TRẮC NGHIỆMTRẬT KHỚP VAI

6 161 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:11

TRẬT KHỚP VAI, KHỦY, HÁNG 362 Khớp di lệch đột ngột hoàn toàn không hoàn toàn mặt khớp với tác nhân tác động khớp chi bị thương động tác sai tư khớp: A Đúng B Sai 363 Bao khớp thường bị rách vị trí: A Mỏng B Dày C Yếu D Mọi phía E Tất sai 364 Trật khớp thường xảy vị trí: A Bao hoạt dịch mỏng B Điểm yếu bao khớp C Không có dây chằng D Điểm yếu dây chằng quanh khớp E B D 365 Trật khớp tái diễn: A Trật nhiều lần B Trật lần C Trật nhiều khớp nhiều lần khác D Trật lần trở lên E Trật lần trở lên 366 Khám trật khớp không cần: A Khám mạch máu B Khám bao hoạt dịch C Khám dây chằng D Khám thần kinh E Khám toàn thân 367 Trong trường hợp trật khớp có biến dạng rõ, cần chụp X quang để: A Chẩn đoán trật khớp B Chẩn đoán kiểu trật khớp C Tìm thương tổn bao khớp D A B E A C 368 Trong trường hợp trật khớp có biến dạng rõ, cần chụp X quang để: A Phát gãy xương kèm theo B Tìm thương tổn dây chằng C Phát thương tổn sụn khớp D Phát dị vật khớp E A D 369 Nên nắn trật khớp: A Càng sớm tốt B C D E 370 371 372 373 374 375 376 Càng trể tốt Tự nắn tốt Đúng lúc Tất sai Kiểu trật khớp vai thường gặp nhất: A Kiểu sau B Kiểu trước C Kiểu lên D Kiểu xuống E Kiểu xương đòn Trong trật khớp vai trước, kiểu thường gặp là: A Kiểu mỏm quạ B Kiểu mỏm quạ C Kiểu xương đòn D Kiểu ngực E Kiểu bán trật mép ổ chảo Biến dạng điển hình trật khớp vai kiểu trước trong: A Có dấu hiệu ngù vai, dấu nhát rìu, cánh tay khép xoay B Có dấu hiệu ngù vai, dấu nhát rìu, cánh tay khép xoay C Có dấu hiệu ngù vai, dấu nhát rìu, cánh tay dạng xoay D Có dấu hiệu ngù vai, dấu nhát rìu,Cánh tay dạng xoay E Có dấu hiệu ngù vai, dấu nhát rìu, cánh tay tư trung gian Phương pháp điều trị trật khớp vai cổ là: A Kocher B Hypocrates C Milch D Eskimo E Stimson Phương pháp Hypocrates để nắn trật khớp vai phương pháp: A Phức tạp B Tỷ lệ biến chứng cao C Hiệu D Tỷ lệ thất bại thấp E Khó áp dụng thực tế Bất động sau nắn trật khớp vai: A Không cần thiết B Trong thời gian 3-4 tuần C Không tuần D Trên tuần với người trẻ E Tất sai Trật khớp háng thường xảy ở: A Người trẻ, khoẻ B C D E 377 378 379 380 381 382 Người già, yếu Trẻ em Trẻ hiếu động Tất sai Trật khớp háng kiểu chậu thường xảy tư chấn thương: A Lực tác động gián tiếp vào đầu xương đùi đùi gấp, xoay trong, khép khớp gối tư gấp B Lực tác động gián tiếp vào mặt khớp háng đùi gấp, xoay trong, khép khớp gối tư gấp C Lực tác động gián tiếp khớp gối đùi gấp, xoay ngoài, dạng khớp gối tư gấp D Lực tác động gián tiếp vào đầu xương đùi đùi duỗi, xoay trong, khép khớp gối tư gấp E Lực tác động gián tiếp vào dầu xương đùi đùi gấp, xoay ngoài, dạng khớp gối tư gấp Biến dạng điển hình trật khớp háng kiểu chậu là: A Đùi duỗi, khép xoay B Đùi gấp, dạng xoay C Đùi duỗi, khép xoay D Đùi gấp, khép xoay E Đùi gấp, khép xoay Phân loại trật khớp háng Thompson Epstein là: A Kiểu 1: Trật khớp háng có không kèm vỡ nhỏ ổ cối Không vững sau nắn B Kiểu 2: Trật khớp háng kèm theo vỡ mảnh lớn bờ sau ổ cối Không vững sau nắn C Kiểu 3: Trật khớp háng kèm theo vỡ vụn ổ cối thành nhiều mảnh D Kiểu 4: Trật khớp háng kèm theo gãy chỏm xương đùi E Kiểu 5: Trật khớp hánh kèm theo gãy thân xương đùi Biến dạng trật khớp khủyu điển hình là: A Cẳng tay tư duỗi, sấp trông cẳng tay bị ngắn B Cẳng tay tư gấp 400, ngữa trông cẳng tay bị dài C Cẳng tay tư gấp 400, sấp trông cẳng tay bị ngắn D Cẳng tay tư duỗi, ngữa nhẹ trông cẳng tay bị ngắn E Cẳng tay tư gấp 400, sấp trông cẳng tay bị dài Dây thần kinh hay bị thương tổn trật khớp khủỷu là: A Thần kinh quay B Thần kinh C Thần kinh trụ D Thần kinh bì E Thần kinh mũ Phân loại trật khớp theo giải phẫu X quang bao gồm: A Bán trật khớp B Trật khớp hoàn toàn C Trật khớp kèm gãy xương D A B E A, B, C 383 Về lâm sàng có nhóm trật khớp ngoại trừ: A Trật khớp hở B Trật khớp kín C Trật khớp kèm biến chứng mạch máu thần kinh D Trật khớp kèm mảnh vỡ kẹt khớp E Trật khớp kèm gãy xương 384 Sau nắn trật khớp cần: A Bất động 2-3 tuần B Tập vận động sớm C Tập vận động thụ động D Bất động tạm thời vài ngày E Bất động tạm thời phối hợp tập phục hồi chức 385 Cơ chế gãy trật khớp vai thường gặp là: A Chấn thương trực tiếp vào khớp vai B Ngã chống tay tư dạng, đưa sau, xoay C Ngã chống khủyu tư dạng, đưa trước, xoay D Ngã chống tay tư khép, đưa sau, xoay E Chấn thương trực tiếp vào mặt sau khớp vai 386 Trật khớp vai chia kiểu tùy theo vị trí chỏm xương cánh tay so với ổ cối, ngoại trừ: A Ra trước B Ra sau C Lên D Xuống E Vào 387 Trong trật khớp vai kiểu trước, kiểu trật mỏm quạ hay gặp chiếm khoảng: A 70% B 80% C 90% D 95% E 75% 388 Các triệu chứng lâm sàng sau điển hình trật khớp vai trước, ngoại trừ: A Dấu nhát rìu B Dấu ngù vai C Cánh tay xoay D Cánh tay khép E Cánh tay dạng 389 Trong trật khớp vai, dây thần kinh hay bị tổn thương là: A Thần kinh mủ B Thần kinh bì C Thần kinh quay D Thần kinh trụ E Thần kinh 390 391 392 393 394 395 396 Biến chứng gãy xương kèm theo trật khớp vai thường gặp là: A Vỡ ổ chảo B Vỡ ổ cối C Vỡ mấu chuyển lớn xương cánh tay D Vỡ mấu chuyển bé xương cánh tay E Gãy cổ xương cánh tay Biến dạng Hill - Sachs thương tổn của: A Ổ chảo B Sụn khớp C Sụn viền D Chỏm xương cánh tay E Mỏm vai Kiểu trật khớp háng hay gặp nhất: A Ra trước B Ra sau C Trung tâm D Kiểu mu E Kiều ngồi Kiếu trật khớp háng hay gặp nhất: A Kiểu chậu B Kiểu ngồi C Kiểu mu D Kiểu bịt E Kiểu trung tâm Trong trật khớp háng kiểu chậu, so với đường Nélaton - Rose, mấu chuyển lớn: A Nằm thấp B Ngang C Nằm cao D A B E C D Kiểu trật khớp khủyu hay gặp là: A Ra trước B Vào C Ra D Ra sau E Lên Trong kiểu trật khớp khủyu sau, mỏm khủyu: A Nhô trước B Nhô sau C Di lệch vào D Di lệch E Di lệch lên 397
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆMTRẬT KHỚP VAI, TRẮC NGHIỆMTRẬT KHỚP VAI, TRẮC NGHIỆMTRẬT KHỚP VAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay