trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC kín

5 220 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 04:08

362 CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN, VẾT THƯƠNG NGỰC HỞ 363 Trong chấn thương ngực kín, cần phải lưu tâm đến : A Tràn máu màng phổi B Tràn khí màng phổi áp lực C Tràn dịch màng tim D A C E A, B C 364 Tử vong thứ phát chấn thương ngực : A Suy hô hấp B Tràn khí, tràn máu màng phổi C Suy tuần hoàn D A C E B C 365 Thương tổn tạng lồng ngực thường gặp chế giảm tốc đột ngột chấn thương ngực: A Phổi B Tim C Thành ngực D Ðộng mạch chủ E Eo động mạch chủ 366 Suy hô hấp chấn thương ngực : A Chấn thương sọ não cột sống cổ B Thành ngực bị thương tổn C Thương tổn phổi - phế quản D Tắc nghẽn phế quản E Tất nguyên nhân 367 Suy tuần hoàn chấn thương ngực : A Sốc tim B Sốc giảm thể tích tuần hoàn C Chèn ép tim D A B E B C 368 Chẩn đoán gãy xương ức chấn thương ngực dựa vào : A Ðau vùng xương ức B Hình ảnh bật cấp C X quang xương ức nghiêng D A, B C E B C 369 Chẩn đoán vỡ hoành chấn thương ngực - bụng phối hợp dựa vào : A Âm ruột phổi B Mất liên tục hoành X quang ngực C Có mức nước lồng ngực D 80% vỡ hoành bên trái E Tất yếu tố 370 Chẩn đoán đụng giập phổi chấn thương ngực chủ yếu dựa vào: A Lâm sàng B X quang ngực thẳng C Trên hình ảnh Scanner D A B E A C 371 Chẩn đoán chấn thương khí phế quản chấn thương ngực dựa vào : A Lâm sàng B X quang ngực có hình ảnh tràn khí C Dẫn lưu màng phổi khí liên tục D Nội soi khí phế quản E C D 372 Chẩn đoán phân biệt sốc giảm thể tích tuần hoàn hay chèn ép tim cấp lâm sàng chủ yếu dựa vào dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi: A Đúng B Sai 373 Trong chấn thương ngực thông khí hỗ trợ bắt đầu dẫn lưu ngực có tràn khí hoặo tràn máu màng phổi : A Đúng B Sai 374 Các tiêu chuẩn định hô hấp hỗ trợ : A Glasgow > 10 điểm, thở < 35 lần/1 phút, SaO2 > 90% thở Oxy B Glasgow > điểm , thở 25-30 lần/1 phút, SaO2 > 93% thở Oxy C Glasgow < điểm , thở > 35 lần/1 phút, SaO2 < 90% D Glasgow 8-10 điểm, thở > 30 lần/1 phút, SaO2 90-93% E Glasgow < điểm, thở > 40 lần/1 phút, SaO2 < 80% thở Oxy 375 Chỉ định mở ngực cấp cứu chấn thương ngực: A Số lượng màu khoang màng phổi # 800ml B Số lượng màu khoang màng phổi > 1200ml C Số lượng máu chảy ống dẫn lưu ngực > 200ml/1 liên tục D A C E B C 376 Mục đích điều trị gãy xương sườn chấn thương ngực nhằm: A Ðảm bảo liền xương B Tránh di lệch thứ phát C Ðảm bảo giảm đau cải thiện tình trạng hô hấp D Tránh biến chứng mạch máu phổi E Tránh biến dạng lồng ngực 377 Chỉ định nội soi khí phế quản chấn thương ngực trường hợp sau: A Tất trường hợp tràn khí màng phổi B Tràn khí trung thất C Sau dẫn lưu khí màng phổi khí liên tục nhiều ngày D A B E B C 378 Ðiều trị vỡ phế quản chấn thương ngực bao gồm : A Khâu khí phế quản B Cắt thuỳ phổi thương tổn C Cắt phân thuỳ phổi thương tổn D Dẫn lưư màng phổi E Tất phương pháp 379 Chẩn đoán đụng giập tim chấn thương ngực dựa vào : A Bệnh cảnh tràn dịch màng tim B Ðiện tâm đồ C Siêu âm tim D Men tim E Tất yếu tố 380 Trong chế chấn thương trực tiếp lồng ngực cố định lồng ngực di động có khác biệt : A Tác nhân gây chấn thương trực tiếp vào lồng ngực B Khối lượng, tốc độ, hình dạng tác nhân gây chấn thương C Thay đổi vị trí, vận tốc, hướng tác động D Thay đổi vị trí quan lồng ngực E Mức độ thương tổn thành ngực 381 Trong chế chấn thương ngực lồng ngực cố định mức trầm trọng phụ thuộc: A Khối lượng, tốc độ tác nhân, hình dạng tác nhân hướng tác động B Vận tốc, vị trí tác nhân hướng tác động C Hình dạng tác nhân tốc độ tác nhân D Hướng tác động vị trí tác động E Tốc độ hướng tác động 382 Trong chế chấn thương ngực lồng ngực di động mức độ trầm trọng phụ thuộc: A Khối lượng, tốc độ tác nhân hướng tác động B Thay đổi vận tốc, vị trí hướng tác động C Hình dáng tác nhân, tốc độ hướng tác động D Hướng tác động tốc độ tác nhân E Tốc độ hướng tác động 383 Trong chấn thương ngực chèn ép thương tổn gặp: A Thành ngực, mạch máu lớn tim B Mạch máu lớn, khí phế quản đụng giập phổi C Ðụng dập tim, giập phổi thành ngực D Giập phổi, đụng giập tim khí phế quản E Khí phế quản, thành ngực đụng giập phổi 384 Vị trí xương sườn từ 3-10 thường bị gãy chấn thương ngực: A Đúng B Sai 385 Cơ chế vỡ hoành chấn thương ngực kín do: A Chấn thương trực tiếp B Chấn thương gián tiếp C Do tăng áp lực ổ bụng D Do chèn ép E Do nhỗ bật chỗ tâm hoành 386 Trong chấn thương ngực kín, phế quản bị thương tổn do: A Cơ chế chấn thương gián tiếp chèn ép B Cơ chế chấn thương trực tiếp chế giảm tốc đột ngột C Do chế giảm tốc đột ngột chèn ép D Do chèn ép đụng giập E Di đụng dập chế giảm tốc đột ngột 387 Trong chấn thương ngực kín chẩn đoán xác định đụng dập tim chủ yếu dựa vào: A Biểu lâm sàng có choáng B Suy tim sau chấn thương C Ðiện tâm đồ D Men tim E Siêu âm tim 388 Trong chấn thương ngực kín lâm sàng có tình trạng khó thở phối hợp với trụy mạch biểu tràn khí màng phổi áp lực: A Đúng B Sai 389 Chống định chuyền máu hoàn hồi chấn thương ngực có: A Vỡ hồng cầu B Vết thương ngực - bụng C Vết thương ngực hở D A B E A, B,C 390 Phương pháp điều trị giảm đau hiệu gãy xương sườn chấn thương ngực kín là: A Cố định xương sườn B Giảm đau toàn thân thuốc C Gây tê khoảng liên sườn D Gây tê màng cứng E Thở máy 391 Chỉ định điều trị kết hợp xương đinh, agraff mảng sườn di động khi: A Gãy nhiều xương sườn biến dạng lồng ngực B Cố định xương sườn mục đích giảm đau C Có can thiệp ngoại khoa lồng ngực biến dạng lồng ngực trầm trọng D Biến dạng lồng ngực trầm trọng E Có tổn thương phối hợp với gãy xương chi 392 Khi dẫn lưu nhiều khí liên tục để chẩn đoán điều trị cần định nội soi ngực: A Đúng B Sai 393
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC kín, trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC kín, trắc nghiệm CHẤN THƯƠNG NGỰC kín

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay