jobs pictionary ppt

51 181 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:12

/ 50 actor / 50 actress / 50 architect / 50 artist / 50 astronaut / 50 athlete / 50 baker / 50 barber / 50 bricklayer 36 / 50 postman 37 / 50 sailor 38 / 50 scientist 39 / 50 secretary 40 / 50 shop assistant 41 / 50 singer 42 / 50 soldier 43 / 50 street sweeper 44 / 50 taxi driver 45 / 50 teacher 46 / 50 vet 47 / 50 waiter 48 / 50 waitress 49 / 50 welder 50 / 50 writer
- Xem thêm -

Xem thêm: jobs pictionary ppt , jobs pictionary ppt , jobs pictionary ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay