DE cuong on tap hoa 12 hay theo ki thi THPT quoc gia

21 192 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 06:04

Tai lieu co phân ôn tap lí thuyet chi tiet theo tung chu de, co ma tran de thi hoc ki 1 co de mau co dap an co bai tap trac nghiem chi tiet va co loi giai. Vi du cac bai tap trac nghiem chuong 2 nhu sau:2.31. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức andehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hoá học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozơ?A. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3NH3. B. Oxi hoá glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng.C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim. D. Khử glucozơ bằng H2Ni, t0.2.32. Có bốn lọ mất nhãn chứa: Glixerol, ancol etylic, glucozơ và axit axetic. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch trong từng lọ trên ?A. Ag(NH3)2OH. B. Na kim loại.C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.D. Nước brom.2.33. Qua nghiên cứu phản ứng este hoá xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) cóA. 5 nhóm hiđroxyl C. 3 nhóm hiđroxyl B. 4 nhóm hiđroxyl D. 2 nhóm hiđroxyl2.34. Câu nào đúng trong các câu sau: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau vềA. Công thức phân tử B. tính tan trong nước lạnhC. Cấu trúc phân tử D. phản ứng thuỷ phân2.35. Công thức phân tử và công thức cấu tạo của xenlulozơ lần lượt làA. (C6H12O6)n, C6H7O2(OH)3n.B. (C6H10O5)n, C6H7O2(OH)3n. C. C6H7O2(OH)3n, (C6H10O5)n. D. (C6H10O5)n, C6H7O2(OH)2n.2.33. Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng ancol thu được là:A. 23,0g.B. 18,4g. C. 27,6g.D. 28,0g.2.34. Khử glucôzơ bằng hidro để tạo socbitol. Khối lượng glucôzơ để tạo ra 3,64g socbitol với hiệu suất 80% là: A. 4,5g.B. 1,44g.C. 22,5g.D. 14,4g.2.35. Cho 50ml dung dịch glucôzơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3NH3 thu được 2,16g bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucôzơ đã dùng là:A. 0,2M.B. 0,1M.C. 0,001M.D. 0,02M.2.36. Nếu dùng một tấn khoai chứa 20% tinh bột thì sẽ thu đựoc bao nhiêu kg glucôzơ. Biết hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 70%.A. 123,4kg.B. 124,6kg.C. 154,7kg.D. 155,55kg.2.37. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulôzơ và axit nitric có xúc tác axit sunfuric đặc nóng. Để thu được 29,7kg xenlulôzơ trinitrat, cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất đạt 90%). Gía trị của m là: A. 42kg.B. 10kg.C. 30kg.D. 21kg.2.38. Đun nóng dung dịch chứa 27g glucôzơ với dung dịch AgNO3NH3 dư thì khối lượng Ag thu được tối đa là: A. 32,4g.B. 10,8g.C. 16,2g.D. 21,6g.2.39. Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO2 theo sơ đồ sau: CO2  Tinh bột  Glucozơ  rượu etylicTính thể tích CO2 sinh ra kèm theo sự tạo thành rượu etylic nếu CO2 lúc đầu dùng là 1120 lít (đktc) và hiệu suất của mỗi quá trình lần lượt là 50%; 75%; 80%.A. 373,3 lít B. 149,3 lít C. 280,0 lít D. 112,0 lít2.40.Cho 2,25 kg glucozo chứa 20% tạp chất trơ lên men thành ancol etylic. Trong quá trình chế biến ancol bị hao hụt hết 10%. Khối lượng ancol thu được là: A. 0,92 kg B. 0,828 kgC. 1,242 kgD. Số khác 2.41. Nếu dùng một tấn gạo chứa 80% tinh bột thì sẽ thu đựoc bao nhiêu kg ancol etylic. Biết hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 70%, hiệu suất lên men đạt 60% ƠN TẬP HỌC KÌ I- MƠN HỐ HỌC 12- NH 2016-2017 A.Lí thuyết: Học sinh nắm kiến thức sau: Chương Este – Lipit Kiến thức Este: Biết : - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, danh pháp este - Tính chất hố học : Phản ứng thuỷ phân (xúc tác axit) phản ứng với dung dịch kiềm (phản ứng xà phòng hố) - Phương pháp điều chế phản ứng este hố, ứng dụng số este tiêu biểu Hiểu : Este khơng tan nước có nhiệt độ sơi thấp axit đồng phân Kĩ làm tập: - Viết cơng thức cấu tạo este có tối đa ngun tử cacbon - Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất hố học este no, đơn chức - Phân biệt este với chất khác ancol, axit, phương pháp hố học - Tính khối lượng chất phản ứng xà phòng hố Kiến thức Lipit: Biết : - Khái niệm phân loại lipit - Khái niệm chất béo, tính chất vật lí, tính chất hố học (tính chất chung este phản ứng hiđro hố chất béo lỏng), ứng dụng chất béo - Cách chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn, phản ứng oxi hố chất béo oxi khơng khí Kĩ làm tập: - Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất hố học chất béo - Phân biệt dầu ăn mỡ bơi trơn thành phần hố học - Biết cách sử dụng, bảo quản số chất béo an tồn, hiệu - Tính khối lượng chất béo phản ứng Xem lại tập sách giáo khoa:1-6 ( trang 7); 2,3 (T11) ;1-8 ( T18); Tham khảo SBT :1-12 (trang3-5); 15,16,17 (trang6); 25-30 (trang 9); Chương Cacbohiđrat Kiến thức Glucozơ: Biết : - Khái niệm, phân loại cacbohiđrat - Cơng thức cấu tạo dạng mạch hở, tính chất vật lí ứng dụng glucozơ Hiểu : Tính chất hố học glucozơ : Tính chất ancol đa chức, anđehit đơn chức ; Phản ứng lên men rượu Kĩ làm tập: - Viết cơng thức cấu tạo dạng mạch hở glucozơ fructozơ - Dự đốn tính chất hố học glucozơ fructozơ - Viết phương trình hố học chứng minh tính chất hố học glucozơ - Phân biệt dung dịch glucozơ với glixerol phương pháp hố học - Tính khối lượng glucozơ phản ứng Kiến thức Saccarozơ,Tinh bột Xenlulozơ Biết : - Cơng thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan), tính chất hố học saccarozơ (thuỷ phân mơi trường axit), quy trình sản xuất đường saccarozơ -Cơng thức phân tử, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, độ tan) - Tính chất hố học tinh bột xenlulozơ : Tính chất chung (thuỷ phân), tính chất riêng (phản ứng hồ tinh bột với iot, phản ứng xenlulozơ với axit HNO3) - ứng dụng saccarozơ, tinh bột xenlulozơ Kĩ làm tập: - Quan sát mẫu vật, mơ hình phân tử, làm thí nghiệm để rút nhận xét - Viết phương trình hố học minh hoạ cho tính chất hố học - Phân biệt dung dịch : Saccarozơ, glucozơ, glixerol phương pháp hố học - Tính khối lượng glucozơ thu từ phản ứng thuỷ phân chất theo hiệu suất phản ứng Bài tập SGK: 5,6( Trang25); 1-6( trang 33,34); 2-6( trang 37) Tham khảo SBT bản:Trang 10-15; Chương Amin Aminoaxit Protein Kiến thức amin: Biết : - Khái niệm, phân loại, cách gọi tên (theo danh pháp thay gốc - chức) - Đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi, độ tan) amin Hiểu : Tính chất hố học điển hình amin tính bazơ, anilin có phản ứng với brom nước Kĩ làm tập: - Viết cơng thức cấu tạo amin đơn chức, xác định bậc amin theo cơng thức cấu tạo - Quan sát mơ hình, thí nghiệm rút nhận xét cấu tạo tính chất - Dự đốn tính chất hố học amin anilin - Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất amin Phân biệt anilin phenol phương pháp hố học - Xác định cơng thức phân tử theo số liệu cho Kiến thức amino axit: Biết : Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, ứng dụng quan trọng amino axit Hiểu : Tính chất hố học amino axit (tính lưỡng tính ; phản ứng este hố ; phản ứng trùng ngưng ε ω-amino axit) Kĩ làm tập: - Dự đốn tính lưỡng tính amino axit, kiểm tra dự đốn kết luận - Viết phương trình hố học chứng minh tính chất amino axit - Phân biệt dung dịch amino axit với dung dịch chất hữu khác phương pháp hố học Kiến thức protein: Biết : - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hố học peptit (phản ứng thuỷ phân) - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất protein (sự đơng tụ ; phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu protein với Cu(OH)2) Kĩ làm tập - Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất hố học peptit protein - Phân biệt dung dịch protein với chất lỏng khác Bài tập SGK: 1,2,3,5,6( Trang 44); 1-6( trang 48); 1-6( trang 55);1-6( trang 58) Tham khảo SBT bản:Trang 16-24; Chương Polime vật liệu polime Kiến thức đại cương polime: Biết : Polime : Khái niệm, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, tính) , ứng dụng, số phương pháp tổng hợp polime (trùng hợp, trùng ngưng) Kĩ - Từ monome viết cơng thức cấu tạo polime ngược lại - Viết phương trình hố học tổng hợp số polime thơng dụng - Phân biệt polime thiên nhiên với polime tổng hợp nhân tạo Kiến thức vật liệu polime Biết : Khái niệm, thành phần chính, sản xuất ứng dụng : Chất dẻo, vật liệu compozit, tơ, cao su, keo dán tổng hợp Kĩ làm tập - Viết phương trình hố học cụ thể điều chế số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thơng dụng - Sử dụng bảo quản số vật liệu polime đời sống Bài tập SGK: 1-6( Trang 64); 1-6( trang 73); 1-5( trang 77); Tham khảo SBT bản:Trang 25-32; CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Kim loại hợp kim Kiến thức Hiểu : − Vị trí kim loại bảng tuần hồn, tính chất vật lí kim loại − Tính chất hố học đặc trưng kim loại tính khử (khử phi kim, khử ion H+ nước, dung dịch axit, khử ion kim loại hoạt động dung dịch muối, số axit có tính oxi hố mạnh) Biết : Khái niệm, tính chất ứng dụng hợp kim Kĩ − Dựa vào cấu hình electron lớp ngồi cấu tạo kim loại, dự đốn tính chất hố học đặc trưng kim loại − Viết phương trình hố học minh hoạ tính chất hố học kim loại − Giải tập : Xác định tên kim loại dựa vào số liệu thực nghiệm ; Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp chất phản ứng ; Một số tập khác có nội dung liên quan Dãy điện hố kim loại Kiến thức Hiểu : − Khái niệm cặp oxi hố − khử; − Thuộc thứ tự dãy điện hố kim loại ý nghĩa dãy điện hố kim loại Kĩ − Dự đốn chiều phản ứng oxi hố − khử dựa vào dãy điện hố kim loại.Xác định vai trò chất phản ứng -Tính tổng số phản ứng xấy viết PTHH theo qui tắc anpha Sự ăn mòn kim loại Kiến thức Hiểu : − Các khái niệm : ăn mòn kim loại, ăn mòn hố học, ăn mòn điện hố điều kiện xảy ăn mòn kim loại − Các biện pháp chống ăn mòn kim loại Kĩ − Phân biệt ăn mòn hố học ăn mòn điện hố số tượng thực tế − Sử dụng bảo quản hợp lí số đồ dùng kim loại hợp kim dựa vào đặc tính chúng Bài tập SGK: 5-9( Trang 82); 3-8( trang 89); 2-4( trang 91);4-6( trang 95); 1-10 ( trang 101) Tham khảo SBT bản:Trang 33-44( trừ điều chế kim loại chưa học đến) B.Các dạng tập tham khảo: Dạng 1: Cho CTPT viết đồng phân-gọi tên.Tính số lượng đồng phân Vd: C2H4O2, C3H6O2,C4H8O2, C4H11N, C3H7O2N,C3H9N, C4H9O2N,C7H9N Dạng 2:Bài tập nhận biết: Vd: Nhận biết dung dịch nhãn sau: a) glucozo, anđehit axetic, glixerin, tinh bột b) amino axetic, metyl amin, axit axetic Dạng 3:Bài tập tính khối lượng sản phẩm có hiệu suất: Dạng 4: Bài tập lập cơng thức phân tử chất hữu cơ: Dạng 5: Bài tập biện luận cơng thức phân tử chất hữu Dạng 6: Bài tập có sử dụng phương pháp khối lượng trung bình Dạng 7: Các tập viết cấu hình e kim loại ion kim loại, tìm kim loại, tính thành phần hỗn hợp Ví dụ: Bài tập chương Viết cấu hình electron ngun tử ion sau: Na,Na+,K, K+, Fe,Fe2+,Fe3+,Cr,Cr3+,Cu,Cu2+ Hồ tan 1,44g kim loại hố trị II 150ml dung dịch H 2SO40,5M Muốn trung hồ axit dư dung dịch thu phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M Kim loại gì? ĐS:Mg Hồ tan hồn tồn 15,4g hỗn hợp Mg Zn dung dịch HCl dư thấy có 0,6g khí H bay Số (g) muối tạo B 36,7 Ngâm kẽm nhỏ dung dịch có chứa 2,24g ion M 2+ Phản ứng xong, khối lượng kẽm tăng thêm 0,94g M C Cd Thả Na vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy tượng A có khí ra, xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan B có khí ra, xuất kết tủa xanh, sau kết tủa khơng tan C dung dịch màu xanh, xuất Cu màu đỏ D dung dịch có màu xanh, xuất Cu màu đỏ Ngâm kim loại có khối lượng 50g dung dịch HCl Sau thu 336ml H (đkc) thấy khối lượng kim loại giảm 1,68% Kim loại A Fe Hồ tan hồn tồn 10g hỗn hợp Al Mg dung dịch HCl thu 0,5g khí H Khi cạn dung dịch thu số gam muối khan A 27,75g Có mẫu kim loại: Mg, Ba, Al, Fe, Cu Nếu dùng thêm dung dịch H2SO4 lỗng nhận biết? Cho 19,2g Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3, sau thêm 500ml dung dịch HCl 2M Thể tích khí NO (đkc) thu C 4,48 lit Hỗn hợp X gồm kim loại X1, X2 có hóa trị khơng đổi, khơng tác dụng với nước đứng trước Cu Cho X tan hết dung dịch CuSO4 dư, thu Cu Đem Cu cho tan hết dung dịch HNO lỗng dư, 1,12 lít NO (đktc) Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng, dư thể tích N2 (đktc) A 0,224 lít B 0,242 lít C 3,63 lít D 0,336 lít 10 Ngâm Ni dung dịch muối sau : MgSO 4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3 Ni khử ion kim loại A Mg2+, Ag+, Cu2+ B Na+, Ag+, Cu2+ C Pb2+, Ag+, Cu2+ D Al3+, Ag+, Cu2+ 11 Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO 3)3 AgNO3 thu chất rắn X dung dịch Y X, Y A X ( Ag, Cu); Y ( Cu2+, Fe2+) B X ( Ag); Y ( Cu2+, Fe2+).C X ( Ag); Y (Cu2+) D X (Fe); Y (Cu2+) 12 Chọn dãy chất tính oxi hố tăng A Al3+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ B Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Al3+ C Fe3+, Cu2+, Fe2+, Ag+, Al3+ D Al3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ag+ 13 Ngâm Zn 200ml dung dịch AgNO3 0,1M Khi phản ứng kết thúc khối lượng Zn B tăng 1,51g A giảm 1,51g C giảm 0,43g D tăng 0,43g 14 Tìm câu sai : A Trong hai cặp ơxi hóa khử sau: Al3+/Al Cu2+/Cu; Al3+ khơng ơxi hóa Cu B Để điều chế Na người ta điện phân dung dịch NaCl bão hòa nước C Hầu hết kim loại khử N+5.S+6 axit HNO3 , H2SO4 xuống số ơxi hóa thấp D Trong hai cặp oxi hóa −khử sau : Al3+/Al Cu2+/Cu ; Al khử Cu2+ 15 Để bảo vệ vỏ tàu biển phần ngâm nước người ta nối với A Zn 16 Cho sắt vào dung dịch HCl lỗng có lượng nhỏ CuSO4 thấy H2 lúc nhanh A Lá sắt bị ăn mòn kiểu hố học B Lá sắt bị ăn mòn kiểu điện hố C.Fe khử Cu2+ thành Cu D.Fe tan dung dịch HCl tạo khí H2 DỰ KIẾN CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1- MƠN HĨA HỌC 12-NH 20162017 Tên chủ đề (nội dung, chương…) Este-Lipit Cacbohidrat Amin-aminoaxit Polime Đại cương kim loại Cộng 2 Vận dụng cấp độ thấp (20%) 2 Vận dụng cấp độ cao (30%) 3 2 câu câu 12 câu Nhận biết (30%) Thơng hiểu (20%) 3 2 12 câu Cộng 9 40 câu = 10 điểm VÍ DỤ ĐỀ THI HỌC KÌ MẪU Câu 1: Tripanmitin có cơng thức A C3H5(OOCC15H31)3 B C3H5(OOCC17H33)3 C C3H5(OOCCH3)3 D C3H5(OOCC17H35)3 Câu 2: Một loại cao su Buna – S có chứa 10,28% hiđro khối lượng, Tỉ lệ mắt xích butađien stiren caosu buna-S là: A B C D Câu 3: Cho phát biểu sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Chất béo nhẹ nước, khơng tan nước tan nhiều dung mơi hữu (c) Phản ứng thủy phân chất béo mơi trường axit phản ứng thuận nghịch (d) Tristearin, triolein có cơng thức là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5 Số phát biểu A B C D Câu 4: Trong gấc chín giàu hàm lượng: A ete vitamin A B este vitamin A C vitamin A D β-caroten Câu 5: Sản phẩm hữu phản ứng sau khơng dùng để chế tạo tơ tổng hợp? A Trùng hợp vinyl xianua B Trùng ngưng axit ε-aminocaproic C Trùng hợp metyl metacrylat D Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic Câu 6: Có lọ dung dịch : KOH, glucozơ, glyxin,CuSO 4, glixerol bị nhãn Để nhận biết lọ người ta tiến hành thí nghiệm cho kết sau: Thí nghiệm 1: Cho lọ (5) vào lọ (2) thấy xuất kết tủa màu xanh Thí nghiệm 2: Cho (1) vào (2) khơng có tượng Thí nghiệm 3:Cho (3) vào kết tủa thí nghiệm thấy kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh Thí nghiệm 4: Cho (1) (4) vào kết tủa thí nghiệm thấy kết tủa tan dung dịch thu có màu xanh thẫm dung dịch thí nghiệm Thí nghiệm 5: Cho dung dịch (4) tác dụng với AgNO3/ NH3 dư , đun nóng thấy khơng có tượng Vậy lọ (1),(2),(3),(4),(5) là: A Glixerol ,KOH, glyxin, glucozơ , CuSO4 B KOH, glucozơ, CuSO4, glyxin, glixerol C Glixerol , CuSO4, ,glyxin, glucozơ, KOH D Glucozơ, CuSO4, glyxin, glixerol, KOH Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng : xuc tac (a) X + H2O  →Y (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3 xuctac (c) Y  → E+Z anh sang → X+G (d) Z + H2O  chat diepluc X, Y, E là: A Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit B Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit C Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit Câu 8: Cho hình vẽ thí nghiệm sau: D Tinh bột, glucozơ, etanol Nước iot Nước iot Hồ tinh bột Phát biểu sau đúng: 1.Dung dịch iot thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột 2.Lọ số có màu xanh nhạt 3.Lọ số số có màu xanh đậm 4.Lọ số có màu trắng dung dịch hồ tinh bột A 1,2 B C 1,3,4 D 1,2,3,4 Câu 9: Ba chất lỏng: H2NCH2COOH, CH3COOH, CH3NH2 đựng ba lọ riêng biệt Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất A quỳ tím B kim loại Na C dung dịch Br2 D dung dịch NaOH Câu 10: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp A CH2=C(CH3)COOCH3 B CH2 =CHCOOCH3 C C6H5CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic X Y A ancol etylic, anđehit axetic B glucozơ, ancol etylic C glucozơ, etyl axetat D glucozơ, anđehit axetic Câu 12: Cho phát biểu sau cacbohiđrat: (a) Glucozơ saccarozơ chất rắn có vị ngọt, dễ tan nước (b) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (c) Trong dung dịch, glucozơ saccarozơ hòa tan Cu(OH) 2, tạo phức màu xanh lam (d) Khi thủy phân hồn tồn hỗn hợp gồm tinh bột saccarozơ mơi trường axit, thu loại monosaccarit (e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu Ag2O (g) Glucozơ saccarozơ tác dụng với H (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol Số phát biểu là: A B C D Câu 13: Tơ thuộc loại tơ thiên nhiên A tơ visco B sợi bơng C tơ nilon D tơ tằm Câu 14: Để bảo vệ vỏ tàu biển người ta gắn vào vỏ tàu kim loại A Ag B Na C Cu D Zn Câu 15: Phản ứng tổng hợp glucozơ xanh từ CO H2O cần cung cấp lượng 2813 kJ/mol Nếu phút bề mặt trái đất nhận khoảng 2,09(J) lượng mặt trời thời gian để 10 xanh với diện tích 10 cm2 tạo 1,8 gam glucozơ a phút, biết có 10% lượng mặt trời sử dụng cho phản ứng tổng hợp glucozơ Trị số a gần với phút A 1340 B 715 C 670 D 1430 Câu 16: Trường hợp xảy ăn mòn điện hóa A Zn + HCl B Cu + FeCl3 C Fe +H2SO4 lỗng/ có lẫn vài giọt CuSO4 D Fe +FeCl3 Câu 17: Cho dãy chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2 Số chất dãy tác dụng với dung dịch HCl A B C D Câu 18: Hỗn hợp X gồm chất Y (C 2H8N2O4) chất Z (C4H8N2O3); đó, Y muối axit đa chức, Z đipeptit mạch hở Cho 25,6 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,2 mol khí Mặt khác 25,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu m gam chất hữu Giá trị m A 23,80 B 16,95 C 20,15 D 31,30 Câu 19: Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sơi tăng dần: A CH3COOH, HCOOCH3, C2H5OH B HCOOCH3, C2H5OH, C H3COOH C C2H5OH, CH3COOH, HCOOCH3 D CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3 Câu 20: Nhúng Fe dung dịch muối CuSO4 Thanh Fe có màu A tím B trắng C đỏ D xanh Câu 21: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ có khả tham gia phản ứng A trùng ngưng B thủy phân C tráng gương D hồ tan Cu(OH)2 Câu 22: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là: A C2H5OH B CH3COOH C H2NCH2COOH D CH2 = CHCOOH Câu 23: Tiến hành thí nghiệm sau (a)Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 lỗng (b)Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng (c) Sục khí etilen vào dung dịch Br CCl4 (d)Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO 3, NH3 dư, đun nóng (e)Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa - khử A B C D Câu 24: Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với AgNO dung dịch NH3 thu chất hữu T Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất Z A CH3CHO B CH3COOCH=CH2 C C2H5OH D HCOOCH=CH2 Câu 25: Tên gọi polime có cơng thức (-CH2-CH2-)n là: A polimetyl metacrylat B polietilen C polivinyl clorua D polistiren Câu 26: Cho 1,37 gam Ba vào lít dung dịch CuSO 0,01 M Sau phản ứng xảy hồn tồn, khối lượng kết tủa thu A 1,71 gam B 3,31 gam C 0,98 gam D 2,33 gam + Câu 27: Cation M có cấu hình electron lớp ngồi 2s 2p A K+ B Na+ C Li+ D Rb+ Câu 28: Poli(vinyl clorua) có phân tử khối 35000 Hệ số trùng hợp n polime là: A 506 B 560 C 600 D 460 Câu 29: Hỗn hợp E gồm chất hữu X (C2H7O3N) Y (C3H12O3N2) X Y có tính chất lưỡng tính Cho m gam hỗn hợp E tác dung với dung dịch HCl dư, thu 4,48 lít khí Z (Z hợp chất vơ cơ) Mặt khác, cho m gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng 6,72 lít khí T (T hợp chất hữu đơn chức chứa C, H, N làm xanh quỳ tím ẩm) Cơ cạn dung dịch thu chất rắn gồm chất vơ Thể tích khí đo đktc; Giá trị gần m là: A 23,19 B 22,49 C 21,69 D 20,59 Câu 30: Xà phòng hố hồn tồn m gam este no, đơn chức, mạch hở E 26 gam dung dịch MOH 28% (M kim loại kiềm) Cơ cạn hỗn hợp sau phản ứng thu 24,72 gam chất lỏng X 10,08 gam chất rắn khan Y Đốt cháy hồn tồn Y, thu sản phẩm gồm CO2, H2O 8,97 gam muối cacbonat khan Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu 12,768 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng muối Y có giá trị gần với A 67,5 B 85,0 C 80,0 D 97,5 Câu 31: Metyl axetat tên gọi hợp chất có cơng thức cấu tạo: A CH3COOCH3 B CH3COOH C C2H5COOH D HCOOCH3 Câu 32: Một chất thuỷ phân mơi trường axit, đun nóng khơng tạo glucozơ Chất là: A chất béo B xenlulozơ C tinh bột D saccarozơ Câu 33.Chọn phát biểu đúng: 1- Este sản phẩm phản ứng axit ancol 2-Este hợp chất hữu phân tử có nhóm COO3- Hợp chất CH3CH2COOC6H5 thuộc loại este 4-Sản phẩm phản ứng axit ancol este A.3 B.1,3,4 C.1,3 D.1,2,3,4 Câu 34 Khi thuỷ phân chất béo thu A glixerol B axit oleic C axit panmitic D axit stearic Câu 35: Đun nóng este CH2=CHCOOCH3 với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu A CH2=CHCOONa CH3OH B CH3COONa CH3CHO C CH3COONa CH2=CHOH D C2H5COONa CH3OH Câu 36: Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu mật ong A Fructozơ C Saccarozơ B Glucozơ D Mantozơ Câu 37: Hàm lượng glucozơ máu người khơng đổi phần trăm ? A 0,1% B 1% C 0,01% Câu 38 Phát biểu sau đúng? A.Thủy phân saccarozo thu fructozo glucozơ B Fructozo có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozo có nhóm -CHO C Thủy phân xenlulozo thu α -glucozơ D Cả xenlulozo tinh bột có phản ứng tráng bạc Câu 39: Chất sau khơng chứa N phân tử A Glucozo B Anilin C Glyxin Câu 40: Protein phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng A màu tím B màu da cam C màu vàng D màu đỏ D 0,001% D Etyl amin - HẾT -Đáp án MĐ 1234: 1A,2D,3C,4D,5C,6D,7D,8C,9A,10A,11B,12C,13D,14D,15A,16C,17,18D 19B,20C,21B,22C,23D,24A,25B,26B,27B,28B,29C,30B,31A,32A,33A,34A,35A,36A,37A,38A,39A,40A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ƠN TẬP HỌC KÌ 1- 2016-2017 HĨA 12 CHƯƠNG 1: ESTE-LIPIT 1.1 Este no, đơn chức, mạch hở có cơng thức phân tử chung A CnH2nO , n ≥ B CnH2nO2 , n ≥ C CnH2nO2 , n ≥ D CnH2n+2O , n ≥2 1.2 Ứng với cơng thức phân tử C4H8O2 có este đồng phân cấu tạo nhau? A Hai B Ba C Bốn D Năm 1.3 Số đồng phân este ứng với cơng thức phân tử C3H6O2 C2H4O2 là? A 1, B 2,1 C.3,2 D.2,3 1.4 Hợp chất X có cơng thức phân tử C 4H8O2 Số đồng phân tác dụng đựoc với NaOH mà khơng tác dụng đựoc với Na là: A B C D 1.5 Chất sau este ? A CH3CH2COOCH3 B CH3COOCH2CH3 C CH3CH2COCH3 D HCOOCH2CH2CH3 1,6 Hợp chất X đơn chức có cơng thức đơn giản CH 2O X tác dụng đựoc với dung dịch NaOH khơng tác dụng với natri Cơng thức cấu tạo X là: A CH3CH2COOH B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D OHCCH2OH 1.7 Hợp chất CH3OOCCH2CH3 có tên gọi là: A etyl axetat B metyl proionic C metyl axetat D propyl axetat 1.8 Thủy phân este E có cơng thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 lỗng) thu đựợc sản phẩm hữu X Y Từ X điều chế trực tiếp Y phản ứng Tên gọi E là: A metyl propionat B propyl fomiat C ancol etylic D etyl axetat 1.9 Một este có cơng thức phân tử C 4H8O2 thủy phân mơi trường axit thu đựoc ancol etylic Cơng thức cấu tạo C4H8O2 là: A C3H7COOH B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D C2H5COOCH3 1.10 X có cơng thức phân tử C 4H8O2, cho X tác dụng với dd NaOH thu đựoc Y có cơng thức C 2H3O2Na X thuộc chất nào? A CH3CH2CH2COOH B CH3CH2COOCH3 C CH3COOCH2CH3 D HCOOC3H7 1.11 X có cơng thức phân tử C 4H8O2, cho X tác dụng với dd NaOH thu đựoc Y có cơng thức C 3H5O2Na X thuộc chất nào? A CH3CH2CH2COOH B CH3CH2COOCH3 C CH3COOCH2CH3 D HCOOC3H7 1.12 Dãy chất sau xếp theo chiều nhiệt độ sơi tăng dần : A CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH , CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5 C CH3CH2CH2OH, CH3COOH , CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5 , CH3CH2CH2OH, CH3COOH 1.13 Một este có cơng thức phân tử C3H6O2 , có phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3 NH3, cơng thức cấu tạo este : A HCOOC2H5 B CH3COOCH3 C HCOOC3H7 D C2H5COOCH3 1.14 Khi thuỷ phân este vinylaxetat mơi trường axit thu A axit axetic rượu vinylic B axit axetic andehit axetic C axit axetic rượu etylic D axit axetat rượu vinylic 1.15 Thuỷ phân este C4H6O2 mơi trường axit ta thu hỗn hợp chất có phản ứng tráng gương Vậy cơng thức cấu tạo este là: A CH3 - COO - CH = CH2 B H - COO - CH2 - CH = CH2 C H - COO - CH = CH - CH3 D CH2 = CH – COO - CH3 1.16 Khi thủy phân este C4H8O2 môi trường axit thu axit propionic Este A Etyl propionat B Etyl axetat C Metyl axetat D Metyl propionat 1.17 Đun nóng glyxerol với hỗn hợp axit C17H35COOH C17H33COOH thu số Trieste thu tối đa là: A B C D 1.18 Đun nóng glyxerol với hỗn hợp axit C17H35COOH C17H33COOH thu số chất béo có thành phần chứa gốc axit là: A B C D 1.19 Khi cho mỡ lợn vào bát sứ đựng dung dịch NaOH sau đun nóng khuấy hỗn hợp thời gian Những tượng quan sát là: A Miếng mỡ nổi, sau tan dần B Miếng mỡ mổi, khơng thay đổi q trình đun nóng khuấy C Miếng mỡ chìm xuống, sau tan dần D Miếng mỡ chìm xuống, khơng tan 1.20 Công thức sau công thức chất béo ? A C3H5(COOC17H35)3 B C3H5(COOCH3)3 C C3H5(OOCC17H35)3 D C3H5(OCOC2H5)3 1.21 Trong công nghiệp, lượng lớn chất béo dùng để A Làm thức ăn cho người B Điều chế xà phòng C Điều chế xà phòng glixerol D Dùng làm chất bôi trơn máy 1.22 Chọn đáp án : A Chất béo trieste glixerol với axit B Chất béo trieste ancol với axxit béo C Chất béo trieste glixerol với axit vơ D Chất béo trieste glixerol với axit béo 1.23 Khi thủy phân chất sau thu glyxerol A Muối B Este đơn chức C Chất béo D Etylaxetat 1.24 Trong thành phần loại sơn có triglixerit trieste glixerol với axit linoleic C17H31COOH axit linolenic C17H29COOH Cơng thức cấu tạo khơng cơng thức sau A C17H31COO CH2 C17H31COO CH C17H29COO CH2 C17H31COO B C C17H29COO CH C17H31COO CH2 CH2 C17H29COO CH C17H29COO C17H31COO CH2 C17H29COO D CH2 C17H29COO CH C17H29COO 1.25 Để biến số dầu thành mỡ rắn, bơ nhân tạo người ta thực q trình: A hiđro hóa (có xúc tác Ni) B cạn nhiệt độ cao C làm lạnh D xà phòng hóa 1.26 Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng cacbon xấp xỉ 54,54% Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 1.27 Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng oxi xấp xỉ 43,24% Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 1.28 Tỉ khối este no, đơn chức, mạch hở X so với khơng khí 2,55 Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B CH2O2 C C3H6O2 D C4H8O2 1.29 Đốt cháy hồn tồn 4,40 gam este X no, đơn chức, mạch hở thu 4,48 lít khí CO (đktc) Cơng thức phân tử X A C2H4O2 B C3H6O2 C CH2O2 D C4H8O2 1.30 Đốt cháy hồn tồn 6,00 gam chất hữu đơn chức X thu 4,48 lít khí CO (đktc) 3,60 gam nước X tác dụng với dung dịch NaOH khơng tác dụng với natri Cơng thức cấu tạo X A CH3COOH B CH 3COOCH3 C HCOOCH D HCOOC 2H5 1.31 Hợp chất X đơn chức có cơng thức phân tử C 3H6O2 Khi cho 7,40 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hồn tồn, cạn dung dịch thu 9,60 gam chất rắn khan Cơng thức cấu tạo X A CH3COOCH3 B CH3CH2COOH C HCOOC2H5 D HOC 2H4CHO 1.32 Tỷ khối este so với hidro 44 Khi thuỷ phân este tạo nên hai hợp chất Nếu đốt cháy lượng hợp chất tạo thu thể tích CO2 (cùng t0,P) CTCT thu gọn este A H-COO-CH3 CH2 C CH3COO-C2H5 CH2 B CH3COO-CH3 D C2H5COO-CH3 1.33 Một este tạo axit đơn chức ancol đơn chức có tỷ khối so với khí CO Khi đun nóng este với dung dịch NaOH tạo muối có khối lượng lớn lượng este phản ứng Cơng thức cấu tạo thu gọn este A CH3COO-CH3 B CH3COO-C2H5 C H-COO-C3H7 D C2H5COO-CH3 1.33 Đun 12,00 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (có axit H 2SO4 đặc làm xúc tác) Đến phản ứng dừng lại thu 11,00 gam este Hiệu suất phản ứng este hố A 70% B 75% C 62,5% D 50% 1.34 Hỗn hợp gồm ancol đơn chức axit đơn chức bị este hố hồn tồn ta thu este Đốt cháy hồn tồn 0,11gam este thu 0,22 gam CO2 0,09 gam H2O Vậy CTPT ancol axit là: A CH4O C2H4O2 B C2H6O C2H4O2 C C2H6O CH2O2 D C2H6O C3H6O2 1.35 Đun nóng axit axetic với ancol iso-amylic (CH3)2CH-CH2CH2OH có H2SO4 đặc xúc tác thu isoamyl axetat (dầu chuối) Tính lượng dầu chuối thu từ 132,35 gam axit axetic đun nóng với 200 gam rượu iso-amylic Biết hiệu suất phản ứng đạt 68% A 97,5 gam B 195,0 gam C 292,5 gam D 159,0 gam 1.36 Đun lượng dư axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H 2SO4 đặc làm xúc tác) Đến phản ứng dừng lại thu 11,00 gam este Hiệu suất phản ứng este hố A 75,0% B 62,5% C 60,0% D 41,67% 1.37 Tính khối lượng este metyl metacrylat thu đun nóng 215 gam axit metacrylic với 100 gam rượu metylic Giả thiết phản ứng hóa este đat hiệu suất 60%? A 125 gam B 150 gam C 175 gam D 200 gam 1.38 Khối lượng Glyxerol thu đun nóng 2.225 kg chất béo (loại Glyxerol tristearat) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi phản ứng xảy hồn tồn): A 1,78 kg B.0,184 kg C.0,89 kg D.1,84 kg 1.39 Thể tích H2 (đktc) cần để hiđro hóa hồn tồn Olein (Glyxêrol trioleat) nhờ chất xúc tác Ni: A 76018 lít B.760,18 lít C.7,6018 lít D.7601,8 lít 1.40 Đun sơi a (gam) triglixerit X với dung dịch KOH phản ứng hồn tồn, thu 0,92 gam glixerol 9,58 gam hỗn hợp Y gồm muối axit linoleic axit oleic Giá trị a A 8,82g B 9,91g C 10,90g D 8,92g CHƯƠNG 2: CACBOHIDRAT 2.1 Glucơzơ khơng thuộc hợp chất sau đây? A hợp chất tạp chức B monosaccarit C đisaccarit D cacbohyrat 2.2 Chất khơng có khả phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng là: A axit axetic B glucơzơ C axit fomic D fomanđehit 2.3 Trong nhận xét đây, nhận xét khơng đúng? A Cho glucơzơ fructơzơ vào dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng xảy phản ứng tráng bạc B glucơzơ fructơzơ tác dụng với hidro sinh sản phẩm C glucơzơ fructơzơ tác dụng với Cu(OH)2 tạo lọai phức đồng D glucơzơ fructơzơ có cơng thức phân tử giống 2.4 Để chứng minh phân tử glucơzơ có nhiều nhóm OH, người ta cho dd gllucơzơ phản ứng với: A Cu(OH)2 NaOH , đun nóng B Cu(OH)2 nhiệt độ thường C Natri hydroxit D AgNO3/NH3đun nóng 2.5 Saccarozơ fructơzơ thuộc: A.polisaccarit B monosaccarit C đisaccarit D cacbohyrat 2.6 Glucơzơ mantơzơ khơng thuộc lọai: A.polisaccarit B monosaccarit C đisaccarit D cacbohyrat 2.7 Lọai thực phẩm khơng chứa nhiều saccarơzơ là: A đường phèn B mật mía C mật ong D đường kính 2.8 Chất khơng tan nước lạnh là: A gluocơzơ B Saccarozơ C Axetanđêhit D tinh bột 2.9 Chất khơng tham gia phản ứng thủy phân là:A gluocơzơ B Saccarozơ C Xenlulơzơ D tinh bột 2.10 Chất lỏng hòa tan xenlulơzơ là: A benzen B ete C etanol D nước Svayde Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa: Tinh bột → X → Y → axit axetic.X Y là: A glucơzơ ancol etylic B mantơzơ glucơzơ C glucơzơ etyl axtat D ancol etylic anđehit axetic 2.11 Fructơzơ thuộc lọai: A.polisaccarit B monosaccarit C đisaccarit D polime 2.12 Xenlulơzơ khơng thuộc lọai: A polisaccarit B monosaccarit C đisaccarit D gluxit 2.13 Cho biết chất đồng phân glucơzơ? A.fructơzơ B Saccarozơ C Amylozơ D mantơzơ 2.14 Cho chất: gluocơzơ, fructơzơ, mantơzơ, xenlulơzơ, tinh bột Số chất cho phản ứng tráng gương là: A B C D 2.15.Để xác định nhóm chức glucơzơ ta dùng: A AgNO3/NH3 B quỳ tím C Cu(OH)2 D Natri kim lọai 2.16 Cho chất: gluocơzơ, fructơzơ,saccarozơ, glixerol, xenlulơzơ Số chất bị thủy phân là: A B C D 2.17 Từ xenlulơzơ điều chế:A Tơ axetat B Nilon-6,6 C Tơ capron D.Tơ enang 2.18 Cacbohidrat (gluxit, saccarit) là: A hợp chất đa chức, có cơng thức chung Cn(H2O)m B hợp chất tạp chức, đa số có cơng thức chung Cn(H2O)m C hợp chất chứa nhiều nhóm hidroxyl nhóm cacboxyl D hợp chất có nguồn gốc từ thực vật 2.19 Những thí nghiệm chứng minh cấu tạo phân tử glucozơ? A phản ứng với Na với dung dịch AgNO3 amoniac B phản ứng với NaOH với dung dịch AgNO3 amoniac C phản ứng với CuO với dung dịch AgNO3 amoniac D phản ứng với Cu(OH)2 với dung dịch AgNO3 amoniac 2.20 Phát biểu sau khơng ? A Glucozơ fructozơ đồng phân cấu tạo B Metyl α - glucozit khơng thể chuyển sang dạng mạch hở C Trong dung dịch, glucozơ tồn dạng mạch vòng ưu tiên dạng mạch hở D Có thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng tráng bạc 2.21 Các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit CH3CHO, Fomiatmetyl (H-COOCH3), phân tử có nhóm – CHO thực tế để tráng gương người ta dùng: A CH3CHO B HCOOCH3 C C6H12O6 D HCHO 2.22 Dữ kiện thực nghiệm sau khơng dùng để chứng minh cấu tạo glucozơ dạng mạch hở: A Khử hồn tồn glucozơ cho n - hexan B Glucozơ có phản ứng tráng bạc C Glucozơ tạo este chứa gốc axit CH3COOD Khi có xúc tác enzim, dung dịch glucozơ lên men tạo rượu etylic… 2.23 Khi bệnh nhân truyền trực tiếp dung dịch glucozơ (còn gọi “huyết ngọt”) A Khi bệnh nhân có lượng glucozơ máu > 0,1% B Khi bệnh nhân có lượng glucozơ máu < 0,1% C Khi bệnh nhân có lượng glucozơ máu = 0,1% D Khi bệnh nhân có lượng glucozơ máu từ 0,1% → 0,2% 2.24 Để xác định glucozơ nước tiểu người bị bệnh đái tháo đường người ta dùng A axit axetic B đồng (II) oxit C natri hiđroxit D đồng (II) hiđroxit 2.25 Phản ứng khử glucozơ phản ứng sau ? A Glucozơ + H2/Ni , to B Glucozơ + Cu(OH)2 men C Glucozơ + [Ag(NH3)2]OH D Glucozơ → etanol 2.26 Phản ứng chuyển glucozơ, fructozơ thành sản phẩm giống A phản ứng với Cu(OH)2 B phản ứng tráng gương C phản ứng với H2/Ni to D phản ứng với kim loại Na 2.27 Thuốc thử phân biệt glucozơ với fructozơ A [Ag(NH3)2]OH B Cu(OH)2 C dung dịch Br2 D H2 2.28 Sobit (sobitol) sản phẩm phản ứng A khử glucozơ H2/Ni, to B oxi hóa glucozơ [Ag(NH3)2]OH C lên men rượu etylic D glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 2.29 Fructozơ khơng phản ứng với chất sau đây? A H2/Ni, to B Cu(OH)2 C dung dịch brom D AgNO3/NH3 2.30 Glucozơ khơng có tính chất đây? A Tính chất nhóm andehit B Tính chất poliol C Tham gia phản ứng thủy phân D Lên men tạo rượu etylic 2.31 Để chứng minh glucozơ có nhóm chức andehit, dùng ba phản ứng hố học Trong phản ứng sau, phản ứng khơng chứng minh nhóm chức andehit glucozơ? A Oxi hố glucozơ AgNO3/NH3 B Oxi hố glucozơ Cu(OH)2 đun nóng C Lên men glucozơ xúc tác enzim D Khử glucozơ H2/Ni, t0 2.32 Có bốn lọ nhãn chứa: Glixerol, ancol etylic, glucozơ axit axetic Thuốc thử sau dùng để phân biệt dung dịch lọ ? A [Ag(NH3)2]OH B Na kim loại C Cu(OH)2 mơi trường kiềm D Nước brom 2.33 Qua nghiên cứu phản ứng este hố xenlulozơ người ta thấy gốc glucozơ (C6H10O5) có A nhóm hiđroxyl C nhóm hiđroxyl B nhóm hiđroxyl D nhóm hiđroxyl 2.34 Câu câu sau: Tinh bột xenlulozơ khác A Cơng thức phân tử B tính tan nước lạnh C Cấu trúc phân tử D phản ứng thuỷ phân 2.35 Cơng thức phân tử cơng thức cấu tạo xenlulozơ A (C6H12O6)n, [C6H7O2(OH)3]n B (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)3]n C [C6H7O2(OH)3]n, (C6H10O5)n D (C6H10O5)n, [C6H7O2(OH)2]n 2.33 Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO tạo thành dẫn qua dung dịch nước vơi dư, thu 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men 80%, khối lượng ancol thu là: A 23,0g B 18,4g C 27,6g D 28,0g 2.34 Khử glucơzơ hidro để tạo socbitol Khối lượng glucơzơ để tạo 3,64g socbitol với hiệu suất 80% là: A 4,5g B 1,44g C 22,5g D 14,4g 2.35 Cho 50ml dung dịch glucơzơ chưa rõ nồng độ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3/NH3 thu 2,16g bạc kết tủa Nồng độ mol dung dịch glucơzơ dùng là: A 0,2M B 0,1M C 0,001M D 0,02M 2.36 Nếu dùng khoai chứa 20% tinh bột thu đựoc kg glucơzơ Biết hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 70% A 123,4kg B 124,6kg C 154,7kg D 155,55kg 2.37 Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulơzơ axit nitric có xúc tác axit sunfuric đặc nóng Để thu 29,7kg xenlulơzơ trinitrat, cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất đạt 90%) Gía trị m là: A 42kg B 10kg C 30kg D 21kg 2.38 Đun nóng dung dịch chứa 27g glucơzơ với dung dịch AgNO 3/NH3 dư khối lượng Ag thu tối đa là: A 32,4g B 10,8g C 16,2g D 21,6g 2.39 Có thể tổng hợp rượu etylic từ CO2 theo sơ đồ sau: CO2 → Tinh bột → Glucozơ → rượu etylic Tính thể tích CO2 sinh kèm theo tạo thành rượu etylic CO2 lúc đầu dùng 1120 lít (đktc) hiệu suất q trình 50%; 75%; 80% A 373,3 lít B 149,3 lít C 280,0 lít D 112,0 lít 2.40.Cho 2,25 kg glucozo chứa 20% tạp chất trơ lên men thành ancol etylic Trong q trình chế biến ancol bị hao hụt hết 10% Khối lượng ancol thu là: A 0,92 kg B 0,828 kgC 1,242 kg D Số khác 2.41 Nếu dùng gạo chứa 80% tinh bột thu đựoc kg ancol etylic Biết hiệu suất phản ứng thủy phân đạt 70%, hiệu suất lên men đạt 60% CHƯƠNG 3: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN 3.1.Có đồng phân amin có cơng thức phân tử C3H9N? A B 3.2 Có đồng phân amin có cơng thức phân tử C4H11N? A B 3.3 Số lượng đồng phân amin bậc ứng với cơng thức phân tử C4H11N A B 3.4 Có amin có vòng benzen cơng thức phân tử C7H9N? A B 3.5 Có amin bậc hai có cơng thức phân tử C5H13N A B 3.6 Amin amin bậc hai? B A CH3 CH2 NH2 C CH3 NH CH3 CH D CH3 N C C C C C D D D D D CH3 NH2 CH2 CH3 CH3 CH3 3.7 Tên gọi C6H5NH2 là: A Benzil amoni B Benzyl amoni C Hexyl amoni D Anilin 3.8 Phát biểu sau khơng đúng? A Amin cấu thành cách thay H amoniac hay nhiều gốc hidrocacbon B Bậc amin bậc ngun tử cacbon liên kết với nhóm amin C Tùy thuộc cấu trúc gốc hidrocacbon phân biệt amin thành amin no, chưa no thơm D Amin có từ hai ngun tử cacbon phân tử bắt đầu xuất hiện tượng đồng phân 3.9 Trong tên gọi đây, tên phù hợp với chất CH3 – CH – NH2? | CH3 A Metyletylamin B Etylmetylamin C Isopropanamin D Isopropylamin 3.10 Trong chất chất có lực bazơ mạnh nhất? A NH3 B C6H5-CH2-NH2 C C6H5-NH2 C (CH3)2NH 3.11 Cho chất: NH3(1); C2H5NH2 (2); CH3CH2CH2NH2 (3); CH3NH2(4) Chiều tăng tính bazơ là: A 12>1>3>6 D 5>4>2>6>1>3 3.16 Tính bazơ giảm dần theo dãy sau đây? A đimetylamin, metylamin, amoniac, p-metylanilin, anilin, p-nitroanilin B Đimetylamin, metylamin, anilin, p-nitroanilin, amoniac, p-metylanilin C P-nitroainlin, aniline, p-metylanilin, amoniac, metylamin, đimetylamin D Anilin, p-metylanilin, amoniac, metylamin, đimetylamin, p-nitroanilin 3.17 Tính bazơ chất tăng theo thứ tự sau đây? A C6H5NH2 ; NH3; CH3NH2; (CH3)2NH B NH3; CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2 C (CH3)2N; CH3NH2; NH3; C6H5NH2 D NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH2; CH3NH2 3.18 Hợp chất có tính bazơ yếu ? A Anilin B Metylamin C Amoniac D Dimetylamyl 3.19 Cơng thức tổng qt Aminoaxit : A R(NH2) (COOH) B (NH2)x(COOH)y C R(NH2)x(COOH)y D H2N-CxHy-COOH 3.20 α- Aminoaxit Aminoaxit mà nhóm amino gắn cacbon thứ A B C D 3.21 Cho chất : X : H2N - CH2 - COOH Z : C6H5 -CH(NH2)-COOH Y : H3C - NH - CH2 - CH3 T : CH3 - CH2 - COOH G : HOOC - CH2 – CH(NH2 )COOH P : H2N - CH2 - CH2 - CH2 - CH(NH2 )COOH Aminoaxit : A X , Z , T , P B X, Y, Z, T C X, Z, G, P D X, Y, G, P 3.22 C4H9O2N có số đồng phân aminoaxit (với nhóm amin bậc nhất) : A.2 B.3 C D 3.23 Có chất hữu gồm NH2CH2COOH, CH3CH2COOH CH3[CH2]3NH2 Để nhận dung dịch hợp chất trên, cần dùng thuốc thử sau đây? A NaOH B HCl C CH3OH/HCl D quỳ tím 3.24 Cho dung dịch q tím vào dung dịch sau : X : H2N-CH2-COOH Y: HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH A X Y khơng đổi màu quỳ tím B X làm quỳ chuyển màu xanh, Y làm quỳ chuyển màu đỏ C X khơng đổi màu quỳ tím, Y làm quỳ chuyển màu đỏ D hai làm quỳ chuyển sang màu đỏ 3.25 Phát biểu sau khơng đúng? A Những hợp chất hình thành cách ngưng tụ hai hay nhiều α-amino axit gọi peptit B Phân tử có hai nhóm -CO-NH- gọi dipeptit, ba nhóm gọi tripeptit C Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành gọi polipeptit D Trong phân tử peptit, amino axit xếp theo thứ tự xác định 3.26 Tên gọi sau cho peptit sau: H2NCH2CONHCHCONHCH2COOH A Glixinalaninglyxin C Glixylalanylglyxin CH3 B Alanylglyxylalanin D Alanylglyxylglyxyl 3.27 Sự kết tủa protein nhiệt gọi ………………………protein A trùng ngưng B ngưng tụ C phân huỷ D đơng tụ 3.28 Khi nhỏ axit HNO3 đậm đặc vào dung dịch lòng trắng trứng ,đun nóng hỗn hợp thấy xuất …………… , cho Đồng (II) hyđroxit vào dung dịch lòng trắng trứng thấy màu ……… xuất A kết tủa màu trắng ; tím xanh B kết tủa màu vàng ; tím xanh C kết tủa màu xanh; vàng D kết tủa màu vàng ; xanh 3.29 Khi đung nóng protein dung dịch axit kiềm tác dụng men , protein bị thuỷ phân thành …………………, cuối thành …………………………: A phân tử protit nhỏ hơn; aminoaxit B chuỗi polypeptit ; aminoaxit C chuỗi polypeptit ; hỗn hợp aminoaxit D chuỗi polypeptit ; aminoaxit 3.30 Chất sau có phản ứng màu biure? (a) H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2CH2COOH; (b) H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH; (c) Ala−Glu−Val; (d) Ala−Gly ; (e) Ala−Glu−Val−Ala A (a) ; (b) ; (c) B (b) ; (c) ; (d) C (b) ; (c) ; (e) D (a) ; (c) ; (e) 3.31 Cho 0,2 mol amin no, đơn chức tác dụng với HCl (vừa đủ) thu 16,3g muối Vậy CTCT thu gọn amin là: A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 3.32 Cho 5,2g hỗn hợp amin no, đơn chức bậc đồng đẳng tác dụng với dung dịch HCl lỗng dư, sau phản ứng cạn dung dịch thu đựơc 8,85g muối Vậy amin là: A CH3NH2 C2H5NH2 B.C2H5NH2 C3H7NH2 C C3H7NH2 C4H9NH2 D C2H5NH2 C3H5NH2 3.33 Đốt cháy hồn tồn lượng amin no, đơn chức X thu 8,8g CO2 6,3gH2O X là: A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 3.34 Đốt cháy hồn tồn a mol amin no, đơn chức X thu 13,2g CO2 8,1gH2O a giá trị là: A 0,05 B 0,07 C 0,1 D 0,2 3.35 Đốt cháy hồn tồn amin đơn chức bậc X thu CO2 H2O theo tỉ lệ mol 6:7 X là: A propylamin B phenylamin C ispopropylamin D propenylamin 3.36 Đốt cháy hồn tồn đồng đẳng metylamin X thu CO H2O theo tỉ lệ mol 2: X là: A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 3.37 Trung hòa 3,1g amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M Cơng thức phân tử X là: A C2H5N B CH5N C C3H9N D C3H7N 3.38.Khi đốt cháy hòan tồn amin đơn chức A người ta thu đựoc 20,25g H 2O, 16,8 lít CO2 2,8 lít nitơ (các khí đo đktc) Cơng thức phân tử A là: A C3H5N B C3H9N C C3H7N D C2 H7N 3.39 Một amin đơn chức rong phân tử có chứa 15,05% N Amin có cơng thức phân tử là: A CH5N B C2H5N C C6H7N D C4H9N 3.40 Cho 20 g hỗn hợp gồm amin đơn chức, đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cạn dung dịch thu đựoc 31,68g hỗn hợp muối Thể tích dung dịch HCl dùng ml? A 100ml B 50ml C 200ml D 320ml 3.41 Người ta điều chế anilin cách nitro hóa 500g benzen khử hợp chất nitro sinh Khối lượng anilin thu biết hiệu suất giai đoạn 78%? A 346,7g B 362,7g C 463,4g D 358.7g 3.42 Trong tên gọi đây, tên gọi khơng phù hợp với hợp chất CH3 – CH(NH2)– COOH A Axit – aminopropanoic B Axit α – aminopropionic C Glyxin D Alanin 3.43 Cho chất : (1) C6H5NH2, (2)CH3NH2, (3) H2NCH2COOH, (4)HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH, (5) H2NCH2CH2CH2CH2(NH2)COOH Dãy dung dịch sau làm q tím hóa xanh? A 1,2,3 B 2,3,4 C 2,5 D 1,5,4 3.44 X α – aminoaxit chứa nhóm –NH nhóm COOH Cho 15,1g X tác dụng dung dịch HCl dư thu 18,75g muối Cơng thức cấu tạo X là: A C6H5 -CH(NH2)-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C CH3-CH(NH)2-CH2-COOH D C3H7- CH(NH2)-COOH 3.45 Cho 0,1 mol α – aminoaxit X tác dụng vừa hết với 200ml dung dịch HCl 0,5M thu dugn dịch A Cho dung dịch NaOH 0,5M vào dung dịch A thấy cần dùng vừa hết 600ml Vậy số nhóm chức NH số nhóm COOH cua X là: A B C D 3.46 Cho mẩu quỳ tím vào ống nghiệm chứa dung dịch aminoaxit có cơng thức tổng qt (H2N)xR(COOH)y Quỳ tím hóa đỏ khi: A x = y B x > y C x < y D x = 2y 3.47 Cho 100ml dung dịch amino axit A 0,2M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0,25M Mặt khác 100ml dung dịch amino axit tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M Biết A có tỉ khối so với H2 52 Cơng thức phân tử A là: A (H2N)2C2H3COOH B H2NC2H3( COOH)2 C (H2N)2C2H3( COOH)2 D H2NC3H5 ( COOH)2 3.48 Một aminoaxit A có 40,4%C; 7,9%H; 15,7%N, MA = 89 Cơng thức phân tử A là: A C3H5O2N B C3H7O2N C C2H5O2N D C4H9O2N 3.49 Cho 15g hỗn hợp amin gồm anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 1M Khối lượng sản phẩm thu có giá trị A 16,825 g B 20,18 g C 21,123 g D 18,65 g 3.50 Hỗn hợp (X) gồm hai amin đơn chức Cho 1,52g X tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl thu 2,98g muối Tổng số mol hai amin nồng độ mol/l dung dịch HCl A 0,04 mol 0,2M B 0,02 mol 0,1M C 0,06 mol 0,3M D 0,04 mol 0,3M 3.51 Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp, thu 2,24 lít khí CO (đktc) 3,6g H2O Cơng thức phân tử amin A CH5N C2H7N B C2H7N C3H9N C C3H9N C4H11N D.CH5N C3H9N 3.52 0,01 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl 0,01 mol NaOH Cơng thức A có dạng: A H2NRCOOH B (H2N)2RCOOH C H2NR(COOH)2 D H2N)2R(COOH)2 3.53 Cho chất sau: (X1) C6H5NH2 ; (X2) CH3NH2 ; (X3) H2NCH2COOH (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH ; (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Dung dịch sau làm quỳ tím hố xanh A X1, X2, X5 B X2, X3, X4 C X2, X5 D X1, X5, X4 3.54 X α-aminoaxit no chứa nhóm –NH2 nhóm -COOH Cho 10,3 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu 13,95 gam muối clohiđrat X Cơng thức cấu tạo thu gọn X là: A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2COOH C H2NCH2CH2COOH D CH3CH2CH(NH2)COOH CHƯƠNG 4: POLIME – VẬT LIỆU POLIME 4.1 Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa polime: "Polime hợp chất có phân tử khối (1) , nhiều đơn vị nhỏ gọi (2) liên kết với tạo nên A (1) trung bình (2) monome B (1) lớn (2) mắt xích C (1) lớn (2) monome D (1) trung bình (2) mắt xích 4.2 Cho cơng thức: NH[CH2]6CO n Giá trị n cơng thức khơng thể gọi là: A hệ số polime hóa B độ polime hóa C hệ số trùng hợp D hệ số trùng ngưng 4.3 Tơ poliamit polime tổng hợp có chứa nhiều nhóm A – CO – NH – phân tử B – CO – phân tử C – NH – phân tử D – CH(CN) – phân tử 4.4 Polime thực tế khơng sử dụng làm chất dẻo? A Poli (metacrilat) B Poli (acrilo nitrin) C Poli (vinyl clorua) D Poli (phenol fomandehit) 4.5 Polime có cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit? A amilozơ B glicogen C cao su lưu hóa D xenlulozơ 4.6 Khơng nên ủi (là) q nóng quần áo nilon; len; tơ tằm, vì: A Len, tơ tằm, tơ nilon bền với nhiệt B Len, tơ tằm, tơ nilon có nhóm (- CO - NH -) phân tử bền với nhiệt C Len, tơ tằm, tơ nilon mềm mại D Len, tơ tằm, tơ nilon dễ cháy 4.7 Tơ nilon – 6,6 có cơng thức A NH[CH2]5CO n B NH[CH2]6CO n C NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO n D NHCH(CH3)CO 4.8 Cao su buna – S có cơng thức n A CH2 C CH2 CH CH CH CH CH2 n CH2 CH C6H5 B CH2 C(COOCH3) CH3 CH2 n 4.9 Thủy tinh plexiglas polime sau đây? A Polimetyl metacrylat (PMM) C Polimetyl acrylat (PMA) 4.10 Tên polime có cơng thức sau D CH CH2 n n C6H5 B Polivinyl axetat (PVA) D Tất sai OH CH2 n A nhựa novolac B nhựa bakelit C nhựa dẻo D polistiren 4.11 Tơ enang thuộc loại A tơ axetat B tơ poliamit C tơ polieste D tơ tằm 4.12 Nhận xét tính chất vật lí chung polime khơng đúng? A Hầu hết chất rắn, khơng bay B Đa số nóng chảy khoảng nhiệt độ rộng, khơng nóng chảy mà bị phân hủy đun nóng C Đa số khơng tan dung mơi thơng thường, số tan dung mơi thích hợp tạo dd nhớt D Hầu hết polime đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi kéo thành sợi dai, bền 4.13 Những phân tử sau tham gia phản ứng trùng hợp ? CH2=CH2(1); CH ≡ CH(2); CH2=CH–Cl(3); CH3–CH3(4) A (1), (3) B (3), (2) C (1), (2), (3), (4) D (1), (2), (3) 4.14 Tơ capron điều chế từ monome sau ? A axit metacrylic B caprolactam C phenol D axit caproic 4.15 Hợp chất duới khơng thể tham gia phản ứng trùng hợp? A Axit ϖ -amino enantoic B Capro lactam C Metyl metacrilat D Buta-1,3-dien 4.16 Hợp chất cặp hợp chất khơng thể tham gia phản ứng trùng ngưng? A Phenol fomandehit B Buta-1,3-dien stiren C Axit adipic hexametilen diamin D Axit ϖ -amino caproic 4.17 Tính chất khơng phải tính chất cao su tự nhiên? A Tính đàn hồi B Khơng dẫn điện nhiệt C Khơng thấm khí nước D Khơng tan xăng benzen 4.18 Trong cặp chất sau, cặp chất tham gia phản ứng trùng ngưng A CH2=CH-Cl CH2=CH-OCO-CH3 B CH2=CH−CH=CH2 C6H5-CH=CH2 C CH2=CH−CH=CH2 CH2=CH-CN D H2N-CH2-NH2 HOOC-CH2-COOH 4.19 Để điều chế nilon - 6,6 người ta dùng axit để trùng ngưng với hexametylen điamin ? A axit axetic B axit oxalic C axit stearic D axit ađipic 4.20 Sản phẩm phản ứng trùng hợp metyl metacrylat gọi A nhựa bakelit B nhựa PVC C chất dẻo D thuỷ tinh hữu 4.21 Tơ enang điều chế cách A trùng hợp axit acrylic B trùng ngưng alanin C trùng ngưng H2N-(CH2)6-COOH D trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH 4.22 Q trình điều chế tơ q trình trùng hợp? A tơ nitron (tơ olon) từ acrilo nitrin B tơ capron từ axit ϖ -amino caproic C tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin axit adipic D tơ lapsan từ etilen glicol axit terephtalic 4.23 Mơ tả ứng dụng polime khơng đúng? A PE dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện B PVC dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa, C Poli (metyl metacrilat) làm kính máy bay, ơtơ, dân dụng, giả, D Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng, vỏ máy, dụng cụ điện, 4.24 Tơ nilon- 6,6 : A Hexacloxiclohexan B Poliamit axit ađipicvà hexametylenđiamin C Poliamit axit ε - aminocaproic D Polieste axit ađipic etylen glicol 4.25 Polivinyl clorua có cơng thức A (-CH2-CHCl-)n B (-CH2-CH2-)n C (-CH2-CHBr-)n D (-CH2-CHF-)n 4.26 Chất khơng có khả tham gia phản ứng trùng hợp A stiren B isopren C propen D toluen 4.27 Tơ sản xuất từ xenlulozơ A tơ tằm B tơ capron C tơ nilon-6,6 D tơ visco 4.28 Monome dùng để điều chế polipropilen A CH2=CH-CH3 B CH2=CH2 C CH≡CH D CH2=CH-CH=CH2 4.29 Tơ visco khơng thuộc loại A tơ hóa họC B tơ tổng hợp C tơ bán tổng hợp D tơ nhân tạo 4.30 Loại tơ thường dùng để dệt vải may quần áo ấm bện thành sợi “len” đan áo rét? A Tơ capron B Tơ nilon -6,6 C Tơ capron D Tơ nitron 4.31 Cho hợp chất: (1) CH2=CH-COOCH3 ; (2) HCHO ; (3) HO-(CH2)6-COOH; (4) C6H5OH; (5) HOOC-(CH2)-COOH; (6) C6H5-CH=CH2 ; (7) H2N-(CH2)6-NH2 Những chất tham gia phản ứng trùng ngưng? A 1, 2, B 5, C 3, 5, D 2, 3, 4, 5, 4.32 Poli(vinyl clorua) (PVC) điều chế theo sơ đồ: X Y Z PVC chất X là: A etan B butan C metan D propan 4.33 Phân tử khối trung bình PVC 750000 Hệ số polime hố PVC A 12.000 B 15.000 C 24.000 D 25.000 4.34 Phân tử khối trung bình polietilen X 420000 Hệ số polime hố PE A 12.000 B 13.000 C 15.000 D 17.000 4.35 Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 u đoạn mạch tơ capron 17176 u Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 4.36 Polime X có phân tử khối 336000 hệ số trùng hợp 12000 Vậy X A PE B PP C PVC D Teflon CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 5.1 Ion M2+ có cấu hình electron lớp ngồi 3s23p6 Vị trí M bảng hệ thống tuần hồn A 20, chu kì 4, nhóm IIA B 20, chu kì 4, nhóm IIB C 18, chu kì 3, nhóm VIIIA D 18, chu kì 3, nhóm VIIIB + 5.2 Cation M có cấu hình electron phân lớp ngồi 2p6 Ngun tử M A K B Cl C F D Na 5.3 Tính chất vật lý kim loại khơng phải electron tự gây ra? A Ánh kim B Tính dẻo C Tính cứng D Tính dẫn điện nhiệt 5.4 Dãy so sánh tính chất vật lý kim loại khơng đúng? A Dẫn điện nhiệt Ag > Cu > Al > Fe B Tỉ khối Li < Fe < Os C Nhiệt độ nóng chảy Hg < Al < W D Tính cứng Cs < Fe < Al ∼ Cu < Cr 5.5 Một phương pháp hố học làm loại thuỷ ngân có lẫn Zn, Sn, Pb ngâm hỗn hợp dung dịch X dư X A Zn(NO3)2 B Sn(NO3)2 C Pb(NO3)2 D Hg(NO3)2 5.6 Thả Na vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy tượng A có khí ra, xuất kết tủa xanh, sau kết tủa tan B có khí ra, xuất kết tủa xanh, sau kết tủa khơng tan C dung dịch màu xanh, xuất Cu màu đỏ D dung dịch có màu xanh, xuất Cu màu đỏ 5.7 Có ống nghiệm đựng dung dịch CuSO Cho vào ống nghiệm (1) miếng nhỏ Na, ống nghiệm (2) đinh Fe làm Ion Cu2+ bị khử thành Cu thí nghiệm A (1) B (2) C (1) (2) D khơng bị khử 5.8 Ngâm Ni dung dịch muối sau : MgSO 4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2, AgNO3 Ni khử ion kim loại A Mg2+, Ag+, Cu2+ B Na+, Ag+, Cu2+ C Pb2+, Ag+, Cu2+ D Al3+, Ag+, Cu2+ 5.9 Cho bột Cu đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm Fe(NO 3)3 AgNO3 thu chất rắn X dung dịch Y X, Y A X ( Ag, Cu); Y ( Cu2+, Fe2+) B X ( Ag); Y ( Cu2+, Fe2+) C.X ( Ag); Y (Cu2+) D.X (Fe); Y (Cu2+) 5.10 Chọn dãy chất tính oxi hố tăng A Al3+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ B Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Al3+ C Fe3+, Cu2+, Fe2+, Ag+, Al3+ D Al3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ag+ 5.11 Cho ion : Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+ kim loại : Fe, Cu, Ag Chọn dãy điện hố gồm cặp oxi hố- khử xếp theo chiều tính oxi hố ion kim loại tăng, tính khử kim loại giảm A Fe2+/ Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/ Fe2+, Ag+/Ag B Fe2+/ Fe, Cu2+/Cu, Ag+/Ag, Fe3+/ Fe2+ + 3+ 2+ 2+ 2+ C.Ag /Ag, Fe / Fe , Cu / Cu, Fe / Fe D Ag+/ Ag, Fe2+/ Fe, Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu 5.12 Cho cặp oxi hố- khử : Al3+/Al, Fe2+/ Fe, Cu2+/ Cu, Fe3+/ Fe2+, Ag+/Ag Kim loại khử ion Fe3+ thành Fe A Fe B Cu C Ag D Al 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ + 5.13 Cho cặp oxi hố- khử : Al /Al, Fe / Fe, Cu / Cu, Fe / Fe , Ag /Ag Kim loại Cu khử ion cặp oxi hố A Fe3+, Ag+ B Fe3+, Fe2+ C Fe2+, Ag+ D Al3+, Fe2+ 5.14 Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm 5.15 Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm 5.16 Kim loại sau có độ cứng lớn tất kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng 5.17 Kim loại sau kim loại mềm tất kim loại ? A Liti B Xesi C Natri D Kali 5.18 Kim loại sau có nhiệt độ nóng chảy cao tất kim loại? A Vonfam B Sắt C Đồng D Kẽm 5.19 Kim loại sau nhẹ ( có khối lượng riêng nhỏ ) tất kim loại ? A Natri B Liti C Kali D Rubidi 5.20 Dãy sau gồm chất vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch AgNO3 ? A Zn, Cu, Mg B Al, Fe, CuO C Fe, Ni, Sn D Hg, Na, Ca 5.21 Để khử ion Cu2+ dung dịch CuSO4 dùng kim loại A K B Na C Ba D Fe 5.22 Để khử ion Fe3+ dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư A Kim loại Mg B Kim loại Ba C Kim loại Cu D Kim loại Ag 5.23 Thứ tự số cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa sau : Fe 2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ Cặp chất khơng phản ứng với A Cu dung dịch FeCl3 B Fe dung dịch CuCl2 C Fe dung dịch FeCl3 D dung dịch FeCl2 dung dịch CuCl2 5.24 X kim loại phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng, Y kim loại tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 Hai kim loại X, Y (biết thứ tự dãy điện hố: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag) A Fe, Cu B Cu, Fe C Ag, Mg D Mg, Ag 5.25 Dãy gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường tạo dung dịch có mơi trường kiềm A Na, Ba, K B Be, Na, Ca C Na, Fe, K D Na, Cr, K 5.26 Cho dãy kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch HCl A B C D 5.27 Đồng (Cu) tác dụng với dung dịch A H2SO4 đặc, nóng B H2SO4 lỗng C FeSO4 D HCl 5.28 Cho hỗn hợp Al2O3, ZnO, MgO, FeO tác dụng với luồng khí CO(t ) dư Sau phản ứng xảy hồn tồn thu được: A Al2O3, Zn, MgO, FeO B Al2O3, Zn, MgO, Fe C Al, Zn, MgO, Fe D Al, Zn, Mg, Fe 5.29 Cho hỗn hợp Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO tác dụng vói luồng khí CO(t0) dư Sau phản ứng xảy h tồn thu được: A Al2O3, Cu, MgO, Fe B.Al2O3, Cu, Mg, Fe C Al2O3, MgO, Fe3O4, Cu D.Al,Cu, Mg, Fe 5.30 Cho cặp oxi hóa khử thứ tự tính oxi hóa giảm dần: Fe3+/Fe2+ , Cu2+/Cu Hãy chọn phương án đúng? A Fe2+ + Cu2+ → Fe3+ + Cu C Fe3+ + Fe2+ → Cu2+ + Cu 3+ → 2+ 2+ B Cu + Fe Cu + Fe D Đáp án khác 5.31 Cho cặp oxi hóa khử thứ tự tính oxi hóa giảm dần: Ag+/Ag , Fe3+/Fe2+ Hãy chọn phương án đúng? A Ag+ + Fe2+ → Fe3+ + Ag C Ag+ + Fe2+ → Fe2+ + Ag B Ag + Fe3+ → Ag+ + Fe2+ D Đáp án khác 5.32 Ngâm Ni dung dịch muối sau : MgCl 2, NaCl, ZnCl2, Cu(NO3)2 , AlCl3, Pb(NO3 )2 Ni khử muối: A ZnCl2, AlCl3, Pb(NO3 )2 B MgCl2, ZnCl2, Pb(NO3 )2 C MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2 D Cu(NO3)2 , Pb(NO3 )2 5.33 Phương trình sai? A Fe3+ + Cu → Fe2+ + Cu2+ C Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb 2+ → 2+ B Cu + Fe Cu + Fe ` D Al + 3Ag+ → Al3+ + 3Ag 5.34 Phản ứng sau khơng xảy ra? A Cu + FeCl2 B Fe + CuCl2 C Zn + CuCl2 D Zn + FeCl2 5.35 Mệnh đề khơng đúng? A Fe2+ oxi hóa Cu B Tính oxi hóa ion tăng theo ths tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ C Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Cu2+ D Fe khử Cu2+ dung dịch 5.36 Sự ăn mòn kim loại là: A Sự khử kim loại C Sự phá hủy kim loại hợp kim tác dụng chất mơi trường B Sự oxi hóa kim loại D Sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất 5.37 Đinh sắt bị ăn mòn nhanh tường hợp sau đây? A Ngâm dung dịch HCl B Ngâm dung dịch HgSO4 C Ngâm dung dịch H2SO4 lỗng D Ngâm dung dịch H2SO4 lỗng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4 5.38 Sắt tây sắt tráng thiếc Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt kim loại bị ăn mòn trước là: A thiếc B sắt C hai bị ăn mòn D Khơng kim loại bị ăn mòn 5.39 Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu dung dịch X Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X dung dịch Y Dung dịch Y chứa: A Fe(NO3)2 B Fe(NO3)3 C Fe(NO3)2 Cu(NO3)2 dư D.Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 dư 5.40 Ngâm đinh sắt 100ml dung dịch CuCl 1M, giả thiết Cu tạo bám hết vào đinh sắt Sau phản ứng xong lấy đinh sắt sấy khơ, khối lượng tăng thêm gam? A 15,5g B 0,8g C 2,7g D 2,4g 5.41 Hồ tan 1,44g kim loại hố trị II 150ml dung dịch H 2SO40,5M Muốn trung hồ axit dư dung dịch thu phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M Kim loại A Mg B Ba C Ca D Be 5.42 Ngâm kim loại có khối lượng 50g dung dịch HCl Sau thu 336ml H (đkc) thấy khối lượng kim loại giảm 1,68% Kim loại A Fe B Cu C Mg D Ba 5.43 Ngâm Zn 200ml dung dịch AgNO3 0,1M Khi phản ứng kết thúc khối lượng Zn A giảm 1,51g B tăng 1,51g C giảm 0,43g D tăng 0,43g 5.44 Cho 2,52g kim loại tác dụng với dung dịch H 2SO4 lỗng tạo 6,84g muối sunfat Kim loại là: A Al B Zn C Fe D Mg 5.45 Cho 4,8g kim loại R có hóa trị II tan hồn tồn dung dịch HNO lỗng thu 1,12 lít khí NO nhất(đktc) Kim loại R là: A Zn B Fe C Cu D Mg 5.46 Cho 3,2g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư thể tích khí NO2 (đktc) thu bao nhiêu? A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít 5.47 Đốt cháy hết 1,08g kim loại hóa trị III khí clo thu 5,34g muối clorua kim loại Tên kim loại là: A Cr B Fe C Al D Mg 5.48 Hồ tan hồn tồn 15,4g hỗn hợp Mg Zn dung dịch HCl dư thấy có 0,6g khí H2 bay Số (g) muối tạo A 35,7 B 36,7 .C 63,7 D 53,7 5.49 Để khử hồn tồn 30g hỗn hợp gồm CuO, Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4, MgO cần dùng 7g khí CO Số gam chất rắn thu sau phản ứng A 23 B 24 C 25 D 26 5.50 Cho 17g hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm đứng nhóm IA tác dụng với nước thu 6,72 lít H2(đktc) Hai kim loại là: A Li Na B Na K C K Rb D Rb Cs 5.51 Hòa tan hồn tồn 1,5g hỗn hợp bột Al Mg vào dung dịch HCl thu 1,68 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp là: A 60%, 40% B 54%, 45% C 48%, 52% D 64%, 36% 5.52 Khi hòa tan 7,7g hỗn hợp gồm natri kali vào nước thấy 3,36 lít khí H 2(đktc) Phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp là: A 25,33%, 74,67% B 26,33%, 73,67% C 27,33%, 72,67% D 28,33%, 71,67% 5.53 Đốt cháy hết 1,08g kim loại hóa trị III khí clo thu 5,34g muối clorua kim loại Tên kim loại là: A Cr B Fe C Al D Mg 5.54 Cho 2,06g hỗn hợp gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO lỗng dư thu 0,896 lít khí NO (đktc) Khối lượng muối nitrat sinh là: A 9,5g B 7,44g C 7,02g D 4,54g 5.55 Hòa tan hồn tồn 28g Fe vào dung dịch AgNO3dư khối lượng chăt rắn thu là: A 108g B 162g., C 216g D 154g 5.56 Hòa tan hỗn hợp muối cabonat kim loại hóa trị II dd HCl dư thu 6,72 lít khí (đktc) Cơ cạn dd sau phản ứng thấy khối lượng muối khan thu nhiều khối lượng muối ban đầu là: A 3g B 3,1g C 3,2g D 3,3g 5.57 Hòa tan Fe HNO3 dư thấy sinh hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO 2và 0,02 mol NO khối lượng Fe là: A 0,56g D 1,12g C 1,68g D 2,24g 5.58 Hòa tan 2,16g FeO lượng dư dd HNO3 lỗng thu V lít NO nhất(đktc) V bằng: A 0,224 lít B 0,336 lít C 0,448 lít D 2,24 lít [...]... đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm 5.16 Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại? A Vonfam B Crom C Sắt D Đồng 5.17 Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ? A Liti B Xesi C Natri D Kali 5.18 Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại? A Vonfam B Sắt C Đồng D Kẽm 5.19 Kim loại nào... tơ nilon-6,6 là 27346 u và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 u Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là A 113 và 152 B 121 và 114 C 121 và 152 D 113 và 114 4.36 Polime X có phân tử khối là 336000 và hệ số trùng hợp là 120 00 Vậy X là A PE B PP C PVC D Teflon CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI 5.1 Ion M2+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6 Vị trí M trong bảng... hóa của các ion tăng theo ths tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ C Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+ D Fe khử được Cu2+ trong dung dịch 5.36 Sự ăn mòn kim loại là: A Sự khử kim loại C Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của các chất trong môi trường B Sự oxi hóa kim loại D Sự biến đơn chất kim loại thành hợp chất 5.37 Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong tường hợp nào sau đây? A Ngâm trong dung dịch... C6H5NH2 là: A Benzil amoni B Benzyl amoni C Hexyl amoni D Anilin 3.8 Phát biểu nào sau đây không đúng? A Amin được cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon B Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin C Tùy thuộc cấu trúc của gốc hidrocacbon có thể phân biệt amin thành amin no, chưa no và thơm D Amin có từ hai nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu... với Na và với dung dịch AgNO3 trong amoniac B phản ứng với NaOH và với dung dịch AgNO3 trong amoniac C phản ứng với CuO và với dung dịch AgNO3 trong amoniac D phản ứng với Cu(OH)2 và với dung dịch AgNO3 trong amoniac 2.20 Phát biểu nào sau đây không đúng ? A Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau B Metyl α - glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở C Trong dung dịch, glucozơ tồn tại ở... nhất ) trong tất cả các kim loại ? A Natri B Liti C Kali D Rubidi 5.20 Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ? A Zn, Cu, Mg B Al, Fe, CuO C Fe, Ni, Sn D Hg, Na, Ca 5.21 Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A K B Na C Ba D Fe 5.22 Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A Kim loại... Fe3+/ Fe2+, Ag+/Ag Kim loại khử được ion Fe3+ thành Fe là A Fe B Cu C Ag D Al 3+ 2+ 2+ 3+ 2+ + 5.13 Cho các cặp oxi hoá- khử : Al /Al, Fe / Fe, Cu / Cu, Fe / Fe , Ag /Ag Kim loại Cu khử được các ion trong các cặp oxi hoá trên là A Fe3+, Ag+ B Fe3+, Fe2+ C Fe2+, Ag+ D Al3+, Fe2+ 5.14 Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm 5.15 Kim loại nào sau... 4,8g kim loại R có hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO 3 loãng thu được 1 ,12 lít khí NO duy nhất(đktc) Kim loại R là: A Zn B Fe C Cu D Mg 5.46 Cho 3,2g Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là bao nhiêu? A 1 ,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít 5.47 Đốt cháy hết 1,08g kim loại hóa trị III trong khí clo thu được 5,34g muối clorua của kim loại đó Tên kim... trong 100ml dung dịch CuCl 2 1M, giả thi t Cu tạo ra bám hết vào đinh sắt Sau khi phản ứng xong lấy đinh sắt ra sấy khô, khối lượng tăng thêm bao nhiêu gam? A 15,5g B 0,8g C 2,7g D 2,4g 5.41 Hoà tan 1,44g một kim loại hoá trị II trong 150ml dung dịch H 2SO40,5M Muốn trung hoà axit dư trong dung dịch thu được phải dùng hết 30ml dung dịch NaOH 1M Kim loại đó là A Mg B Ba C Ca D Be 5.42 Ngâm một lá kim... trong tường hợp nào sau đây? A Ngâm trong dung dịch HCl B Ngâm trong dung dịch HgSO4 C Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng D Ngâm trong dung dịch H2SO4 loãng có thêm vài giọt dung dịch CuSO4 5.38 Sắt tây là sắt tráng thi c Nếu lớp thi c bị xước sâu tới lớp sắt thì kim loại bị ăn mòn trước là: A thi c B sắt C cả hai đều bị ăn mòn như nhau D Không kim loại nào bị ăn mòn 5.39 Cho Cu dư tác dụng với dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: DE cuong on tap hoa 12 hay theo ki thi THPT quoc gia, DE cuong on tap hoa 12 hay theo ki thi THPT quoc gia, DE cuong on tap hoa 12 hay theo ki thi THPT quoc gia, D. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay