household chores ppt

28 128 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:28

by HERBER Click on the picture 1/13 wash the dishes Click on the picture 2/13 sweep the floor Click on the picture 3/13 mop the floor Click on the picture 4/13 vacuum the carpet Click on the picture 5/13 wash the windows Click on the picture 6/13 dust the furniture Click on the picture 7/13 wash the clothes Click on the picture 8/13 iron the clothes Click on the picture 9/13 make the bed Click on the picture 13/13 water the plants CHORES CHORES FOR FOR TODAY TODAY cook the meals d wash the ishes furn du s t th e iture able set the t Click on the correct option CHORES CHORES FOR FOR TODAY TODAY h he tras t t u o e tak lothes c e h t n iro e f ur d u st th niture table set the Click on the correct option CHORES CHORES FOR FOR TODAY TODAY es iron the cloth ts water the plan iture dust the furn set the table Click on the correct option CHORES CHORES FOR FOR TODAY TODAY mop the floor iture dust the furn es iron the cloth e wash the cloth s Click on the correct option CHORES CHORES FOR FOR TODAY TODAY rpet vacuum the ca mop the floor iture dust the furn or sweep the flo Click on the correct option CHORES CHORES FOR FOR TODAY TODAY rpet vacuum the ca iture dust the forn or sweep the flo e wash the cloth s Click on the correct option Click on the correct picture vacuum vacuum the the carpet carpet wash wash the the windows windows wash wash the the clothes clothes cook cook the the meals meals wash wash the the dishes dishes sweep sweep the the floor floor make make the the bed bed Do you help at home?
- Xem thêm -

Xem thêm: household chores ppt , household chores ppt , household chores ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay