cm2) Thể tích : x x = 64 (cm2) Bài : Có 27 hình lập phương, hình tích cm Xếp 27 hình thành hình lập phương lớn hỏi hình lập phương lớn có cạnh bao nhiêu? Giải : Ta có : 8=2x2x2 Vậy hình lập phương nhỏ có đáy cm Xếp 27 hình lập phương nhỏ thành hình lập phương lớn có tầng tầng có hàng, hàng có hình lập phương nhỏ Nên cạnh hình lập phương lớn : x = (cm) Đáp số cm Bài : Một hình lập phương có diện tích xung quanh 64 cm Tính thể tích hình lập phương Giải : Diện tích mặt hình lập phương : 64 : = 16 (cm2) Ta thấy 16 = x ⇒ cạnh hình lập phương Thể tích hình lập phương : x x = 64 (cm3) Đáp số 64 cm3 Bài : Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật, đo lòng bể thấy chiều dài 2,5 m ; chiều rộng 1,4 m ; chiều cao gấp 1,5 lần chiều rộng Hỏi bể chứa đầy nước lít Giải : Chiều cao bể nước : Trường tiểu học Việt Thuật 1,4 x 1,5 = 2,1 (m) Thể tích bể nước : 2,5 x 1,4 x 2,1 = 7,35 (m3) ta có : 7,35 m3 = 7350 dm3 = 7350 lít Đáp số 7350 lít Bài : Một thùng hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông có chu vi 20 dm Người ta đổ vào thùng 150 lít dầu Hỏi chiều cao dầu thùng bao nhiêu? Giải : Cạnh đáy thùng : 20 : = (dm) Diện tích đáy thùng : x = 25 (dm2) Ta có : 150 lít = 150 dm3 Chiều cao dầu thùng : 150 : 25 = (dm) Đáp số dm Bài : Một phiến đá hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 60 dm, chiều dài 3/2 chiều rộng chiều cao 1/2 chiều dài Phiến đá cân nặng4471,2 kg Hỏi dm đá nặng ki lô gam? Giải : Nửa chu vi phiến đá : 60 : = 30 (dm) Chiều dài phiến đá : 30 : (3 + 2) x = 18 (dm) Chiều rộng phiến đá : 30 – 18 = 12 (dm) Chiều cao phiến đá : 18 : = (dm) Thể tích phiến đá : 18 x 12 x = 1944 (dm3) dm3 đá nặng : 4471,2 : 1944 = 2,3 (kg) Trường tiểu học Việt Thuật đáp số 2,3 kg Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều cao dm Nếu tăng chiều cao thêm dm thể tích hộp tăng thêm 96 dm3 Tính thể tích hộp Giải : Diện tích đáy hộp chữ nhật : 96 : = 48 (dm2) Thể tích hộp chữ nhật : 48 x = 228 (dm3) Cách dm so với dm gấp : : = (lần) Phần tăng thêm hình hộp chữ nhật có chung diện tích đáy chiều cao hình hộp chữ nhật gấp làan phần tăng thêm nên thể tích hình hộp chữ nhật phải gấp lần thể tích tăng thêm thể tích hình hộp chữ nhật : 96 x = 288 (dm3) Đáp số : 288 dm3 Bài : Một phòng dài m, rộng m cao m Người ta muốn quét vôi trần nhà mặt tường phòng Trên mựt tường có cửa vào cửa rộng 1,6 m cao 2,2 m cửa sổ, cửa sổ rộng 1,2 m cao 1,5 m Tiền thuê quét vôi mét vuồng hết 1500 đồng Hỏi tiền công quét vôi phòng hết ? Giải : Diện tích mặt tường phòng : (9 + 6) x x = 150 (m2) Diện tích trần nhà : x 6m = 54 (m2) Diện tích cửa sổ : 1,2 x 1,5 x = 7,2 (m2) Diện tích cửa vào : 2,2 x 1,6 x = 7,04 (m2) Diện tích cần quét vôi : (150 + 54) – (7,2 + 7,04) = 189,76 (m2) Trường tiểu học Việt Thuật Tiền công mướn quét vôi : 1500 x 189,76 = 284640 (đồng) Đáp số 284640 đồng Bài : Một phòng họp dài m, rộng m, cao m Hỏi phải mở rộng chiều dài thêm để phgòng họp chứa 60 người người có đủ 4,5 m không khí để đảm bảo sức khoẻ ? Giải : Thể tích hội trường sau mở rộng : 4,5 x 60 = 270 (m3) Diện tích mặt bên hội trường : x = 20 (m2) Chiều dài hội trường sau mở rộng : 270 : 20 = 13,5 (m) Chiều dài phải mở rộng thêm : 13,5 – = 5,5(m) Đáp số 5,5 m Bài 10 : Cái bể chứa nước nhà em có hình chữ nhật, đo lòng bể chiều dài 1,5 m, chiều rộng 1,2 m chiều cao 0,9 m Bể hết nước, chị em vừa đổ vào bể 30 gánh nước gánh 45 lít Hỏi mặt nước cách miệng bể cần đổ thêm gánh nước để đầy bể ? Giải : Số lít nước đổ vào bể : 45 x 30 = 1350 (lít) = 1350 dm3 = m1,35 m3 Diện tích đáy bể : 1,5 x 1,2 = 1,8 (m2) Mặt nước cách đáy bể : 1,35 : 1,8 = 0,75 (m) Mặt nước bể cách miệng bể : 0,9 – 0,75 = 0,15 (m) Thể tích bể : 1,8 x 0,9 = 1,62 (m3) = 1620 lít Trường tiểu học Việt Thuật Số gánh nước cần đổ đầy bể : 1620 : 45 = 36 (gánh) Để đầy bể cần đổ thêm : 36 – 30 = (gánh) Đáp số 0,15 m gánh Bài 11 : Xếp hình lập phương nhỏ có cạnh cm thành hình lập phương lớn sơn tất cạnh hình lập phương lớn Hỏi hình lập phương nhỏ có mặt sơn diện tích sơn HLP nhỏ bao nhiêu? Giải : Xếp HLP nhỏ thành HLP lớn gồm tầng, tầng gồm hình lập phương nhỏ, HLP nhỏ có mặt ghép với hình lập phương khác Các mặt ghép không sơn Vì HLP có mặt nên số mặt sơn : – = (mặt) Diện tích mặt HLP nhỏ : x = 16 (cm2) Diện tích HLP nhỏ sơn : 16 x = 48 (cm2) Đáp số 48 cm2 Bài 12 : Người ta xẻ khúc gỗ hình trụ dài m có đường kính đáy 0,6 m thành khối hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông đường chéo đáy đường kính khúc gỗ Tính thể tích bìa gỗ xẻ ra? Giải : Ta chia đáy khúc gỗ HHCN thành tam giác có diện tích Mỗi tam giác có cạnh đáy đường kính khúc gỗ chiều cao tam giác ứng với cạnh đáy 0,6 : = o,3 (m) Diện tích tam giác : 0,6 x0,3 = 0,09 (m2) Diện tích khúc gỗ HHCN : 0,09 x = 0,18 (m2) Thể tích khối gỗ HHCN : Trường tiểu học Việt Thuật 0,18 x = 0,9 (m3) Thể tích khúc gỗ hình trụ : 0,3 x 0,3 x 3,14 x = 1,413 (m3) Thể tích xẻ : 1,413 – 0,9 = 0,513 (m3) Đáp số 0,513 m3 Bài 13 : Diện tích toàn phần hộp nắp hình lập phương 500 cm Tính cạnh hộp Nếu tăng cạnh hộp lên lần diện tích toàn phần tăng lên lần ? Diện tích mặt : 500 : = 100 (cm2) Giải : Vì 100 = 10 x 10 nên cạnh HLP 10 cm : Cạnh hộp tăng lên lần : 10 x = 20 (cm) Diện tích toàn phần hộp : (20 x 20) x = 2000 (cm2) So với trước diện tích toàn phần tăng số lần : 2000 : 500 = (lần) Đáp số lần Bài 14 : Tính thể tích hình lập phương biết diện tích toàn phần diện tích xung quanh hình 128 cm2 Giải : Hiệu diện tích toàn phần diện túch xung quanh lần diện tích đáy Vậy diện tích đáy là: 128 : = 64 (cm2) Vì 64 = x ⇒ cạnh HLP cm : Thể tích hình lập phương : x x = 512 (cm3) Đáp số 512 cm3 4/ Bài tập nhà : Bài : Một HLP có diện tích toàn phần 384 cm Tính diện tích xung quanh thể tích hình lập phương Bài : Một bể HHCN chứa 1500 lít nước đầy bể, biết đáy bể có chu vi m, chiều dài 5/3 chiều rộng Tính chiều cao bể? Trường tiểu học Việt Thuật Bài : Người ta đào giếng hình trụ sâu m có chu vi đáy 6,28 m, phần đất lấy lên từ giếng người ta đem đắp vào sân hình chữ nhật có chiều dài m, rộng m Hỏi sân đắp thêm lớp đất dày bao nhiêu? Bài : Phải xếp hình lập phương cạnh cm để hình lập phương có diện tích toàn phần 150 m2 Bài : Một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước : dài dm, rộng 2,5 dm, cao dm sơn mặt đem cắt thành khối hộp nhỏ có kích thước dài cm, rộng 2,5 cm, cao cm làm đồ chơi cho trẻ em Hỏi : Cắt khối hộp nhỏ (mạch cắt không đáng kể) Bài : Hai vật thể có hình lập phương chất liệu kích thước gấp lần Tổng khối lượng vật thể 21 kg Tính khối lượng vật thể Trường tiểu học Việt Thuật [...]... phần sai nên có các trường hợp : - Nếu Anh ở Bắc Ninh là đúng ⇒ Doan không ở Nghệ An ⇒ Bình và Cúc ở Bắc Ninh là sai ⇒ Cúc ở Tiền Giang và Doan ở Hà Tây Doan ở Nghệ An là sai ⇒ An ở Cần Thơ và Anh ở Hà Tây là sai Còn bạn Bình ở Nghệ An (Vì 4 bạn quê ở 4 tỉnh rồi) - Nếu Anh ở Bắc Ninh là sai ⇒ Doan ở Nghệ An Doan ở Hà Tây là sai ⇒ Cúc ở Bắc Ninh Từ đó Bình ở Bắc Ninh phải sai ⇒ Cúc ở Tiền Giang Điều... Giang Khi được hỏi quê ở tỉnh nào, các bạn trả lời như sau : Trường tiểu học Việt Thuật Anh : Tôi quê ở Bắc Ninh còn Doan ở Nghệ An Bình : Tôi cũng quê ở Bắc Ninh còn Cúc ở Tiền Giang Cúc : Tôi cũng quê ở Bắc Ninh còn Doan ở Hà Tây Doan : Tôi quê ở Nghệ An còn An ở Cần Thơ An : Tôi quê ở Cần Thơ còn Anh ở Hà Tây Nếu mỗi câu trả lời đều có 1 phần đúng và 1 phhàn sai thì quê mỗi bạn ở đâu? Giải : Vì mỗi... Biết cách suy luận để tìm lời giải cho bài toán - Làm được một số bài tập nâng cao - Rèn kỹ năng tính toán cho học sinh II CHUẨN BỊ - Câu hỏi và bài tập thuộc dạng vừa học Trường tiểu học Việt Thuật - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức lớp 2/ Kiểm tra bài cũ Gọi học sinh làm bài tập về nhà giờ trước, GV sửa chữa 3/ Giảng bài mới I/ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG : Các bài toán. .. Tổng kết năm học 2001- 2002 một trường tiểu học có 462 học sinh tiên tiến và 195 học sinh xuất sắc Nhà trường dự định thưởng cho học sinh xuất sắc nhiều hơn học sinh tiên tiến 2 quyển vở 1 em Cô văn thư tính phải mua 1996 quyển thì vừa đủ phát thưởng Hỏi cô văn thư tính đúng hay sai ? vì sao? Giải : Ta thấy số HS tiên tiến và số HS xuất sắc đều là những số chia hết cho 3 vì vậy số vở thưởng cho mỗi... người ở đâu ta nhận được các câu trả lời sau : Phương : Dương ở Thăng Long còn tôi ở Quang Trung Dương : Tôi cũng ở Quang Trung còn Hiếu ở Thăng Long Hiếu : Không, tôi ở Phúc Thành còn Hằng ở Hiệp Hoà Hằng : Trong các câu trả lời trên đều có 1 phần đúng 1 phần sai Em hãy xác định quê của mỗi bạn Giải : Vì trong mỗi câu trả lời đều có 1 phần đúng và 1 phần sai nên có các trường hợp : - Giả sử Dương ở Thăng... Dương ở Thăng Long là đúng ⇒ Phương ở Quang Trung là sai ⇒ Hiếu ở Thăng Long là đúng Điều này vô lí vì Dương và Hiếu cùng ở Thăng Long - Giả sử Dương ở Thăng Long là sai ⇒ Phương ở Quang Trung và do đó Dương ở Quang Trung là sai ⇒ Hiếu ở Thăng Long Hiếu ở Phúc Thành là sai ⇒ Hằng ở Hiệp Hoà Còn lại ⇒ Dương ở Phúc Thành Bài 2 : Năm bạn Anh, Bình, Cúc, Doan, An quê ở 5 tỉnh : Bắc Ninh, Hà Tây, Cần Thơ,... biểu) Đáp số : 18 đại biểu *Bài tập về nhà : Bài 1 : Lớp 5A có 15 ban đăng kí học ngoại khoá môn Văn, 12 bạn đăng kí học ngoại khoá môn Toán, trong đó có 7 bạn đăng kí học cả Văn và Toán Hỏi a, Có bao nhiêu bạn đăng kí học Văn hoặc Toán? b, Có bao nhiêu bạn chỉ đăng kí học Văn? chỉ đăng kí học Toán? Bài 2 : Trên 1 hội nghị các đại biểu sử dụng một hoặc hai trong 3 thứ tiếng : Nga, Anh hoặc Pháp Có 30... bằng phương pháp lập bảng thường xuất hiện hai nhóm đối tượng (chẳng hạn tên người và nghề nghiệp, hoặc vận động viên và giải thưởng, hoặc tên sách và màu bìa, ) Khi giải ta thiết lập 1 bảng gồm các hàng và các cột Các cột ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ nhất, còn các hàng ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ hai Dựa vào điều kiện trong đề bài ta loại bỏ đần (Ghi số 0) các ô (là giao của... (luôn nói dối) ; Thần khôn ngoan (lúc nói thật, lúc nói dối) Một nhà toán học hỏi 1 vị thần bên trái : Ai ngồi cạnh ngài? - Thần thật thà Nhà toán học hỏi người ở giữa : - Ngài là ai? - Là thần khôn ngoan Nhà toán học hỏi người bên phải - Ai ngồi cạnh ngài? - Thần dối trá Hãy xác định tên của các vị thần Giải : Cả 3 câu hỏi của nhà toán học đều nhằm xác định 1 thông tin : Thần ngồi giữa là thần gì? Kết... c, d : ab x cd = bbb Bài 2 : Tìm các chữ số a, b, c : abc – cb = ac Bài 3 : Điền chữ số vào các chữ và dấu hỏi : abcd x dcba = ?????000 Bài 4 : Tìm các chữ số a, b, c, d, y để : a,b x c,d = y,yy Dạng 6 : Các bài toán về điền dấu phép tính *Trongdạng toán này người ta thường cho một dãy chữ số, ta phải điền dấu của 4 phép tính ( +,- ,x hoặc : )và dấu ngoặc xen giữa các chữ số để được phép tính có kết
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN Ở TIỂU HỌC, CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN Ở TIỂU HỌC, CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN Ở TIỂU HỌC, I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay