phép cộng trong phạm vi 8

22 157 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 07:23

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HƯNG GV: NGUYỄN THỊ THANH HỒN Mơn: Tốn Bài: Phép cộng phạm vi Viết số: =1 -… … +3 = = +… Tốn Bài: Phép cộng phạm vi I/ Thành lập bảng phép cộng phạm vi 8g cộng phạm vi lập bảng phép 7+1=8 =88 1+7= 6+2= + =8 5+3= 3+5= + 4= 4+4=8 Tốn Bài: Phép cộng trongphạm phạm vi vi 8 Thàng lập bảng phép cộng 7+1=8 1+7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 Tốn Bài: cộng Phép cộng phạm vi vi Thàng lập bảng phép phạm 7+1=8 1+7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 Tốn Bài: cộng Phép cộng phạm vi vi Thàng lập bảng phép phạm 7+1=8 1+7=8 6+2=8 2+6=8 5+3=8 3+5=8 4+4=8 Tốn Bài: cộng Phép cộng phạm vi vi Thàng lập bảng phép phạm 7+1 =8 1+7 =8 6+2 =8 2+6 5+3 =8 3+5 =8 4+4 =8 =8 Tốn Bài: Phép cộng phạm vi Thàng lập bảng phép cộng phạm vi 7+1 =8 1+7 =8 6+2 =8 2+6 5+3 =8 3+5 =8 4+4 =8 =8 bThành lập bảng cộng phạm vi A Tốn Bài: Phép cộng phạm vi B Thự hành tập: II/ cLuyện + Tính: + + + 4 + + vN Tốn A 2Thành lập bảnBài: g Phép cộncộng g phạ phạm vi m vi B Thự c hà nh tập: II/ Luyện Tính: 1+7= 3+5= 4+4= 7+1= 5+3= 8+0= 7-3= 6-3= 0+2= 01 03 08 02 09 05 04 10 07 06 HẾT GIỜ bThành lập bảng cộng phạm vi A Tốn Bài: Phép cộng phạm vi B Thự hành tập: II/c Luyện Tính: 1+2+5= 3+2+2=7 Tốn Bài: Phép cộng phạm vi A Thành lập bảng cộng phạm vi B Thự c Luyện hành tập: II/ Kết Viết phép tính thích hợp + = Tốn Bài: Phép cộng phạm vi Tốn Bài: Phép cộng phạm vi * Hãy chọn vật mà em u thích?
- Xem thêm -

Xem thêm: phép cộng trong phạm vi 8 , phép cộng trong phạm vi 8 , phép cộng trong phạm vi 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay