15 đề kiểm tra 1 tiết môn toán chương 2

33 583 7
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:54

Đề kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm chương 2 toán giải tích 12 về lũy thừa mũ và lôgarit, tổng cộng 15 đề với 380 câu hỏiBài này giới thiệu 15 đề trắc nghiệm kiểm tra 1 tiết chủ đề lũy thừa, mũ, lôgarít thuộc chương 2 giải tích 12. Mỗi đề gồm 2530 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 45 phút.Tổng cộng của bộ đề này gồm 380 câu hỏi trắc nghiệm mũ và lôgarít. Rất hữu ích cho học sinh lớp 12 cho việc kiểm tra chương 2 và ôn tập thi học kì 1, ôn thi đại học năm nay. ĐỀ 1: 3 Câu Tập xác định hàm số y  1  x  là: A  ;1 D R \ 0 C R \ 1 B R Câu 2: Hàm số y  ( x2  x  3) có tập xác định là: A  3;1 B (; 3)  (1; ) C R \ 3;1 D ( 3;1)  a2 a2 a4   a  0, a  là:  15 a    12 B C 5 Câu 3: Giá trị biểu thức log a  A D 3 3    3 1  2 2   Câu 4: Tính M   :       : 5 25   0,     ta         33 A B C D 3 13 Câu 5: Tập xác định hàm số y  log3 (2 x  1) là: 1 1 A D  (;  ) B D  (; ) C D  ( ;  ) D D  ( ; ) 2 2 x 1 Câu 6: Tập xác định hàm số y  log là: x2 A  ;1   2;   B  ;1 D  2;  C 1;  Câu 7: Đạo hàm hàm số y  ( x  x  3) là: A x  2x  B x 1 x  2x   Câu 8: Đạo hàm hàm số y  (1  x ) A 1 1 x B 1 x x  2x  D x 1 x  2x  là: 2 x x 1 C C (1  x ) 2 Câu 9: Cho f ( x)  ln( x  1) Đạo hàm f '(1) bằng: A B C  Câu 10: Cho f ( x)  ln sin x Đạo hàm f '( ) bằng: D 2x (1  x ) D A Câu 11: Biểu thức B C D x x x5 (x > 0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: A x B x C x D x Câu 12: Biết a  log12 27 Tính theo a biểu thức log 16 có giá trị là: A 4(3  a ) 3 a B 4(3  a ) 3 a C 3 a 3 a D 3 a 3 a Câu 13: Cho  >  Kết luận sau đúng? A  <  B  >  C  +  = Câu 14: Hàm số đồng biến tập xác định nó? A y =  0,5  2 x x B y =    3 C y = Câu 15: Cho x  9 x  23 Khi biểu thức M  A  B Câu 16 Tập nghiệm phương trình 22 x  5 A S  1;5 ; B S  1;  ;  2 7 x 5    B S   3;   e x x D y =     3x  3 x có giá trị bằng:  3x  3 x C D 2  2  C S   ;1 ; 5  Câu 17: Tập nghiệm phương trình ( 10  3) A S   3;   D . = x 3 x 1   ( 10  3) x 1 x 3  C S   7; D S   là: D S   Câu 18 Tập nghiệm phương trình log x  log3 x  log x.log3 x A S  1;6 ; B S  1;3 ; C S  2;log3 2 ; D S  2;log2 3 Câu 19 Biết a  log 28 98 Tính theo a biểu thức log 49 14 có giá trị là: A a 1 2a  B a 1 2(2a  1) C a 1 2(2a  1) a 1 2a  D Câu 20 Tập nghiệm bất phương trình 22 x 1  22 x 3  22 x 5  27 x  25 x  23 x 8 10 10 ; D x  3 Câu 21 Tập nghiệm bất phương trình log ( x  7)  log ( x  1) A x  ; B x  ; C x  A  1;2 B (2; ) C  3; 1 D ( 7; 1) 21  log là: 10 100 A x  ; B x  ; C x  ; D x  9 3x   là: Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình log x  Câu 22 Tìm x biết log x  2  log 5 8   A (; 2)   ;   1 5   1 5 B  ; 2    ;  C  ;  3 8   5 D  ;   Câu 24: Tìm m để phương trình log x  log x   m có nghiệm x  [1;8] A  m  B  m  C  m  D  m  x x Câu 25: Gía trị m phương trình  10.3  m  có nghiệm phân biệt A  m  25 B 25  m  C  m  D Đáp án khác 2 ĐỀ 2: Câu Tập xác định hàm số y  (1  x2 ) là: A ( 1;1) B R \ 0 C (; 1)  (1; ) D R \ 1; 1 3 Câu Tập xác định hàm số y  (9  x ) là: A (3;3) B R \ 0 C (; 3)  (3; ) Câu Tính giá trị biểu thức P  log a a a a ta được: 91 A P  ; B P  ; C P   ; 60 D R \ 3; 3 Câu 4: Tính M  [2 :   2 2  33 13 A 3 D P   11 12 3  1  1 3   ] :[5 25   0,7   ] ta     B C 3 D Câu 5: Tập xác định hàm số y  log  x  x  3 là: 3  B  ; 1   ;   ; C 2  7x Câu 6: Tập xác định hàm số y  ln là: 10  x A  0;10  B  7;10  C  0;1 3  A  ;    1;   ; 2  Câu 7: Đạo hàm hàm số y  (1  x ) A 1 3 (1  x ) 3 (1  x ) Câu 8: Đạo hàm hàm số y  (1  x  x ) x 1 B (1  x  x ) 3( x  1) (1  x  x ) D 1;e  C 2 A   D   ;1   là: 2 x B 2  3   1;   ; 2   C D 3 (1  x ) 2x 3 (1  x ) là: D 4 (1  x  x ) 3( x  1)  x  x2 Câu 9: Cho f ( x)  log ( x  1) Đạo hàm f '(1) bằng: A ln B  ln2 C ln D 4ln2  Câu 10: Cho f ( x)  ln tan x Đạo hàm f '( ) bằng: A B Câu 11: Mệnh đề sau đúng?   2    2 C         A C D  11     11   D        B Câu 12: Cho e  e  Kết luận sau đúng? A  <  B  >  C  +  =  D . = 1 Câu 13 Tập nghiệm bất phương trình ( ) x 7 x 12  A (;3)  (4; ) ; B (3; 4) C (;0)  (3; ) Câu 14: Biểu thức D (0;3) x x x x (x > 0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 15 16 16 A x B x C x Câu 15: Cho log 214  a Khi log 49 32 tính theo a là: A 2(a  1) B 2 a C  2a D x D 5  3a  3x  3 x có giá trị bằng:  3x  3 x A  B C  D  2 x 1 x Câu 17: Phương trình  4.3   có hai nghiệm x1 ; x2 x1  x2 : Câu 16: Cho x  9 x  47 Khi biểu thức M  A x1  x2  B x1  x2  1 C x1  x2  2 D x1 x2  1 Câu 18 Tập nghiệm phương trình log x  log5 x  log x.log5 x A S  1;10 ; B S  1;5 ; C S  2;log2 5 ; D S  2;log5 2  x Câu 19 Tập nghiệm bất phương trình  A x  ; B x  ; C x  ; Câu 20 Tập nghiệm bất phương trình  2 x 2 D x  1  2x3 là: A  ;0  ; B  ; 8 ; C 1;   ; Câu 21: Cho log3  a Khi log 61125 tính theo a là: A 3a  2b a  1 b B 2a  3b a  1 b C D  6;   3a  2b a  1 b D 3a  2b a  1 b Câu 22 Nếu log a x  log a  log a  log a ( a  0; a  1) x bằng: A B C Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình log A  5;   B 1;5  D 3  x  2  log3  x  1 : D 5;  C  ;1   5;   x x  73   73  Câu 24: Gía trị m phương trình    m    có hai nghiệm phân biệt? 2     A 16  m  B  m  16 C  m  D  m  Câu 25: Gía trị m phương trình x 1  3m  có nghiệm nhất? 2 A  m B  m  C m  D m  3 ĐỀ 3: Câu Tập xác định hàm số y  (4  x ) A (2;2) B R \ 0  là: C (; 2)  (2; ) D R \ 2;2 Câu Tập xác định hàm số y  (16  x )4 là: A (4; 4) B R \ 0 C (; 4)  (4; ) D R \ 4;4 Câu Tính giá trị biểu thức P  log a a a ta được: a A P   ; Câu 4: Tính M  B P   ; 23.21  53.54 103 :102   0,25 33 13 A 91 ; 60 C P  D P  ta B C Câu 5: Tập xác định hàm số y  log  x  x  3 là: D 3 3 3    A  ;    1;   ; B  ; 1   ;   ; C  1;   ; 2 2 2    Câu 6: Cho log8  log8  a Khi log30 32 tính theo a là: a 1 11 12   D   ;1   5 C D 3a  3a  3a  x x Câu 7: Cho hàm số y  ( x  1)e Biểu thức y ' y  2e rút gọn lại : A A e B x B 2e Câu 8: Hàm số y  A  ln x x2 x C 3e ln x  có đạo hàm là: x x ln x B x C ln x x3 x D 4e x D Kết khác x 1 Câu 9: Cho f ( x)  x1 Đạo hàm f '(0) bằng: A B ln2 C 2ln2 Câu 10: Đạo hàm hàm số f ( x)  ln x f '(e) là: A e B e C e D Kết khác D e 121 có giá trị là: ab D a b Câu 11: Biết a  log 49 11 b  log Tính theo a; b biểu thức log A 12a  b B 4a  b Câu 12: Mệnh đề sau đúng?   2    2 C         A C a  b  11     11   D        B  Câu 13: Câu 16: Số nghiệm phương trình 9x 1  36.3x 3   là: A B C D   e e Câu 14: Cho      Kết luận sau đúng?  3  3 A  <  B  >  C  +  = D . = 2   Câu 15: Đạo hàm hàm số y  ln x  x  là: A B x  x2  2x 2x C ( x  1)3 D x  x2  1 x2  1 3 Câu 16 Tập nghiệm bất phương trình x  x  84 A 1  x  ; B (;0)  (1; ) ; C  x  ; D 1  x  x 1 x Câu 17: Phương trình  8.7   có hai nghiệm x1 ; x2 x1  x2 : A x1  x2  B x1  x2  1 C x1  x2  2 D x1 x2  1 Câu 18 Tập nghiệm phương trình log3 x  log5 x  log3 x.log5 x A S  1;5 ; B S  1;15 ; C S  2;log3 5 ; D S  2;log5 3 1 x Câu 19 Tập nghiệm bất phương trình x1     16  A x  ; B x  ; C x  ; Câu 20 Số nghiệm phương trình A B Câu 21 Điều kiện phương trình log A (;1  5)  (1  5; ) x 1 D x  1    là: C x x x D  x  3  2.log  x  x   B (1  5;1  5) D x   C x  Câu 22 Nếu log a x  log a  log a  log a (a  0; a  1) x bằng: A 23 B 2 C D 2 Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình log0.5 (2 x  5)  5  A  ;3 2  B [3; )  2 5 C (;3]   D  ;3 2  x   x Câu 24: Gía trị m phương trình   m   có hai nghiệm phân biệt? A 16  m  B  m  16 Câu 25: Gía trị m phương trình A  m 1 B  m  C  m  D  m  x 1  5m  có nghiệm nhất? C m  D m  ĐỀ 4: Câu Tập xác định hàm số y   x3  3x  x  là: A (0;1)   2;  C 1;  D (;0)  1;2 B R Câu Hàm số y   x  x  có tập xác định là: A  3;1 B (; 3)  (1; ) C R \ 3;1 D ( 3;1) Câu Biết a  log3 Tính theo a biểu thức log 75 45 có giá trị là: 3a  2a  a2 B C D a 1 a 1 2a  Câu 4: Biết a  log12 27 Tính theo a biểu thức log 16 có giá trị là: 4(3  a ) 4(3  a ) 3 a A B C D 3 a 3 a 3 a A Câu 5: Tập xác định hàm số y  log  3x  x   là: a2 2a  3 a 3 a 4 4   B  ; 1   ;   ; C  1;   ; D 3 3   x 1 Câu 6: Tập xác định hàm số y  lg là: 3 x A 1;3 B  0;1 C  3;   D 1;10  4  A  ;    1;   ; 3      ;1   Câu 7: Giá trị lớn hàm số y   x  3 e x  0; 2 là: A 2e B e C 3e3 Câu 8: Đạo hàm hàm số f  x   ln  x 1 (3  x) là: A ln(3  x)  ln( x  1) ln(3  x) x 1 B 2 x   x2  x  D 3 C ln( x  1) 3 x Câu 9: Hàm số f ( x)  x ln( x  1) có đạo hàm f '(1) là: A  ln B 1  ln C  ln Câu 10: Biết logb a   b  0, b  1, a   Tính biểu thức P  log A  3 Câu 11: Biểu thức a   10a 1 a  5a A C  B  a 1 a   B a  e e Câu 12: Cho       3  3 a  9a 1 a  3a  D D 1  ln a b D a có giá trị là: b  rút gọn lại là: C a  D a 1 a 3   Khẳng định sau khẳng định đúng? A   3 B    C 3  D    Câu 13: Đạo hàm hàm số f ( x)  ln(2 x  e2 ) có đạo hàm f '(e) A 3e B 3e Câu 14: Đạo hàm hàm số y  A 5e( 25 x ) (2 ln  1) e C  ln 52 x 1 là: e x 1 B 5e( 25 x ) e D 3e 2 ln  x 5e C ln  25 x ( ) 5e e D Câu 15: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến tập xác định nó:   A y     3 2 Câu 16 Cho  x   B y     3 2   1 m A m  n  1 n x   C y     2  3 2 D y      x : B m  n C m  n Câu 17: Tổng nghiệm phương trình (0, 6) x 52 x D m  n  24  ( ) x x 12 là: A B C 2 Câu 18 Tổng nghiệm phương trình log (9  x )   x là: A 2 B C Câu 19 Tập nghiệm phương trình 2 x     A S  3; ;  x 3 2 2 5 x     24 x 8 x 3   B S   ; ;  D D   26 x   C S  3; ;1 13 x 5 là:     D S   2; ;3 Câu 20 Tập nghiệm phương trình log x  log5 x  log x.log5 x A S  1; 4 ; B S  1; 20 ; C S  2;log4 5 ; D S  2;log5 4 Câu 21 Phương trình:   có tập nghiệm là:  lg x  lg x 1  C S  10;   10  x x Câu 22 Phương trình    có nghiệm? A B C D A S  10;100 B S  10;1000 x 1 x2 3 3 Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình      4 4 A (; 1] B  ;1 C  ;1   D S   x  : D (; )  x Câu 24: Gía trị m phương trình   m   có hai nghiệm phân biệt? A 16  m  B  m  16 Câu 25: Gía trị m phương trình C  m  1 x 2 D  m    4m có nghiệm nhất? A m  B m  D m  C m  ĐỀ 5: Câu Tập xác định hàm số y  (4  x) A (4; ) B R \ 4 là: C (; 4) D R Câu Hàm số y  ln( x2  5x  6) có tập xác định là: A (0; ) B (;0) C  2;3 Câu Biểu thức K  A B D  ;2  (3; ) 23 2 viết đưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỷ là: 3 C 27 D Câu 4: Biết a  log 28 98 Tính theo a biểu thức log 49 14 có giá trị là: a 1 a 1 a 1 a 1 B C D 2a  2a  2(2a  1) 2(2a  1) x x Câu 5: Cho hàm số y  ( x  1)e Biểu thức y ' y  2e rút gọn lại là: A A ex B 2e x Câu 6: Tập xác định hàm số y  log A  3;  B  4;3 a Câu 7: Biểu thức A a 1 a 2     1  a  x D C  ; 3  (4; ) 4e x D  3;   3 1 a 2 C a B a x3 là: 4 x C 3e rút gọn lại là: D Đáp án khác Câu 8: Giá trị biểu thức P  log3 2.log 3.log5 log15 14.log16 15 là: A P  ; B P  ; C P  ; D P  17 201 1  Câu 9: Giá trị lớn hàm số y  f  x   2x2  ln x đoạn  ; e  là: e  A  B C  ln D 2e  e Câu 10: Biết a  log 20 3; b  log 20 5; c  log 20 Theo a; b; c biểu thức log 20 44100 có giá trị là: A  2a  b  2c B  a  2b  2c C  2a  2b  c D  a  b  c 2 Câu 11: Hàm số f ( x)  x ln( x  1) có đạo hàm f '(1) là: A  ln B 1  ln C  ln D 1  ln x2 x2 Câu 12: Số nghiệm phương trình 3.25  (3x  10).5   x  là: A B C D x x1 Câu 13: Phương trình:  B Có nghiệm thuộc khoảng ( 1;1) D Có nghiệm A Có hai nghiêm dương C Có nghiệm thuộc khoảng (1; 4) Câu 14: Mệnh đề sau sai ? x 2 A Hàm số y    hàm số nghịch biến  ;   3 B lim log x   x 0 C Đồ thị hàm số y  log x qua điểm  4;  x 3 D Đồ thị hàm số y  log x y    đối xứng qua qua trục hoành 2 Câu 15: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: 1,4  A  4 B  3 1,7  1 C    3  1    3   2  2 D       3  3 Câu 16 Số lớn nhỏ 1? A (0,7)2017 C (0,7)2017 B (1, 7)2017 e D Đáp án khác Câu 17: : Số nghiệm phương trình  9.5  27(5  )  64 là: A B C D x x1 Câu 18 Tổng nghiệm phương trình log (5  1) log 25 (5  5)  là: 3x A log5 3 x x B log5 126 C log x 156 25 D log 26 25 Câu 19 Tập nghiệm phương trình x 6 x 8  A S  2;4 ; B S  2;0 ; C S  4;log3 2 ; D S  4; 2 Câu 20 Tập nghiệm phương trình log3 x  log x  log3 x.log x C S  2;log3 7 ; A S  1;6 ; B S  1;21 ; Câu 21 Mệnh đề sau sai ? D S  2;log7 3 A Hàm số y  ( ) x hàm số nghịch biến  ;   lim( ) x  B x   3 C Đồ thị hàm số y  ( ) x qua điểm  1;  4  x D Đồ thị hàm số y  ( ) x y    đối xứng qua trục tung 3 Câu 22 Cho M  A M  log 3.log15 Xác định mệnh đề đúng: log 3.log 0,3 7 B M  C M  Câu 23 Tổng nghiệm phương trình log D M  2x 1  x  x  là: ( x  1) 10 A 3; a B 3a;1 Câu 20 Biểu thức  1 a a 2  C 2a;1 D 1  2a;1 1 a 3 rút gọn lại là: ; C.1 ; a Câu 21 Hàm số có đồ thị hình vẽ đây? A a ; B 1 A y    3   B y     2 x D D y  C y  x  2 x Câu 22 Cho log a x  2; logb x  3; logc x  giá trị biểu thức log abc x : A 36 B C D x x x Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình 6.9  13.6  6.4  A ( 1;1) 3 B (; 1)  (1; ) D vô nghiệm C ( ; ) Câu 24: Hàm số y  log ( x  2mx  9) có tập xác định R ; nếu: A m  (; 3)  (3; ) B m  (3;3) C m  [3;3] D m Câu 25: Tập nghiệm phương trình 3x.2x  là: 1 1 2 3 B 0;  log3 4 A  ;  C 0; 1,58 D 0;  log2 3 ĐỀ 10:   12  Câu Rút gọn A  a  a  a  ta kết là:   A  a C  a B a D  a2  Câu Đạo hàm hàm số y   x   là:  A x    1 ln  B  x 2  9   1 C  x x  19   1  D  x    1 Câu Biết a  log x 27 Tính theo a biểu thức log B  A a 3a C x có giá trị là: a D 3a Câu 4: Đạo hàm hàm số y  ln x là: A x ln x B C D x ln x 15 ln 5x Câu 5: Đạo hàm hàm số y  log (2 x  1) là: 2 2 ln A B C (2 x  1) ln (2 x  1) ln (2 x  1) D 72 x Đạo hàm cấp hai f ''(0) bằng: 2x ln  ln A (2ln  ln 2) B C 2ln  ln e2 Câu 7: Cho f ( x)  x lg x Đạo hàm f '(10) bằng: 2 A 10  B  C ln10 ln10 Câu 8: Tập xác định hàm số y  log 2016 (4 x  12 x  9) 2017 : x ln x (2 x  1) ln x Câu 6: Cho f ( x)  D  ln10 3 2 B  0;   A ( ; ) D Đáp án khác C (; ) \   125 tính theo a là:  5a  3a 3a A B C 2a 2a 2a e Câu 10: Đạo hàm hàm số y  (4  x ) là: D (; ) Câu 9: Cho log2  a Biểu thức l og e(4  x )e1 ln e e(4  x )e1 (4  x) A B 2 xe(4  x )e1 ln e D C 2 x(4  x )e1 Câu 11: Biết logb a   b  0, b  1, a   Tính biểu thức P  log A  3 Câu 12: Biết log3 a  3 B   a  0  3a 2a a b C  D a có giá trị là: b  Tính biểu thức log a  log3 a  log a  2log3 a có giá trị là: A B D C D log a c  log a b rút gọn lại là: log ab c A B log a b C  log a b x Câu 14: Tổng nghiệm phương trình  8.2 x  15  là: A B 3,9 C log 15 Câu 13: Biểu thức Câu 15 Biết x  y  5xy; x, y  Giá trị biều thức M  20 D 1 D log  log x  log y là: log ( x  y ) A B C D Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình  x  x   log3  x    là: A 3; 4 B  ; 4 C  4;   D 3;  Câu 17: Mệnh đề sau sai ? A Hàm số y  ( ) x hàm số nghịch biến  ;   lim( ) x  B x 2 x  9 C Đồ thị hàm số y    qua điểm  2;  4  3 x x 2 3 D Đồ thị hàm số y    y    đối xứng qua trục hoành 3 2 Câu 18 Tổng nghiệm phương trình 25x  7.5x  10  là: A log5 B C D log5 10 Câu 19 Hàm số nghịch biến tập xác định nó?   A y     3  x  4 B y     3 x C y    1  D y     e x x Câu 20 Tập nghiệm phương trình log a x  log5 x  log a x.log5 x (a  0; a  1) là: A 5; a B 5a;1 C 5  a;1 D a;5 Câu 21 Phương trình sau log 2 x  3log x  log x  có tập nghiệm là: 1 4   A S   ;  1 4   1  ; 4 16  B S   ;  1 2 C S     D S   ;  Câu 22 Cho log a x  2; logb x  4; log c x  giá trị biểu thức log abc x : A B C D Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình 6.9 x  13.6 x  6.4 x  A ( 1;1) B (; 1)  (1; ) 3 C ( ; ) D vô nghiệm Câu 24: Hàm số y  log2 ( x2  2mx  4) có tập xác định R ; nếu: A m  (; 2)  (2; ) B m  (2; 2) C m  [2;2] Câu 25: Tổng nghiệm phương trình x A  log B log D m 2 x 3x  1,5 : C log D  log3 ĐỀ 11: Câu Tập xác định hàm số y  (2  x )3 là: A ( 2; 2) C (;  2)  ( 2; ) B R Câu Hàm số y  ( x2  x  3) có tập xác định là: 21 D R \  2;   A  3;1 C R \ 3;1 B (; 3)  (1; ) Câu 3: Tập xác định hàm số y  lg A (0;1)  (3; )  x2  x là: 3 x B (3; ) D ( 3;1) C (1;2) \ 0 D (0;1) Câu Tập xác định hàm số y  log  x  x  3 là: 3 3   A  ;    1;   ; B  ; 1   ;   ; 2 2   Câu 5: Đạo hàm hàm số y  log3 (2 x  1) là: A 2 (2 x  1) ln (2 x  1) ln B C 3  C  1;   ; 2  ln (2 x  1)   D   ;1   D 22 x Câu 6: Cho f ( x)  x Đạo hàm cấp hai f ''(0) bằng: ln  ln A (2ln  ln 3)2 B C 2ln  ln3 e2 Câu 7: Cho f ( x)  x log x Đạo hàm f '(10) bằng: 10 10 A  B 20  C  10ln10 ln10 ln10 (2 x  1) ln x D Đáp án khác D 20  10ln10 Câu 8: Cho 16 x  16 x  62 Khi biểu thức M  4x  4 x có giá trị bằng: A B C Câu 9: Biểu thức a3  a3 a3  a3 A 2( a  b) Câu 10: Biểu thức   a a3  a3 a  C  log b a a (log a b  log b a  1) log a b B  log a b Câu 11: Biết log3 a   a  0 C a b D Đáp án khác rút gọn lại là: log a b D  logb a log a b  log b a  Tính biểu thức log a  log3 a  log a  2log3 a có giá trị là: A B C D Câu 12: Giá trị biểu thức P  log3 2.log 3.log5 log31 30.log32 31 là: ; D.Đáp án khác 32 Câu 13: Tổng nghiệm phương trình 16 x  2.4 x1  12  là: A B 2, 29 C log 12 D log  log x  log y Câu 14 Biết x  y  5xy; x, y  Giá trị biều thức M  là: log ( x  y ) A B C D 4 A P  ; B P  ; rút gọn lại là: B a  b A log a b D C P  22 Câu 15: Số nghiệm phương trình 8.3 x  x  91 x  x là: A B C D Câu 16 Giá trị nhỏ hàm số y  f  x   x  ln 1  2x  đoạn  1;0 là: A  ln 4 B  ln3 D  ln5 C Câu 17: Biết logb a   b  0, b  1, a   Tính biểu thức P  log A  3 3 a b C  B  a có giá trị là: b D  Câu 18: Mệnh đề sau sai ? A Hàm số y  3x hàm số đồng biến  ;   B x lim 3x     1 C Đồ thị hàm số y  3x qua điểm  3;  1  x D Đồ thị hàm số y  3x y    đối xứng qua trục tung 3 Câu 19 Hàm số đồng biến tập xác định nó?   A y      1 x  3 B y     4 x C y   52  x  e D y     x Câu 20 Tập nghiệm phương trình log3 x  log5 x  log3 x.log5 x là: A 5;15 B 15;1 C 5;1 D 3;5 Câu 21 Phương trình sau log x  4log3 x  log x  có tập nghiệm là:     1 3 A S   ;1        C S   ;3 B S   ;    D S   ;3  Câu 22 Cho log a x  2; logb x  4; log c x  giá trị biểu thức log abc x : A B C 1 Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình   4 A (1;3) B (; 1)  (3; ) D x2  x   C (1  3;1  3) D (;1  3)  (1  3; ) Câu 24: Hàm số y  log( x  x  m ) có tập xác định R ; nếu: A m  (; 3)  (3; ) Câu 25: Bất phương trình: A x  ĐỀ 12: B m  (3;3) C m  [3;3] 21 x  x   có tập nghiệm là: x2  x  B x  C x  23 D m  (; 3]  [3; ) D x  Câu Tập xác định hàm số y  log1 x  là: B ( ; ) C (0;9) Câu Tập xác định hàm số y  (4  3x  x ) là: D (9; ) A (0; ) B R \ 4;1 A (4;1) D  4;1 C (; 4)  (1; ) Câu Tập xác định hàm số y  (9  x )3 là: A R \ 3 B R \ 3 Câu 4: Tập xác định hàm số y  lg C (;3)  (3; )  x2  x là: 3 x A (0;1)  (3; ) B (3; ) Câu 5: Đạo hàm hàm số y  log (3x  1) là: A 3 (3x  1) ln B (3x  1) ln D Đáp án khác C (1;2) \ 0 C 3ln (3x  1) D (0;1) D Câu 6: Cho f ( x)  2x Đạo hàm cấp hai f ''(0) bằng: A ln B  ln C ln 2(1  ln 2) Câu 7: Cho f ( x)  x log x Đạo hàm f '(10) bằng: (3 x  1) ln x A  10 ln10 B  ln10 C  D Đáp án khác 10 ln10 D 10.ln10 Câu 8: Cho 25 x  25 x  98 Khi biểu thức M  5x  5 x có giá trị bằng: A B C 10 D 10 Câu 9: Giá trị nhỏ hàm số y  x đoạn (1: ) là: ln x e2 A e B C ln Câu 10: Giá trị lớn hàm số f  x    log22 x  log2 x là: A B D  e D Không tồn C Câu 11: Giá trị biểu thức P  log3 2.log 3.log5 log31 30.log32 31 là: ; D.Đáp án khác 32 Câu 12: Biết a  log 24 54 Tính theo a biểu thức log có giá trị là: 3a  a 3 3 a  3a A B C D a 3 3a  3a  a 3 A P  ; B P  ; C P  Câu 13: Xác định bất đẳng thức sai      1 B   2   2016  1    2017 10    3 2 2 2 A    C 1     1   D          Câu 14: Tổng nghiệm phương trình 16 x  2.4 x1  12  là: 24 300  3      301 A B 2, 29 C log 12 x x D log x Câu 15 Bất phương trình: 6.9  13.6  6.4  có tập nghiệm là: A (; 1]  [1; ) B [1;1] C (0;1] D [1;  ) Câu 16: Cho số dương a, biểu thức a a a5 viết dạng hữu tỷ là: 5 A a B a C a Câu 17: Mệnh đề sau sai ? A Hàm số y  3x hàm số đồng biến  ;   B x lim 3x     D a 1 C Đồ thị hàm số y  3x qua điểm  3;  1  x D Đồ thị hàm số y  3x y    đối xứng qua trục tung 3 4 3 Câu 18 Nếu a  a log b  log b A  a  1;0  b  B a  1;0  b  C a  1; b  D  a  1; b  Câu 19 Cho log3  x; log  y Tính theo x; y log 829440 : A  x  y B x  y C  x  y D x  y Câu 20 Tổng nghiệm phương trình 810.3x  x  59049  là: A B C 84 D 10 x x Câu 21 Phương trình sau 36  7.6  12  có tập nghiệm là: A 3; 4 B 0,61;0,773 C log6 3;log6 4 D 1;log6 12 Câu 22 Cho hàm số y  ln x  x  Biểu thức 2( x  1) y ' x rút gọn lại : A e y C 3e y B 2e2 y D 4e2 y x  x 3 1 Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình    2 A (1;3) B (; 1)  (3; ) C (; ) D Đáp án khác Câu 24: Hàm số y  log[ x  2(m  3) x  (m  5)] có tập xác định R ; nếu: A m  (; 4)  (1; ) B m  (4; 1) C m (1;4) D m  (;1)  (4; ) Câu 25: Bất phương trình:  x  x   log  x    có tập nghiệm là: A 3; 4 B  ; 4 C  4;   25 D 3;  ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ SỐ 13 Họ tên thí sinh: Lớp ……………………… Câu 1: Tập xác định hàm số y = A [ −1; 4] C ( −1;4 ) x − x − là: B ( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ ) D ( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) Câu 2: Phương trình log ( x − 3) + log ( x − 1) = có nghiệm là: A x = B x =  Câu 3: Rút gọn A = a  a −  A + a C y ' = B a ( 2x + x + 3x − ( x + 3) ln 1  B  ; 10   10  ( Câu 6: Cho hàm số y = x − C y ' = π x (x ) ) là: 2x + ( x + 3x − 2) ln 2 + = có tập nghiệm là: − log x + log x A {10; 100} ( D + a D y ' = ( x + 3) ln x2 + 3x − A y ' = x − C + a B y ' = Câu 5: Phương trình D x =  + a2   Câu 4: Đạo hàm hàm số y = log3 x + 3x − A y ' = C x = 11 ) Khi đó: B y ' = π D ∅ π π − 8) C {1; 20} −1 D y ' = π π ( x3 − ) π ( 3x ) π −1 −1 Câu 7: Nếu log = a log 9000 bằng: A + 2a ( ) B a + C a D 3a Câu 8: Cho y = ln x + Khi y ' (1) có giá trị là: A B C D 125 theo a: B ( a + 5) C (1 + a ) D + 7a Câu 9: Cho log = a Tính log A − 5a Câu 10: Số nghiệm phương trình x − 3.2 x + = là: A B C Câu 11: Cho πα > πβ Kết luận sau ? 26 D A α < β B α.β = ( Câu 12: Cho hàm số y = x + x − ) C α + β = Khi đó: − A y ' = ( x + 1) ( B y ' = x + x − C y ' = ( x + x − ) Câu 13: Rút gọn A = A Câu 14: Giá trị a A D α > β − B Câu 15: Tập xác định hàm số y = x A D = [ −2;1] − + x − 4) ( x + 1) C D 10 C 49 D C D = ( −2;1) D D = R \ {1; −2} ( < a ≠ 1) là: 7 ) ln ( x 22+ 51+ B 10 a D y ' = ( x + x − ) 102+ log 2 + x −2 B D = R là: 1 Câu 16: Giá trị biểu thức C = log a   là: b A 5log b a B −5log a b C 5log a b ( Câu 17: Hàm số y = log x − x ) có tập xác định là: B D = [ 0;5] A ( −∞;0 ) ∪ ( 5; +∞ ) D −5log b a C ( −∞;0] ∪ [5; +∞ ) D D = ( 0;5 ) Câu 18: Cho x1 , x2 hai nghiệm phương trình 5x −1 + 53− x = 26 Khi tổng x1 + x2 có giá trị: A B C D Câu 19: Giá trị log a −4 a A − là: B −2 Câu 19: Biểu thức A x ( < a ≠ 1) B x Câu 20: Giá trị a log a2 5 C x ( < a ≠ 1) D Câu 21: Hàm số y = ( x − 1) −3 D x là: B 52 A R\ {1} x x x5 (x > 0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ : A 58 C C 54 D có tập xác định là: B ( −∞;1) D (1;+∞ ) C R Câu 22: Đạo hàm hàm số y = 2016 x là: A y ' = 2016 x B y ' = x 2016 x −1 2016 x C y ' = 2016 ln 2016 D y ' = ln 2016 x Câu 23: Hàm số y = x.e x có đạo hàm bằng: A y ' = x e x B y ' = e x C y ' = xe x 27 D y ' = e x + xe x x2 + x + = Khi tích x1.x2 có giá trị: D −1 Câu 25: Cho log = a; log = b Tính log 2016 theo a b: A + 2a + 3b B + 2a + b C + 3a + 2b D + 3a + 2b Câu 26: Tìm mệnh đề đúng? Câu 24: Cho x1 , x2 hai nghiệm phương trình A B C A Hàm số y= ( 3) C Hàm số y = x − x 1 y=    đồng biến B Hàm số x nghịch biến x D Hàm số y = nghịch biến nghịch biến Câu 27: Cho phương trình log 22 x + 5log 3.log x − = Tập nghiệm phương trình là: 1  ;1  64  1  ; 2  64  B ∅ A  C  D {1;2} C ( 0; +∞ ) D ℝ \ {0} π Câu 28: Hàm số y = x có tập xác định là: B ( −∞;0 ) A ℝ Câu 29: Phương trình log x + 3log x = có tập nghiệm là: A {4; 16} B {2; 8} ( Câu 30: Giá trị log log a a A B ) ( < a ≠ 1) C ∅ D {4; 3} C D là: - HẾT 28 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ SỐ 14 Họ tên thí sinh: Lớp ……………………… Câu 1: Tìm m để phương trình log 22 x − log x + = m có nghiệm x ∈ [1; 8] A ≤ m ≤ B ≤ m ≤ C ≤ m ≤ D ≤ m ≤ Câu 2: Nếu log x = log ab − log a 3b (a, b > 0) x bằng: A a 6b12 B a 2b14 C a 8b14  2 Câu 3: Nghiệm phương trình:     A B D a 4b −x = 0,125.42x −3 là: C D −3 −3  31   1  Câu 4: Tính: Đ =  : 4−2 + ( 3−2 )    : 5−3.252 + ( 0, )    ta         33 A B C 3 13 D Câu 5: Tìm m để phương trình log 32 x − ( m + 2).log x + 3m − = có nghiệm x1, x2 cho x1.x2 = 27 A m = B m = 28 Câu 6: Nghiệm bất phương trình log 22 x ≥ log A x >  1 A R\  − ;   2 −4 B (0; +∞)) A (-2; 2) ( x + là:  1 D  0;  ∪ [ 4; +∞ )  2 có tập xác định là: Câu 8: Hàm số f(x) = x ln x đạt cực trị điểm: A x = B x = e e Câu 9: Hàm số y = ln D m = 25 C < x ≤ B x ≥ Câu 7: Hàm số y = ( x − 1) C m = C R  1 D  − ;   2 C x = e D x = e ) x + x − − x có tập xác định là: B (- ∞; -2) ∪ (2; +∞) C (- ∞; -2) D (1; + ∞) −1    y y Câu 10: Cho Đ =  x − y  1 − +  Biểu thức rút gọn Đ là: x x     A x – B 2x C x + D x x x Câu 11: Tìm m để phương trình - 2(m - 1).2 + 3m - = có nghiệm x1, x2 cho x1 + x2 = A m = B m = C m = Câu 12: Nghiệm phương trình log 22 x + 3log 2x − = là: A ¼ B -1 -2 C ¼ ½ 29 D m = D -2 Câu 13: Nghiệm phương trình log ( B − A 5.2 x − ) = − x là: 2x + D − C Câu 14: Số nghiệm phương trình 6.9 x − 13.6 x + 6.4 x = là: A B C D −x 5+3 +3 có giá trị bằng: − 3x − 3− x C D 2 x Câu 15: Cho x + 9− x = 23 Khi đo biểu thức Đ = A − B Câu 16: Nghiệm phương trình log ( x − 1) + log (2x − 1) = là: A Vô nghiệm B C D Câu 17: Cho a > a ≠ 1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: x log a x A log a = B log a ( x + y ) = log a x + log a y y log a y 1 C log a = D log b x = log b a.log a x x log a x Câu 18: Hàm số y = x − x + có đạo hàm f’(0) là: 1 A B C − 3 Câu 19: Giá trị nhỏ hàm số f ( x) = x(2 − ln x) [2 ; 3] là: A B e C 4-2ln2 Câu 20: Giải phương trình log ( x ) − log 2 A x = v x = - ( 2+ Β {2, ) +( x D -2 + 2ln2 ( x ) = Ta có nghiệm B x = v x = Câu 21: Giải phương trình Α {- 4, 4} D C x = v x = 2− ) } D x = v x = x = Ta có tập nghiệm : C {-2, 2} D {1, - 1} Câu 22: Nghiệm bất phương trình log (4x − 3) + log (2x + 3) ≤ là: 3 A − ≤ x ≤ B x> Câu 23: Số nghiệm phương trình 3x.2 x = là: A B C < x ≤ D Vô nghiệm C D 2 Câu 24: Nghiệm bất phương trình A ≤ x ≤ B ≤ x ≤ Câu 25: Biểu thức x −1 − 36.3 x −3 + ≤ là: C x ≥ D x ≤ x x x5 (x > 0) viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 5 A x B x C x D x 30 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN: GIẢI TÍCH 12 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ SỐ 15 Họ tên thí sinh: Lớp ……………………… Câu 1: Giá trị a log a là: A B 25 C Câu 2: Số nghiệm phương trình x2 + x−2 = D A B C D Câu 3: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = a x với < a < hàm số đồng biến (-∞: +∞) B Hàm số y = a x với a > hàm số nghịch biến (-∞: +∞) x 1 C Đồ thị hàm số y = a y =   (0 < a ≠ 1) đối xứng với qua trục tung a D Đồ thị hàm số y = a x (0 < a ≠ 1) qua điểm (a ; 1) x Câu 4: Phương trình 31+ x + 31− x = 10 Chọn phát biểu đúng? A Có hai nghiệm dương B Vô nghiệm C Có hai nghiệm âm D Có nghiệm âm nghiệm dương Câu 5: Hàm số hàm số lũy thừa: A y = x ( x > 0) C y = x −1 ( x ≠ 0) B y = x D Cả câu A,B,C Câu 6: Giá trị log a a a a a là: A 13 10 B C Câu 7: Cho log 27 = a; log = b; log = c Tính log12 35 bằng: 3b + 3ac 3b + 2ac 3b + 2ac A B C c+2 c+2 c+3 D D 3b + 3ac c +1 Hệ thức liên hệ y y’ không phụ thuộc vào x là: 1+ x A y '− y = B yy '− = C y '+ e y = D y '− 4e y = Câu 8: Cho y = ln ( Câu 9: Hàm số y = log x − x ) có tập xác định là: B (0; 4) A ℝ Câu 10: Tổng nghiệm phương trình A B − log C (2; 6) x −3 − C 19 x−2 D (0; +∞) + = là: D Câu 11: Giá trị a a là: A 198 B 1916 C 192 D 194 Câu 12: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng (0;+∞ ) : 31 A y = log B y = log a x, a = − x C y = log π x D y = log x Câu 13: Tập nghiệm phương trình log (3 x ) log 2x = là: { } A 32± { } B 31± ( { } Câu 14: Hàm số y = log x − x + C ) D φ có đạo hàm : A y ' = ( x − 1) ln C y ' = ±1 B y ' = ( x − 1) ln x2 − x + 2x −1 D y ' = ( x − x + 5) ln 2x −1 x2 − x +  − 13  a a + a   có giá trị là: Câu 15: Cho a, b số dương Khi đó, A =  −   a4  a4 + a    A a B 2a C 3a D 4a x +1 x +1 Câu 16: Tập nghiệm phương trình − 6.2 + = là: A {− 2;3} B {0;1} C {0;3} D {1;2} x x Câu 17: Tích số nghiệm phương trình  + 35  +  − 35  = 12 là:     A − B C D Câu 18: Số nghiệm phương trình log (2 x − 1) = −2 là: A B C Câu 19: Tập nghiệm phương trình log x + log x + log16 x = là: A { 2} Câu 20: Hàm số { } y = ( x − x + 2) e A y ' = x e x + Câu 21: Biến đổi A x C {4} B 2 x D D {16} có đạo hàm là: B y ' = −2 xe x C y ' = ( x − ) e x D y ' = x e x x x , ( x > 0) thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được: 20 B x 23 12 C x 21 12 D x 12 Câu 22: Đạo hàm hàm số y = x là: A x B 33 x Câu 23: Nếu log = a log 4000 bằng: A + a B + a Câu 24: Hàm số y = A − ln x x2 ln x có đạo hàm là: + x x ln x B x C 23 x D x2 C + 2a D + 2a C Kết khác D 32 ln x x   b b   12 Câu 25: Cho a, b số dương Khi đó, B = 1 − +  :  a − b  có giá trị là: a a    3a A a B C 2a D a 33 [...]...  2 2 x x x x Câu 9: Cho 4  4  23 Khi đó biểu thức M  2  2 có giá trị bằng: A B 5 C 2 2 D 2 5 B P  A P  2 ; Câu 10 : Biểu thức 1 8 A x  y 1 2 1 4 1 4 1 4 1 4 M  ( x  y )( x  y )( x  y ) được rút gọn lại là: 1 8 Câu 11 : Cho f ( x)  1 2 1 1 B x 32  y 32 1 1 C x16  y 16 2x 5 Đạo hàm cấp hai f ''(0) bằng: ex 11 D x  y A (2ln 5  1) 2 B 2 ln 5  1 e2 C 2 ln 5 e2 D 1 Câu 12 : Cho a  1 Tìm... x  1 1) là: A 0 B 3 C 4 D 5 4 2 3 Câu 15 : Tập nghiệm của phương trình lg ( x  1)  2lg ( x  1)  40 là: 2  A 10 2 ;10  2     Câu 16 Phương trình: 34 2 x  953 x  x    C 10 2  1; 10 2  1 B 10 2  1; 10 2  1 D 10 2; 1  2 10  2 B.Có một nghiệm thuộc khoảng ( 1; 2) A.Có hai nghiêm trái dấu C.Có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (1; 4) Câu 17 : Phương trình: 9 x  3 x 2 2  1 x 2 2 D.Có...  2 1 ln  2 B  x 2 2  9  2  1 C  x x  9 19 2   2 1  D  x  9 2   2 1 Câu 3 Biết a  log x 27 Tính theo a biểu thức log B 1  A a 1 3a C 6 3 x có giá trị là: 1 a D 1 3a Câu 4: Đạo hàm của hàm số y  5 ln 3 5 x là: A 3 5 x 5 ln 2 5 x 1 B 3 C D 5 x 5 ln 2 5 x 15 5 ln 2 5x Câu 5: Đạo hàm của hàm số y  log 2 (2 x  1) là: 2 2 2 ln 2 A B C (2 x  1) ln 2 (2 x  1) ln 2 (2 x  1) D 72. .. D a 3 3a  1 3a  1 a 3 1 4 A P  ; 1 5 B P  ; C P  Câu 13 : Xác định bất đẳng thức sai     6  1 B   2 2   2 016  1    2 2 017 10 5    3 2 2 2 A 3  1  3  1 C  1      1   D   2  2      3  Câu 14 : Tổng các nghiệm của phương trình 16 x  2. 4 x 1  12  0 là: 5 24 300  3     3  3 01 A 8 B 2, 29 C log 4 12 1 x 1 x D log 4 6 1 x Câu 15 Bất phương... Phương trình sau 3 .16  2. 81  5.36 có tập nghiệm là:  2  1 4 1 A S  1,  B S  0 ;1 C S  0;  D S   ;   2  3 9 2 2 Câu 21 Phương trình sau log 2 x  3log 2 x  log 1 x  2 có tập nghiệm là: B S  2 3 3; A S  2 3 3 2 1  ; 2 16  A S   1 4   B S   ; 4 2  1 2   C S   ; 2  1   4 Câu 22 .Tập nghiệm của bất phương trình 12 x 2 7 x 12  1 là 1 2   D S   ;... nếu: A m  (; 2)  (2; ) B m  ( 2; 2) C m  [ 2; 2] Câu 25 : Tổng các nghiệm của phương trình 2 x A 1  log 2 3 B log 2 4 3 2 D m 2 x 3x  1, 5 là : C log 2 3 4 D 2  log3 2 ĐỀ 11 : Câu 1 Tập xác định của hàm số y  (2  x 2 )3 là: A ( 2; 2) C (;  2)  ( 2; ) B R 1 Câu 2 Hàm số y  ( x2  2 x  3) 2 có tập xác định là: 21 D R \  2;  2  A  3 ;1 C R \ 3 ;1 B (; 3)  (1; ) Câu 3:... trị của biểu thức K   81  1 1  log9 4 4 2 C 1  7a  6b D 7a  7b   25 log 125 8  49log7 2 ta được:  13 B P  A P  20 ; 1 ; 2  1 Câu 9: Kết quả rút gọn biểu thức a    a 2 1 2 A a (a > 0), là B 2a Câu 10 : Biểu thức 9a  16 a 1 1 2 1 2 C 3a a  1  12 a 1  1 D P   2 C P  19 ; 1 2  D 4a được rút gọn lại là: 1 2 3a  4a a  3a A 4 a B 3 a C 4a D 3a 2 x Câu 11 : Giá trị lớn nhất của hàm... hàm của hàm số y  log 2 (3x  1) là: A 3 (3x  1) ln 2 B 3 (3x  1) ln 2 D Đáp án khác C ( 1; 2) \ 0 C 3ln 2 (3x  1) D (0 ;1) D Câu 6: Cho f ( x)  2x Đạo hàm cấp hai f ''(0) bằng: A 2 ln 2 B 2  ln 2 C 2 ln 2 (1  2 ln 2) Câu 7: Cho f ( x)  x log x Đạo hàm f ' (10 ) bằng: 3 (3 x  1) ln x 2 A 1  10 ln10 B 1  1 ln10 C 1  D Đáp án khác 10 ln10 D 1 10 .ln10 Câu 8: Cho 25 x  25  x  98 Khi đó biểu... 2x 2 ln 7  ln 2 A (2ln 7  ln 2) 2 B C 2ln 7  ln 2 e2 Câu 7: Cho f ( x)  x lg 2 x Đạo hàm f ' (10 ) bằng: 2 2 A 10  B 1  C 3 ln10 ln10 Câu 8: Tập xác định của hàm số y  log 2 016 (4 x 2  12 x  9) 2 017 là : 1 3 x 5 ln 2 5 x 2 (2 x  1) ln x Câu 6: Cho f ( x)  3 2 D 2  ln10 3 2 B  0;   A ( ; ) D Đáp án khác C (; ) \   12 5 được tính theo a là: 4 3  5a 3  3a 3a A B C 2a 2a... B ( −∞ ;1) D (1; +∞ ) C R Câu 22 : Đạo hàm của hàm số y = 2 016 x là: A y ' = 2 016 x B y ' = x 2 016 x 1 2 016 x C y ' = 2 016 ln 2 016 D y ' = ln 2 016 x Câu 23 : Hàm số y = x.e x có đạo hàm bằng: A y ' = x 2 e x B y ' = e x C y ' = xe x 27 D y ' = e x + xe x x2 + x + 5 2 = 4 2 Khi đó tích x1.x2 có giá trị: D 1 Câu 25 : Cho log 2 3 = a; log 2 7 = b Tính log 2 2 016 theo a và b: A 2 + 2a + 3b B 5 + 2a + b
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 đề kiểm tra 1 tiết môn toán chương 2, 15 đề kiểm tra 1 tiết môn toán chương 2, 15 đề kiểm tra 1 tiết môn toán chương 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay