NHÂN một số THẬP PHÂN với 10, 100,1000

14 209 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:27

Nguyễn Thị Cúc 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Toán Kiểm tra cũ Đặt tính tính 25,7 x 28,759 x 10 25,7 x 28,759 x 10 77,1 287,59 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Thứ ngày 14 tháng 11 năm 2011 Toán 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Phiếu học tập Đặt tính tính: 27,867 x 10 53,286 x 100 Nêu nhận xét thừa số tích phép tính Từ 2, nêu cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Phiếu học tập Đặt tính tính: 27,867 x 10 27,867 x 10 278,670 27,867 x 10 = 278,670 53,286 x 100 53,286 x 100 5328,600 53,286 x 100 = 5328,600 Nêu nhận xét thừa số tích phép tính 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo - Thừa số thứ hai 10, 100 - Phép tính 1: ta chuyển dấu phẩy số 27,867 sang bên phải chữ số ta tích 278,67 - Phép tính 2: ta chuyển dấu phẩy số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta tích 5328,6 Từ 2, nêu cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Từ 2, ta có cách nhân nhẩm với 10, 100, 1000 Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000, ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai, ba, chữ số 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Muốn nhân số thập phân với 10, 100, 1000, ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải một, hai, ba, chữ số 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Bài 1: - Hai đội tham gia chơi, đội người - Trên hình xuất phép tính, phép tính xuất lần thời gian giây - Các đội nhanh chóng viết kết phép tính vào giấy - Đội tìm nhiều kết chiến thắng 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Bài 1: Lượt 25,08 7,2 2,1 9,63 1,4xxxx 1000 100 10 10 100 Lượt 0,894 5,32 4,061 5,328 xxxx 1000 1000 100 10 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Bài 1: Lượt 25,08 x100 100 ==7200 2508 7,2 9,63 2,1 xx x 1000= 10 == 96,3 210 1,4xĐáp 10án 14 Lượt 4,061 0,894 5,328 5,37Đáp xxx1000= 100 1000 10 án ==406,1 53,28 =5370 894 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Bài 2: 10,4dm Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị xăng-ti-mét: 12,6m 0,856m 104cm 126cm 8,56cm 57,5cm 1040cm 1260cm 85,6cm 575cm 1,04cm 12600cm 856cm 5750cm 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Củng cố, dặn dò Em nêu cách nhân số thập phân với 10, 100, 1000, 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo [...]... 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Bài 2: 10,4 dm Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét: 12,6m 0,856m 104cm 126cm 8,56cm 57,5cm 1040cm 1260cm 85,6cm 575cm 1,04cm 12600cm 856cm 5750cm 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung Chu Thanh Thảo Củng cố, dặn dò Em hãy nêu cách nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 11/30/16 01:41 AM Thiết kế bởi: Đào Quang Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÂN một số THẬP PHÂN với 10, 100,1000 , NHÂN một số THẬP PHÂN với 10, 100,1000 , NHÂN một số THẬP PHÂN với 10, 100,1000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay