quy trình làm việc tại công ty xuất nhập khẩu

59 146 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:28

quy trình làm việc tại công ty xuất nhập khẩu TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA THƢƠNG MẠI DU LỊCH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: HỒ VĂN DŨNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ PHƢƠNG CHÂU MÃ SỐ SV: 10238171 CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ NIÊN KHÓA: 2010-2014 TP HCM, THÁNG 5/2014 LỜI CẢM ƠN Bốn năm giảng đƣờng năm tháng em đƣợc tiếp thu kiến thức tảng từ truyền đạt, hƣớng dẫn quý thầy cô Kỳ thực tập hội để em trải nghiệm thân, nhƣ áp dụng học lý thuyết vào thực tế nhằm định hƣớng cho nghề nghiệp sau Để hoàn thành đƣợc tập, em xin chân thành gửi lời cám ơn thầy Mai Thanh Hùng thầy Hồ Văn Dũng tận tình hƣớng dẫn em trình thực tập nghiên cứu đề tài, đồng thời em xin gửi lời biết ơn đến quí thầy cô Khoa Thƣơng mại – Du lịch Trƣờng Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh hết lòng truyền đạt kiến thức suốt trình giảng dạy Qua thời gian thực tập Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu DOMESCO giúp em tích luỹ đƣợc kiến thức khoa học kinh tế nâng cao hiểu biết thực tế quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập Đây kiến thức thực quý giá cho ngành học nhƣ giúp em hiểu biết thêm phát triển tiềm thị trƣờng kinh doanh quốc tế Để có đƣợc điều nhờ dạy phận kinh doanh quốc tế số phận khác công ty giúp đỡ để em làm quen với công việc thực tế Hơn nữa, em có đƣợc hôm nhờ vào công ơn nuôi dƣỡng nhƣ hy sinh khó nhọc cha mẹ gia đình Em xin chân thành cảm ơn cha mẹ, gia đình, quý thầy cô, cô chú, anh chị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO Báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc hoàn thành nhƣng không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc góp ý chân thành thầy cô, quý cô chú, anh chị trực thuộc công ty công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế DOMESCO i PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ t n sinh vi n: ớp: Mã số: T n đơn vị thực tập: Thời gian thực tập: Từ CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ đến cần cố gắng tốt tốt Không ĐG cần cố gắng tốt tốt Không ĐG Chấp hành nội qui kỷ luật đơn vị Hoàn thành công việc thời hạn Kiến thức kỹ chuy n môn Kỹ làm việc nhóm TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC Đối với khách hàng (Lịch sự, niềm nở, ân cần, tận tâm.) Đối với cấp (Tôn trọng, chấp hành mệnh lệnh phục tùng phân công…) Đối với đồng nghiệp (Tương trợ, hợp tác, vui vẻ, hòa nhã công việc… ) Đối với công việc (tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn biết cách giải vấn đề ) Đối với thân (Ý thức giữ gìn an toàn, vệ sinh cá nhân nơi làm việc Tự tin, cầu tiến học hỏi…) ĐÁNH GIÁ CHUNG Nhận t th m đơn vị có : ……… ngà ………tháng…… n m …… ÁC NHẬN CUA ĐƠN VỊ t n đ ng ấu) ii NHẬN T CỦA GIÁO VI N HƢỚNG ẪN TP HCM ng Gi iii th ng n vi n hƣớng ẫn 2014 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii NHẬN X T CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ ix DANH SÁCH SƠ ĐỒ ix DANH SÁCH HÌNH ẢNH ix LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO 1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần XNK Y Tế Domesco: 1.2 Sự hình thành phát triển: 1.3 Chức mục tiêu Công ty Cổ phần XNK DOMESCO: 1.3.1 Chức năng: 1.3.2 Mục tiêu: 1.4 Cơ cấu tổ chức nhân Công ty: 1.4.1 Cơ cấu tổ chức: 1.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: 1.4.2.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông ĐHĐCĐ : 1.4.2.2 Ban Tổng giám đốc: 1.4.2.3 Khối Kinh doanh: 1.4.2.4 Khối sản xuất: 1.4.2.5 Khối Chất lƣợng: 1.4.2.6 Khối KHCN – NCPT: 1.4.2.7 Khối KH – Đầu tƣ: 1.4.2.8 Khối Nội vụ: 1.4.3 Tình hình nhân Công ty: 1.4.3.1 Cơ cấu nhân sự: 1.4.3.2 Chính sách lƣơng thƣởng: iv 1.4.3.3 Chính sách đào tạo huấn luyện: 10 1.4.3.4 Chính sách đôi với ngƣời lao động: 10 1.5 Cơ sở vật chất trình độ khoa học – kỹ thuật: 10 1.5.1 Cơ sở vật chất : 10 1.5.2 Trình độ Khoa học – Công nghệ Kỹ thuật: 11 1.5.2.1 Kỹ thuật lƣợng môi trƣờng: 11 1.5.2.2 Công nghệ thông tin: 11 1.6 Phát triển sản phẩm đối thủ cạnh tranh: 12 1.6.1 Phát triển sản phẩm mới: 12 1.6.2 Đối thủ cạnh tranh: 12 1.7 Hệ thống phân phối nguồn cung ứng công ty: 14 1.7.1 Hệ thống phân phối: 14 1.7.2 Nguồn cung ứng: 14 1.8.Tình hình kinh doanh hoạt động tài Công ty: 15 1.8.1 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kinh doanh: 15 1.8.2 Hoạt động tài chính: 17 1.8.2.1 Các tiêu tài chính: 17 1.8.2.1.1.Chỉ tiêu hiệu hoạt động: 17 1.8.2.1.2 Các tiêu lợi nhuận hoạt động: 17 1.8.2.1.3 Kết thực tiêu: 18 1.8.2.2 Tình hình thực doanh thu: 19 1.8.2.3 Chi phí bán hàng chi phí quản lí: 23 1.8.2.4 Tình hình lợi nhuận: 24 1.8.2.5 Các Công ty Công ty liên kết: 25 PHẦN 2: NHẬN X T ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DOMESCO 27 2.1 Nhận xét chung mô hình SWOT yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động công ty: 27 2.1.1 Chiến lƣợc Công ty năm 2013-2015: 27 2.1.2 Những điểm mạnh điểm yếu Công ty Domesco: 28 v 2.1.2.1.Điểm mạnh: 28 2.1.2.2 Điểm yếu: 28 2.1.2.3 Thách thức: 28 2.1.2.4 Cơ hội: 28 2.1.3 Một số nhân tố rủi ro công ty: 29 2.1.3.1 Rủi ro nguyên liệu đầu vào: 29 2.1.3.2 Rủi ro cạnh tranh thị trƣờng: 29 2.1.3.3 Rủi ro kỹ thuật: 29 2.1.3.4 Rủi ro lạm phát: 30 2.1.3.5 Rủi ro tỷ giá: 30 2.1.3.6.Rủi ro luật pháp: 30 2.1.3.7 Rủi ro khác: 31 2.2 Nhận t, đánh giá ý kiến đề xuất với công ty 31 2.2.1 Về cấu tổ chức nhân Công ty: 31 2.2.1.1 Về cấu tổ chức: 31 2.2.1.2 Về tình hình nhân sự: 32 2.2.2 Về đối thủ cạnh tranh phát triển sản phẩm mới: 35 2.2.2.1 Nâng cao tính cạnh tranh: 35 2.2.2.2 Phát triển sản phẩm Nâng cao chất lƣợng sản phẩm: 36 2.2.3 Về hệ thống phân phối nguồn cung ứng (nguồn nguyên liệu đầu vào): 37 2.2.3.1 Về hệ thống phân phối: 37 2.2.3.2 Về nhà cung ứng: 38 2.2.4 Về tình hình hoạt động kinh doanh: 39 PHẦN 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TẾ RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN 42 3.1 Những học kinh nghiệm trình thực tập: 42 3.1.1 Về kiến thức thực tế: 42 3.1.2 Kinh nghiệm cách giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng: 45 3.1.2.1 Đối với anh chị đồng nghiệp công ty nói chung Phòng ban Kinh doanh quốc tế - Phát triển sản phẩm nói riêng: 45 3.1.2.2 Đối với khách hàng: 46 vi 3.2 Nhận xét lợi bất lợi thân: 46 3.2.1 Lợi thế: 46 3.2.2 Bất lợi: 47 3.2.3 Giải pháp để hoàn thiện thân: 47 3.3 Ý kiến đề xuất với nhà trƣờng: 48 KẾT LUẬN 49 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU  Bảng 1.1.So sánh Domesco đối thủ cạnh tranh  Bảng 1.2 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm 2012  Bảng 1.3 Chỉ tiêu hiệu hoạt động  Bảng 1.4 Các tiêu lợi nhuận hoạt động  Bảng 1.5 Kết thực ti u năm 2012  Bảng 1.6 Số liệu Doanh thu theo nhóm hàng  Bảng 1.7 Doanh thu Kinh doanh nội địa  Bảng 1.8 Doanh thu kinh doanh quốc tế  Bảng 1.9 Chi phí bán hàng quản lí  Bảng 1.10.Tình hình lợi nhuận khác công ty  Bảng 1.11 Danh sách công ty khoản đầu tƣ tài  Bảng 1.12 Tình hình tài công ty liên kết viii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ  Biểu đồ 1.1 Cơ cấu nhân theo trình độ  Biểu đồ 1.2 Cơ cấu nhân theo chức năm 2012  Biểu đồ 1.3.Doanh số theo nhóm hàng năm 2011 2012  Biểu đồ 1.4 Lợi nhuận Công ty năm 2012 đơn vị tính: tỷ đồng) ANH SÁCH SƠ ĐỒ  Sơ đồ 1.1.Cơ cấu tổ chức máy công ty Domesco  Sơ đồ 1.2 Hệ thống phân phối nội địa Công ty Domesco DANH SÁCH HÌNH ẢNH  Hình 3.1 Phần mềm khai báo hải quan điện tử (ECUS4)  Hình 3.2 Nội dung phần mềm ECUS ix 2.2.2 Về đối thủ cạnh tranh phát triển sản phẩm mới: 2.2.2.1 Nâng cao tính cạnh tranh:  Nhận xét Đối thủ cạnh tranh yếu tố tác động trực tiếp mạnh mẽ đến khả cạnh tranh doanh nghiệp Các đối thủ cạnh tranh, kể đối thủ tiềm ẩn tìm cách, đề biện pháp đối phó cạnh tranh với doanh nghiệp làm cho lợi nhuận doanh nhgiệp giảm xuống, khả cạnh tranh doanh nghiệp bị lung lay, bị tác động mạnh Thông thƣờng, ngƣời ta có cảm tƣởng việc phát đối thủ cạnh tranh đơn giản nhƣng thực tế đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn rộng nhiều Vì mà doanh nghiệp phải tìm cách phát đối tƣợng, phân tích kỹ để đánh giá ác khả cạnh tranh thích hợp, chủ động cạnh tranh Đặc biệt khả đối thủ tiềm ẩn  Đánh giá giải pháp: Đối với thị trƣờng nội địa, xét khu vực miền Nam Công ty phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh nặng ký Dƣợc Hậu Giang Imexpharm, Công ty có ƣu thế, lợi cạnh tranh riêng biệt để chiếm lĩnh thị phần lớn ngành dƣợc phẩm Song song đó, hội nhập vào kinh tế mở, Công ty phải chịu sức ép lớn mức cạnh tranh công ty nƣớc Tuy nhiên, năm gần đây, Chính phủ phát động phong trào “Ngƣời Việt ƣu ti n dùng hàng Việt”, với nhu cầu tiêu thụ Dƣợc phẩm ngày tăng cao nhu cầu chăn sóc sức khỏe ngƣời dân ngày đƣợc trọng Với ƣu tr n, để tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao lực sản xuất, gia tăng quy mô sản xuất để khai thác tối đa tiềm phát triển thị trƣờng, công ty nên: +Tăng cƣờng khả nhận diện thƣơng hiệu: brochure giới thiệu chào hàng cần đƣợc thiết kế chuyên nghiệp, bắt mắt thu hút quan tâm khách hàng, sản phẩm khuyến mãi, tổ chức buổi hội thảo, +Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển nội địa, tăng cƣờng xuất vào thị trƣờng nƣớc 35 +Hợp tác với phía đối tác nƣớc việc ký kết, chuyển giao, mua máy mọc thiết bị, kỹ thuật khoa học đại, phục vụ cho trình mở rộng sản xuất +Nghiên cứu cải tiến máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, đầu tƣ hệ thống đại, nâng cao suất hoạt động nhà máy +Công ty cần có chƣơng trình trao đổi nhân lực với đối tác nƣớc để đƣợc hoạc hỏi kỹ thuật đại, công nghệ sản xuất +Nghiên cứu thâm nhập thị trƣờng nƣớc ngoài, tìm hiểu thông tin thị trƣờng đối tác nhƣ đối thủ cạnh tranh cách cụ thể +Nghiên cứu phát triển sản phẩm có giá thành rẻ, chất lƣợng cao để thay mặt hàng nhập +Hoàn chỉnh hệ thống phân phối, tiếp tục thiết lập kênh phân phối thị trƣờng +Đẩy mạnh hoạt động Marketing, tăng cƣờng quản đẩy mạnh xúc tiến bán hàng 2.2.2.2 Phát triển sản phẩm Nâng cao chất lượng sản phẩm: Chất lƣợng sản phẩm tiêu chí quan trọng hàng đầu khách hàng việc chọn mua sử dụng sản phẩm Khi chất lƣợng sản phẩm cao, đạt tiêu chuẩn, ngƣời tiêu dùng tín nhiệm, từ thƣơng hiệu uy tín công ty đƣợc nâng cao Vì vậy, công ty n n đẩy mạnh nâng cao chất lƣợng sản phẩm biện pháp sau: +Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý đảm bảo chất lƣợng, đầu tƣ, nâng cấp phòng kiểm tra chất lƣợng phòng đảm bảo chất lƣợng +Đầu tƣ, nâng cấp, bổ dung trang thiết bị, máy móc sản xuất đại, có độ ác cao đảm bảo thành phẩm lỗi, có mẫ mã đẹp, đạt tiêu chuẩn +Nguyên vật liệu đầu vào cần kiểm tra cẩn thận trƣớc đƣa vào phục vụ sản xuất +Xây dựng quy trình, công nghệ sản xuất sản phẩm khoa học, sản phẩm đầu đạt tiêu chuẩn chất lƣợng quốc tế +Các bao bì sử dụng đƣợc đảm bảo chất lƣợng đạt tiêu chuẩn quy định 36 +Hạn chế sản xuất hàng bị lỗi, kiểm định hàng trƣớc bán, bảo đảm hàng hóa đến tay ngƣời tiêu dùng tốt Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, thay đƣợc hàng nhập + khẩu, làm tăng tính cạnh tranh tạo sản phẩm chủ lực công ty 2.2.3 Về hệ thống phân phối nguồn cung ứng (nguồn nguyên liệu đầu vào): 2.2.3.1 Về hệ thống phân phối:  Nhận xét: Hệ thống phân phối Domesco chủ động đa dạng hóa kênh phân phối: hệ thống phân phối thức, hệ thống nhà thuốc, hệ thống khách hàng thông qua sở y tế, phòng khám, đại lý bán buôn nhằm tiếp cận phân khúc khách hàng mục tiêu tiềm năng, đồng thời nhằm phổ biến nhãn hiệu thuốc Domesco đến ngƣời tiêu dùng Việc phát triển mở rộng hệ thống phân phối giúp công ty trì lợi cạnh tranh so với công ty dƣợc phẩm nƣớc hộ trợ tích cực cho hoạt động bán hàng công ty, đảm bảo việc điều phối cung cấp hàng hóa đúng, đủ kịp thời theo nhu cầu thị trƣờng  Đánh giá đề xuất biện pháp phát triển hệ thống phân phối:  Trong thời gian qua, Domesco có quan tâm đến việc xây dựng hệ thống phân phối mạnh bao phủ  Tuy nhiên, hệ thống phân phối Domesco đa dạng nhƣng chủ yếu qua trung gian phân phối để đến tay khách hàng, nhƣng thông qua hình thức trung gian chƣa thực tốt cho trung gian phân phối chuy n nghiệp việc phân phối Việc thiếu tính chuyên nghiệp đặc thể qua cách thức phục vụ khách hàng: tiếp nhận xử lý đơn hàng, giao tiếp với khách hàng, tính khẩn trƣơng phục vụ, việc đảm bảo lịch giao hàng độ ác đơn hàng, Vì vậy, để giảm bớt bậc trung gian phân phối mở rộng, nâng cao mức độ phân phối Công ty xem xét, tiến hành thực số giải pháp sau đây: +Liên kết mở rộng mạng lƣới: Domesco nên liên kết với công ty ngành để hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động bán lẻ mở rộng thị trƣờng, 37 khu vực miền Bắc miền Trung Đây hình thức hợp tác kinh doanh có lợi, tăng cƣờng liên kết nhằm tăng sức mạnh để cạnh tranh với công ty nƣớc đem lại thuận tiện cho khách hàng +Chú trọng đến trình độ kĩ án hàng trình dƣợc viên, hầu hết họ ngƣời tiếp xúc trực tiếp, mang thông tin sản phẩm đến tay sở bán lẻ khách hàng cá nhân +Áp dụng giải pháp đồng “Hệ thống giá trị chuỗi cung ứng – liên kết chiến lƣợc” nhằm trì nâng cao tính cạnh tranh hệ thống phân phối +Nâng cao chất lƣợng lực hoạt động hệ thống kho hàng xuất nhập +Triển khai thành lập chi nhánh điều kiện kinh tế cho phép thị trƣờng nhƣ tỉnh cao nguyên +Tích cực tìm kiếm trì mối quan hệ với công ty nhập dƣợc phẩm nƣớc để mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 2.2.3.2 Về nhà cung ứng:  Nhận xét: Đối với sản phẩm đông dƣợc, hay dƣợc phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nguồn cung ứng ổn định đa dạng nƣớc ta có khí hậu thích hợp công ty tự trồng phòng thí nghiệm mà không phụ thuốc nhiều từ nhà cung ứng Đối với sản phẩm tân dƣợc, nguồn cung ứng sản phẩm tân dƣợc công ty chủ yếu nhập từ nhà sản xuất nƣớc ngoài, có nhiều nhà cung ứng nhƣng công ty đa số nhập từ nhà xuất quen thuộc, điểm tốt nhiên dẫn đến rủi ro không đa dạng hay phụ thuộc nhiều vào số nhà cung ứng cấp Điểm yếu lớn phải nhập nguyên liệu từ nƣớc rủi ro tỉ giá quốc gia, làm ảnh hƣởng đến tình hình tài công ty tỷ giá lên cao, ảnh hƣởng đến việc nhập nguyên liệu, làm chậm trễ trình sản xuất  Đánh giá Giải pháp: 38 Vì Ngành sản xuất nguyên liệu dƣợc phẩm nƣớc phát triển, chƣa sản xuất đƣợc nhiều nguyên liệu phục vụ cho hoạt động ngành dƣợc, nên công ty hầu hết phải nhập nguyên liệu từ nƣớc nên hầu nhƣ không chủ động đƣợc nguồn nguyên liệu cho sản xuất Vì vậy, việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất đƣợc diễn liên tục quan trọng Để giảm rủi ro nguồn nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp, công ty cần: +Chủ động hợp tác, ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu từ đối tác cung ứng, đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định, tình trạng khan thiếu nguyên liệu cho phục vụ sản xuất +Giữ mối quan hệ tốt với nhà cung ứng nguyên liệu, tìm kiếm nhiều nhà cung cấp khác nhau, tránh trƣờng hợp mua nguyên vật liệu từ nhà cung ứng nhất, việc hợp tác với nhiều nhà cung ứng tránh trƣờng hợp nhà cung ứng công ty gặp khó khăn kinh doanh hay thay đổi cách thức hợp tác làm ảnh hƣởng trực tiếp đến tình trạng hoạt động công ty Ký kết hợp đồng giao nguyên liệu với điều kiện rõ ràng, đảm bảo + giá nhập ổn định nhằm giảm thiểu tranh chấp giá tăng giảm thất thƣờng năm Chủ động phát triển, xây dựng nông trƣờng trồng dƣợc liệu để chủ động + đƣợc nguồn nguyên liệu cho sản xuất Tăng cƣờng trự nguyên liệu cho sản xuất + 2.2.4 Về tình hình hoạt động kinh doanh:  Nhận xét: Năm 2012, tổng doanh thu theo nhóm hàng Công ty đạt 1256.582 tỷ đồng, cao năm 2011 khoảng 124 tỷ đồng =111,3 % , nhóm mặt hàng tự sản xuất chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu, chiếm tới gần 72% Doanh thu hoạt động kinh doanh nội địa kinh doanh quốc tế tăng kỳ năm 2011, tình hình doanh số kinh doanh tăng k o theo chi phí bán hàng chi phí quản lí tăng, tăng mạnh mức 44,55%, tỷ lệ không nhỏ 39 Do đó, nhìn chung cho thấy hoạt động kinh doanh Công ty vào năm 2012 có chuyển biến tích cực thể mức doanh thu, nhƣng nhìn doanh thu mà đánh giá mức hiệu hoạt động mà phải xét mặt chi phí lợi nhuận= doanh thu – chi phí N n vấn đề công ty cần phải xem t để nâng cao mức lợi nhuận  Đánh giá giải pháp: Doanh thu hàng sản xuất nội địa Công ty tăng sách Nhà nƣớc khuyến khích tiêu dùng hàng nƣớc, hạn chế nhập Chi phí tăng tăng khấu hao, tăng lƣơng thƣởng, Đồng thời, Công ty chịu ảnh hƣởng rủi ro tỷ giá hối đoái việc nhập nguyên liệu dƣợc phẩm, xuất thành phẩm, Ngoài kinh tế động nhƣ nay, tình hình tiêu tụ sản phẩm, sản xuất, doanh thu lợi nhuận Công ty chịu ảnh hƣởng yếu tố bên lẫn bên doanh nghiệp Các yếu tố khách quan: +Việt Nam tiến trình hội nhập, đối thủ cạnh tranh ngày gay gắt ngày nhiều, môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh ngày khốc liệt thị trƣờng không ổn định dẫn đến khó đồng kế hoạch sản xuất +Một số sản phẩm li n quan đến nguyên liệu tiền chất PSE nhóm hoạt chất Trimethazidin, Pioglitazone, ị cấm sản xuất theo văn ản Cục Quản lí Dƣợc nên phải ngừng sản xuất +Nguyên liệu đầu vào chủ yếu nhập giá tỷ giá ngoại tệ biến động Sự biến động chi phí li n quan khác nhƣ điện, ăng, dầu, lƣơng ản, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tác động không nhỏ đến chi phí đầu vào lợi nhuận Công ty Trong đó, giá thuốc doanh nghiệp điều chỉnh tăng kịp thời chi phí tăng giá chịu quản lý từ Bộ y tế Các yếu tố chủ quan: Các yếu tố tích cực: +Thƣơng hiệu DOMESCO nhiều ngƣời biết đến, hệ thống phân phối rộng khắp nƣớc không ngừng phát triển 40 +Chất lƣợng sản phẩm sản xuất ổn định, giá thành hợp lí +Danh mục sản phẩm đa dạng hoạt chất dạng bào chế, phù hợp danh mục thuốc thiết yếu tối cần Ngoài ra, Công ty mạnh thuốc tim mạchđái tháo đƣờng, đạt BE/BA lợi lớn đầu thầu Do vậy, việc triển khai phân phối qua chi nhánh đƣợc nhiều thuận lợi Các yếu tố tiêu cực: +Chƣa khai thác hết công suất số dây chuyền thiết bị, chƣa khai thác phát huy công suất nhà máy dƣợc liệu +Chƣa đo lƣờng đƣợc nhu cầu đa dạng sản phẩm dƣợc liệu dẫn đến khó khăn cho việc quy hoạch vùng trồng thu mua dƣợc liệu có chất lƣợng cao +Trong năm 2012, tình hình kinh tế nƣớc nhiều khó khăn, mức tăng trƣởng doanh thu lợi nhuận tăng không dễ dàng nên công ty cần phải ám sát thay đổi tiêu kế hoạch linh hoạt để thích nghi  Giải pháp: Tình hình tài công ty tốt ổn định nhiên công ty phải phòng ngừa đối mặt với rủi ro vấn đề tài Do đó, để đảm bảo tính ổn định lâu dài Công ty nên: +Kiểm soát chặt chẽ thành phẩm tồn kho nhằm giúp công ty luân chuyển hàng hóa hiệu quả, tiết kiệm đƣợc chi phí lƣu kho, chi phí ảo quản, chi phí sản xuất +Quản lý chặt chẽ nguồn nợ: Đối với khoản nợ phải thu, công ty cần tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng lớn, thời gian toán lâu, không để tình trạng nợ xấu xảy Đối với khoản phải trả, chủ yếu nguồn vốn vay, tích cực hoạt động có hiệu tạo doanh thu, có kế hoạch trả nợ hạn, kiểm soát đƣợc việc trả nợ, không để nợ phải trả tăng nhanh, sử dụng khoản vay nợ hiệu +Cần có chuyên viên kinh tế để dự báo tình hình biến động, nhƣ u hƣớng tiền tệ để tránh rủi ro việc chuyển đổi hay chênh lệch tỷ giá hoạt động kinh doanh quốc tế 41 PHẦN 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TẾ RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN 3.1 Những học kinh nghiệm trình thực tập:  Đánh giá chung: Trong thời gian tháng thực tập, tìm hiểu làm quen với thực tế, giúp em hiểu rõ vấn đề lý thuyết mơ hồ trình học trƣờng Tuy nhiên, lý thuyết thực tế có điểm khác mà thân em phải học hỏi nhiều để chuẩn bị cho nghề nghiệp sau 3.1.1 Về kiến thức thực tế:  Đánh giá đƣợc mục tiêu nghề nghiệp cho tƣơng lai, có nhìn từ tổng quát đến cụ thể công việc liên quan đến chuyên ngành xuất nhập  Đƣợc trực tiếp sử dụng tiến hành khai báo Hải quan thông qua phần mềm khai áo điện tử ECUS4 điểm cần ý để tránh sai sót không đáng có với quan Hải quan tiếp nhận hồ sơ nhƣ: + Phải kiểm tra kĩ số lƣợng chứng từ hồ sơ trƣớc khai báo hải quan Bộ chứng từ xuất khẩu: Khách hàng nƣớc đăng ký t n sản phẩm (còn gọi xin visa) cho sản phẩm dƣợc thị trƣờng xuất có thông báo từ khách hàng việc đăng ký cho việc lƣu thông sản phẩm công ty chuẩn bị hồ sơ để tiến hành khai báo hải quan xuất hàng Bộ hồ sơ gồm có:  Hợp đồng kinh doanh xuất hàng Dƣợc phẩm Công ty Cồ phần XNK DOMESCO khách hàng  Hóa đơn thƣơng mại  Bảng kê chi tiết hàng hóa  Booking hãng tàu hay Booking hãng hàng không Bộ chứng từ nhập Dƣợc phẩm hay nguyên liệu: Công ty đăng ký cho sản phẩm lƣu thông thị trƣờng Việt Nam trƣớc thủ tục nhập hàng Bộ chứng từ nhập hàng gồm có:  Hợp đồng kinh doanh công ty đối tác  Hóa đơn thƣơng mại 42  Bảng kê chi tiết hàng hóa  Giấy áo hàng đến Khi khai báo Hải quan phần mềm ECUS phải thận trọng chi tiết tờ khai trƣớc khai báo thông quan Hải quan tiếp nhận chỉnh sửa liệu nào, muốn chỉnh sửa phải trực tiếp lên quan hải quan tiếp nhận để xin chỉnh sửa, tốn nhiều thời gian chi phí nhân viên giao nhận cho công ty Các ô cần đƣợc lƣu ý khai áo nhƣ: + Thông tin ngƣời gửi hàng + Điều kiện giao hàng, đồng tiền toán, thông tin vận đơn, ngày số hợp đồng hóa đơn +Tên mặt hàng phải đƣợc viết xác giống nhƣ tr n hợp đồng tránh trƣờng hợp hải quan kiểm tra phát không trùng tên nhầm lẫn hay có khác biệt sản phẩm thực tế + Mã số HS cho danh mục hàng hóa ý quan trọng để tính thuế nên ảnh hƣởng đến công ty lẫn quan hải quan việc tính thuế cho việc xuất nhập Áp dụng sai mã HS gây thiệt hại cho công ty áp mã thuế tính thuế cao bị truy vào tội trốn thuế áp sai mã thuế, tính thuế thấp nhiều so với mã thực cho sản phẩm bị liệt vào danh sách công ty “đen” phận Hải quan bị kiểm tra 100% toàn lô hàng cho lần nhập hay xuất Ngoài ra, cần phải lƣu ý đến thông tin tr n hóa đơn, hợp đồng việc phân bổ thuế vận chuyển tùy điều kiện quy định hợp đồng (FOB, CIF, CFR, 43 Hình 3.1 Phần mềm khai báo hải quan điện tử (ECUS4) Hình 3.2 Nội dung phần mềm ECUS 44  Ngoài việc khai báo hải quan điện tử, em đƣợc trực tiếp đƣợc hƣớng dẫn quy trình giao nhận hàng đƣờng hàng không Cảng Sân ay Tân Sơn Nhất Tìm hiểu trực tiếp quan sát quy trình ản từ công tác trình khai hải quan, đóng thuế xuất nhập khẩu, thông quan tờ khai, lấy hàng khỏi kho, thông quan hải quan cổng, đƣợc tiến hành nhƣ kỹ cần phải có để giúp việc giao nhận diễn dễ dàng  Cách thức soạn thảo hợp đồng thực tế, lập hóa đơn, ản kê chi tiết hàng hóa, book lịch tàu với hãng tàu, 3.1.2 Kinh nghiệm cách giao tiếp với đồng nghiệp, khách hàng: Việc giao tiếp hoạt động luôn tồn ngƣời ngƣời, đơn giản sống nhƣng thực tế nghệ thuật môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp công ty có quy mô tƣơng đối lớn uy tín, giao tiếp công ty có khác biệt riêng với môi trƣờng giảng đƣờng Đó việc mà em cần phải học hỏi, rút kinh nghiệm giao tiếp với đồng nghiệp khách hàng 3.1.2.1 Đối với anh chị đồng nghiệp công ty nói chung Phòng ban Kinh doanh quốc tế - Phát triển sản phẩm nói riêng: +Thiết lập quan hệ tốt đẹp, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ anh chị đồng nghiệp công việc dù nhỏ nhặt dù không li n quan đến công việc, đừng tỏ khó chịu nghĩ họ sai vặt bạn, nghĩ họ cho bạn công việc nhỏ nhặt nhƣng diện công ty nào, thứ nhỏ nhất, anh chị hầu nhƣ thấu hiểu giai đoạn mà bạn trải qua anh chị thực tập sinh +Có trách nhiệm với công việc đƣợc giao +Học cách ý, quan sát thái độ, cách nói chuyện, chủ đề đƣợc thảo luận gì, anh chị đồng nghiệp giúp em hòa đồng hơn, dễ dàng tâm sự, tán ngẫu, tạo không khí thoải mái công việc để tránh cảm giác lạc lõng, buồn chán trình thực tập +Quan sát cách thức làm việc, công việc ngày ngƣời hƣớng dẫn dù muốn giúp đỡ nhƣng công việc không cho phép họ có đủ thời gian để dẫn tất 45 +Ghi chép tất hƣớng dẫn đƣợc truyền đạt từ anh chị đồng nghiệp để tránh làm phiền, gây phiền phức +Thể phong cách chuyên nghiệp, đừng lạm dụng thời gian để chơi game, tán ngẫu, nghĩ thực tập sinh không đóng góp hay nhận đƣợc từ công ty, nghĩ thành phần công ty, tận dụng thời gian để học hỏi, tìm hiểu việc có li n quan đến công việc, dù không sử dụng đƣợc nhiều nhƣng đƣợc sử dụng nghề nghiệp tƣơng lai 3.1.2 Đối với khách hàng:  Học cách giao tiếp với khách hàng điện thoại, trao đổi qua điện thoại khác nhiều so với trao đổi trực tiếp, giọng nói yếu tố quan trọng nhất, nói chuyện nhẹ nhàng, thân mật, để khách hàng cảm nhận bạn sẵn sàng nghe họ nói  Hãy thông báo cho khách hàng có trục trặc, thay đổi nào, đừng tự ý định làm ảnh hƣởng đến lợi ích khách hàng dù lớn hay nhỏ, cho khách hàng thấy tôn trọng họ, cần ý kiến dẫn họ  Mạnh dạn nhận lỗi phần lỗi công ty gây ra, đừng tìm cách ngụy biện hay tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi yếu tố khác tác động, điều giúp khách hàng có nhìn dễ chịu hơn, họ thông cảm bạn giải vấn đề, cho bạn thời gian để giải quyết, tốt việc công ty khách hàng kinh nghiệm không quy cho tất khách hàng, khách hàng khó tính hay gây tận dụng hội làm khó, đòi hỏi bồi thƣờng đáng 3.2 Nhận xét lợi bất lợi thân: 3.2.1 Lợi thế:  Thời gian thực tập dài dần thích nghi với công việc  Tìm đƣợc vị trí thực tập phù hợp với chuyên ngành  Đƣợc đào tạo chuyên sâu môn học có li n quan đến nghiệp vụ hải quan nên dễ dàng tiếp thu đƣợc hƣớng dẫn công việc lĩnh vực kinh doanh quốc tế  Đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình anh chị hƣớng dẫn thực tập 46  Rút đƣợc học kinh nghiệm cho thân, đánh giá đƣợc ai, có  Định hƣớng đƣợc nghề nghiệp tƣơng lai làm đối mặt với  Quen dần với tác phong nhân vi n văn phòng cách ăn mặc, ứng xử, dáng đi,  Học đƣợc cách chịu đựng áp lực, nhàm chán công việc ngày, học cách tiếp thu “ch ai, trách mắng” cấp 3.2.2 Bất lợi: - Thiếu kinh nghiệm thực tế, chƣa cọ xát nhiều công việc, dù mạnh lý thuyết nhƣng lý thuyết thực tế khác xa nhau, lý thuyết làm tảng nhỏ cho thực tiễn - Chƣa thích nghi hoàn toàn với môi trƣờng chuyên nghiệp, bị “hụt hẫng, choáng” với quy mô, áp lực, tác phong nơi công sở vừa bắt đầu - Còn nhút nhát giao tiếp với đồng nghiệp yếu kĩ giao tiếp với khách hàng - Thiếu kiến thức Luật định, công văn, hay quy định, kinh doanh quốc tế - Chƣa có kinh nghiệm giải vấn đề khó hay nhạy cảm - Yếu kỹ mềm trình làm việc 3.2.3 Giải ph p để hoàn thiện thân:  Nâng cao kiến thức chuyên môn, tích cực tìm hiểu văn ản luật định có li n quan đến chuyên ngành kinh tế nói chung kinh doanh quốc tế nói riêng  Phát triển kỹ mềm, tạo tự tin cho thân  Tích cực giao tiếp, mở rộng quan hệ với ngƣời xung quanh  Trao dồi khả ngoại ngữ kinh tế mở, ngoại ngữ nhân tố định thành công  Chủ động học hỏi, đừng thụ động trông chờ vào giúp đỡ hay giao việc từ ngƣời khác 47 3.3 Ý kiến đề xuất với nh trƣờng:  Tăng cƣờng tạo điều kiện cho sinh vi n đƣợc tiếp xúc với môi trƣờng làm việc thực tế thông qua buổi tham quan hay thử nghiệm buổi thuyết trình mô  Liên kết với công ty nhằm tạo điều kiện, giúp sinh viên có vị trí thực tập phù hợp, chuy n ngành  Tăng cƣờng số tiết, thời gian học môn học chuyên ngành nhằm giúp sinh viên có thời gian tìm hiểu kĩ hơn, hiểu rõ nội dung ý nghĩa thực tiễn môn học  Tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hoạt động nhằm phát triển kĩ mềm 48 KẾT LUẬN Công ty cổ phần Xuất nhập DOMESCO công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mặt hàng dƣợc phẩm Công ty đƣợc xếp vào công ty Dƣợc phẩm hàng đầu uy tín Việt Nam nói chung Đồng sông Cửu Long nói riêng phấn đấu, đoàn kết Ban lãnh đạo công ty toàn thể công nhân viên Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm DOMESCO hoạt động sản xuất kinh doanh nƣớc công ty hoạt động kinh doanh, xuất nhập dƣợc phẩm nguyên liệu để sản xuất dƣợc phẩm, hoạt động chủ yếu công ty Tuy nhiên, thị trƣờng tiêu thụ chủ yếu công ty kinh doanh nội địa công ty có định hƣớng phát triển nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất hàng thị trƣờng nƣớc Trong năm gần hiệu sản xuất kinh doanh công ty tăng liên tục Công ty cố gắng hoàn thiện chế độ phúc lợi cho công nhân để thu hút lao động có chất lƣợng Năng suất lao động công nhân vi n tăng đáng kể qua cá năm, công ty trọng đổi phƣơng thức quản lý, sản xuất vầ đầu tƣ công nghệ mới, mở rộng phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng Công ty có định hƣớng kế hoạch phát triển nhằm đạt đƣợc mục ti u đến năm 2015 “Tiếp tục thực thi chiến lƣợc giảm phí tạo lợi cạnh tranh thị trƣờng, chiến lƣợc khác biệt hoá chìa khoá cho thành công tƣơng lai” 49
- Xem thêm -

Xem thêm: quy trình làm việc tại công ty xuất nhập khẩu, quy trình làm việc tại công ty xuất nhập khẩu, quy trình làm việc tại công ty xuất nhập khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay