TOÁN 36 CỘNG 5

11 206 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:27

Giỏo Giỏoviờn viờn::Lờ LờThi ThiHư Hươơng ng Th sáu ngy 15 thỏng 10 nm 2010 Toỏn * Kim tra bi c : 1/c thuc lũng bng cng : cng vi mt s + = 14 + = 11 + = 15 Th sỏu ngy 15 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 26 + 26 + = ? 26 + 31 26 + = 31 cng bng 11, vit 1, nh thờm bng 3, vit Th sỏu ngy 15 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 26 + 26 + = 31 cng bng 11, vit 1, nh 26 + 31 I.Luyn thc hnh Bi : Tớnh 36 16 + + 20 thờm bng 3, vit 56 46 + + 66 + Th sỏu ngy 15 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 26 + 26 + = 31 cng bng 11, vit 1, nh 26 + 31 I.Luyn thc hnh Bi : Tớnh 36 16 + + 20 42 thờm bng 3, vit 56 46 + 53 + 64 66 + 75 Th sỏu ngy 15 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 26 + = 31 26 + 26 + 31 cng bng 11, vit 1, nh thờm bng 3, vit I.Luyn thc hnh Bi : Tớnh Bi : Thỏng trc t em c 16 im mi, thỏng ny t em c nhiu hn thỏng trc im mi Hi thỏng ny t em c bao nhiờu im mi? Bi : Thỏng trc t em c 16 im mi, thỏng ny t em c nhiu hn thỏng trc im mi Hi thỏng ny t em c bao nhiờu im mi? Túm tt Thỏng trc : 16 im mi Thỏng ny hn thỏng trc: im mi Thỏng ny : mi? im Th sỏu ngy 15 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 26 + = 31 26 + 26 + 31 cng bng 11, vit 1, nh thờm bng 3, vit I.Luyn thc hnh Bi : Tớnh Bi : Thỏng trc Túm tt : Bi gii 16 im mi Thỏng ny hn thỏng trc: im mi Thỏng ny : im mi? S im mi t em thỏng ny l: 16 + = 21 (im mi) ỏp s : 21 im mi Th sỏu ngy 15 thỏng 10 nm 2010 Toỏn 26 + 26 + = 31 26 + 31 cng bng 11, vit 1, nh thờm bng 3, vit I.Luyn thc hnh Bi : Bi : Bi : o độ dài cỏc on thng AB, BC, AC : cm A B 12 cm 7cm + cm = 12cm cm C Cuỷng coỏ 36 + = .? Baùn A 36 + 31 S Baùn B + 36 86 Baùn C 36 S +5 41 Đ Theo em baùn naứo laứm ủuựng, baùn naứo laứm sai ? Vỡ sao?
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 36 CỘNG 5 , TOÁN 36 CỘNG 5 , TOÁN 36 CỘNG 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay