listen and guess

14 189 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:29

MEANS OF TRANSPORT PLAY OH YEAH! CLICK CLICKON ONTHE THESPEAKER SPEAKER AND ANDGUESS GUESS THE THEMEAN MEAN OF OF TRANSPORT TRANSPORT CORRESPONDING CORRESPONDINGTO TOTHE THESOUND SOUND aeroplane helicopter train OH YEAH! truck helicopter train OH YEAH! car truck scooter OH YEAH! train motorbike car OH YEAH! car motorbike scooter OH YEAH! bus motorbike train OH YEAH! bus van motorbike OH YEAH! ambulance van bus OH YEAH! rocket ship bus OH YEAH! underground boat rocket OH YEAH! train underground car OH YEAH! boat van wagon OH YEAH! boat bicycle motorbike EXIT
- Xem thêm -

Xem thêm: listen and guess , listen and guess , listen and guess

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay