welcome to london

78 215 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:17

WELCOME to London! What is it? Big Ben What is it? The Tower Bridge Do you know the song about the London Bridge? What is it? What is it? What you see in the picture? It’s lunch time Fish and Chips CHIPS CRISPS CHOCOLATE John Montagu, 4th Earl of Sandwich Tea Sandwiches Picnic Sandwiches Sausage Rolls What time is it? It’s tea time What time is it? It’s dinner time!
- Xem thêm -

Xem thêm: welcome to london , welcome to london , welcome to london , Ireland – The Cross of St. Patrick

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay