De ktra hoc ki 1 lơp 11

1 202 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:56

Đề kiểm tra học kì lớp 11 Câu 1: Hàm số sau hàm số chẵn A: $y=x\sin 3x$ B: $y=x.\cos x$ C: $y=\cos x \cot x$ D: $y=\sin 2x$ Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho I(4;0) đường thẳng $(\Dleta): x + 5y – = 0$ Ảnh $(\Delta)$ qua $V_{I; 2}$ đường thẳng x = t ; t ∈ R D: $5x+y-2=0$  y = + 5t A $x+5y-10=9$ B: $5x+y-2=0$ C:  Câu 3: Tập xác định hàm số $y=\dfrac{1-\sin x}{2\cos x -1}$ π 3 π π 3    A: D = R \  + kπ ; − + lπ | k , l ∈ Z  B: R \  + k 2π ; π 3 π  π 6 2π  + l 2π | k , l ∈ Z   π     C: R \  + k 2π ; − + l 2π | k , l ∈ Z  D: R \  + k 2π ; − + l 2π | k , l ∈ Z    Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho $\vec{u}=(2;-1)$ đường thẳng $(d): 3x-2y-3=0$ Ảnh $(d)$ qua phép tịnh tiến $\vec{u}$ đường A: (d’): 2x-3y+2 = 0$ B: $(d’): 2x-3y-2=0$ C: $(d’): 3x+2y – 3= 0$ D: $(d’): 3x2y - 3= 0$ Câu 5: Giá trị nhỏ hàm số $y = \sin x + \sqrt{3}\cos x +1$ A: $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ B: $-1$ C: D: -2
- Xem thêm -

Xem thêm: De ktra hoc ki 1 lơp 11, De ktra hoc ki 1 lơp 11, De ktra hoc ki 1 lơp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay