kiểm tra 1 tiết vật lí 10 chương 2

3 191 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 07:35

TR THPT PHAN CHU TRINH BỘ MÔN VẬT - KTCN ĐỀ THI KIỂM TRA TIẾT LẦN Môn: Vật Thời gian làm bài: 45phút; (25 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Lớp: Mã đề thi 222 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Câu 1: Nếu một vật chuyển động mà các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thi A Vật lập tức dừng lại B Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại C Vật chuyển động chậm dần một thời gian, rồi sau đó chuyển động thẳng đều D Vật chuyển động sang trạng thái chuyển động thẳng đều Câu 2: Một vật có khối lượng m = 2( kg) được truyền một lực F không đổi thi sau giây vật này tăng vận tốc từ 2,5( m/s) đến 7,5( m/s) Độ lớn của lực F bằng A 5( N) B 10( N) C 15( N) D Một giá trị khác Câu 3: Một trái bóng bàn bay từ xa đến đập vào tường và bật ngược trở lại A Lực của trái bóng tác dụng vào tường nhỏ lực của tường tác dụng vào trái bóng B Lực của trái bóng tác dụng vào tường bằng lực của tường tác dụng vào trái bóng C Lực của trái bóng tác dụng vào tường lớn lực của tường tác dụng vào trái bóng D Không có đủ sở để kết luận Câu 4: Câu nào sau là không đúng nói về lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ? A Hai lực này cùng phương cùng chiều B Hai lực này cùng phương, ngược chiều C Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn D Tất cả đều sai Câu 5: Với go là gia tốc rơi tự ở mặt đất, R và M lần lượt là bán kính và khối lượng Trái Đất Ở độ cao h so với mặt đất, gia tốc rơi tự của một vật là M GM R- d A gh = B gh = G C gh = go D Tất cả đều sai ( R + h) R R Câu 6: Câu nào sau là không đúng ? A Lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo B Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm tỉ lệ nghịch với binh phương khoảng cách giữa chúng C Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm tỉ lệ với tích khối lượng của hai vật D Lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ với binh phương độ biến dạng của lò xo Câu 7: Phải treo một vật có khối lượng bằng vào lò xo có độ cứng k = 50( N /m) để lò xo dãn ( ) 10( cm) ? Lấy g = 10 m/s A m = 0,5( kg) B m = 1,5( kg) C m = 2,5( kg) D m = 3,5( kg) Câu 8: Đặc điểm nào sau phù hợp với lực ma sát trượt ? A Lực xuất hiện ở mặt tiếp xúc và có hướng ngược với hướng chuyển động của vật B Lực xuất hiện có sự biến dạng của vật C Lực xuất hiện có ngoại lực tác dụng vào vật vẫn đứng yên D Lực xuất hiện vật đặt gần bề mặt Trái Đất Câu 9: Một máy bay ngang với tốc độ 150 m/s, ở độ cao 490m thi thả một gói hàng xuống đất Lấy g = 9,8m/s2 Tấm bay xa của gói hàng là : A 1000m B 1500m C 15000m D 7500m Câu 10: Một cái thùng có khối lượng 50 kg chuyển động theo phương ngang tác dụng của một lực 150 N Gia tốc của thùng là bao nhiêu? Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt sàn là 0,2 Lấy g = 10 m/s2 Trang 1/3 - Mã đề thi 222 A m/s2 B 1,01 m/s2 C 1,02m/s2 D 1,04 m/s2 Câu 11: Phải treo một vật có trọng lượng bằng vào lò xo có độ cứng k =100N/m để nó dãn được 10 cm? A 1000N B 100N C 10N D 1N Câu 12: Ở mặt đất một vật có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R ( R là bán kính Trái Đất ) thi nó có trọng lượng bằng bao nhiêu? A 1N B 2,5N C 5N D 10N Câu 13: Trong chuyển động ném ngang, chuyển động của chất điểm là : A Chuyển động thẳng đều B Chuyển động thẳng biến đổi đều C Chuyển động rơi tự D Chuyển động thẳng đều theo chiều ngang, rơi tự theo phương thẳng đứng Câu 14: Các vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất vi : A Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm B Lực đàn hồi đóng vai trò là lực hướng tâm C Lực ma sát đóng vai trò là lực hướng tâm D Lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm Câu 15: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9N và 12N Biết góc của hai lực là 90 Hợp lực có độ lớn là A 1N B 2N C 15 N D 25N Câu 16: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên Việc làm này nhằm mục đích: A tăng lực ma sát B giới hạn vận tốc của xe C tạo lực hướng tâm nhờ phản lực của đường D giảm lực ma sát Câu 17: Công thức tính thời gian chuyển động của vật ném ngang là: 2h h A t = B t = C t = 2h D t = g g g Câu 18: Hành khách ngồi xe ô tô chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải Theo quán tính, hành khách : A nghiêng sang phải B nghiêng sang trái C ngả người về phía sau D chúi người về phía trước Câu 19: Giới hạn đàn hồi của vật là giới hạn đó vật A còn giữ được tính đàn hồi B không còn giữ được tính đàn hồi C bị mất tính đàn hồi D bị biến dạng dẻo Câu 20: Biểu thức tính độ lớn của lực hướng tâm là: A Fht = k ∆l B Fht = mg C Fht = mϖ r D Fht = µmg Câu 21: Kết luận nào sau không đối với lực đàn hồi A Xuất hiện vật bị biến dạng B Luôn là lực kéo C Tỉ lệ với độ biến dạng D Luôn ngược hướng với lực làm nó bị biến dạng Câu 22: Một vật lúc đầu nằm một mặt phẳng nhám nằm ngang Sau được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vi có: A Lực tác dụng ban đầu B Phản lực C Lực ma sát D Quán tính Câu 23: Công thức của định luật Húc là: mm A F = ma B F = G 2 C F = k ∆l D F = µN r Câu 24: Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên Hỏi sàn nhà đẩy người đó thế nào? A Không đẩy gi cả B Đẩy xuống C Đẩy lên D Đẩy sang bên Câu 25: Lực là một đại lượng đặc trưng cho cho tác dụng của vật này lên vật khác Dưới tác dụng của lực thi A Vật thực hiện chuyển động thẳng đều hoặc quay tròn Trang 2/3 - Mã đề thi 222 B Vật được truyền gia tốc làm cho chuyển động của vật trở thành biến đổi C Vật bị biến dạng D Vật được truyền gia tốc làm thay đổi chuyển động hoặc biến dạng - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 222
- Xem thêm -

Xem thêm: kiểm tra 1 tiết vật lí 10 chương 2, kiểm tra 1 tiết vật lí 10 chương 2, kiểm tra 1 tiết vật lí 10 chương 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay