present continuous

21 197 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:29

PRES ENT CONTINUOUS GAME GO PRES ENT CONTINUOUS GAME GO is looking looked looking The cat at the fish look is looking looked looking The cat at the fish look study studied studying Mary bugs is studying study studied studying Mary bugs is studying reads reading am reading I a bo o k read carries are carrying carrying Yo u s o me apple s carry are walking walking walk They to s c ho o l is walking are walking walking walk They to s c ho o l is walking playing is playing play He alo ne plays are having have having We a great time is having rains raining is raining It to day rain rains raining is raining It to day rain sells is selling selling S he s o me apple s sell are waving waving wave They g o o dbye is waving are waving waving wave They g o o dbye is waving doing am doing is doing I my homework does cooks are cooking is cooking cooking Yo u _ dinne r r cooks are cooking is cooking cooking Yo u _ dinne r r cooks are cooking is cooking cooking Yo u _ dinne r r
- Xem thêm -

Xem thêm: present continuous , present continuous , present continuous

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay