halloween game

14 148 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:11

Collect the candy by clicking the word corresponding to the picture This is a … gh ost zom bie mummy Yes, it’s a ! mum my NEXT This is a … gh ost vamp ire Yes, it’s a vampire! zom bie NEXT This is a … gh ost mons ter monster Yes, it’s a ! zom bie NEXT This is a … wit ch zom bie ghost Yes, it’s a ghost! NEXT This is a … witch skele ton Yes, it’s a witch! zom bie NEXT This is a … skel eton zomb were wolf ie zombie Yes, it’s a ! NEXT This is a … skele ton were wolf Yes, it’s a Jack-olantern werewolf! NEXT This is a … skel eton Jack-olantern bat Yes, it’s a jack-o-lantern! NEXT This is a … bat devi l Yes, it’s a skeleton! skele ton NEXT This is a … bat skele ton Yes, it’s a bat! devi l NEXT This is a … vam pire mons ter devil Yes, it’s a devil NEXT GOOD JOB! THANK YOU! EXIT
- Xem thêm -

Xem thêm: halloween game , halloween game , halloween game

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay