thực tập tốt nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu

69 185 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:27

thực tập tốt nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA: THƢƠNG MẠI DU LỊCH  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI: CÔNG TY TNHH KHẮC VIỆT GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN : Ths TRẦN LÊ KHA SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN LÂM MÃ SỐ SV : 10086111 CHUYÊN NGÀNH NIÊN KHÓA :KINH DOANH QUỐC TẾ : 2010 - 2014 TP HCM, 2014 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học bắt đầu học giảng đƣờng Đại Học đến nay, em nhận đƣợc nhiều quan tâm giúp đỡ quý thầy cô,gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc đến quý thầy cô khoa Thƣơng Mại Du Lịch – trƣờng Đại Học Công Nghiệp TP HCM với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trƣờng.Để em có đủ tự tin với vốn kiến thức trƣờng xin thực tập Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Lê Kha anh chị công ty TNHH KHẮC VIỆT bảo, tận tình hƣớng dẫn để em hoàn thành Báo Cáo Thực Tập Trong trình thực tập, nhƣ trình làm báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy cô bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi sai sót, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý thầy cô để báo cáo em hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn !!! i PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ t n sinh vi n: Lớp: Mã số: Tên đơn vị thực tập: Thời gian thực tập: T CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ đến cần cố gắng tốt tốt Không ĐG cần cố gắng tốt tốt Không ĐG Chấp hành nội qui kỷ luật đơn vị Hoàn thành công việc thời hạn Kiến thức kỹ chuy n môn Kỹ làm việc nhóm TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC Đối với khách hàng (Lịch sự, niềm nở, ân cần, tận tâm.) Đối với cấp (Tôn trọng, chấp hành mệnh lệnh phục tùng phân công…) Đối với đồng nghiệp (Tương trợ, hợp tác, vui vẻ, hòa nhã công việc… ) Đối với công việc (tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn biết cách giải vấn đề ) Đối với thân (Ý thức giữ gìn an toàn, vệ sinh cá nhân nơi làm việc Tự tin, cầu tiến học hỏi…) ĐÁNH GIÁ CHUNG Nhận x t th m đơn vị có : ……… ngà ………tháng…… n m …… ÁC NHẬN CUA ĐƠN VỊ t n đ ng ấu) ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ vii CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG TRONG BÁO CÁO viii LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT KHẨU GỖ 1.1 Khái quát chung hoạt động xuất 1.1.1 Khái niệm xuất 1.1.2 Vai trò xuất kinh tế quốc dân 1.1.3 Các phƣơng thức xuất khẩu: 1.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến xuất 1.2 Nội dung hoạt động xuất gỗ sang thị trƣờng EU: 1.2.1 Đặc điểm thi trƣờng EU: 1.2.1.1 Đặc điểm kinh tế: 1.2.1.2 Đặc điểm trị 10 1.2.1.3 Đặc điểm luật pháp 10 1.2.1.4 Đặc điểm tập quán tiêu dùng: 11 1.2.2 Đặc điểm thị trƣờng gỗ EU: 12 1.2.2.1 Quy mô thị trƣờng gỗ đồ gỗ (HS44) 12 1.2.2.2 Xu hƣớng kiểu mẫu tiêu dùng gỗ sản phẩm gỗ 13 1.2.2.3 Tình hình tiêu thụ gỗ EU 15 1.2.2.4 Hệ thống phân phối: 18 1.2.3 Tình hình sản xuất xuất gỗ Việt Nam 20 1.2.3.1 Thực trạng khai thác nguồn hàng gỗ xuất 20 1.2.3.2 Tỷ trọng đóng góp mặt hàng gỗ xuất cấu GDP 22 iv Chƣơng :THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU GỖ SANG EU CỦA CÔNG TY TNHH KHẮC VIỆT 24 2.1 Tổng quan công ty TNHH KHẮC VIỆT 24 2.1.1 Tên gọi, trụ sở, nguồn vốn công ty: 24 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 24 2.1.3 Đặc điểm sản phẩm công ty 25 2.1.4 Bộ máy tổ chức, quản lý công ty 27 2.1.4.1 Sơ đồ máy công ty 27 2.1.5.2 2.1.5 Chức nhiệm vụ t ng phòng ban: 28 Nguồn lực công ty 29 2.1.5.1 Tình hình nhân : 29 2.1.5.2 Cơ cấu nhân : 30 2.1.6.3 Phân bổ lực nhân viên : 30 2.6.1.4 Tình hình nhân phòng kinh doanh xuất nhập vị cạnh tranh KHẮC VIỆT 30 2.1.6 Định hƣớng phát triển công ty đến năm 2020: 32 2.2 Tình hình xuất gỗ sang thị trƣờng EU công ty TNHH KHẮC VIỆT33 2.2.1 Môi trƣờng pháp lý 33 2.2.1.1 Trong nƣớc: 33 2.2.1.2 Thị trƣờng EU: 34 2.2.2.1 Thực trạng xuất gỗ công ty TNHH KHẮC VIỆT giai đoạn 20112013 35 2.2.2.2 Công tác thu mua tạo nguồn hàng xuất khẩu: 35 2.2.2.3 Kim ngạch xuất khẩu: 35 2.2.2.4 Kim ngạch xuất theo cấu đối tác nhập khẩu: 36 2.2.2.5 Cơ cấu XK theo nhóm ngành hàng 2011-2013 38 2.2.2.6 Tình hình vận dụng phƣơng thức kinh doanh XK gỗ công ty: 39 2.2.2.7 Tình hình vận dụng phƣơng thức vận tải Công ty 40 2.2.2.7 Tình hình toán mặt hàng gỗ xuất 40 2.2.2.8 Tình hình tổ chức, thực hàng hóa xuất khẩu: 41 2.2.3 Yếu tố marketing – mix: 42 v 2.2.3.1 Đặc điểm mặt hàng gỗ công ty 42 2.2.3.2 Chất lƣợng giá mặt hàng gỗ xuất khẩu: 43 2.2.3.3 Hoạt động chiêu thị 44 2.2.3.4 Tổ chức kênh phân phối công ty EU: 45 2.3 Đánh giá chung hoạt động xuất gỗ công ty 45 2.3.1 Điểm mạnh: 45 2.3.2 Điểm yếu: 46 Chƣơng :GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƢỜNG EU CỦA CÔNG TY TNHH KHẮC VIỆT 48 3.1 Định hƣớng xuất công ty đến 2020 48 3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất gỗ sang thị trƣờng EU 49 3.2.1 Giải pháp công ty 49 3.2.1.1 Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng EU, thu thập xử lý thông tin 49 3.2.1.2 Tổ chức tốt công tác sản xuất thu mua hàng xuất 49 3.2.1.3 Nâng cao khả cạnh tranh mặt hàng gỗ 50 3.2.1.4 Tăng cƣờng công tác marketing cho sản phẩm: 50 3.2.1.5 Đa dạng hóa sản phẩm 51 3.2.1.6 Nâng cao nghiệp vụ xuất cho nhân viên 51 3.2.1.7 Huy động tốt nguồn vốn kinh doanh 52 3.2.1.8 Chủ động việc thu phƣơng tiện vận chuyển 53 3.2.1.9 Liên hệ với hiệp hội kinh doanh để tìm hiểu thông tin: 53 3.2.2 3.2.2.1 Kiến nghị Nhà nƣớc 53 Đơn giản hóa thủ tục hành chính: 53 3.2.2.2 Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xuất 54 3.2.2.3 Nâng cao vai trò Hiệp Hội Lâm Sản Gỗ Việt Nam 55 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU : Số STT Tên bảng Nhập gỗ sản phẩm gỗ nƣớc EU từ 2011-2013 13 Tiêu thụ sàn gỗ tự nhiên EU giai đoạn 2008-2011 17 Doanh thu nƣớc thành viên EPLF khu vực Tây Âu 20 trang Tình hình nhân công ty TNHH KHẮC VIỆT 34 giai đoạn 2013-2014 Cơ cấu nhân lực theo trình độ KHẮC VIỆT giai đoạn 34 2013-2014 Kim ngạch XK KHẮC VIỆT 2011 - 2013 41 Cơ cấu thị trƣờng K theo đối tác nhập 2011-2013 41 Cơ cấu mặt hàng XK Công ty 43 Phƣơng thức kinh doanh xuất 45 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ STT Tên hình vẽ đồ thị Sơ đồ cấu tổ chức hành KHẮC VIỆT Biểu đồ Kim ngạch K theo đối tác nhập 2011 -2013 Biểu đồ cấu mặt hàng NK 2011-2013 vii Số trang 31 42 44 CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN DÙNG TRONG BÁO CÁO  EU: Liên minh Châu Âu  KHẮC VIỆT: Công ty TNHH KHẮC VIỆT  UBND TP.HCM: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  CNV: Công nhân viên  DN: Doanh nghiệp  ISO: Tiêu chuẩn quốc tế chất lƣợng  TOPTEN: Danh sách thƣơng hiệu mạnh  WTO: Tổ chức Thƣơng mại Thế giới  XNK: Xuất nhập  XK: Xuất  NK: Nhập  CN: Chi nhánh  XN: Xí nghiệp  L/C: Thƣ tín dụng  FOB: Là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh cụm t Free On Board, nghĩa Miễn trách nhiệm Tr n Boong tàu nơi gọi " Giao lên tàu" Nó thuật ngữ thƣơng mại quốc tế, đƣợc thể Incoterm  CIF:(COST, INSURANCE AND FREIGHT) named port of destination = Giá thành, bảo hiểm cƣớc phí cảng đến quy định Khi giá đƣợc n u CIF, có nghĩa giá b n bán hàng bao gồm giá thành sản phẩm, cƣớc phí vận chuyển phí bảo hiểm CIF thuật ngữ thƣơng mại quốc tế ( Incoterm Điều khoản thƣờng nằm điều khoản Giá hợp đồng ngoại thƣơng UNIT PRICE ví dụ: USD 2000/MT , CIF Ho Chi Minh City port, incoterms 2000  CFR: Tiền hàng cộng cƣớc hay giá thành cƣớc (tiếng Anh: Cost and Freight - CFR) điều kiện Incoterm  FCL: Full Container Load (Hàng nguyên container) viii  LCL: (Less than a Container Load): Hàng lẻ  TTR: Chuyển tiền điện có bồi hoàn TTR t viết tắt Telegraphic Transfer Reimbursement, thƣờng đƣợc sử dụng toán L/C  VCCI: Phòng Thƣơng Mại Công Nghiệp Việt Nam  C/O: Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin)  CĐKT: Cân đối kế toán  TSCĐ: Tài sản cố định ix 2.2.3.4 Tổ chức kênh phân phối công ty EU: Hiện khách hàng lớn công ty KHẮC VIỆT EU Đức, tiêu biểu Lyrrodan ais, Chi lang GMBH-Germany…Bằng việc mua hàng, nhà nhập Đức có toàn quyền định hàng hóa chịu trách nhiệm việc bán hàng phân phối hàng lãnh thổ nƣớc Đức thị trƣờng EU khác Những nhà nhập không độc quyền thƣơng hiệu hàng hóa ngƣời sản xuất thƣờng mua bán hàng, làm thủ tục xuất nhập lƣu hàng hóa kho Nhiều nhà nhập bán hàng trực tiếp cho nhà bán lẻ chuyên nghiệp cửa hàng bách hóa trung tâm triển lãm; số khác lại cử nhân viên thƣờng xuy n đến gặp nhà bán lẻ thƣơng lƣợng ký kết đơn đặt hàng Nhà nhập có mối quan hệ thị trƣờng nội địa, họ biết đƣợc xu thịnh hành thị trƣờng nên cung cấp thông tin dân hữu ích cho ngƣời sản xuất nƣớc Sự phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài ngƣời sản xuất nhà nhập tiến tới mức độ hợp tác cao có li n quan đến lĩnh vực thiết kế, cách thức sử dụng vật liệu yêu cầu chất lƣợng Một số nhà nhập hoạt động nhƣ nhà bán buôn 2.3 2.3.1 Đánh giá chung hoạt động xuất gỗ công ty Điểm mạnh: Công ty KHẮC VIỆT thành lập đƣợc 10 năm đƣợc cấp giấy phép XNK t năm 2003 KHẮC VIỆT tạo đƣợc uy tín thị trƣờng qua việc tuân thủ hợp đồng để giữ chữ tín với khách hàng - Hiện nay, đội ngũ nhân vi n công ty ý thức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi cầu tiến Công nhân sản xuất tay nghề cao quen việc gắn bó với công ty lâu năm Nói ri ng phận kinh doanh XNK nhân viên ngày nâng cao kinh nghiệm công tác XNK làm việc hiệu Hơn nữa, mạnh công ty Ban lãnh đạo ngƣời có kinh nghiệm ngành gỗ tr n 20 năm tâm huyết với phát triển công ty 45 - Một lợi cạnh tranh Công ty giá Công ty kết hợp nguồn nguyên liệu nhân công giá rẻ địa phƣơng để sản xuất hàng Vì vậy, so với nhiều Công ty nƣớc, sản phẩm Công ty có giá cạnh tranh - Phần lớn nguyên vật liệu dành cho sản xuất t nguồn NK (chiếm khoảng 80%) t nƣớc Campuchia, Đức, Hà Lan, công ty đƣợc phép NK trực tiếp nên chủ động Bên cạnh đó, Công ty đƣợc nhà nƣớc ƣu ti n khai thác gỗ nƣớc Vì nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo cho việc thực lập kế hoạch sản xuất thực hợp đồng ký - Công ty có nhiều mặt hàng sản phẩm đa dạng nhƣ đũa tre, bàn, ghế, tủ, giá đựng sách, giƣờng, quan tài, hầu nhƣ có mặt khắp nơi tr n giới Hiện nay, đa số mẫu khách hàng yêu cầu đƣa thiết kế mẫu yêu cầu công ty sản xuất theo mẫu n n công ty ngày có nhiều mẫu sản phẩm Nhìn chung, công tác tổ chức XK KHẮC VIỆT diễn trôi chảy, có phối hợp nhịp nhàng khâu, đảm bảo hàng hóa đƣợc giao chất lƣợng, mẫu mã, giá cả, số lƣợng cho khách hàng 2.3.2 Điểm yếu: Công tác xây dựng thƣơng hiệu chƣa đƣợc quan tâm, n n dù có mặt thị trƣờng GẦN 10 năm nhƣng KHẮC VIỆT chƣa thƣơng hiệu mạnh - Tình hình tài công ty Vốn vay chủ yếu ngắn hạn nên phải chịu mức lãi suất cao, quay vòng vốn chậm, dẫn đến khó đáp ứng số lƣợng đơn đặt hàng lớn tu cac nuoc EU - Một điểm yếu ngành gỗ Việt Nam nguồn nguyên vật liệu phần lớn NK nên phụ thuộc lớn vào nƣớc Riêng KHẮC VIỆT, khối lƣợng nguyên vật liệu NK chiếm 80% nguồn nguyên liệu để sản xuất n n giá không ổn định, ảnh hƣởng đến sách giá Công ty, nhiều lợi nhuận thu bị giảm đáng kể Công ty sản xuất nhiều mặt hàng thu cong my nghe đa dạng nhƣng chƣa trọng thiết kế sản phẩm độc đáo ri ng biệt so với sản phẩm loại đối thủ cạnh tranh Đây lý khiến giá trị 46 sản phẩm Công ty chƣa đạt đƣợc mức tƣơng xứng mức độ nhận biết thƣơng hiệu sản phẩm ngƣời ti u dùng cao - Tập quán kinh doanh tiêu dùng nƣớc, vùng đa dạng, thị trƣờng nƣớc chƣa hiểu nhiều, nhƣng công tác nghiên cứu thị trƣờng công ty chƣa đƣợc quan tâm mức để đáp ứng tốt nhu cầu ngƣời tiêu dùng Vì mà kết kinh doanh công ty thị trƣờng (nhất thị trƣờng cao cấp) nhiều hạn chế Hiện tại, cấu phòng ban chƣa có phận marketing riêng biệt - Công ty chƣa xây dựng hệ thống kênh phân phối chuyên biệt, thƣờng xuất hàng qua trung gian n n gia tăng chi phí cho trung gian phân phối, làm giảm tr lợi nhuận thu đƣợc - Những vƣớng mắc tồn KHẮC VIỆT công tác tổ chức XK công ty chủ yếu mua theo giá CIF bán theo giá FOB, điều làm cho công ty giảm phần lợi nhuận mà công ty nhận đƣợc, chủ động việc thu tàu nhƣ mua bảo hiểm, tạo đƣợc điều kiện cho hãng tàu nƣớc phát triển Hiện nay, công ty toán chủ yếu phƣơng thức TTR, phƣơng thức có nhiều rủi ro lợi cho ngƣời bán Do việc trả tiền hoàn toàn phụ thuộc vào ngƣời mua, không đảm bảo quyền lợi cho Công ty - Cơ sở vật chất công ty yếu, văn phòng cũ kỹ, hệ thống máy tính trang bị lâu n n xuống cấp làm hạn chế hiệu làm việc nhân viên Nhiều máy móc phục vụ sản xuất lạc hậu cần đƣợc thay nhƣng điều kiện tài chƣa cho ph p Công ty thay đồng loạt mà phải thay t t nên làm giảm hiệu sản xuất Một vấn đề thiết yếu công ty cần xây dựng show- room trƣng bày sản phẩm để giới thiệu hàng hóa đến khách hàng, thay để hàng kho nhƣ Nhận xét: Mặc dù chịu ảnh hƣởng chung suy thoái kinh tế toàn cầu, nhƣng nhìn chung, tình hình XK mat hang thu cong my nghe KHẮC VIỆT năm qua phát triển tƣơng đối ổn định, thể qua việc kim ngạch XK công ty qua t ng năm có gia tăng đáng kể Hiện công ty giai đoạn nỗ lực khắc phục yếu tồn đọng, song song nhiệm vụ củng cố, mở rộng thị trƣờng XK, mục ti u tăng kim ngạch XK năm tới tiến tới phát triển bền vững 47 Chƣơng : GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU GỖ SANG THỊ TRƢỜNG EU CỦA CÔNG TY TNHH KHẮC VIỆT 3.1 Định hƣớng xuất công ty đến 2020 - Thị trƣờng: Phát triển ổn định thị trƣờng để thƣơng hiệu KHẮC VIỆT trở thành thƣơng hiệu có uy tín nƣớc giới Giảm lƣợng hàng xuất sang Châu Á, tăng khối lƣợng hàng xuất sang Châu Âu Châu Mỹ, hai thị trƣờng tiềm năng, hứa hẹn mức doanh thu cao cho Công ty - Cơ cấu hàng xuất khẩu: năm tới Công ty tiếp tục đẩy mạnh hai mặt hàng chủ lực, sản phẩm gỗ sản phẩm gốm Bên cạnh Công ty thực biện pháp xúc tiến thƣơng mại tổ chức hội chợ để đẩy mạnh việc xuất trái long sang thị trƣờng nƣớc Cấu trúc vốn: Công ty phát hành thêm vốn điều lệ, hợp tác với nhà đầu tƣ nƣớc để Công ty có đủ quy mô để cạnh tranh với doanh nghiệp nƣớc doanh nghiệp nƣớc - Chuyển đổi cấu trúc lao động: tăng cƣờng quản lý đẩy mạnh việc phân công hợp lý xƣởng sản xuất nhằm phát huy công suất tối đa, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo tiến độ giao hàng - Dây chuyền, máy móc: Nghiên cứu, nâng cao lực chế biến gỗ, cải tiến máy móc, thiết bị, hệ thống dây chuyền sản xuất để đáp ứng yêu cầu thị trƣờng, t ng bƣớc áp dụng công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến đặc biệt, hình thành cụm nhà xƣởng chế biến đồ đồ gỗ tinh chế xuất 250 huyện Bình chánh Công ty nâng cao chất lƣợng sản phẩm đƣa sản phẩm thâm nhập thi trƣờng Mỹ Châu Âu 48 3.2 Một số giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất gỗ sang thị trƣờng EU 3.2.1 3.2.1.1 Giải pháp công ty Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng EU, thu thập xử lý thông tin Để kinh doanh thành công EU, KHẮC VIỆT cần phải nắm thật vững đặc điểm thị trƣờng Thị trƣờng EU thể rõ quan điểm “ăn chắc, mặc bền” tất quan hệ hợp tác làm ăn Họ sành điệu, nhƣng bảo thủ với giá trị mà họ chọn Tuy nhiên, giá yếu tố thiết yếu hầu hết nƣớc EU có cạnh tranh nhà bán lẻ Đối với mặt hàng đồ gỗ, quy định sử dụng gỗ t nguồn đảm bảo hợp pháp yếu tố tối quan trọng, định thành bại nhà kinh doanh thị trƣờng Đặc điểm ngƣời tiêu dùng EU dân số già, có nhiều tiền bạc để chi tiêu, tình trạng ly hôn, độc thân gia tăng ngƣời tiêu dùng EU có yêu cầu cao chất lƣợng nhƣ tiện dụng sản phẩm Vì vậy, làm ăn với EU, doanh nghiệp cần giữ đƣợc ổn đinh việc đáp ứng tiêu chuẩn mà nhà nhập EU đề nghị, quan tân xây dựng, trì phát triển hệ thống quản lý chất lƣợng tiêu chuẩn an toàn, đƣa giá cạnh tranh kinh doanh ngành chế biến gỗ, sản phẩm phải có chứng nhận FSC bảo đảm nguồn nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng 3.2.1.2 Tổ chức tốt công tác sản xuất thu mua hàng xuất Nguồn nguyên liệu yếu tố hình thành nên sản phẩm Có nguyên liệu tạo sản phẩm Hiện nguồn nguyên liệu gỗ công ty nhập t nƣớc chiếm tỷ lệ 80% thu mua nƣớc chiếm 20% Nhƣ vậy, việc sản xuất phụ thuộc vào việc thu mua nguyên liệu lớn Đẻ đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ cho sản xuất trƣớc mắt công ty NK thu mua nguyên liệu Nhƣng phải thận trọng việc lựa chọn nguyên liệu, nguồn nguyên liệu tốt tạo sản phẩm chất lƣợng góp phần giảm thiệt hại chi phí ẩn sản phẩm không chất lƣợng gây Tốt công ty nên lựa chọn đối tác làm ăn có uy tín nghề gỗ, đối tác t ng làm ăn lâu dài với công ty 49 Trong chiến lƣợc phát triển lâu dài, công ty cần có kế hoạch đảm bảo nguồn nguyên liệu có chất lƣợng đạt yêu cầu sản xuất, thiết phải xây dựng đƣợc vùng nguyên liệu cho riêng Công ty phối hợp với Nhà nƣớc, địa phƣơng có điều kiện sinh thái diện tích đất thích hợp cho việc trồng r ng, phối hợp với doanh nghiệp khai thác, chế biến gỗ khác để triển khai tiến hành việc trồng r ng cách hiệu Vì nhƣ tạo cho doanh nghiệp chủ động sản xuất, bị ảnh hƣởng thị trƣờng tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp 3.2.1.3 Nâng cao khả cạnh tranh mặt hàng gỗ EU thị trƣờng lớn có khả hấp thụ nhiều mặt hàng xuất Việt Nam, mặt hàng Việt Nam có lợi so sánh Tuy nhiên, khả cạnh tranh mặt hàng Việt Nam thị trƣờng EU chƣa cao đặc biệt mẫu mã, chất lƣợng EU lại thị trƣờng khó tính với nhiều qui định ngặt nghèo hàng hoá nhập Hiện nay, công ty có nhiều mặt hàng gỗ sang thị trƣờng EU Vì thế, sức ép cạnh tranh doanh nghiệp lớn Do vậy, việc cải thiện chất lƣợng khía cạnh hấp dẫn mặt hàng, KHẮC VIỆT cần tăng cƣờng hoạt động xúc tiến xuất thông qua hiệp hội hội chợ thƣơng mại quốc tế nhƣ hiệp định với đối tác 3.2.1.4 Tăng cƣờng công tác marketing cho sản phẩm: Trong xu toàn cầu hóa đầy cạnh tranh nhƣ nay, việc marketing đóng vai trò quan trọng Có thể nói hiệu kinh doanh KHẮC VIỆT chƣa đạt đƣợc tƣơng xứng với tiềm lực có phần chƣa có phận marketing chuyên biệt Vì vậy, lâu dài, công ty cần thành lập phận marketing Bộ phận marketing tiến hành tác nghiệp, thu thập, phân tích, dự báo tình hình thị trƣờng, đối thủ cạnh tranh, xu hƣớng tiêu dùng, nhu cầu khách hàng, để t công ty đƣa chiến lƣợc phù hợp Nhƣ trình bày phần trên, công tác nghiên cứu thị trƣờng công tác KHẮC VIỆT chƣa thực đầy đủ thời gian qua, mà phần lớn sản xuất hàng theo đơn đặt hàng khách hàng yêu cầu Đây 50 lý làm hạn chế hiệu kinh doanh công ty Nhƣng với phận marketing mình, chắn công ty sản xuất sản phẩm đón đầu xu hƣớng ngƣời tiêu dùng Hoặc công ty thuê công ty chuyên nghiên cứu thị trƣờng chuyên nghiệp nhƣng việc tốn khoản chi phí không nhỏ, chƣa thích hợp với tình hình tài khiêm tốn công ty Nếu thực chiến lƣợc marketing không phù hợp, không đạt hiệu nhƣ mong muốn mà bị phản tác dụng Với chiến lƣợc phát triển KHẮC VIỆT tƣơng lai nhu cầu thị trƣờng đồ gỗ ngày đƣợc mở rộng, nhƣ cạnh tranh gay gắt t đối thủ lớn nƣớc lẫn nƣớc thiếu vai trò quan trọng phận marketing 3.2.1.5 Đa dạng hóa sản phẩm Hiện công ty có nhiều mặt hàng th ủ c ông m ỹ ngh ệ đƣợc xuất khẩu: đất nung, g ốm s ứ đá chế tạo, lục bình mây tre Nhƣng hầu nhƣ chƣa đƣợc trọng mẫu mã Đây lý khiến giá trị sản phẩm công ty bị giảm xuống, chất lƣợng tƣơng đƣơng với thƣơng hiệu khác Do đó, điều trƣớc mắt công ty nên trọng vào khâu thiết kế sản phẩm Công ty nên thành lập đội ngũ nhân vi n chuy n nghiệp, am hiểu mặt hàng gỗ, thủ công mỹ nghệ 3.2.1.6 nhạy bén với tín hiệu thị trƣờng Nâng cao nghiệp vụ xuất cho nhân viên Con ngƣời yếu tố định thành công tổ chức, doanh nghiệp Điều hoàn toàn Bởi ngƣời nhân tố gián tiếp tạo nên thƣơng hiệu, uy tín cho doanh nghiệp thông qua việc tạo sản phẩm chất lƣợng cao KHẮC VIỆT có lợi lớn có đƣợc dội ngũ nhân vi n làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi cầu tiến Các nhân viên ngày nâng cao kinh nghiệm công tác XNK làm việc hiệu Hơn Ban lãnh đạo công ty ngƣời có kinh nghiệm lâu năm ngành gỗ tâm huyết với nghề Tuy có đƣợc lực lƣợng nhân viên giỏi, nhƣng để giữ chân đƣợc nhân viên dễ Do công ty cần có nhiều sách ƣu đãi Tăng 51 lƣơng, tạo điều kiện cho nhân viên học thêm lớp huấn luyện, động vi n thăm hỏi nhân viên Mặt khác, theo xu hƣớng phát triển chung ngành đồ gỗ thị trƣờng ngày mở rộng, KHẮC VIỆT có kế hoạch phát triển tƣơng lai chuẩn bị bổ sung thêm nhân lực để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh kịp thời hiệu Vì nhân lực cần phải qua đào tạo thích nghi nhanh với môi trƣờng làm việc công ty Công ty tuyển dụng thông qua trƣờng đại học, trung học dạy nghề để tuyển nhân vi n có trình độ sẵn Một kênh tuyển ngƣời hiệu công ty tạo điều kiện cho sinh viên thực tập qua tìm đƣợc ngƣời thích hợp, nhanh chóng hòa nhập đƣợc với môi trƣờng làm việc có thời gian đƣợc hƣớng dẫn, thực hành 3.2.1.7 Huy động tốt nguồn vốn kinh doanh Với lợi công ty cổ phần, KHẮC VIỆT thu hút nguồn vốn đầu tƣ vào công ty phục vụ cho sản xuất kinh doanh để công ty ngày phát triển xứng tầm + Công ty niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán + Vay ngân hàng tổ chức tín dụng + Một biện pháp huy động vốn hiệu tự thân SADACO phải công ty làm ăn có hiệu cao Lúc này, nhà đầu tƣ tự tìm đến Song song với việc thu hút đầu tƣ vốn, KHẮC VIỆT cần đầu tƣ th m máy móc ứng dụng công nghệ đại phục vụ cho nhân viên làm việc văn phòng công nhân sản xuất xƣởng Mặc dù máy móc công ty lạc hậu nhƣng nhƣ đƣợc đầu tƣ máy hiệu làm việc, sản xuất tăng cao Với tình hình tài eo hẹp, KHẮC VIỆT chọn giải pháp đầu tƣ máy có tính tƣơng tự nhà sản xuất Trung Quốc hay Hàn Quốc thay nhập máy giá trị cao Châu Âu Một cách khác, công ty đặt hàng trƣờng đại học nhƣ Trƣờng Đại Học Bách Khoa, , nhiều công ty thƣờng chọn cách sản phẩm không k m so với mua với giá mềm 52 3.2.1.8 Chủ động việc thuê phƣơng tiện vận chuyển T trƣớc đến công ty hầu nhƣ mua hàng theo giá CIF bán theo giá FOB Chính thế, khiến cho công ty chủ động việc thuê phƣơng tiện vận chuyển Th m vào đó, lại phải trả khoản chi phí mà lẽ với tiềm lực mình, công ty thực đƣợc Với lại, tầm vĩ mô, việc mua CIF bán FOB tạo điều kiện thuận lợi để gia tăng doanh số dịch vụ cho hãng tàu hãng bảo hiểm Việt Nam, lại tránh đƣợc vụ va chạm tranh chấp DN Việt Nam với hãng tàu nƣớc 3.2.1.9 Liên hệ với hiệp hội kinh doanh để tìm hiểu thông tin: KHẮC VIỆT liên hệ với hiệp hội sau để tìm hiều thông tin thị trƣờng gỗ  Fédération Française du Négoce de Bois - http://www.bois.tm.fr - thành viên Hiệp hội kinh doanh gỗ châu Âu  Union Française des Fabricants et Entrepreneurs de parquet (Hiệp hội ngành gỗ lót sàn) -http://www.uffep.org - thành viên Hiệp hội ngành gỗ lót sàn châu Âu for the Parquet Industry  SYPAL -http://www.sypal.eu -Syndicat National Des Fabricants De Palettes En Bois (Liên hiệp kinh doanh quốc gia nhà sản xuất ván ép)  UNIFA - http://www.unifa.org -Union Nationale Des Industries Françaises De L'ameublement (Liên hiệp ngành nội thất quốc gia Pháp)  La Confédération du Négoce Bois-Matériaux -http://www.cnbm.fr - chi nhánh Pháp Hiệp hội kinh doanh gỗ châu Âu 3.2.2 3.2.2.1 Kiến nghị Nhà nƣớc Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Một vấn đề mà hầu nhƣ không riêng ngành gỗ mà tất ngành khác quan tâm hệ thống luật pháp cần phải rõ ràng đồng Và nhƣ có thay đổi cần phải đƣợc đƣa minh bạch có thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị, nhƣ có chiến lƣợc phù hợp kịp thời không ảnh hƣởng đến việc kinh doanh Có thể nói năm gần đây, Nhà nƣớc ta có nhiều thay đổi theo hƣớng thuận lợi tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp Trong tƣơng 53 lai, doanh nghiệp hy vọng Nhà nƣớc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành lĩnh vực thƣơng mại theo hƣớng xóa bỏ thủ tục phiền hà, ổn định môi trƣờng pháp lý để tạo an tâm cho doanh nghiệp bỏ vốn đầu tƣ Nhà nƣớc đóng vai trò k nh thông tin nhanh chóng xác thị trƣờng nƣớc ngoài, hội kinh doanh cho nhà đầu tƣ nƣớc Nhà nƣớc cần nhanh chóng tổ chức khu quy hoạch trồng r ng cho chế biến gỗ XK Khi doanh nghiệp có khả đầu tƣ trồng r ng, Nhà nƣớc nên tạo điều kiện hỗ trợ Đây không việc tạo nguồn cung nguyên vật liệu chủ động cho sản xuất ngành gỗ mà mang ý nghĩa bảo vệ môi trƣờng hạn chế thiên tai 3.2.2.2 Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xuất Cần tăng cƣờng đầu tƣ, tạo lực cho sản xuất, chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu; tăng cƣờng thu hút FDI Đẩy mạnh đại hoá công nghiệp chế biến quy mô lớn, t ng bƣớc phát triển đại hoá công nghiệp chế biến quy mô nhỏ vùng nông thôn làng nghề truyền thống Đẩy mạnh chế biến ván nhân tạo Quy hoạch kế hoạch phát triển nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến gỗ, xúc tiến việc xin cấp chứng r ng: Tổ chức tốt việc nhập nguyên liệu lâm sản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất phục vụ ti u dùng nƣớc xuất khẩu, đồng thời tăng cƣờng trồng r ng nguyên liệu gỗ lớn để khẩn trƣơng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế biến, giảm dần phụ thuộc vào nguyên liệu nhập Trong chiến lƣợc sản phẩm, cần hƣớng tới phát triển sản phẩm nội thất indoor , đồng thời tăng tỉ lệ hàng cao cấp cấu mặt hàng gỗ nội thất làm hàng cao cấp có lãi suất cao phát triển gỗ mỹ nghệ xuất để tận dụng đƣợc lợi cạnh tranh ta tay nghề khéo léo công nhân Một là, tập trung trồng r ng theo phƣơng thức thâm canh để tự túc nguồn nguyên liệu gỗ vào năm 2020, đồng thời đẩy mạnh công nghệ chế biến ván nhân tạo t gỗ r ng trồng để giảm 50% nhập ván nhân tạo vào năm 2010 Hai là, tạo điều kiện thuận lợi để nhập cung ứng nguyên liệu gỗ cho ngành công nghiệp chế biến xuất sản phẩm gỗ đáp ứng số lƣợng, chất lƣợng thời gian với giá cạnh tranh Chính phủ cần ký kết với Chính phủ 54 nƣớc có nguồn nguyên liệu gỗ dồi thỏa thuận cung cấp gỗ dài hạn cho Việt Nam Ba là, tập trung nguồn lực Nhà nƣớc, doanh nghiệp tổ chức khác để xây dựng trung tâm đào tạo nghề cho ngành công nghiệp chế biến xuất đồ gỗ nhăm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành Bốn là, thực triệt để cải cách hành việc nhập gỗ nguyên liệu xuất sản phẩm gỗ Năm là, tăng cƣờng đầu tƣ máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến để nâng cao suất lao động chất lƣợng sản phẩm Sáu là, nâng cao chất lƣợng tính chuyên nghiệp công tác xúc tiến thƣơng mại, xây dựng thƣơng hiệu gỗ Việt Nam Bảy là, nâng cao vai trò Hiệp hội lâm sản Việt Nam Hiệp hội chế biến xuất đồ gỗ địa phƣơng Nâng cao tính li n kết doanh nghiệp, t ng bƣớc thực phân công hợp tác lao động doanh nghiệp theo phƣơng thức chuỗi gía trị gia tăng Cuối là, tiếp tục thực sách hỗ trợ tài ngành chế biến xuất sản phẩm gỗ Cụ thể sách ƣu đãi tín dụng đầu tƣ tín dụng xuất điều kiện Việt Nam thành viên WTO; sách hỗ trợ cƣớc vận tải nội địa quốc tế 3.2.2.3 Nâng cao vai trò Hiệp Hội Lâm Sản Gỗ Việt Nam Hiệp Hội Gỗ Lâm Sản Việt Nam tổ chức uy tín để doanh nghiệp nƣớc quan tâm đến ngành gỗ lâm sản tìm hiểu, cập nhật, trao đổi thông tin mua bán Hiệp Hội phát huy tốt vai trò thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp việc phát triển mở rộng thị trƣờng Hiệp Hội đóng vai trò chủ đạo việc xây dựng chiến lƣợc phát triển ngành mang tính định hƣớng cho doanh nghiệp xây dựng chiến lƣợc kinh doanh riêng Ví dụ nhƣ Việt Nam khó lòng cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc giá nên tập trung vào cạnh tranh ý tƣởng thiết kế 55 Hiệp Hội tổ chức tốt hoạt động, chƣơng trình đào tạo, huấn luyện nhân lực ngành gỗ việc nâng cao kiến thức kinh doanh quốc tế, lực cạnh tranh, luật pháp quy ƣớc quốc tế Hơn nữa, Hiệp Hội đại diện cho tất doanh nghiệp ngành để tham mƣu với Chính phủ chiến lƣợc phát triển ngành sách hỗ trợ doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp giải vấn đề liên quan đến tranh chấp, kiện tụng quốc tế có xảy 56 KẾT LUẬN Bài báo cáo phân tích ““GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐỒ GỔ VÀO THỊ TRƢỜNG EU TẠI CÔNG TY TNHH KHẮC VIỆT mặt đạt đƣợc chƣa đạt Đồng thời chuy n đề n u l n giải pháp nhằm mang lại hiệu kinh doanh cho công ty nhƣ: công tác huấn luyện đào tạo cán nhân viên, cải tiến kỹ thuật máy móc thiết bị, trọng khâu marketing Có thể nói, ngành chế biến XK gỗ ngành tiềm mang lại nguồn thu nhập lớn cho đất nƣớc Và hội lớn cho công ty ngành chế biến XK gỗ có KHẮC VIỆT đƣợc phát huy mạnh mình, tạo đƣợc nguồn lợi không cho công ty mà góp phần cho phát triển đất nƣớc T lúc đời đến nay,với nỗ lực không ng ng, KHẮC VIỆT t ng bƣớc khẳng định vị uy tín thị trƣờng nƣớc Điều đƣợc chứng miinh qua danh hiệu: top 100 thƣơng hiệu mạnh 2006, top 50 thƣơng hiệu mạnh 2008 nhiều giải thƣởng khác Song song bên cạnh đó, KHẮC VIỆT tồn mặt hạn chế mà thân DN nhận thấy cố gắng khắc phục Đó công ty chƣa tích cực chủ động tìm kiếm khách hàng mà hầu nhƣ hợp đồng đa phần đến t khách hàng có mối quan hệ làm ăn với công ty t trƣớc, công ty chƣa đầu tƣ cho sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị mức Những hạn chế đƣợc công ty dần cố gắng khắc phục để phát triển xứng tầm với khả đạt đƣợc mục ti u đề Với mặt đạt chƣa đạt đƣợc, hy vọng tƣơng lai công ty tìm hƣớng đắn cho riêng mình, sánh vai với doanh nghiệp tầm cỡ khẳng định tên tuổi tr n trƣờng quốc tế, góp phần mang lại phát triển hƣng thịnh cho quốc gia Bài chuy n đề phân tích tổng thể tình hình hoạt động kinh doanh xuất gổ công ty thời gian qua Tuy nhiên thời gian thực tập kiến thức hạn chế nên nhiều mắc phải sai sót Em 57 mong nhận đƣợc góp ý t phía thầy cô hƣớng dẫn Quý công ty để báo cáo đƣợc hoàn thiện Sinh viên thực NGUYỄN VĂN LÂM 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Các giáo trình sách tham khảo: PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân Kỹ thật ngoại thương NXB Lao động Xã hội Vận tải quốc tế N B Văn hóa Sài Gòn Nguyễn Thanh Danh Thương mại quốc tế N B Lao động Xã hội Các báo cáo Báo cáo thực tập Công ty TNHH xuất nhập Tấn Đạt Báo cáo thực tập tổng công ty dệt may số Báo cáo XNK công ty SADACO 2007-2009 Báo cáo tình hinh xuất gỗ SADACO 2006-2008 Các trang web: Trang web: www.sadaco.com www.economic.com.vn www.google.com 59
- Xem thêm -

Xem thêm: thực tập tốt nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu, thực tập tốt nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu, thực tập tốt nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay