6 chủ đề ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh cuối kì

22 149 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:29

CK14KSTN David Huỳnh ÔN TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HK161 (Gồm vấn đề: vấn đề đầu lí thuyết, vấn đề cuối có thêm câu vận dụng) Quá trình hình thành phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh Ý nghĩa việc học tập, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh Quá trình hình thành phát triển: trãi qua giai đoạn a Thời kì trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cứu nước - Hồ Chí Minh (tên khai sinh Nguyễn Sinh Cung-19/5/1890) sinh gia đình nhà nho yêu nước, gần gủi với nhân dân (Giới thiệu thêm cha mẹ Bác) - Điều kiện hình thành tư tưởng yêu nước chí hướng cứu nước Nguyễn Tất Thành: lớn lên nỗi đau người dân nước, giáo dục gia đình, quê hương, dân tộc long yêu nước thương dân - Biểu tư tưởng yêu nước chí hướng cứu nước: sớm tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp, băn khoăn trước thất bại sĩ phu yêu nước, ham học hỏi tư tưởng tiến nhân loại, tâm tìm đường cứu nước b Thời kì 1911-1920: Tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc - Ngày 5/6/1911: Tại Bến Nhà Rồng, Người rời tổ quốc sang phương Tây tìm đường cứu nước, lấy tên Văn Ba với nghề phụ bếp - Qua hành trình đến nhiều nước tư bản, đế quốc, thuộc địa, Người xúc động trước cảnh khổ cực, bị áp dân lao động Người nảy sinh ý thức cần thiết phải đoàn kết người áp để đấu tranh cho nguyện vọng quyền lợi chung - Người tham gia nhiều hoạt động đánh dấu bước chuyển chất tư tưởng, từ chủ nghĩa yêu nước đến với CNMLN, từ giác ngộ chủ nghĩa dân tộc đến giác ngộ CNMLN, từ chiến sĩ chống thự dân đến chiến sĩ cộng sản:  Tham gia Đảng Xã hội Pháp (đầu năm 1919)  Gửi “ Yêu sách nhân dân An Nam” đến Hội nghị Vecxay, viết tâm địa thực dân đế phân biệt rỏ bạn thù (18/6/1920) CK14KSTN David Huỳnh  Đọc sơ thảo lần “ Luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa” Lênin tìm đường giải phóng dân tộc  Bỏ phiếu tán thành tham gia Quốc tế III trở thành thành viên sang lập ĐCS Pháp c Thời kì 1921-1930: Hình thành tư tưởng cách mạng Việt Nam - Nguyễn Ái Quốc hoạt động thực tiễn lí luận địa bàn rộng lớn: Pháp (1921-1923), Liên Xô (1923-1924), TQ (1924-1927), Thái Lan (1928-1929) - Hoạt động cách mạng sôi nỗi, tích cực: lập Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa (6/1921), xuất tờ báo Le Paria, dự đại hội quốc tế Nông dân, đại hội V quốc tế CS, thành lập Hội VNCM Thanh niên (6/1925), xuất tác phâm Bản án chế độ td Pháp, Đường Kách Mệnh (1927), thành lập ĐCS VN, soạn thảo cương lĩnh trị Đảng - Hình thành nội dung đường CMVN thông qua làm cho phong trào CM VN chuyển từ tự phát sang tự giác:  Chủ nghĩa thực dân ke thù chung dtộc thuộc địa, GCCN nhân dân lao động toàn giới  CM thuộc địa trước hết “dân tộc CM” đánh đế quốc xâm lược, giành độc lập tự  CM giải phóng dân tộc phải theo đường CM vô sản phận CM W  CMGPDT nươc thuộc địa bùng nổ dành thắng lợi trước CM vô sản quốc  Cần có Đảng lãnh đạo, lý luận tư tưởng Mác-Lênin làm nồng cốt, cán CM sẵn sàn chiến đấu, hi sinh lợi ích dân tộc  Cách mạng nghiệp cảu quần chúng, cần tập hợp giác ngộ tổ chức quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao  Phải đoàn kết liên minh lực lượng CM quốc tế d Thời kì 1930-1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng - Vào cuối năm 20 đầu năm 30 kỉ XX, Quốc tế CS BCH Trung ương bị chi phối khuynh hướng tả khuynh, phê phán Cương lĩnh trị NAQ soạn thảo, yêu cầu nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, Bôsêvích hóa CK14KSTN David Huỳnh - Nguyễn Ái quốc giữ vững lập trường vấn đề dân tộc giai cấp, quan hệ bình đẳng CM quốc thuộc địa, chống tả khuynh Thực tiễn chứng minh quan điểm Người đắn, Quốc tế CS phê phán khuynh hướng tả khuynh, mở rộng Mặt trân dân tộc thống hòa bình, chống phát xít Tại Đông Dương, ĐCSĐD chuyển hướng đấu tranh, lập Mặt trận nhân dân phản đế ĐD, sau đổi thành Mặt trận dân chủ Đông Dương đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu - Sau 30 năm hoạt động nước ngoài, NAQ trở nước (28/01/1941) chủ trì Hội nghị Trung ương lần tám, hoàn chỉnh chiến lược cảu CMVN, nhờ dẫn đến thắng lợi CMT8 => Thành công CMT8 đời nước VNDCCH thắng lợi CNMLN vận dụng sang tạo vào thực tiễn CMVN, phát triển bước tư tưởng quyền dân tộc bản, thắng lợi tư tưởng độc lập dân tộc gắng liến với CNXH Hồ Chí Minh e Thời kì 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện phát triển - Ngày 23/9/1945: thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, Hồ Chí Minh Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua tình ngàn cân treo sợi tóc, chống thứ giặc, vận dụng sách đối ngoại them bạn bớt thù Đến 19/12/1946, Người lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống td Pháp với dường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, toàn dân toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh - Cuối tháng đầu tháng 1951: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần II, đổi tên Đảng thành Đảng lao động VN, đề chủ trương đường lối đắn - Ngày 21/7/1954: Hiệp định Giơ-ne-vơ kí kết, Tư tưởng HCM tiếp tuch hoàn thiện, phù hợp với CMXHCN miền Bắc, CM dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam Đồng thời bổ sung nhiều nội dung đường độ lên CNXH, người, Đảng cầm quyền,… Ý nghĩa việc học tập nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh: - Nâng cao lực tư lý luận phương pháp công tác  Bồi dưỡng, củng cố lập trường quan điểm cách mạng tảng CNMLN  Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắng liền với CNXH CK14KSTN David Huỳnh  Nhận thức đắn quan điểm đường lối Đảng, góp phần nhận thức đấu tranh phê phán quan điểm sai trái  Biết vận dụng tư tưởng HCM vào giải vấn đề sống - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện lĩnh trị  Góp phần giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên nhân dân  Vận dụng vào sống, tu dưỡng, rèn luyện thân hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng lòng yêu nước với yêu CNXH, biết sống hợp đạo lí, yêu tốt, ghét ác, xấu, đem sức xây dựng cho đất nước giàu mạnh Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh không đề cập đến vấn đề dân tộc nói chung mà vấn đề dân tộc thuộc địa a Vấn đề dân tộc thuộc địa: Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa - Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc  Khi nước đế quốc xâm chiếm thuộc địa mở rộng thị trường, chúng thực hiên áp trị, bóc lột kinh tế, nô dịch văn hóa nước bị xâm chiếm-thì vấn đề dân tộc trở thành vấn đề dân tộc thuộc địa  Hồ Chí Minh vạch thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, xóa bỏ ách thống trị, áp bóc lột nước ngoài, giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc, thực quyền dân tộc tự quyết, thành lập Nhà nước dân tộc độc lập  Thông qua nhiều tác phẩm (Tâm địa thực dân, Bản án chế độ thực dân, Bình đẳng,…) HCM tố cáo tội ác bọn thực dân, vạch trần gọi “khai hóa văn minh” chúng, lên án gay gắt chế độ cai trị hà khắc, rỏ mâu thuẫn chủ yếu nước thuộc địa mâu thuẫn nhân dân dân tộc thuộc địa chủ nghĩa thực dân, mâu thuẫn đối kháng điều hòa CK14KSTN David Huỳnh - Lựa chọn đường phát triển dân tộc  Nguyên tắc lựa chọn đường phát triển dân tộc cần gắn liền với hệ tư tưởng giai cấp định Từ thực tiến CM lịch sử nhân loại, HCM khẳng định phương hướng phát triển dân tộc bối cảnh thời đại CNXH  Trong cương lĩnh trị Đảng, HCM vạch đường là: “Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội Cộng sản”  Đi tới xh cộng sản phương hướng phát triển lâu dài gắn với vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản, đoàn kết lực lượng, tiến hành cách mạng chống đế quốc chống phong kiến triệt để Độc lập dân tộc-nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa - Cách tiếp cận từ quyền người Hồ Chí Minh trân trọng quyền người Người tiếp xúc với Tuyên ngôn độc lập Mỹ 1776 Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền Pháp 1791, để tìm hiểu tiếp nhận nhân tố quyền người Từ quyền người HCM khái quát nâng lên thành quyền dân tộc trở thành chân lí: “Tất dân tộc giới sinh có quyền bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do” - Nội dung độc lập dân tộc  Độc lập tự khát vọng lớn dân tộc thuộc địa, quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm dân tộc  HCM cho rằng: Đối với người dân nước, quí giá đời độc lập tổ quốc, tự nhân dân Người nói: “Tự cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi” Đối với Người, độc lập tự thiêng liêng vô quý giá, tư tưởng vĩ đại, mang tính chất quốc tế, tính thời đại rộng lớn mà mang tính nhân văn sâu sắc  Sau bị từ chối Bản yêu sách nhân dân An Nam hội nghị Vecxay, Người rút kết luận: Muốn bình đẳng thực CK14KSTN David Huỳnh phải đấu tranh giành độc lập dân tộc-làm cách mạng dựa vào ực lượng mình, trông cậy vào  Năm 1930, Bác soạn thảo cương lĩnh trị mang nội dung cốt lõi độc lập tự dân tộc Thags 8/1945: Bác đưa câu nói bất hủ “Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy dãy Trường sơn phải kiên giahf cho độc lập”  CMT8 thành công, khai sinh nước VNDCCH, Người thay mặt phủ độc Tuyên ngôn độc lập khẳng định: “Nước VN có quyền hưởng tự độc lập, thật thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc VN đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ quyền tự độc lập ấy”  Độc lập dân tộc phải độc lập thật sự, hoàn toàn tất mặt kinh tế trị văn hóa quân ngoại giao, gắng liền với hòa bình thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước  Bác khẳng định độc lập thật độc lập xây dựng nguyên tắc vấn đề quốc gia dân tộc tự định  Trong Lời kêu gọi Liên Hiệp quốc, Người tuyên bố: “Nhân dân thành thật mong muốn hòa bình Nhưng nhân dân kiên chiến đấu đến để bảo vệ quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc độc lập cho đất nước”  Trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác tuyên bố: “ Không hi sinh tất định không chịu nước, định không chịu làm nô lệ” Và Mỹ bắn phá miền Bắc, Bác đưa câu nói bất hủ “Không có quý độc lập tự do”  Độc lập dân tộc cuối phải đem lại cơm no, áo ấm hạnh phúc cho người dân  Độc lập dân tộc mục tiêu chiến đấu, nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng dân tộc  “Không có quý độc lập tự do” hiệu hành động dân tộc VN, đồng thời nguồn cổ vũ dân tộc bị áp toàn giới CK14KSTN - - - b - - David Huỳnh đấu tranh chống thực dân đế quốc Vì vậy, HCM không anh hùng giải phóng dân tộc, mà người khởi xướng đấu tranh gp dân tộc thuộc địa kỉ XX Chủ nghĩa yêu nước chân chính-Một động lực lớn đất nước Khi chuyển sang giai đoạn CNĐQ, cường quốc tự sức xâm chiếm thuộc địa, thiết lập ách thống trị hà khắc, tàn bạo Điều làm cho phong trao đấu tranh dân tộc thuộc địa trở nên mạnh mẽ liệt Nguyễn Ái Quốc lên án mạnh mẽ sách bóc lột đế quốc thực dân nước thuộc địa, Người cổ vũ cho dân tộc vùng dậy đấu tranh đòi đọc lập, tự Người thấy rỏ sức mạnh chủ nghĩa dân tộc xứ với tư cách CN yêu nước chân khẳng định tiềm dân tộc nghiệp giải phóng Trong TT HCM, chủ nghĩa yêu nước chân phận tinh thần quốc tế sang khác hẳn tinh thần “vị quốc” đế quốc Cần nắm bắt phát huy tinh thần đấu tranh giành độc lập Mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp Vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với  HCM coi trọng vấn đề dân tộc, đề cao sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, Người đứng quan điểm giai cấp để nhận thức giải vấn đề dân tộc  Kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp:  Khẳng định vai trò lịch sử giai cấp công nhân, quyền lãnh đạo ĐCS VN trình CM VN  Chủ trương đại đoàn kết dân tộc rộng rãi tảng liên minh công nông tầng lớp trí thức  Sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng để chống bạo lực phản cách mạng kẻ thù  Thiết lập quyền nhà nước dân dân dân  Gắn kết mục tiêu độc lập dân tộc với CNXH Giải phóng dân tộc vấn đề hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH  Ngay xác định đường giải phóng phát triên dân tộc theo đường CM vô sản, HCM có gắn bó thống CK14KSTN David Huỳnh dân tộc giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc với CNXH Người nói: “Chỉ có CNXH, CN cộng sản giải phóng dân tộc bị áp người lao động giới khỏi ách nô lệ”  TT HCM phản ánh quy luật khách quan nghiệp giải phóng dân tộc, phản ánh mối quan hệ khắn khít mục tiêu giải phóng dân tộc giải phóng người Khi giành độc lập, phải tiến tới CNXH có CNXH làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đẩm bảo vững cho độc lập - Giải phóng dân tộc tạo tiền đề giải phóng giai cấp Vấn đề dân tộc nhân thức giải theo lập trường giai cấp định HCM giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, đồng thời đặt vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc, lợi ích giai cấp pục tùng lợi ích dân tộc Tháng 5/1941,Bác khẳng định: “Trong lúc quyền lợi phận giai cấp đặt sinh tử, tồn vong quốc gia, dân tộc” - Giữ vũng độc lập dân tộc đồng thời tôn trọng độc lập dân tộc khác Bác hông đấu tranh cho dân tộc mà đấu tranh cho đọc lập tất dân tộc bị áp Giúp đỡ ĐCS nước Động Nam Á, ủng hộ TQ chống Nhật, Lào, Campuchia chống Pháp,…vì Bác chủ trương “Giúp bạn tự giúp mình”  TT HCM vấn đề dân tộc mang tính khoa học cách mạng sâu sắc, thể hiên kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sang Tư tưởng Hồ Chí Minh thời kì độ lên Chủ nghĩa xã hội VN a Đặc điểm, nhiệm vụ thời kì độ lên CNXH VN Thực chất, loại hình đặc điểm thời kì độ - Trên sở vận dụng lý luận ề thời kì độ Lenin xuất phát từ thực tiễn CMVN, Bác khẳng định đường CMVN tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành CM giải phóng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiến dần lên CNXH CK14KSTN David Huỳnh - Thời kì độ lên CNXH VN thời kì độ gián tiếp, từ xh thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu, sau giành độc lập dân tộc lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua gia đoạn phát triển TBCN - Mâu thuẫn thời kì độ: mâu thuẫn nhu cầu phát triển cao cảu đát nước theo xu hướng tiến thực trạng kinh té xã hội thấp nước ta Nhiệm vụ lịch sử thời kì độ lên CNXH VN - Thực chất thời kì độ: trình cải biến sx lạc hậu thành sx tiên tiến, đại - Nhiệm vụ:  Xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, xây dựng tiền dề kinh tế, trị, văn hóa, tư tưởng cho CNXH  Cải tạo xh cũ, xd xã hội mới, kết hợp cải tạo xây dựng, lấy xây dựng làm trọng tâm - Khó khăn:  Đây thực CM làm đảo lộn mặt đời sống xh, từ LLSX, QHSX đến CSHT KTTT  Đảng nhân dân chưa có kinh nghiệm, lĩnh vực kinh tế  Các lực thù địch tìm cách chống phá Quan điểm Hồ Chí Minh nội dung xây dựng CNXH nước ta thời kì độ Xây dựng CNXH nước ta CM mang tính toàn diện: - Trong lĩnh vực trị:  Giữ vững phát huy vai trò lãnh đạo ĐCSVN, củng cố tăng cường vai trò quản lí Nhà nước  Người rỏ cần củng cố mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, mà nồng cốt là liên minh công-nông- trí thức - Trong lĩnh vực kinh tế:  Nghiên cứu LLSX, QHSX chế quản lí kinh tế, tăng cường suất lđ sở tiến hành CNH XHCN, ý cấu nghành, cấu thành phần kinh tế  Coi trọng phân phối quản lí kinh tế Bước đầu đề cặp đến khoáng sản phẩm sx - Trong lĩnh vực văn hóa xã hội: CK14KSTN David Huỳnh  Nhấn mạnh vấn đề xây dựng người mới, đề cao vai trò văn hóa, giáo dục, KH-KT  Nâng cao trí thức, đào tạo sửu dụng nhân tài, khẳng định vai trò to lớn văn hóa đời sống xã hội b Những dẫn có tính định hướng nguyên tắc, bước đi, biện pháp thực trình xây dựng CNXH Nguyên tắc trình xây dựng CNXH Hồ Chí Minh xác định rỏ nhiệm vụ lịch sử, nội dung thời kì độ lên CNXH VN: - Xây dựng CNXH tượng phổ biến mang tính quốc tế, quán triệt NLCB CNMLN ề xây dựng chế độ XH mới, đồng thời cần học hỏi kinh nghiệm ước, tránh máy móc, giáo điều - Xác định bước biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu xuất phát từ tực tiễn, đặc điểm dân tộc, nhu cầu khả thực tế nước ta Bước biện pháp trình xây dựng CNXH - Người xác định phương châm thực bước đi: dần dần, thận trọng bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan nôn nóng, phải vào điều kiện thực tiễn - Biện pháp:  Thực cải tạo xh cũ, xây dựng xh mới, kết hợp cải tạo xây dựng, lấy xd làm  Kết hợp xd bảo vệ, đồng thời phải tiến hành nhiệm vụ chiến lược miền Nam-Bắc khác trng phạm vi nước  Biện pháp điều kiện nước ta: đem dân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân, lãnh đạo ĐCS VN c Kết luận: Hồ Chí Minh bao quát vấn đề cốt lõi thời kì độ lên CNXH, tính tất yếu khác quan, đặc điểm nhiệm vụ, nội dung biện pháp xây dựng CNXH Đó tài sản vô giá, kim nam cho Đảng ta: - Kiên định mục tiêu độc lập CNXH - Phát huy uyền làm chủ nhân dân, khơi dậy nguồn lực, thực CNH-HĐH - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại 10 CK14KSTN David Huỳnh - Xây dựng Đảng vững mạnh, Nhà nước sạch, đấu tranh chống tham ô lãn phí Tư tưởng Hồ Chí Minh nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản VN a Xây dựng Đảng-quy luật tồn phát triển Đảng - Xây dựng Đảng nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên, lâu dài để Đảng hoàn thành vai trò chiến sĩ tiên phong trước giai cấp, dân tộc nhân dân - Xây dựng Đảng ngăn ngừa cán Đảng viên rơi vào lung túng, bi quan, tha hóa hóa quyền lực  Xây dựng Đảng quy luật tồn phát triển Đảng Chỉnh đốn Đảng nhằm làm cho Đảng sạch, vững mạnh, đoàn kết thành khối đủ sức lái tàu CM VN tiến lên phía trước b Nội dung công tác xây dựng ĐCSVN Xây dựng Đảng tư tưởng, lí luận: - ĐCS VN xác định lí luận CM tiên phong Chủ nghĩa Mác-Lenin, lấy tư tưởng MLN làm tảng tinh thần kim nam cho hành động Vận dụng phát triển sáng tạo CNMLN vào điều kiện cụ thể CMVN Không vận dụng rập khuôn, máy móc, giáo điều - Khi vận dụng cần lưu ý:  Học tập nghiên cứu, tuyên truyền CNMLN phù hợp với đối tượng  Vận dụng CNMLN phù hợp hoàn cảnh  Kế thừa kinh nghiệm tốt DDaCCS khác, tổng kết bổ sung phát triển CNMLN  Đấu tranh bảo vveej sang CNMLN  Trên tảng CNMLN, TTHCM Đảng cần biết làm giàu trí tuệ việc kế thừa kinh nghiệm tốt ĐCS khác, phát huy truyền thống dân tộc, học hỏi tinh hoa nhân loại để dưa CM giành thắng lợi Xây dựng trị: - Bao gồm xây dựng đường lối trị, bảo vệ trị, xây dựng thực nghị xây dựng phát triển hệ tư tưởng trị, củng cố lập trường nâng cao lĩnh trị - Đảng thể vai trò lãnh đạo việc đề cương lĩnh, đường lối chiến lược, phương hướng phát triển theo hướng lâu dài giai đoạn 11 CK14KSTN David Huỳnh - Cần giáo dục đường lối, trị Đảng, thông tin đến Đảng viên để kiên định, giữ vững lĩnh trị đồng thời cảnh báo sai lầm đường lối gây hậu nghiệm trọng Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán bộ:  Hệ thống tổ chức Đảng Sức mạnh Đảng bắt nguồn từ tổ chức, cấp tổ chức từ trung ương đến địa phương phải liên kết chặt chẽ có tính kĩ luật Trong đó, chi tổ chức hạt nhân định đến chất lượng Đảng, môi trường tu dưỡng rèn luyện giám sát Đảng viên, gắn kết Đảng với quần chúng nhân dân  Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng: - Tập trung dân chủ:  Chế độ ta chế độ dân chủ, tư tưởng phải tự Có dân chủ Đảng có dân chủ xã hội, có dân quyền tự  Tập trung: tập trung sở dân chủ, thống tư tưởng, tổ chức hành động Thiểu số phục tùng đa số, cáp phục tùng cấp trên, Đảng viên chấp hành vô điều kiện nghị Đảng => Đảm bảo Đảng nhiều người - Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách:  Tập thể lãnh đạo thấy rỏ mặt, vấn đề , giải chu đáo chống bao biện độc đoán chủ quan Đúng câu “Khôn bầy khôn độc”  Cá nhân phụ trách: công việc trôi chảy, hiệu tránh dựa dẫm, ỷ lại dẫn đến lộn xộn, bừa bộn, vô phủ giống : nhiều sãi không đóng cửa chùa”  Tập thể lãnh đạo dân chủ, cá nhân phụ trách tập trung, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách dân chủ tập trung - Tự phê bình phê bình:  Mục đích: phấn đấu tốt hơn, tiến tới chân thiện mĩ  Thái độ phương pháp: tiến hành thường xuyên, thẳng thắn chân thành, trung thực không nể nang, không giấu giếm thêm bớt, có tình thường  Là vũ khí sắc bén Đảng, giúp Đảng vững mạnh, quy luật phát triển Đảng 12 CK14KSTN David Huỳnh - Kỉ luật nghiêm minh tự giác:  Sức mạnh Đảng bắt nguồn từ ý thức tổ chức kỉ laautj nghiêm minh Tất Đảng viên bình đẳng trước điều lệ Đảng, trước pháp luật Nhà nước mợi định Đảng  Đảng tổ chức gồm người tự nguyện phấn đấu cho lí tưởng Đảng, không bắt buộc, nguyên tắc Đảng trở nên nghiêm minh tự giác - Đoàn kết thống Đảng:  Sự đoàn kết thống Đảng dựa lý luận Đảng CNMLN, cương lĩnh điều lệ Đảng, đường lối quan điểm Đảng, nghị Đảng làm cho Đảng đông người  Để đoàn kết thống cần thực dân chủ rộng rãi thường xuyên thực phê bình tự phê bình, Đảng viên tu dưỡng đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân biểu tieu cực  Cán bộ, công tác cán Đảng - Hồ Chí Minh đề hệ thống luận điểm ề cán công tác cán Người nhận thức rỏ vị trí vai trò cán nghiệ cách mạng Người cán cần đủ đức, tài, phẩm chất lực đức gốc - Công tác cán công tác gốc Đảng, bao gồm khâu:  Tuyển chọn cán  Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán  Đánh giá cán  Tuyển dụng, bố trí, xếp cán  Thức sách cán Xây dựng Đảng đạo đức: - Đảng chân CM phải có đạo đức, đạo đức tạo uy tín, sức mạnh giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, giáo dục đọa đức nội dung quan trọng giáo dục cán Đạo đức gốc cách mạng - Hồ Chí Minh gương sang đạo đức, rèn luyền đạo đức: cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nhân, nghĩa, trí, dung mà Đảng viên cần học hỏi noi theo c Kết luận 13 CK14KSTN David Huỳnh Trong giai đoạn CNH-HĐH VN, cần quán triệt tư tưởng HCM ĐCS, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng tất mặt: - Về trị: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đoàn kết, tranh thủ ủng hộ Quốc tế - Về tư tưởng: tư tưởng CM triệt để, tiến công, chống chủ nghĩa hội, bảo thủ giáo điều, kế thừa truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại - Về tổ chức cán bộ: Tổ chức vững mạnh, nâng cao vai trò sức chiến đấu Đảng nhiệm vụ thường xuyên cán bộ, Đảng viên - Về đạo đức, lối sống: Tu dưỡng đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nâng cao lực dung cảm xả thân nghiệp CM dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh số lĩnh vực văn hóa a Văn hóa giáo dục: Hồ Chí Minh bỏ nhiều công sức nghiên cứu giáo dục phong kiến thực dân Người phê phán gay gắt giáo dục phong kiến kinh viện xa rời thực tiễn, giáo dục thực dân với sách ngu dân => Nền giáo dục đồi bại, xảo trá, nguy hiểm dốt nát Sauk hi độc lập, Người xây dựng giáo dục mới, với hệ thống quan điểm phong phú, toàn diện định hướng đắn - Mục tiêu văn hóa giáo dục:  Nhằm thực chức văn hóa thông qua việc dạy học Dạy học nhằm mở mang dân trí, nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng đắn, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp người  Thực mục tiêu đào tạo người có ích cho xã hội Đào tạo lớp người có đủ tài đức để phụng cách mạng, làm cho đát nước giàu mạnh - Nội dung văn hóa giáo dục:  Nội dung phù hợp với thực tiễn VN, giáo dục toàn diện văn hóa trị, kh-kt, chuyên môn, lao động, mối quan hệ chặt chẽ Phương pháp học sáng tạo, linh hoạt 14 CK14KSTN David Huỳnh  Cần cải cách giáo dục nhằm ây dựng chương trình, nội dung phương pháp học thật khoa học, hiệu quả, hợp lí phù hợp với bước phát triển đất nước - Phương châm, phương pháp giáo dục:  Phương châm học đôi với hành Lý luận với liên hệ thực tế, học tập kết hợp với lao động Kết hợp ba khâu: gia đình, nhà trường xã hội Thực bình đẳng, dân chủ giáo dục, học tập lúc nơi, học tập suốt đời  Phương pháp giáo dục phải phù hợp với mục tiêu giáo dục, Cách dạy cần phù hợp với người học, dạy từ dễ đến khó, kết hợp học tập với vui chơi, thi đua lành mạnh - Về đội ngũ giáo viên: Cần quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, đọa đức, yêu nghề, giỏi chuyên môn Không ngừng học tập nâng cao trình độ b Về văn hóa văn nghệ: - Văn hóa-văn nghệ mặt trân, nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí sắc bén đấu tranh cách mạng  HCM khẳng định vai trò, vị trí văn hóa văn nghệ nghiệp cách mạng quan trọng mặt trận quân sự, trị, kinh tế  Mặt trân văn hóa chiến liệt lâu dài, chiến sĩ mặt trận cần có lập trường vững vàng, tư tưởng đắn, nâng cao trình độ trị, văn hóa nghiệp vụ, đặc biệt có phẩm chất, lĩnh tài - Văn nghệ phải gắn liền với thực tiễn đời sống nhân dân  Thực tiễn đời sống vô cung phong phú: thực tiễn lao động sx, chiến đấu, sinh hoạt, xây dựng đời sống Đây nguồn nhựa sống, chất liệu cho văn nghệ sang tác  Thực tiễn mang lại nguồn sinh khí vâ tận cho văn nghệ Chiến sĩ văn nghệ phải sống hòa vào quần chúng, sâu vào đời sống tinh thần nhân dân, nơi nuôi dưỡng sáng tác nghệ sĩ - Phải có tác phẩm vă nghệ xứng đáng với thời đại đất nước dân tộc 15 CK14KSTN David Huỳnh  Mục tiêu văn nghệ phục vụ quần chúng, tác phẩm phải đạt thống hài hòa hình thức nội dung Phản ảnh chân thật sâu sắc mà thú vị  Văn nghệ phải kế thừa tinh hoa văn hóa dân tộc, phản chất chân thật đời sống Vừa phê phán xấu, ác,…vừa hướng nhân dân đến chân thiện mĩ c Văn hóa đời sống Văn hóa đời sống mặt tinh thần xã hội, đời sống dễ hiểu dễ thấy Gắn văn hóa với xây dựng đời sống thực cách nhìn, giải pháp, quan điểm độc HCM văn hóa Văn hóa đời sống thực chất đời sống bao gồm: đạo đức mới, lối sống nếp sống - Đạo đức Để xây dựng đờ sống trước hết phải xây dựng đạo đức Thực hành đời sống trước hết phải thực hành đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, - Lối sống  Sống có lí tưởng, đạo đức, văn minh tiên tiến kết hợp truyền thống hài hòa dân tộc tinh hoa vh nhân loại Sửa đổi việc cần thiết, phổ thông ăn ở, lại, làm việc,  Phong cách sống phải khiêm tốn, giản dị, yêu lao động, quý thời gian, quan hệ cởi mở, chân thành, khoan dung, giàu yêu thương  Phong cách làm việc có tác phong quần chúng, tác phong tập thểdân chủ, tác phong khoa học - Nếp sống  Xây dựng nếp sống mới-nếp sống văn minh trình xây dựng lối sống làm cho trở thành thói quen, phong tục tập quán tốt đẹp kết thừa phát triền phong mĩ tục dân tộc trở thành phong tục tập quán cộng đồng gọi nếp sống Trong xây dựng, cần loại bỏ xấu, không tốt bổ sung mới, hay  Xây dựng văn hóa đời sống nhằm biến VN thành quốc gia giau mạnh, văn minh Nhưng qúa trình lâu dài, khó 16 CK14KSTN David Huỳnh khăn cần có tâm cộng đồng người, gia đình Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức a Quan niệm vai trò sức mạnh đạo đức - Đạo đức gốc người cách mạng Hồ Chí Minh xem xét đạo đức hai phương diện lý luận thực tiễn Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguồn sông suối: “Cũng sông có nguồn cónước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” “ sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” Người nói cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục cần phải có tư cách đao đức Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Người trăn trở với nguy thoái hoá biến chất cán bộ, đảng viên Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, văn minh” Hồ Chí minh đặt đạo đức bên tài năng, gắn đức với tài, lời nói đôi với hành động hiệu thực tế Như , tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh , đức tài , hồng chuyên, phẩm chất lực thống làm Trong : Đức gốc tài, hồng gốc chuyên, phẩm chất gốc lực Tài thể cụ thể đức hiệu hành động - Đạo đức nhân tố tạo nên sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội chưa phải lý tưởng cao xa, mức sống vật chất dồi dào, tư tưởng tự giải phóng, mà trước hết giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất người cộng sản sống chiến đấu cho lý tưởng loài người thành thực 17 CK14KSTN David Huỳnh Phong trào cộng sản công nhân quốc tế trở thành lực lượng quyêt đinh vận mênh loài người k chiến lược sách lược cách mạng vô sản mà phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành sức mạnh vô địch b Quan điểm chuẩn mực đạo đức cách mạng - Trung với nước, hiếu với dân Trong mối quan hệ đạo đức mối quan hệ người với đất nước, với nhân dân, với dân tộc mối quan hệ lớn Trung, hiếu phẩm chất đạo đức quan trọng nhất, bao trùm Trung, hiếu khái niệm có tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Nam phương Đông, phản ánh mối quan hệ lớn phẩm chất đạo dức bao trùm : “Trung với vua, hiếu với cha mẹ” Hồ Chí Minh mượn khái niệm “ trung, hiếu” tư tưởng đạo đức dân tộc để đưa vào nội dung : “ trung với nước hiếu với dân” tạo nên cách mạng quan trọng quan điểm đạo đức Trung với với nước gắn liền hiếu với dân nước dân , dân làm chủ, quyền hành lực lượng dều nơi dân, lợi ích dân, cán đầy k phải là” quan cách mạng” Trung với nước tuyệt đối trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước, trung thành với đường lên đất nước; suốt đời phấn đấu cho đảng cho cách mạng Hiếu với dân thể thương dân , tin dân, phục vụ dân hết long Để làm cần phải gần dân lấy dân làm gốc Đối với cán lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõdân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Đây phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày người Hồ Chí Minh lọc bỏ nội dung k phù hợp + Cần lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm đưa vào nội dung đáp ứng nhu cầu cách mạng 18 CK14KSTN David Huỳnh + Kiệm tiết kiệm ( thời gian , công sức , thời gian, cảu cải ) nước dân “ không xa xỉ , hoang phí , bừa bãi “ không phô trương hình thức , không liên hoan , chè chén lu bù + liêm tôn trọng công dân phải , không tham lam : tiền , địa vị , danh tiếng Chính thẳng thắn, đứng đắn, người đưa số yêu cầu : k tự cao,tự đại, tư phụ , phải khiêm tốn học hỏi, phát triển hay, sửa chữa giở Đối với người- k nịnh người , k khinh người thật thà, k dối trá việc – phải để việc lên , lên trước , việc thiện nhỏ làm , việc ác nhỏ tránh Hồ Chí Minh ragwf , đức tính cần, kiệm, liêm, chinhsl, có quan hệ chặt chẽ với nhau, phải thực làm kiểu mẫu cho dân Người cho , người công sở có nhiều quyề hạn Nếu k giữ cần kiêm liêm dễ trở thành hủ bại , biến thành sâu mọt dân Chí công vô tư ham làm việc ích quốc, lợi dân, không ham địa vị, không màng công danh, vinh hoa phú quý; “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ” (tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc) Thực hành chí công vô tư nêu cao chủ nghĩa tập thể, nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa cá nhân.Chủ nghĩa cá nhân biết đến mình, muốn “mọi người mình” Nó giặc nội xâm, nguy hiểm giặc ngoại xâm Hồ Chí Minh viết: “Một dân tộc, đảng người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm người yêu mến ca ngợi, lòng không sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân” Người phân biệt lợi ích cá nhân chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh cho ,chủ nghĩa xã hội thắng lợi không loại trừ chủ nghĩa cá nhân Thương yêu người, sống có tình nghĩa + Chủ nghĩa quốc tế phẩm chất quan trọng đạo đứccộng sản chủ nghĩa Nó bắt nguồn từ chất giai cấp công nhân + Nội dung chủ nghĩa quốc tế tư tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn sâu sắc Đó tôn trọng, hiểu biết, thương yêu đoàn kết với giai cấp vô sản 19 CK14KSTN David Huỳnh toàn giới, với tất dân tộc nhân dân nước, với người tiến toàn cầu, chống lại chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng phân biệt chủng tộc; chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sô vanh, chủ nghĩa bành trướng, bá quyền Người khẳng định: “Bốn phương vô sản anh em”; giúp bạn tự giúp mình; thắng lợi củamình thắng lợi nhân dân giới.Người góp phần to lớn, tạo kiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, kiến tạo văn hoá hoà bình cho nhân loại c Quan điểm nguyên tắc xây dựng đạo đức - Nói đôi với làm, nêu gương đạo đức Nói đôi với làm Hồ Chí Minh coi nguyên tắc quan trọng bậc xây dựng đạo đức Đối với người, lời nói phải đôi với việc làm đem lại hiệu thiết thực cho thân có tác dụng người khác Nếu nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, nữa, nói đằng, làm nẻo đem lại hiệu phản tác dụng mà Nói mà không làm gọi đạo đức giả + Nêu gương đạo đức nét đẹp truyền thống phương Đông Hồ Chí Minh khẳng định: “Nói chung dân tộc phương Đông giàu tình cảm, họ gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền” Nói đôi với làm phải gắn với nêu gương đạo đức Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng đạo đức mới, đạo đức cách mạng phải đặc biệt trọng đạo làm gương “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới” Phải ý phát hiện, xây dựng điển hình người tốt, việc tốt lĩnh vực đời sống Nêu gương đạo đức phải diễn lúc, nơi Trong gia đình, gương bố mẹ cái, anh chị em, ông bà cháu; nhà trường, gương thầy cô giáo học sinh; tổ chức, tập thể gương người lãnh đạo, cấp cấp dưới; xã hội gương người n ày người kia, hệ trước hệ sau, … Tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch gương chung cho dân tộc, cho hệ người Việt Nam mãi sau - Xây đôi với chống 20 CK14KSTN David Huỳnh + Xây dựng đạo đức phải giáo dục phẩm chất, chuẩn mực đạo đức cho người Việt Nam thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh, từ gia đình, nhà trường, đến xã hội Phải khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh người Bên cạnh đó, phải không ngừng chống lại xấu, sai, vô đạo đức Xây đôi với chống, muốn chống phải xây, chống nhằm mục đích xây + Để xây chống có kết phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi đấu tranh cho sạch, lành mạnh đạo đức, phải kiên loại trừ chủ nghĩa cá nhân - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời + Một đạo đức xây dựng sở tự giác tu dưỡng đạo đức người + Theo Hồ Chí Minh, người có chỗ hay, chỗ dở, chỗ tốt, chỗ xấu, có thiện, có ác Vấn đề dám nhìn thẳng vào mình, thấy rõ hay, tốt, thiện để phát huy, thấy xấu, dở tâm khắc phục, không tự lừa dối, huyễn + Đối với người, việc tu dưỡng đạo đức phải thực hoạt động thực tiễn, quan hệ xã hội, phải chăm lo tu dưỡng đạo đức việc rửa mặt hàng ngày Phải làm kiên trì, bền bỉ, suốt đời Bởi vì: “Đạo đức cách mạng trời sa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” Hết 21 CK14KSTN David Huỳnh 22
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 chủ đề ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh cuối kì, 6 chủ đề ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh cuối kì, 6 chủ đề ôn tập tư tưởng Hồ Chí Minh cuối kì

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay