Bảng so sánh Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và ngoài hợp đồng

3 2,235 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 03:01

Chế định trách nhiệm dân sự (TNDS) luôn là một chế định lớn được sự quan tâm của các nhà làm luật, các luật gia trong mỗi thời kỳ phát triển của xã hội. Dựa vào tính chất và nguồn gốc của nghĩa vụ được tạo lập mà các vi phạm trách nhiệm được phân thành TNDS do vi phạm nghĩa vụ phát sinh từ các cam kết, thỏa thuận (TNDS trong hợp đồng TNDS do vi phạm hợp đồng) và TNDS do vi phạm các nghĩa vụ pháp lý do pháp luật quy định chung (TNDS ngoài hợp đồng). Nhưng không phải trong giai đoạn lịch sử nào hay pháp luật nước nào cũng có sự phân định rõ ràng hai loại TNDS này. Với mong muốn mang đến một cái nhìn toàn diện hơn về TNDS, bài viết này phân tích, so sánh những điểm tương đồng và khác biệt cũng như phân biệt hai loại TNDS. Tiêu chí Trách nhiệm bồi thường Trách nhiệm bồi thường thiệt phân thiệt hại vi phạm hợp hại hợp đồng biệt đồng Giống - Căn phát sinh trách nhiệm hành vi vi phạm pháp luật dân áp dụng với người thực hành vi vi phạm - Tính chất chế tài hậu pháp lý bất lợi mang tính tài sản dành cho người thực hành vi vi phạm - Là biện pháp cưỡng chế mang tính chất pháp lý, đảm bảo thi hành pháp luật máy cưỡng chế quan nhà nước có thẩm quyền Khác Nguồn Trong BLDS 2005, quy định TNDS hợp đồng gốc TNDS* vi phạm hợp loại TNDS phát sinh bên ngoài, phát đồng xây dựng nên không phụ thuộc vào hợp đồng, sinh quy phạm điều chỉnh mà cần tồn hành vi chế định hợp đồng TNDS vi phạm pháp luật dân sự, cố ý vi phạm hợp đồng tồn hay vô ý, gây thiệt hại cho hợp đồng tồn tại, người khác hành vi trách nhiệm phát không liên quan đến sinh xuất vi hợp đồng có phạm hay nhiều nghĩa người gây thiệt hại người bị vụ quy định hợp thiệt hại đồng Căn - Thiệt hại Thiệt hại, bao gồm thiệt hại xác định điều kiện bắt buộc việc vật chất tinh thần, xác định TNDS hợp tảng mà nhiệm đồng, cần có hành vi điều kiện bắt buộc trách vi phạm nghĩa vụ nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh TNDS xét hợp đồng đến vấn đề thiệt hại hợp đồng, xét đến tổn thất mặt vật chất - Hành vi vi phạm hành vi - Hành vi vi phạm hành vi vi vi phạm cam kết cụ phạm quy định pháp thể, nghĩa vụ mà hai luật nói chung, quy định bên tự ràng buộc Nhà nước ban hành dẫn đến hợp đồng, tức hành vi thiệt hại, chưa vi phạm hành vi vi phạm quy định quy định pháp luật chung pháp luật chuyên ngành mà vi phạm “pháp luật” khác hình sự, hành chính, thiết lập người kinh tế… tham gia giao kết hợp đồng - Khi hợp đồng giao - Căn xác định trách nhiệm kết, bên có nghĩa vụ hành vi vi phạm pháp luật thực cam kết thỏa thuận hợp đồng Nếu bên không thực hiện, thực không đúng, không đầy đủ vi phạm hợp đồng Hai bên dự liệu thỏa thuận trước trường hợp thiệt hại vi phạm hợp đồng cách thức chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay phạt vi phạm Phương Các bên thỏa thuận thức mức bồi thường hay phạt vi thực phạm kể từ giao kết hợp đồng (thể chất thỏa trách thuận hợp đồng) nhiệm Lỗi Phát sinh lỗi cố ý vô ý người không thực thực không hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác pháp luật có quy định khác Thời điểm xác định trách nhiệm Tính Thời điểm TNDS phát sinh kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực có bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây thiệt hại lỗi Bên gây thiệt hại phải bồi thường toàn kịp thời, thiệt hại trực tiếp thiệt hại gián tiếp, điều quan trọng bên quan hệ TNDS trước việc xảy để làm phát sinh quan hệ TNDS, thỏa thuận trước việc Việc thực nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hợp đồng thường làm chấm dứt nghĩa vụ Các bên thỏa thuận mức bồi thường, hình thức bồi thường tiền, vật thực công việc, phương thức bồi thường lần nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Việc phân biệt lỗi cố ý vô ý có ý nghĩa bên cạnh người có hành vi vi phạm chịu trách nhiệm lỗi trường hợp pháp luật có quy định ( Ví dụ: K2Đ604 BLDS 2005) TNDS phát sinh kể từ thời điểm xảy hành vi gây thiệt hại Trường hợp nhiều người Trường hợp nhiều người liên đới chịu TNDS gây thiệt hại họ liên đới chịu trách nhiệm giao kết hợp đồng họ có thỏa thuận trước vấn đề chịu trách nhiệm liên đới gây thiệt hại họ phải chịu trách nhiệm liên đới theo quy định cụ thể pháp luật dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng so sánh Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và ngoài hợp đồng, Bảng so sánh Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và ngoài hợp đồng, Bảng so sánh Trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và ngoài hợp đồng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay