chores game ppt

15 150 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:27

BY HERBER What does he usually at home? A He washes the dishes B He irons the clothes C He vacuums the carpet D He mops the floor Click on the right option CHECK TIME’S UP What does he usually at home? A He washes the dishes B He cleans the windows C He irons the clothes D He mops the floor CHECK TIME’S UP What does he usually at home? A He washes the dishes B He mops the floor C He makes the bed D He irons the clothes CHECK TIME’S UP What does he usually at home? A He washes the dishes C He makes the bed B He mops the floor D He dusts the furniture CHECK TIME’S UP What they usually at home? A They sweep the floor B They mop the floor C They take out the trash D They dust the furniture CHECK TIME’S UP What does she usually at home? A She takes out the trash B She mops the floor B She vacumms the carpet D She sweeps the floor CHECK TIME’S UP What does she usually at home? A She washes the dishes B She cooks the meals C She washes the clothes D She dusts the furniture CHECK TIME’S UP What does he usually at home? A He washes the dishes B He washes the clothes C He irons the clothes D He takes out the trash CHECK TIME’S UP What does he usually at home? A He washes the dishes C He sets the table B He takes out the trash D He dusts the furniture CHECK TIME’S UP What does he usually at home? A He takes out the trash C He walks the dog B He tidies the room D He washes the dishes CHECK TIME’S UP What does she usually at home? A She washes the dishes B She cooks the meals C She makes the bed D She waters the plants CHECK TIME’S UP What does she usually at home? A She cooks the meals C She walks the dog B She tidies the room D She washes the dishes CHECK TIME’S UP GOODBYE!
- Xem thêm -

Xem thêm: chores game ppt , chores game ppt , chores game ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay