TRĂC NGHIỆM tắc ruột sơ sinh

7 403 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:10

BỆNH LÝ I: TẮC RUỘT SƠ SINH Tắc ruột sơ sinh theo quy định tắc ruột xảy trong: A ngày đầu đời sống B ngày đầu đời sống C 10 ngày đầu đời sống D 15 ngày sau sinh đầu đời sống E Thời kỳ sơ sinh Trẻ sơ sinh xuất dấu hiệu chậm phân su không thấy phân su hậu môn trẻ sau sinh : A B 24 C 36 D 48 E 72 Trong loại tắc ruột sơ sinh sau đây, loại nguyên nhân nội : A Teo ruột B Tắc ruột dính C Tắc ruột dây chằng D Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột nút nhầy phân su Trong loại tắc ruột sơ sinh sau đây, loại nguyên nhân ngoại lai : A Teo ruột B Tắc ruột dính C Tắc ruột phân su D Tắc ruột nút nhầy phân su E Tắc ruột bệnh Hirschsprung Trong loại tắc ruột sơ sinh sau loại nguyên nhân A Teo ruột B Tắc ruột dính C Tắc ruột phân su D Tắc ruột bệnh Hirschsprung E Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai Teo ruột thường hay gặp đoạn : A Đầu hỗng tràng B Cuối hổng tràng C Đầu hồi tràng D Cuối hồi tràng E Đại tràng Teo ruột có triệu chứng giống với tắc ruột phân su, có khác dấu hiệu A Nôn dịch mật B Thăm trực tràng có kết thể nhầy trắng C X quang có mức nước điển hình D Bụng chướng E Tuần hoàn bàng hệ Cơ chế bệnh sinh teo ruột giải thích do: A Di truyền B Nhiễm siêu vi trùng thời kỳ bào thai C Nhiễm độc tia xạ thời kỳ bào thai D Tai nạn mạch máu thời kỳ bào thai E Nhiễm hoá chất thời kỳ bào thai Chẩn đoán sớm tắc ruột sơ sinh dựa vào: A Xét nghiệm nhiễm sắc thể B Xét nghiệm tế bào học C Siêu âm bào thai D Xét nghiệm gen di truyền E Chụp X quang bào thai 10 Trong triệu chứng lâm sàng sau đây, triệu chứng báo động cho tắc ruột sơ sinh là: A Nôn B Bụng chướng C Chậm phân su sau 24 D Tràn dịch màng tinh hoàn bên E Thăm trực tràng phân su 11 Nghiệm pháp tìm tế bào sừng lông tơ phân su trẻ nghi ngờ tắc ruột sơ sinh có tên là: A Nghiệm pháp Farber B Nghiệm pháp Schwachman C Nghiệm pháp Soave D Nghiệm pháp Valsalva E Nghiệm pháp White 12 Hình ảnh X quang điển hình tắc tá tràng bẩm sinh: A Hình ảnh mức nước B Hình ảnh hai bóng C Hình ảnh dày tá tràng giãn trướng D Hình ảnh thuốc không xuống ruột non E Hình ảnh ứ đọng thuốc dày 13 Cơ chế gây tắc ruột viêm phúc mạc bào thai là: A Liệt ruột B Thiếu hạch phó giao cảm thành ruột C Do chèn ép từ bên D Do kết thể phân su E Do nguyên nhân thần kinh 14 Dây chằng LADD(dây chằng trước tá tràng) nguyên nhân gây ra: A Tắc môn vị B Tắc tá tràng C Tắc hỗng tràng D Tắc hồi tràng E Tắc đại tràng 15 Phương pháp khâu nối ruột tận bên (bên-bên, tận- chéo, tận –bên)và có dẫn lưu đầu điều trị teo ruột tắc ruột phân su có tên là: A Phương pháp Bishop - Koop B Phương pháp Santulli C Phương pháp Mickulicz D Phương pháp Swenson E Phương pháp Hartmann 16 Trong triệu chứng sau đây, triệu chứng đặc thù cho bệnh Hirschsprung: A Chậm phân su B Bụng chướng, tuần hoàn bàng hệ C X qung đại tràng có hình phễu D X quang bụng có hình "bọt xà phòng" hố chậu phải E X quang bụng có mức nước điển hình 17 Trong triệu chứng sau, triệu chứng đặc thù cho bệnh tắc ruột phân su : A Chậm phân su(hội chứng tắc ruột bẩm sinh chung) B Bụng chướng, tràn dịch màng tinh hoàn hai bên(tắc ruột viêm phúc mạc bào thai) C X quang đại tràng có hình phễu(hirschsprung) D X quang bụng có hình "bọt xà phòng" hố chậu phải E X quang bụng có mức nước điển hình(teo ruột) 18 Viêm phúc mạc bào thai có triệu chứng giống với tắc ruột dính bẩm sinh, ngoại trừ dấu hiệu : A Nôn mửa B Chậm phân su C Thăm trực tràng D X quang bụng E X quang đại tràng cản quang 19 Dấu hiệu "tháo cống" dấu hiệu đặc thù bệnh : A Teo ruột B Tắc ruột phân su C Tắc ruột dây chằng D Viêm phúc mạc bào thai E Bệnh Hirschsprung( hội chứng nút phân su) 20 Trong loại tắc ruột sơ sinh, bệnh sau xem biểu sớm bệnh Mucoviscidose (bệnh xơ nang tụy): A Teo ruột B Tắc ruột phân su C Tắc ruột dây chằng D Tắc ruột dính E Hội chứng nút nhầy phân su 21 Trong loại tắc ruột sơ sinh, bệnh điều trị không cần phẫu thuật mà điều trị nội khoa đơn : A Tắc ruột dính B Tắc ruột Mégacolon C Tắc ruột nút nhầy phân su D Tắc ruột dây chằng E Tắc ruột teo ruột 22 Phương pháp thụt tháo thử đại tràng dung dịch gastrographine điều trị tắc ruột phân su có tên : A Phương pháp Swenson B Phương pháp Noblett C Phương pháp Duhamel D Phương pháp Denis Brawn E Phương pháp Bishop-koop 23 Phương pháp cắt nối ruột tận bên có dẫn lưu đầu điều trị teo ruột tắc ruột phân su có tên : A Phương pháp Mickulicz B Phương pháp Noblett C Phương pháp Bishop-koop D Phương pháp Rhoads E Phương pháp Kieswetter 24 Trong điều trị triệt để bệnh Hirschsprung người ta thường áp dụng phẫu thuật : A Swenson B Bishop-koop C Noblett D Kiesewetter E Rhoads 25 Thiếu hạch phó giao cảm đám rối thần kinh Meissner Auerback trực tràng nguyên nhân gây nên bệnh : A Hirschsprung B Tắc ruột phân su C Hội chứng nút nhầy phân su D Viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột dính 26 Thiểu tụy tạm thời gây tình trạng táo bón ứ đọng phân su nguyên nhân gây nên bệnh : A Hirschsprung B Tắc ruột phân su C Hội chứng nút nhầy phân su D Viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột dính 27 Sinh thiết trực tràng qua đường hâu môn cần thiết để chẩn đoán xác định : A Bệnh Hirschsprung B Bệnh tắc ruột phân su C Hội chứng nút nhầy phân su D Bệnh Mucoviscidose E Bệnh viêm phúc mạc bào thai 28 Hình ảnh X quang điển hình viêm phúc mạc bào thai : A Mức nước điển hình(teo ruột) B Hình quai ruột giãn C Hình bụng mờ đều, ruột non co cụm lại D Hình bọt xà phòng hố chậu phải(tắc ruột phân su) E Hình phễu đoạn sigma-trực tràng phim cản quang đại tràng(hirschsprung) 29 Hậu môn nhân tạo điều trị bệnh Hirschsprung theo phương pháp thường chọn làm vị trí: A Manh tràng B Đại tràng lên C Đại tràng ngang bên phải D Đại tràng ngang bên trái E Đại tràng sigma 30 Trong phẫu thuật điều trị triệt để bệnh Hirschsprung Phẫu thuật không chừa lại phần đoạn vô hạch: A Phẫu thuật Swenson B Phẫu thuật Duhamel C Phẫu thuật Soave D Phẫu thuật Rebein E Phẫu thuật Lynn 31 Thời gian gần đây, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tắc ruột sơ sinh giảm nhiều nhờ vào lý nào: A Sự tiến lĩnh vực gây nhi B Sự tiến lĩnh vực hồi sức hậu phẫu nhi C Sự tiến phẫu thuật nhi D Sự tiến vấn đề chẩn đoán sớm E Tất lý 32 Trong chẩn đoán siêu âm bào thai, dấu hiệu gợi ý tắc ruột sơ sinh là: A Dãn quai ruột bào thai B Dãn nở khoang thai C Dãn nở cuống rốn thai nhi D Dãn nở hệ thống đường mật thai nhi E Dãn nở hệ thống tĩnh mạch thai 33 Dấu hiệu "bụng xẹp" đặc thù để chẩn đoán cho tắc ruột sơ sinh thuộc thể: A Tắc tá tràng B Tắc hỗng tràng C Tắc hồi tràng D Tắc đại tràng phải E Tắc đại tràng trái 34 Để chẩn đoán lâm sàng tắc ruột sơ sinh, thăm trực tràng phân su mà có kết thể nhầy trắng triệu chứng có giá trị để hướng tới: A Tắc ruột dính B Teo ruột C Tắc ruột bệnh Hirschsprung D Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột hội chứng nút nhầy phân su 35 Bệnh cảnh tắc ruột sơ sinh kết hợp với tràn dịch tinh hoàn bên bé trai cho gợi ý chẩn A đoán nguyên nhân: A Tắc ruột dính B Teo ruột C Tắc ruột bệnh Hirschsprung D Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột phân su 36 Phương pháp cắt nối ruột bên bên có dẫn lưu hai đầu điều trị teo ruột bẩm sinh có tên là: A Phương pháp Bishop-koop B Phương pháp Santulli C Phương pháp Mickulicz D Phương pháp Hartmann E Phương pháp Noblett 37 Nghiệm pháp "mồ hôi" thử nồng độ NaCl mồ hôi giúp chẩn đoán bệnh: A Teo ruột bẩm sinh B Mucoviscidose C Viêm phúc mạc bào thai D Hội chứng nút nhầy phân su E Tắc ruột dây chằng 38 Trong tắc ruột phân su, kết thể phân su tập trung chủ yếu phần ruột: A Hỗng tràng đoạn đầu B Hỗng tràng đoạn C Hồi tràng đoạn D Hồi tràng đoạn cuối E Đại tràng lên 39 Trong điều trị tắc ruột sơ sinh, phương pháp mổ tạo hình ruột cách rạch dọc khâu ngang thường áp dụng trường hợp: A Tắc ruột dính B Tắc ruột teo gián đoạn C Tắc ruột màng ngăn niêm mạc D Tắc ruột teo có dây xơ E Tắc ruột dây chằng 40 Trong nguyên nhân gây tắc ruột sơ sinh, thể tắc ruột bệnh Hirschsprung chiếm tỷ lệ từ: A 30-40% B 50-60% C 70-80% D 81-90% E > 90% 41 Teo ruột xếp vào nhóm tắc ruột sơ sinh nguyên nhân ngoại lai: Đúng B Sai 42 Tắc ruột sơ sinh nút nhầy phân su cần có định phẫu thuật sớm: A Đúng B Sai 43 Trong điều trị ngoại khoa thủng ruột bào thai, phẫu thuật viên thuờng chọn phương pháp dẫn lưu lỗ thủng đơn thuần: A Đúng B Sai 44 Phẫu thuật nối ruột bên-bên thường gây ứ đọng nên phẫu thuật viên nhi dùng điều trị tắc ruột sơ sinh: A Đúng B Sai 45 Phẫu thuật nối ruột tận-bên có dẫn lưu đầu dùng nhiều để điều trị tắc ruột phân su: A Đúng B Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: TRĂC NGHIỆM tắc ruột sơ sinh, TRĂC NGHIỆM tắc ruột sơ sinh, TRĂC NGHIỆM tắc ruột sơ sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay