a christmas quiz

21 153 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:09

A Christmas Quiz Santa Claus Santa Claus a: cap c: hat b: cab d: hut Santa Claus a: beer c: bear b: born d: beard Santa Claus a: cloth b: jacket c: costume d: dress Santa Claus a: boots b: bonnet c: stool d: sneakers The Christmas Tree The Christmas Tree a: sun b: string c: star d: starlett The Christmas Tree a: cookies b: sticks c: candles d: bells The Christmas Tree a: globes c: bowls b: circles d: glitter balls The Christmas Tree a: bells c: presents b: jingle d: churches The Christmas Tree a: stuff c: presents b: sweets d: parcels The Nativity Scene The Nativity Scene a: sun c: heaven b: sky d: star The Nativity Scene a: birds c: monkeys b: cows d: sheep The Nativity Scene a: lawyer b: sheepdog c: officer d: shepherd The Nativity Scene a: princes b: queens c: the three wise men d: travellers The Nativity Scene a: Baby Jesus c: Small Jesus b: Little Jesus d: Young Jesus The Nativity Scene a: the three spirits b: the Christmas family c: the entire family d: the holy family Rudolph "Santa Claus is on his way to take the presents to the children But suddenly Rudolph, his favourite reindeer " Rudolph "Santa Claus is on his way to take the presents to the children But suddenly Rudolph, his favourite reindeer " Now finish the story [...]... Nativity Scene a: Baby Jesus c: Small Jesus b: Little Jesus d: Young Jesus The Nativity Scene a: the three spirits b: the Christmas family c: the entire family d: the holy family Rudolph "Santa Claus is on his way to take the presents to the children But suddenly Rudolph, his favourite reindeer " Rudolph "Santa Claus is on his way to take the presents to the children But suddenly Rudolph, his favourite reindeer...The Christmas Tree a: bells c: presents b: jingle d: churches The Christmas Tree a: stuff c: presents b: sweets d: parcels The Nativity Scene The Nativity Scene a: sun c: heaven b: sky d: star The Nativity Scene a: birds c: monkeys b: cows d: sheep The Nativity Scene a: lawyer b: sheepdog c: officer d: shepherd The Nativity Scene a: princes b: queens c: the three wise men d: travellers The Nativity
- Xem thêm -

Xem thêm: a christmas quiz , a christmas quiz , a christmas quiz

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay