thủ tục làm việc tại công ty xuất nhập khẩu

56 139 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:27

quy trình làm việc tại công xuất nhập khẩu TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA THƢƠNG MẠI DU LỊCH - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI: CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN TST GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: TH.S HỒ VĂN DŨNG SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THÁI BẢO MÃ SỐ SV: 10267151 CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ NIÊN KHÓA 2010-2014 TP HCM, tháng năm 2014 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian thực tập từ ngày 01/01/2014 đến ngày 01/05/2014 công ty TNHH TM DV GIAO NHẬN TST em có nhiều hội tiếp xúc với công việc tƣơng lai đồng thời em rút đƣợc nhiều kinh nghiệm thực tế cho thân nhƣ có nhìn tổng quát mối quan hệ kiến thức ly‎yuht‎ết học trƣờng kiến thục thực tế công ty Để có kiến thức bổ ích ngành xuất nhập hoàn thành tốt báo cáo ngày hôm trƣớc hết em chân thành cảm ơn quí thầy, cô trƣờng Đại Học Công Nghiệp TP.HCM giảng dạy trang bị hành trang kiến thức chuyên ngành nhƣ kiến thức thực tế sống vô bổ ích cho thân em bạn sau tốt nghiệp Và đặt biệt thầy Hồ Văn Dũng tận tình hƣớng dẫn em suốt trình thực tập thầy làm cho em thay đổi cách nhìn ngành mà chọn, làm cho em không thấy khô khan học lý thuyết hăng say thêm chuyến thực tế cảng đặt biệt làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất Bên cạnh em xin chân thành gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo, cô chú, anh chị công ty TNHH TM DV GIAO NHẬN TST nơi em trực tiếp thực tập Trong trình thực tập làm báo cáo thiếu nhiều kinh nghiêm thực tế nên không tránh khỏi sai sót Em kính mong quí thầy cô dẫn thêm giúp em hoàn thành tốt báo cáo đạt đƣợc kết cao Em xin chân thành cảm ơn ! i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN TP.HCM, tháng 05 năm 2014 Giáo viên hƣớng dẫn ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN TST 1.1 Lịch Sử Hình Thành 1.2 Bộ máy quản lý 1.3 Ngành nghề hoạt động 1.4 Các dịch vụ công ty 1.5 Tầm Nhìn 1.6 Sứ mệnh 1.7 Chiến lƣợc phát triển 1.8 Văn hóa 1.9 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty năm 2011-2013: 1.10 Cơ cấu dịch vụ công ty Giao nhận TST 2011-2013: 1.11 Thủ tục hải quan hàng hóa xuất 11 1.11.1 Qui định chung: 11 1.11.2 Thủ tục hàng hoá xuất thƣơng mại: 12 1.11.3 Thời hạn nộp thuế : 12 1.12 Các bƣớc làm thủ tục hải quan cho lô hàng thực tế công ty TNHH MTV TM DV HƢỚNG VIỆT (lô hàng hải sản gồm có mặt hàng) 15 1.12.1 Các chứng từ cần thiết để khai hải quan điện tử cho lô hàng hải sản công ty TNHH MTV TM DV HƢỚNG VIỆT 16 1.12.2 Các bƣớc làm tờ khai hải quan điện tử truyền mạng điện tử cho tờ khai lô hàng hải sản công ty TNHH MTV TM DV HƢỚNG VIỆT số điều cần y làm tờ khai hải quan điện tử 16 1.12.2 Một số điều cần y mà nhân viên làm thủ tục hải quan cần phải ghi nhớ làm tờ khai hải quan điện tử chuyền mạng điện tử cho tờ khai : 33 iii 1.12.4 Một số chứng từ cần thiết cho việc chuẩn bị mà nhân viên khai thủ tục hải quan cần biết đổi lệnh cƣợc seal cƣợc cont nhận lại chứng từ sau cƣợc cont cƣợc seal 34 1.12.5 Các bƣớc thực tế làm thủ tục thông quan cho lô hàng hải sản công ty TNHH MTV TM DV HƢỚNG VIỆT 35 1.13 Thuận lợi khó khăn Công ty: 41 1.13.1 Thuận lợi: 41 1.13.2 Khó khăn: 42 PHẦN : NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN: 44 2.1 Kiến nghị nhà nƣớc: 44 2.2.Kiến nghị với công ty: 45 2.3 Kiến nghị với hải quan 46 PHẦN NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐƢỢC RÚT RA.47 NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO THỰC TẾ : 48 CÁC NGUỔN TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC : 51 iv LỜI MỞ ĐẦU Nhƣ biết Việt Nam tích cực, chủ dộng tham gia vào trình hội nhập kinh tế khu vực giới,điều làm cho việc trao đổi hàng hóa VIệt Nam với thị trƣờng giới ngày phát triển mạnh mẽ hơn.Trong trình hội nhập,thì ngành hải quan tổ chức thực chức quản lý nhà nƣớc hang hóa xuất nhập khẩu, lình vực tiên phong có vai trò vô quan trọng việc định hƣớng, góp phần đẩy mạnh trình hội nhập kinh tế quốc tế nƣớc ta Một mặt hài quan phài tạo điều kiện thuận lợi cho thƣơng mại quốc tế mối quan hệ giao lƣu hợp tác quốc tế phát triển, mặt khác phải thực tốt nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thƣơng mại, góp phần ổn định thị trƣờng nội địa phát triển mạnh mẻ bền vững kinh tế nƣớc, giữ gin văn hóa, bảo vệ lợi ích chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia Thấy đƣợc vai trò vô quan trọng thủ tục hải quan nhằm cố lại kiên thức thực tế thủ tục hải quan, góp phần thực tốt sach quản lý hàng hóa xuất nhập doanh nghiệp nói riêng tổ chức quản lý nhà nƣớc nói chung nên em (NGUYỄN THÁI BẢO) định chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp : qui trình thủ tục hải quan (thông quan) hàng xuất để nghiên cứu viết luận văn PHẦN I GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN TST 1.1 Lịch Sử Hình Thành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN TST(TST LOGISTIC SERVICES COMPANY LIMIDTED): công ty hoạt động lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế Công ty TNHH TM DV GIAO NHẬN TST đƣợc thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0312349533 cấp ngày năm 2011, thức vào hoạt động ngày tháng năm 2011 Công ty TNHH TM DV GIAO NHẬN TST hoạt động lĩnh vực dịch vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu Tên đơn vị: Công ty TNHH TM DV GIAO NHẬN TST Tên giao dịch: LOGISTIC SERVICE TRADING CO ,LTD Địa chỉ: 212 đƣờng Khánh Hội, P.6, Quận 4, TP.HCM Điện thoại: (08) 826 9938 –Fax: 826 6637 Email: BILL@TSTLOGISTICSVN.COM Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH DV GIAO NHẬN Quy mô doanh nghiệp: doanh nghiệp vừa Mã số thuế: 0312349533 Giám đốc: bà Nguyễn Ngọc Thiên Thanh VỐN ĐIỀU LỆ : 5.000.000.000 ĐỒNG 1.2 Bộ máy quản lý GIÁM ĐỐC (Nguyễn Ngọc Thiên Thanh ) 0909534494 PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU TRƢỞNG PHÒNG : HUỲNH THANH GIANG 0909113173  PHÒNG KẾ TOÁN TRƢỞNG PHÒNG: ĐỖ XUÂN HỒNG 0909980915 Phòng Kkinh doanh TRƢỞNG PHÒNG: Huỳnh Ngọc Châu 0909279889 Giám đốc: Là ngƣời điều hành cao cho hoạt động kinh doanh công ty, chịu trách nhiệm trƣớc vấn đề pháp lý công ty trƣớc pháp luật, thực sách quản lý nhà nƣớc nhƣ định mức lƣơng thích hợp cho nhân viên hay hình thức khen thƣởng kỷ luật Giám đốc thƣờng đại diện cho công ty đứng ký hợp đồng kinh tế, tổ chức quản lý công ty để công ty hoạt động có hiệu quy định pháp luật  Phòng kinh doanh: Tổ chức thực hoạt động kinh doanh, theo dõi biến động thị trƣờng ban giám đốc lập phƣơng án kinh doanh nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao doanh thu, tìm cách thâm nhập vào thị trƣờng mới, nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm cho công ty Ngoài ra, phòng kinh doanh cung cấp thông tin có liê quan cho ban quản lý phối hợp chặc chẽ với phòng ban khác để kịp thời giải vƣớng mắc nảy sinh công ty khách hàng  Phòng xuất nhập khẩu:Thực công việc cần thiết liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, hỗ trợ phòng kinh doanh việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Trực tiếp điều hành công việc xuất nhập khẩu, quản lý lƣu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động xuất nhập công ty  Phòng kế toán: Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình tài chính, phụ trách thu chi công ty, lên sổ sách kế toán, đánh giá tình hình hoạt động công ty Có trách nhiệm nghiên cứu tƣợng kinh tế phát sinh trình kinh doanh, nắm đƣợc điểm mạnh điểm yếu toàn hoạt động công ty, tổ hợp, phân tích, giải thích số liệu tình hình tài công ty để ban giám đốc có phƣơng pháp quản lý tối ƣu nhằm đƣa công ty phát triển vững mạnh 1.3 Ngành nghề hoạt động Công ty hoạt động với dấu riêng, hạch toán kế toán độc lập tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Là doanh nghiệp thành lập non trẻ vào hoạt động, ban lãnh đạo tập thể nhân viên Công ty TNHH TM DV GIAO NHẬN TST nỗ lực để bƣớc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, nâng cao vị thƣơng trƣờng, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô ngày lớn mạnh Trong điều kiện kinh doanh Xuất nhập cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, Công ty đảm bảo đƣợc phƣơng hƣớng kinh doanh mình: “Uy tínĐúng hẹn- Giá hợp lý” Giai đoạn đầu thành lập, công ty chủ yếu làm nhiệm vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập cho khách hàng Giai đoạn Công ty chịu nhiều khó khăn phải cạnh tranh với nhiều công ty khác kinh doanh lĩnh vực Các mặt hàng công ty nhận làm dịch vụ đa dạng nhƣ: hải sản, long, chanh, động máy thủy, Tuy thành lập với quy mô nhỏ nhƣng thời gian ngắn công ty vào ổn định với lƣợng khách hàng tƣơng đối đứng vững môi trƣờng kinh doanh Hiện công tác tìm kiếm khách hàng đƣợc quan tâm trọng Công ty sẵn sàng mở rộng phục vụ tỉnh ven thành phố Hồ Chí Minh nhƣ Bình Dƣơng, Bến Tre, Đồng Nai, Long An,Tiền Giang… 1.4 Các dịch vụ công ty Với đông đảo cán nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm lĩnh vực giao nhận hàng hóa quốc tế, với nghiệp vụ vững chắc, tinh thần làm việc nghiêm túc, tất mong muốn đƣợc cung cấp cho quý Doanh nghiệp loại dịch vụ vận tải biển hàng không tốt Cụ thể dịch vụ TST bao gồm: 1) Giao nhận quốc tế đƣờng biển hàng không 2) Đại lý hãng tàu 3) Nhận làm thủ tục Hải Quan 4)Thu gom hàng lẻ (Consolidation) 5) Dịch vụ giao tận nơi (Door-Door) 6)Vận chuyển nƣớc 7) Tiếp nhận hàng hóa triển lãm, hàng cá nhân 8) Bốc dỡ, kiểm kê hàng hóa 9) Đóng gói, lƣu kho giao hàng TST văn phòng, đại lý toàn giới phấn đấu cung cấp dịch vụ tốt có thể, giúp khách hàng đạt đƣợc lợi cạnh tranh công việc kinh doanh mình.Ngoài dịch vụ công ty TNHH TM DV TST kinh doanh mặt hàng sau : 1) Buôn bán máy móc thiết bị phụ tùng máy nông nghiệp (mã ngành 4653) 2) Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác (chi tiết : buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.Buôn bán máy phát điện, động điện,máy văn phòng Bán buôn máy móc thiết bị y tế(Mã ngành 4659) 3) Bán buôn thực phẩm (chi tiết :bán buôn thủy sản,rau quả,(mã ngành: 4632) 4) Buôn bán gao (mã ngành 4631) 5) Buộn bán kim loại quặng kim loại (cụ thể sắt, thép) mã ngành : 6) Bán phụ tùng,các phận phụ trợ ôtô, xe có động khác (mã ngành: 4662 4530) 7) Bán buôn đồ uống (mã ngành :4633) 8) Buôn bán đồ dung cho gia đình (vali, cặp, túi, hàng da giả da khác Bán buôn nƣớc hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh, dụng cụ y tế, ) mã hàng :4649 5) Giấy giới thiệu công ty (nếu ngƣời khai chủ hàng thực tế bắt buột phải có giấy giới công ty giấy giới thiệu phải có mọc công ty có chữ kí giám đốc).Cụ thể nhƣ sau : B3 : Sau hoàn tất tờ khai hải quan hải quan trả lại tờ khai xuất (tức tờ khai hải quan lô hàng đóng dấu kí tên đầy đủ hải quan nhận tờ khai vị trí ô số 30 tờ khai xuất (ô xác nhận thông quan)) đóng dấu giáp lai tờ khai hải quan với phụ lục tờ khai hải quan điện tử đồng thời hải quan trả lại cho ngƣời làm thủ tục hải quan phiếu ghi kết kiểm tra chứng từ giấy (trên phiếu có mọc kí tên hải quan ô 12 1.12.5.4 Một số chứng từ cần nộp phòng ly bãi trƣớc đóng hàng ? Sau tờ khai đầy đủ nhƣ ta đến phòng ĐỘI GIÁM SÁT HÀNG XUẤT để ly t‎ y‎óu ‎hà‎utn ‎hcn ‎y‎ại cảng, ta báo cho hải quan biết ngày đóng hàng vào container bãi, sau biết đƣợc thông tin hải quan sẻ kí xác nhận lytt ‎y‎ờ khai hải quan hàng xuất khầu Thanh ly bãi hải quan kí tên xác nhận vào đầu tờ khai sau ly‎‎‎‎‎ t n ‎yun‎yờ khai đƣợc kí cụ thể nhƣ sau: 37 1.12.5.5) Một số chứng từ cần phải nộp vào phòng điều độ để nhập số container đƣợc đóng cho lô hàng hải sản ? Chú ý : hãng tàu có mẫu container packing list khác nhau, cần lƣu y công ty book tàu hãng làm container packing list hãng tàu Cần hoàn thành đầy đủ tất mục mẫu sau hãng tàu YANG MING (VD nhƣ : shipper, tên tàu, số container, tên tàu, số chuyến, số seal, cảng đến, cảng chuyển tải, tên hàng, trọng lƣợng, …….) Chú ý : ngƣời làm thủ tục hải quan cần phải ghi nhiệt độ cần thiết cho lô hàng cần tô đậm hay hailai phần quan trọng nhƣ nhiệt độ cần set up, tên tàu số chuyến, số cont, số seal Khi nộp hóa đơn cho phòng điều độ phận cấp lạo cho ngƣời làm thủ tục hải quan phiếu điều động công nhân phƣơng tiện : (trên phiếu có ghi số container dịch vụ mà ta yêu cầu) B5: sau biết số container kiếm vị trí cont tainer đóng hàng ghi lai số container, số seal vào tờ khai nhằm nhân viên hải quan dể dàng kiểm tra ly hàng xuất va vào sổ tàu cho lô hàng hải sản công ty 1.12.5.6 Sau công việc đóng hàng hoàn tất cần phải làm công việc ? B6: Sau hàng hóa đóng đầy vào container công ty bấm seal (kiểm tra thật kĩ việc bấm seal thật chắn chƣa để tránh trƣờng hợp hàng) yêu cầu phòng điều độ cài đặt nhiệt độ theo yêu cầu ghi container packing list kiểm tra nhiệt độ container có hàng xem có giảm dần không 1.12.5.7 Khi hoàn tất việc đóng hàng, bấm seal set up nhiệt độ cho lô hàng ngƣời nhân viên làm thủ tục hải quan cần phải làm công việc nộp chứng tử vào phòng l‎u‎ gnà‎ yất khẩu(đội giám sát hải quan hàng xuất khẩu),đặt biệt nhận lại chứng từ từ phía hải quan ? B7: sau hoàn thành công đoạn ta đến phòng đội giám sát hàng Xuất để ly hàng xuất vào sổ tàu cho lô hàng Khi 38 ly thi ta phải mang theo tờ khai tờ khai bảng photo ((chú y cần chi tên tàu, số chuyến, số container, số seal vào tờ khai) Yêu cầu hải quan kí đóng dấu vào ô số 31(ô xác nhận hải quan giám xác) tờ khai hải quan xuất Sau lý xong công ty nhận lại tờ khai có mẫu hình dạng nhƣ sau : 39 Để cẩn thận an toàn cho hàng hóa vấn đề công ty phải kiểm tra nhiệt độ cho hàng đông lạnh lần trƣớc rời khỏi cảng xem nhiệt độ có dung nhƣ nhiệt độ yêu cầu cho lô hàng BOOKING NOTE không 40 1.13 Thuận lợi khó khăn Công ty: 1.13.1 Thuận lợi:  Chủ quan: - Do công ty đƣợc tổ chức theo mô hình quản lý trực tuyến, không qua nhiều cấp trung gian nên: việc xử lý, thực thủ tục nhanh, gọn, tốn thời gian, tạo thống Cấp lãnh đạo nắm bắt, hiểu rõ hoạt động cấp dƣới cách dễ dàng - Công ty TNHH TNHH Giao Nhận TST thành lập chƣa lâu nhƣng thu đƣợc nhiều kết khả quan so với nhiều công ty khác Hoạt động Xuất Nhập Khẩu diễn liên tục mang lại doanh thu cao cho công ty - Do có cách quản lý nhân sự, trả lƣơng khen thƣởng hợp lý nên khuyến khích tinh thần làm việc cán công nhân viên hoạt động công ty - Lực lƣợng lao động trẻ hóa doanh nghiệp thời điểm ƣu độ tuổi thƣờng động, ham học hỏi, khả sáng tạo cao… đáp ứng tốt cho công việc - Đội ngũ công nhân viên phòng giao nhận làm việc nhiệt tình công tác khách hàng giao nhận Hoạt động xuất nhập công ty diễn liên tục nên đòi hỏi phòng giao nhận làm việc đáp ứng đầy đủ kịp thời đơn đặt hàng đối tác  Khách quan: - Lĩnh vực dịch vụ đƣợc quan tâm phát triển với bùng nổ mạnh mẽ công nghệ thông tin làm hoạt động logistics bắt đầu thu hút ý cấp quản lý Nhà nƣớc nhƣ DN nƣớc Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế thông qua cải cách chế, sách, thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống pháp luật kinh tế tài phù hợp với thông lệ quốc tế Điều giúp công ty có đƣợc cạnh tranh công thị trƣờng - Thêm vào việc xây dựng sở hạ tầng nhƣ: cầu cảng, đƣờng xá … Chính phủ giúp công ty thuận lợi hoạt động dịch vụ 41 - Ngoài phủ tăng cƣờng đào tạo nhân lực trƣờng cao đẳng, đại học giúp công ty có đƣợc lực lƣợng nhân viên dồi phục vụ cho hoạt động kinh doanh - Việc trở thành thành viên thức WTO đƣa VN thành quốc gia mở cửa thƣơng mại hàng hóa, dịch vụ đầu tƣ kéo theo nhu cầu dịch vụ logicstic ngày tăng mở thị trƣờng lớn cho công ty  Việt Nam nằm vị trí chiến lƣợc khu vực Đông Nam Á nên thuận lợi cho vận tải quốc tế Điều giúp Việt Nam trở thành cảng đầu mối tƣơng lai gần đồng nghĩa với việc lƣợng hàng hóa nhu cầu logicstic tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển thêm ngành vận tải biển 1.13.2 Khó khăn:  Chủ quan: - Vốn nhỏ, công ty thành lập, trang thiết bị lạc hậu nhân lực có khoảng 20 ngƣời nhƣng có 12 nhân viên giao nhận nên năm đầu nghiệp vụ chủ yếu công ty khai thuê hải quan, giao nhận lô hàng nhỏ trị giá không lớn - Là công ty nhỏ, non trẻ lĩnh vực giao nhận, uy tín lớn thị trƣờng chƣa nhiều nên công ty chƣa thể cạnh tranh với doanh nghiệp lâu năm nhƣ: Vinatran, Vietrans, …trong việc giành lô hàng lớn khách hàng lớn - Vị trí địa lý công ty nằm cách xa trung tâm thành phố gặp nhiều khó khăn vấn đề giao dịch với khách hàng, vấn đề lại nhân viên lấy chứng từ khai hải quan gặp nhiều khó khăn  Khách quan: - Trong thời gian đầu hoạt động, công ty bị ảnh hƣởng nhiều từ khủng hoảng kinh tế Thế giới, chi phí nguyên vật liệu không ổn định, tăng cao so với lúc mua ban đầu việc dẫn đến công ty gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm hợp đồng mới, khách hàng khách hàng cũ sản xuất cầm chừng nên lƣợng hàng nhập không nhiều 42 - Số lƣợng doanh nghiệp nƣớc hoạt động ngành logistic tăng nhanh qua năm dẫn đến cạnh tranh gay gắt cho tồn phát triển công ty Thêm vào đó, hãng tàu lớn nhƣ NYK, OOCL, MOL,… có công ty logistics riêng cung cấp dịch vụ trọn gói từ lúc vận chuyển từ đầu bên kho khách hàng thuê tàu Đây khó khăn lớn cho công ty việc tìm kiếm khách hàng hãng tàu có lợi lớn phƣơng tiện vận tải họ giảm giá cƣớc cho khách thuê trọn dịch vụ cho họ hƣởng số ƣu đãi mà công ty Thái Bình Long đƣợc  Phƣơng thức “bán FOB, mua CIF” doanh nghiệp xuất, nhập nƣớc khiến cho phần lớn hợp đồng vận chuyển giao nhận rơi vào tay tập đoàn nƣớc Vì công ty nhiều hội để phát triển ngành dịch vụ vận tải biển 43 PHẦN : NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN 2.1 Kiến nghị nhà nước: Tạo môi trƣờng thuận lợi ổn định cho doanh nghiệp hoạt động phát triển: sách ngành phải phù hợp ổn định, có biện pháp khuyến khích phát triển theo chiều sâu, có chất lƣợng, đảm bảo hiệu kinh doanh; ngăn chặn tiêu diệt tƣợng tiêu cực nhƣ tham nhũng, buôn lậu để tạo môi trƣờng pháp lý bình đẳng cho doanh nghiệp giao nhận hàng hoá Đơn giản hoá thủ tục hải quan: thủ tục hải quan nƣớc ta đƣợc cải tiến nhƣng đƣợc đánh giá phức tạp, nhiều quy định chồng chéo thƣờng xuyên thay đổi Điều gây khó khăn không cho công tác giao nhận, làm ảnh hƣởng đến dịch vụ cung cấp cho khách hàng, cần phải đƣợc cải tiến cho phù hợp với xu chung giới Có sách điều hành xuất nhập phù hợp, gia tăng lƣợng hàng xuất nhập khẩu, khuyến khích doanh nghiệp xuất nhập sử dụng giao nhận vận tải doanh nghiệp nƣớc, hạn chế tình trạng nhập CIF bán FOB… Cung cấp văn bản, thông tƣ hƣớng dẫn cụ thể, rõ ràng cho doanh nghiệp kịp thời, công bố rộng rãi phƣơng tiện thông tin đại chúng Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu học tập quán triệt luật Hải quan, nghiệp vụ Hải quan ngƣời làm thủ tục Hải quan nhận xét đánh giá chuyển biến thủ tục Hải quan chậm quan liêu Trang bị máy móc, phƣơng tiện phục vụ cho công tác khai báo, giao nhận cửa nhanh chóng hiệu Trong trình hội nhập kinh tế giới cần có kế hoạch đồng thực thi hiệp định thuế theo chuẩn mực tổ chức giới Vấn đề thuế vấn đề nhạy cảm doanh nghiệp nhập theo loại hình kinh doanh Biểu thuế xuất nhập phải thống đồng bộ, tránh thay đổi nhiều lần có thay đổi cần phải tính đến thời hạn doanh nghiệp kịp thích nghi đƣa kế hoạch kinh doanh phù hợp 44 Nhà nƣớc cần bƣớc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nƣớc thông qua sách thuế, ƣu đãi đầu tƣ Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cần liên tục cập nhật danh sách mặt hàng xuất thị trƣờng để điều chỉnh thuế suất hợp lý thực tế có nhiều mặt hàng không cập nhật nên thƣờng áp mã hàng vào loại khác với thuế suất thuờng không hợp lý gây tổn thất cho ngân sách nhà nƣớc Bồi dƣỡng cán quan Nhà Nƣớc ban ngành có liên quan nghiệp vụ, luật pháp, đạo đức để xứng đáng với tin cậy Đảng, Nhà nƣớc Nhân dân Các quan ban ngành khác có liên quan phải tận tình giúp đỡ, giải đáp thắc mắc cho ngƣời làm thủ tục để họ hoàn thành thủ tục nhanh chóng, kịp thời Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực trƣờng trung cấp, cao đẳng, đại học, đại học Vì cần phát triển nguồn nhân lực theo hƣớng quy, chuyên nghiệp Trong chiến lƣợc dài hạn, Chính phủ quan chức cần hỗ trợ việc xây dựng hoạch định 2.2.Kiến nghị với công ty: Củng cố trang thiết bị văn phòng, nâng cấp hệ thống máy vi tính để tạo điều kiện cho nhân viên làm việc có hiệu quả, nhanh chóng công việc Quản lý tốt chi phí, có sách khuyến khích nhân viên sáng tạo tăng hiệu công việc, giành quỹ riêng để đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, bồi dƣỡng thêm kiến thức nghiệp hải quan, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn nhằm phát huy lực nhân viên lên tầm chuyên nghiệp, vừa giảm chi phí vừa nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Mở thêm chi nhánh cửa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dƣơng,… tuyển dụng thêm nhân viên để thuận lợi việc tiến hành thủ tục hải quan cửa này, giảm đƣợc nhiều chi phí phát sinh, công việc đƣợc trôi chảy Tăng cƣờng thu hút khách hàng giữ mối quan hệ với khách hàng cũ Trong tình hình cạnh tranh gay gắt nhƣ vấn đề thu hút giữ khách 45 hàng có ý nghĩa sống công ty chuyên kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa Do đó, công ty cần phải làm tốt dịch vụ quan tâm đến dịch vụ hậu mãi, không phần quan trọng làm tăng hiệu dịch vụ Yếu tố ngƣời quan trọng hoạt động kinh doanh công ty Vì vậy, công ty cần thực sách bồi dƣỡng nghiệp vụ thƣơng xuyên cho nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề hiểu rõ luật Hải Quan Tăng cƣờng công tác huấn luyện đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cao, trình độ Anh ngữ nhƣ trình độ vi tính cho nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu xu hƣớng hội nhập với nƣớc giới Với tình hình đội ngũ nhân viên giao nhận tại, công ty cần tổ chức buổi học để bồi dƣỡng nâng cao tay nghề cán nhân viên, nâng cao khả ngoại ngữ chuyên ngành để nhân viên giao nhận phấn đấu 100%, nhân viên phải hiểu rõ luật Hải Quan, nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên môn để nhân viên thông suốt trình chuẩn bị hồ sơ chứng từ 2.3 Kiến nghị với hải quan Mặc dù có nổ lực nhà nƣớc nhằm hạn chế tiêu cực ngành hải quan nhƣng kết vẩn chƣa khả quan Các lãnh đạo cần có biện pháp cứng rắn thái độ làm việc tất cà cán Hải quan Cải tiến máy làm việc giúp cho doanh nghiệp tránh khỏi tình trạng chờ đợi ảnh hƣởng đến tiến độ làm việc doanh nghiệp Đồng thời giảm chi phí thủ tục không cần thiết Chú trọng việc bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nhƣ kiến thức tổng hợp cho cán làm thủ tục Hải quan, giảm chế” quay vòng “ nhân ngành hải quan dẫn đến việc không chuyên nghiệp vụ làm thời gian phức tạp Rút ngắn thời gian ban hành thông tƣ hƣớng dẫn cho định giúp cho doanh nghiệp thực định cách xác 46 PHẦN NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐƢỢC RÚT RA Tuy thời gian thực tập không dài nhƣng đủ để học hỏi tích lũy đƣợc số kinh nghiệm sẵng sàng cho bƣớc Trƣớc tiên, đƣợc làm quen với môi trƣờng đầy lạ lẫm, môi trƣờng giúp có phong cách làm việc nghiêm túc, thái độ làm việc nhiệt tình Ngoài ra, rút đƣợc nhiều kinh nghiệm thông qua công việc đƣợc giao tình bất ngờ xảy Thứ hai, có hội vận dụng kiến thứ giảng đƣờng vào công việc hiểu rõ lý thuyết mà thầy cô giảng viên trang bị Thứ ba, có hội học cách làm việc phòng kinh doanh Bộ phận bán hàng, việc giữ mối quan hệ tốt với khách hàng luôn tìm kiếm khách hàng Việc tìm kiếm khách hàng đơn giản Trƣớc tiên tìm khách hàng thông qua mạng Internet, xem khách hàng có nhu cầu nào, bên công ty có đáp ứng đƣợc hay không, sau tìm cách liên hệ Với thông tin tên, tuổi, chức vụ, số điện thoại, email liên hệ khách hàng vừa tìm đƣợc, nhân viên phận sale bắt đầu gọi điện thoại để giới thiệu dịch vụ mà công ty cung cấp, hỏi thăm tình hình khách hàng nhu cầu, mong muốn họ, ƣu công y mà công ty đem lại cho khách hàng mình, tạo dựng mối quan hệ 47 NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO THỰC TẾ : 1) Luật hải quan số 29/2001/qh11 ngày 12/7/2001 luật hải quan sửa đổi số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quốc hội (viết tắc luật Hải quan số 29) 2) Luật quản l‎uht yế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 Hải quan viết tắc luật quản l‎t‎yuhế số 78 3) Luật quản l‎uh t yế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc hội viết tắc luật quản l‎uht yế GTGT số 13 4) Nghị định 154/2005/NĐ- CP ngày 15/12/2005 phủ qui định chi tiết số điều luật Hải quan thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát hải quan (nghị định 154) 5) Quyết định 621/QD-TCHQ ban hành ngày 29/3/2006 việc ban hành qui định quy trình phúc tập hồ sơ hải quan qui trình kiểm tra thông quan hàng hóa xuất nhập 6) Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 cùa phủ quản ly hải quan XNK viết tắc nghị định 82 7) Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngay20/12/2007 tài biểu thuế xuất nhập ƣu đãi (viết tắt QĐ 106) 8) Quyết định 48/2008/QD-BTC” MẬT” ban hành quy định áp dụng quản ly rủi ro hợp đồng nghiệp vụ hải quan 9) Quyết định 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/ 2009 cua tổng cụ hải quan việc ban hành qui trình nghiệp vụ quản ly hai quan hàng hóa xuất nhập chuyển cửa (viết tắc định 1458) 10) Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2009 cùa tổng cục hải quan việc ban hành qui trình kiểm tra xác định trị giá tính thuế hàng hóa xuất nhập khẩu(viết tắc định 1636) 11) Thông tƣ 120/2002/TT- BTC ngày 30/12/2002 hƣớng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ-CP NGÀY 7/11/2002 phủ việc in, phát hành, sử dụng quản ly hóa đơn(viết tắc thông tƣ 120) 12) Thông tƣ 74/2005/TT- BTC NGÀY 7/9/2005 cùa tài hƣớng dẩn chế độ tài thủ tục hải quan áp dụng khu kinh tế 48 13) Thông tƣ 115/2002/TT- BTC ngày 7/9/2005 tài thi hành hƣớng dần thi hành Nghị định 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 phủ sửa đổi bổ sung nghị định qui định chi tiết thi hành luật thuếTTĐB luật thuế GTGT (viết tắc TT 115) 14) Thông tƣ 45/2007/TT-BTC ngày 7/5/2007 tài hƣớng dẫn thực thuế suất thuế nhập ƣu đãi đặt biệt (viết tắc thông tƣ 45) 15) Thông tƣ 40/ 2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 BỘ tài hƣớng dẫn nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 củachính phủ qui định việcxác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập (viết tắc thông tƣ 40) 16) Thông tƣ 129/2008/ TT-BTC ngày 26/12/2008 tài hƣớng dần thi hành số điều luật thuế GTGT hƣớng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 phủ (viết tắc thông tƣ 129) 17) Thông tƣ 131/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 tài hƣớng dẫn thực thuế GTGT theo danh mục hàng hóa biểu thuế nhập ƣu đãi (viết tắc thông tƣ 131) 18) Thông tƣ 13/2009/TT-BTC ngày 22/11/2009 cùa tài hƣớng dẫn thực giảm thuế GTGT số hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn (viết tắt thông tƣ thứ 13) 19) Thông tƣ 43/2009 /TT –BCT ngày 09/ 3/2009 cùa tài việc qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ly sử dụng phí, lệ phí lĩnh vực hải quan (viết tắt thông tƣ 43) 20) Thông tƣ 64 /2009 /TT-BTC ngày 27/3/2009 tài hƣờng dẫn thi hành nghị định 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 cùa phủ qui định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt (viết tắt thông tƣ 64) 21) Thông tƣ 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 cùa tài hƣớng dẫn thù tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan,thuế xuất khẩu, thuế nhập quan ly thuế hàng hóa xuất hàng hóa nhập (viết tắt thông tƣ 79) 49 22) Thông tƣ 80/ 2009/TT- BTC ngày 22/4/2009 cùa tài hƣớng dẫn thuế xuất thuế xuât khẩu, nhập hàng hóa có xuất xứ từ Lào 23) Thông tƣ 09/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 việc nhập khầu theo hạng ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập % hàng hóa có xuất xứ từ Lào (viết tắt thông tƣ 09) 24) Thông tƣ 49/ 2010 TT-BTC ngày 12/4/ 2010 tài hƣớng dẩn việc phân loại, áp dụng mức thuế hàng hóa xuất nhập 50 CÁC NGUỔN TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC : 1) Trang web tổng cục Hải quan : http://www.customs.gov.vn/defaul.aspx 2) Trang web thƣ viện pháp luật : http:/www.thuvienphapluat.gov.vn/ 3) (nơi cung cấp văn cập nhật đồng thời cho biết thời hạn văn văn có liện quan) 4) Trang web ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam : http://www.sbv.gov.vn/ Dùng dể kiểm tra tỉ giá liên ngân hàng tỉ giá đồng ngoại tệ dùng cho tính thuế xuất nhập vào thời điểm thực tế 5) Trang web thủ tục hải quan điện tử : http://www.dncustoms.gov.vn/ 6) Trang web cục hải quan TPHCM : http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn/ 7) Trang web thủ tục hải quan : http://www.knight.com.vn Dịch vụ khai hải quan : http://www.sancofreight.com.vn 51
- Xem thêm -

Xem thêm: thủ tục làm việc tại công ty xuất nhập khẩu, thủ tục làm việc tại công ty xuất nhập khẩu, thủ tục làm việc tại công ty xuất nhập khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay