countries nationalities

16 170 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:10

& GAME Choose the right option He is from Germany He is Germanese German Germanian He is from… He is Saudi Arabian Saudi Arabia South Arabia Saud Arabia He’s from Angola He’s Angolish Angolanian Angolan She is from She is Bolivian Bolivea Bolivia Balivia She is from India She’s Indianese Indi Indian He is from He is Chinese China Chine Chinen She is from Israel She is Israelish Israeli Israelian He is from He is Mexican Maxico Mechico Mexico He is from He is Thai Tailand Thailand Thailande He is from Japan He is… Japanian Japanish Japanese She is from Mozambique She is Mozambicon Mozambican Mozambiquan She is from… She is Korean Chorea Koreia Korea He is from Russia He is Russian Russien Russe She is from She is Greek Grece Greece Greace She is from… She is Iranian Iranan Iron Iran
- Xem thêm -

Xem thêm: countries nationalities , countries nationalities , countries nationalities

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay