likes dislikes ppt

16 174 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:12

BY HERBER I love ice cream I really like art I like pets I don’t mind golf I don’t like maths I hate snakes I can’t stand garlic MAKE A SENTENCE Babies really like milk ? MAKE A SENTENCE He doesn’t like cheese ? MAKE A SENTENCE She hates soup ? MAKE A SENTENCE Monkeys love bananas ? MAKE A SENTENCE Vampires can’t stand garlic ? MAKE A SENTENCE Bears like honey ? MAKE A SENTENCE He doesn’t mind baseball ? What about you?
- Xem thêm -

Xem thêm: likes dislikes ppt , likes dislikes ppt , likes dislikes ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay