noisy neighbors

21 156 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:13

PRESENT CONTINUOUS / ROUTINES 1/20 What’s my Oh, he is neighbor sleeping doing? CHECK NEXT 2/20 What’s my Oh, he is neighbor getting doing?up CHECK NEXT 3/20 Oh, hemy is What’s neighbor taking a doing? shower CHECK NEXT 4/20 Oh, are they What my neighbors are having doing? breakfast CHECK NEXT 5/20 Oh, hemy is What’s neighbor brushing hisdoing? teeth CHECK NEXT 6/20 Oh, hemy is What’s neighbor vacuuming thedoing? carpet CHECK NEXT 7/20 What’s my Oh, he is neighbor cooking doing? CHECK NEXT 8/20 Oh, hemy is What’s neighbor washing thedoing? dishes NEXT CHECK 9/20 Oh, hemy is What’s neighbor watching doing? TV CHECK NEXT 10/20 Oh, are they What my neighbors are doing? dancing CHECK NEXT 11/20 Oh, hemy is What’s neighbor reading the doing? paper NEXT CHECK 12/20 Oh, hemy is What’s neighbor feeding the doing? dog NEXT CHECK 13/20 Oh, he’s What’s my neighborhis washing doing? clothes NEXT CHECK 14/20 What’s my Oh, he is neighbor drinking doing? NEXT CHECK 15/20 What’s my Oh, she is neighbor singing doing? NEXT CHECK 16/20 Oh, hemy is What’s neighbor playing the doing? drum NEXT CHECK 17/20 Oh, shemy is What’s neighbor using the doing? computer NEXT CHECK 18/20 Oh, hemy is What’s neighbor talking on thedoing? phone NEXT CHECK 19/20 Oh, hemy is What’s neighbor watering thedoing? plants NEXT CHECK 20/20 Oh, he is What’s my playing video neighbor doing? games CHECK EXIT [...]...10/20 Oh, are they What my neighbors are doing? dancing CHECK NEXT 11/20 Oh, hemy is What’s neighbor reading the doing? paper NEXT CHECK 12/20 Oh, hemy is What’s neighbor feeding the doing? dog NEXT CHECK 13/20 Oh, he’s What’s my
- Xem thêm -

Xem thêm: noisy neighbors , noisy neighbors , noisy neighbors

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay