greetings and introductions simple dialogs

4 145 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:10

Dialog    Hello, How are you? Fine thanks, and you? Great, thanks!    Good afternoon, my name is Mercedes Pleased to meet you Mercedes I am Guillermo Pleased to meet you too!   Hi, Kathy! How have you been? Hi! Great thanks, and you?  Fine! See you later!  Bye!  Good morning  Good morning, how are things going?  Great, thanks! This is Marvin  Nice to meet you Marvin!  Nice to meet you too Have a nice day!  You too, goodbye!
- Xem thêm -

Xem thêm: greetings and introductions simple dialogs , greetings and introductions simple dialogs , greetings and introductions simple dialogs

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay