trắc nghiệm chấn thương sọ não

10 275 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

362 BỆNH LÝ II: CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO-VẾT THƯƠNG SỌ NÃO HỞ 363 Chấn thương sọ não phân loại tổn thương sau: 364 365 Tổn thương trực tiếp gián tiếp A 366 367 Tổn thương nguyên phát thứ phát B 368 369 Tổn thương da đầu, sọ não C 370 371 Nứt sọ, giập não máu tụ D 372 373 A B E 374 Cơ chế bệnh sinh chấn thương sọ não bao gồm: 375 376 Các yếu tố học, mạch máu , thần kinh nội tiết A 377 378 Cơ chế tăng tốc, giảm tốc xoay chiều B 379 380 Cơ chế chấn thương trực tiếp gián tiếp C 381 382 Là chế phức tạp bao gồm yếu tố câu A B D 383 384 A B E 385 Chấn động não: chọn câu nhất: 386 387 Ðược xem thể nhẹ chấn thương sọ não A 388 389 Biểu rối loạn trí giác, vận động, ngôn ngữ, hô hấp thời B gian ngắn 390 391 Là thể đặc biệt hay gặp trẻ em C 392 393 Không có tổn thương thực thể não D 394 395 A, C D E 396 Giập não bệnh nhân chấn thương sọ não có giập não thường biểu hiện: 397 398 Rối loạn ý thức sau chấn thương A 399 400 Phải có thời gian định để hồi phục B 401 402 Giập não biểu rối loạn tâm thần, hô hấp, tuần hoàn C 403 404 Giập thân não nặng có tỷ lệ tử cong cao D 405 406 A D 407 418 429 440 E Nguồn chảy máu chủ yếu máu tụ màng cứng: 408 409 Từ động mạch não động mạch não sau A 410 411 Từ động mạch não xương sọ B 412 413 Các động mạch não xương sọ xoang C 414 415 Từ xương sọ D 416 417 A D E Khoảng tỉnh dấu hiệu gợi ý: 419 420 Hướng đến chẩn đoán máu tụ màng cứng A 421 422 Có khoảng tỉnh hai lần mê B 423 424 Tỉnh đến mê C 425 426 Tỉnh - Mê - Tỉnh D 427 428 A, B C E Nguồn chảy máu máu tụ màng cứng chủ yếu thương tổn từ: 430 431 Các tĩnh mạch vỏ não A 432 433 Các động mạch tĩnh mạch vỏ não B 434 435 Các động mạch tĩnh mạch màng não C 436 437 Các động mạch tĩnh mạch não D 438 439 C D E Các phương tiện cận lâm sàng dùng để chẩn đoán máu tụ: 441 442 Mạch não đồ A 443 444 Chụp cắt lớp xử lý qua máy vi tính B 445 446 Cộng hưởng từ hạt nhân C 447 448 Siêu âm điện não D 449 450 Tất 451 462 473 484 E Ðể chẩn đoán trường hợp máu tụ hộp sọ cần phải: 452 453 Dựa vào tri giác dấu thần kinh khu trú A 454 455 Dựa vào triệu chứng lâm sàng diễn tiến triệu chứng B 456 457 Dựa vào xét nghiệm đại TC Scan, MRI C 458 459 Dựa vào phương tiện cận lâm sàng có D 460 461 B C E CT khó lòng phát máu tụ màng cứng nhỏ, 463 464 Thương tổn bán cấp có mật độ với mô não A 465 466 Máu tụ từ khoang màng nhện lan vào mô não B 467 468 Máy CT có độ phân giải lớn 2mm C 469 470 Máu tụ màng cứng hình thành chưa tiếng D 471 472 Bệnh nhân bị teo não nhiều E Sau chấn thương sọ não thường: 474 475 Quên sau chấn thương thường tồn lâu quên ngược trước A chấn thương 476 477 Quên ngược trước chấn thương thường tồn lâu quên sau B chấn thương 478 479 tỉnh lại, khoảng 50% bệnh nhân nhức đầu C 480 481 Có thể thấy đồng tử Hutchinson, trước tiên phía đối diện với máu D tụ 482 483 Có thể thấy đồng tử Hutchinson, bắt đầu giẵn đồng tử E Trong máu tự màng cứng: 485 486 Không có co giật, dù cục hay lớn A 487 488 Dịch não tủy không vàng B 489 490 Không có đợt giảm nhẹ bệnh lại nặng lên C 491 492 Không phải lúc gây liệt thân bên với máu tụ D 493 494 Thường có dấu hiệu Babinski 495 506 517 528 E Chấn thương sọ não phân loại tổn thương sau: 496 497 Tổn thương trực tiếp gián tiếp A 498 499 Tổn thương nguyên phát thứ phát B 500 501 Tổn thương da đầu, sọ não C 502 503 Nứt sọ, giập não máu tụ D 504 505 Câu A B E Cơ chế bệnh sinh chấn thương sọ não bao gồm: 507 508 Các yếu tố học, mạch máu , thần kinh nội tiết A 509 510 Cơ chế tăng tốc, giảm tốc xoay chiều B 511 512 Cơ chế chấn thương trực tiếp gián tiếp C 513 514 Là chế phức tạp bao gồm yếu tố câu A B D 515 516 A B E Chấn động não: 518 519 Ðược xem thể nhẹ chấn thương sọ não A 520 521 Biểu rối loạn trí giác, vận động, ngôn ngữ, hô hấp thời B gian ngắn 522 523 Là thể đặc biệt hay gặp trẻ em C 524 525 Không có tổn thương thực thể não D 526 527 A, C D E Ở bệnh nhân chấn thương sọ não có giập não thường biểu hiện: 529 530 Rối loạn ý thức sau chấn thương A 531 532 Phải có thời gian định để hồi phục B 533 534 Giập não biểu rối loạn tâm thần, hô hấp, tuần hoàn C 535 536 Giập thân não nặng có tỷ lệ tử cong cao D 537 538 A D 539 550 561 572 E Nguồn chảy máu chủ yếu máu tụ màng cứng: 540 541 Từ động mạch não động mạch não sau A 542 543 Từ động mạch não xương sọ B 544 545 Các động mạch não xương sọ xoang C 546 547 Từ xương sọ D 548 549 A D E Khoảng tỉnh dấu hiệu gợi ý: 551 552 Hướng đến chẩn đoán máu tụ màng cứng A 553 554 Có khoảng tỉnh hai lần mê B 555 556 Tỉnh đến mê C 557 558 Tỉnh - Mê - Tỉnh D 559 560 A, B C E Nguồn chảy máu máu tụ màng cứng chủ yếu thương tổn từ: 562 563 Các tĩnh mạch vỏ não A 564 565 Các động mạch tĩnh mạch vỏ não B 566 567 Các động mạch tĩnh mạch màng não C 568 569 Các động mạch tĩnh mạch não D 570 571 C D E Các phương tiện cận lâm sàng dùng để chẩn đoán máu tụ: 573 574 Mạch não đồ A 575 576 Chụp cắt lớp xử lý qua máy vi tính B 577 578 Cộng hưởng từ hạt nhân C 579 580 Siêu âm điện não D 581 582 Tất 583 594 605 616 E Ðể chẩn đoán trường hợp máu tụ hộp sọ cần phải: 584 585 Dựa vào tri giác dấu thần kinh khu trú A 586 587 Dựa vào triệu chứng lâm sàng diễn tiến triệu chứng B 588 589 Dựa vào xét nghiệm đại TC Scan, MRI C 590 591 Dựa vào phương tiện cận lâm sàng có D 592 593 B C E CT khó lòng phát máu tụ màng cứng nhỏ, 595 596 Thương tổn bán cấp có mật độ với mô não A 597 598 Máu tụ từ khoang màng nhện lan vào mô não B 599 600 Máy CT có độ phân giải lớn 2mm C 601 602 Máu tụ màng cứng hình thành chưa tiếng D 603 604 Bệnh nhân bị teo não nhiều E Sau chấn thương sọ não 606 607 Quên sau chấn thương thường tồn lâu quên ngược trước A chấn thương 608 609 Quên ngược trước chấn thương thường tồn lâu quên sau B chấn thương 610 611 tỉnh lại, khoảng 50% bệnh nhân nhức đầu C 612 613 Có thể thấy đồng tử Hutchinson, trước tiên phía đối diện với máu D tụ 614 615 Có thể thấy đồng tử Hutchinson, bắt đầu giẵn đồng tử E Trong máu tự màng cứng: 617 618 Không có co giật, dù cục hay lớn A 619 620 DTN khonog vàng B 621 622 Không có đợt giảm nhẹ bệnh lại nặng lên C 623 624 Không phải lúc gây liệt thân bên với máu tụ D 625 626 Thường có dấu hiệu Babinski 627 638 649 660 E MRI có ưu CT vấn đề sau đây, trừ: 628 629 Cho thấy hình ảnh chỗ chuyển tiếp tủy sống - hành não với độ phân A giải cao 630 631 Làm rõ vết nứt xương đường chân tóc lan phía xương thái B dương 632 633 Xác định rõ thương tổn hủy myelin bệnh xơ cứng rải C rác bệnh hủy myelin 634 635 Làm rõ tương phản mật độ chất xám chất trắng D 636 637 Loại trừ nhiễm xạ trình ghi hình E Kỹ thuật có tính định để xác minh phồng động mạch não 639 640 Là chụp MRI A 641 642 Là chụp CT B 643 644 Là chụp cắt lớp cách photon đơn C 645 646 Chụp cắt lớp phát positrron D 647 648 Mạch não đồ E Ðược gọi vết thương sọ não hở khi: 650 651 Thấy tổ chức não não tủy chảy qua vết thương A 652 653 Có rách màng não lún sọ B 654 655 Có định mổ tuyệt đối C 656 657 Thường có định mổ D 658 659 A D E Vết thương sọ não chiếm tỷ lệ cao vùng: 661 662 Trán -chỉnh - thái dương A 663 664 Trán - đỉnh - chẩm B 665 666 Ðỉnh - chẩm - thái dương C 667 668 Trán - đỉnh - sọ D 669 670 Sàn sọ - thái dương - đỉnh 671 682 693 704 E Vết thương sọ não hở thông với xoang tĩnh mạch thường gặp ở: 672 673 Xoang tĩnh mạch dọc A 674 675 Xoang ngang B 676 677 Xoang thẳng C 678 679 Xoang xích ma D 680 681 Xoang tĩnh mạch dọc xoang ngang E Ðược gọi vết thương thấu não khi: 683 684 Có dịch não tủy tổ chức não lòi vết thương A 685 686 Vết thương tiếp tuyến B 687 688 Là vết thương lỗ vào C 689 690 Tổn thương da, xương sọ, màng cứng trở vào D 691 692 C D E Các thành phần tổn thương vết thương sọ não hở đến sớm: 694 695 Da, xương sọ, màng não, dị vật A 696 697 máu tụ, não giập B 698 699 Tụ mũ áp xe não C 700 701 Da, xương sọ, màng não, máu tụ D 702 703 Da, xương sọ, màng não, máu tụ, não giập E Tiến triển vết thương sọ não hở sau: 705 706 Trải qua giai đoạn A 707 708 Trải qua giai đoạn B 709 710 Giai đoạn thường có rối loạn hô hấp tim mạch C 711 712 Giai đoạn gọi giai đoạn trung gian D 713 714 C D 715 726 737 748 E Giá trị phim chụp cắt lớp vết thương sọ não: 716 717 Ðể đánh giá mức độ thương tổn xương sọ A 718 719 Các dị vật hộp sọ B 720 721 Thấy rỏ hình ảnh giập não áp xe não C 722 723 Nguồn gốc chảy máu D 724 725 Tất E Nguyên tắc điều trị vết thương sọ não hở: 727 728 Chỉ định mổ tuyệt đối A 729 730 Biến vết thương sọ não hở thành kín B 731 732 Khâu kín thành phần để hở da C 733 734 Ðiều trị thuốc chống động kinh D 735 736 Tất E Các bước sơ cứu cấp cứu chấn thương sọ não: 738 739 Theo dõi tri giác bệnh nhân A 740 741 Cầm máu B 742 743 Cho kháng sinh liều cao C 744 745 Thông khí tốt D 746 747 Tất E Xử lý vết thương sọ hở: 749 750 Nhất thiết phải lấy bỏ xương vụn, não giập dị vật A 751 752 Lấy bỏ xương vụng, não giập, loại bỏ dị vật B 753 754 Phải cắt lọc, cầm máu kỹ dẫn lưu C 755 756 Ðể hở da vết thương đến muộn D 757 758 Tất E 759
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm chấn thương sọ não, trắc nghiệm chấn thương sọ não, trắc nghiệm chấn thương sọ não

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay