present simple 3rd person singular

14 194 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:18

She _ English teach teaches teachs He _ tennis plays play plaies He a plane flys fly flies It a dog am is are She _ an umbrella carrys carry carries He _ butterflies catch catches catchs He gardening likes like likies She _ Math studys study studies She _ a cup of tea have has haves She _ a lot thinks thinkes think She _ to school on foot gos go goes She _ the newspaper reades reads read He _ animals lovies love loves
- Xem thêm -

Xem thêm: present simple 3rd person singular , present simple 3rd person singular , present simple 3rd person singular

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay