GÃY TRÊN lồi cầu XƯƠNG CÁNH TAY

3 155 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:09

GÃY TRÊN LỒI CẦU XƯƠNG CÁNH TAY 362 Gãy lồi cầu xương cánh tay kiểu gãy: A Phổ biến trẻ em B Ðường gãy nằm mõm lồi cầu ròng rọc C Ðường gãy hố khuỷu D A B E A C 363 Thể thường gặp gãy lồi cầu xương cánh tay là: A Gãy gấp B Gãy duỗi C Gãy xoắn D Gãy chéo E Gãy nội khớp 364 Trong thể gãy duỗi gãy lồi cầu xương cánh tay, đoạn gãy di lệch: A Ra sau B Ra trước C Vào D Ra E A C 365 Dây thần kinh thường bị thương tổn thể gãy duỗi gãy lồi cầu xương cánh tay: A Thần kinh quay B Thần kinh C Thần kinh trụ D Thần kinh cẳng tay E Thần kinh gian cốt trước 366 Dây thần kinh thường bị thương tổn thể gãy gấp gãy lồi cầu xương cánh tay là: A Thần kinh quay B Thần kinh C Thần kinh trụ D Thần kinh cẳng tay E Thần kinh gian cốt trước 367 Phân độ Marion - Lagrange sau gãy lồi cầu xương cánh tay đúng: 56 A Ðộ I: Gãy hoàn toàn không di lệch 57 B Ðộ II: Gãîy không hoàn toàn có di lệch 58 C Ðộ III: Gãy hoàn toàn di lệch mặt gãy tiếp xúc 59 D Ðộ IV: Gãy hoàn toàn di lệch mặt gãy chạm nhẹ 60 E Ðộ V: Gãy hoàn toàn diện gãy chồng lên 368 Trong gãy lồi cầu xương cánh tay, mốc giải phẫu vùng khuỷu: A Không thay đổi B Thay đổi C Mỏm khuỷu di lệch lên cao D Mỏm lồi cầu di lệch xuống E Mỏm ròng rọc di lệch vào 369 Ðứng trước bệnh nhân gãy lồi cầu xương cánh tay có dấu hiệu suy giảm tuần hoàn cần: A Mổ giải phóng động mạch B Chụp mạch đồ C Kéo nắn tạm thời D Chụp mạch đồ sau kéo nắn E Doppler mạch sau kéo nắn 370 Gãy lồi cầu xương cánh tay di lệch độ II Lagrange - Marion điều trị: A Phẫu thuật B Nắn bó bột cánh cẳng bàn tay C Xuyên đinh Kirschner màng tăng sáng D Nẹp vis E Bó bột cánh cẳng bàn tay 371 Hội chứng Volkmann có biến dạng đặc trưng: A Cổ tay gấp, khớp liên đốt gần duỗi, khớp liên đốt xa gấp B Cổ tay gấp, khớp bàn ngón gấp, khớp liên đốt gấp C Cổ tay duỗi, khớp bàn ngón gấp, khớp liên đốt duỗi D Cổ tay gấp, khớp bàn ngón duỗi, khớp liên đốt gấp E Cổ tay duỗi, khớp bàn ngón duỗi, khớp liên đốt duỗi 372 Gãy lồi cầu xương cánh tay kiểu gãy: A Nội khớp B Ngoại khớp C Thấu khớp D Salter II E Ở đầu xương 373 Trong gãy lồi cầu xương cánh tay, đường gãy nằm vùng: A Hành xương B Thân xương C Ðầu xương D Khớp xương E Có sụn khớp 374 Gãy lồi cầu xương cánh tay cần chẩn đoán phân biệt với: A Gãy liên lồi cầu B Gãy lồi cầu C Gãy mỏm lồi cầu D Trật khớp khủyu E Tất 375 Trong gãy lồi cầu xương cánh tay, mốc giải phẫu mỏm khủyu, mỏm lồi cầu mỏm lồi cầu vị trí bình thường: A Ðúng B Sai 376 Hội chứng Volkmann hậu tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cẳng tay đặc biệt là: A Các gấp B Các duỗi C Thần kinh trụ D Thần kinh quay E A C 377 Trong hội chứng Volkmann, dây thần kinh bị thương tổn là: A Quay - trụ B Trụ - bì C Giữa - trụ D Cơ bì - E Tất 378 Gãy lồi cầu xương cánh tay độ I điều trị : A Nắn - bó bột cánh cẳng bàn tay B Bó bột cánh - cẳng bàn tay có rạch dọc C Mổ kết hợp xương Kirschner D Bất động nẹp bột cánh- cẳng - bàn tay E Kết hợp xương nẹp vis 379 Ðiều trị gãy lồi cầu xương cánh tay di lệch độ III A Nắn - bó bột cánh cẳng bàn tay B Nắn hở nắn kín thất bại C Mổ kết hợp xương để tránh thương tổn phần mềm D A + B E B + C 380
- Xem thêm -

Xem thêm: GÃY TRÊN lồi cầu XƯƠNG CÁNH TAY, GÃY TRÊN lồi cầu XƯƠNG CÁNH TAY, GÃY TRÊN lồi cầu XƯƠNG CÁNH TAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay