nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty

69 142 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:26

nghiệp vụ giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ……………………… BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HOA GVHD : Trần Lê Kha SVTH : Lƣu Thị Thắm Lớp : DHKQ6 MSSV : 10061871 Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Niên khóa: 2010 – 2014 TP.HCM, THÁNG 05 NĂM 2014 LỜI CẢM ƠN Sau năm học tập rèn luyện trƣờng, em nhận đƣợc giảng dạy tận tình thầy cô giảng viên trƣờng ĐH Công Nghiệp TP.HCM Với lòng biết ơn sâu sắc chân thành em xin gởi đến thầy cô dạy dỗ truyền đạt kiến thức chuyên ngành nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nhƣ xã hội cho em Xin cảm ơn Quý thầy cô Trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Quý thầy cô khoa Thƣơng mại – Du lịch truyền dạy kiến thức tảng kinh nghiệm quý báu để em hoàn thành chƣơng trình học thuận lợi thành công.Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn thầy ThS Trần Lê Kha tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành Báo cáo thực tập tốt nghiệp với kết chất lƣợng tốt Sau tháng thực tập công ty TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI & THƢƠNG MẠI VIỆT HOA em hiểu thêm Nghiệp Vụ Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu khác lý thuyết thực hành thực tế Từ giúp cho em thêm tự tin công việc Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu sau Tất điều nhờ tận tình hƣớng dẫn anh Phòng Xuất Nhập Khẩu công ty anh Trúc Trƣởng Phòng, anh Phong, anh Duy,anh Hiệp hết lòng bảo tạo điều kiện cho em tiếp xúc với công việc giao nhận xuất nhập thực tế công ty Chính mà em có thêm hiểu biết thực tế công việc giao nhận Cuối em xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc công ty Việt Hoa tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập, anh chị nhiệt tình bảo em trình thực tập công ty i  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên sinh viên: L u Th Th DHKQ Mã số: Tên Công ty TNHH D ch Vụ V n Tải Và Th ng Mại Việt Hoa n v thực t p: Thời gian thực t p: Từ 01 2014 Lớp: n 04 2014 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ Chấp hành nội qui kỷ u t 100 1871 Cần cố g ng Khá Tốt Rất tốt Không ĐG Cần cố g ng Khá Tốt Rất tốt Không ĐG nv Hoàn thành công việc úng thời hạn Ki n thức kỹ chuyên Kỹ ôn việc nhó TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC Đối với khách hàng (Lịch sự, niềm nở, ân cần, tận tâm.) Đối với cấp (Tôn trọng, chấp hành mệnh lệnh phục tùng phân công…) Đối với ồng nghiệp (Tương trợ, hợp tác, vui vẻ, hòa nhã công việc… ) Đối với công việc (tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn biết cách giải vấn đề ) Đối với thân (Ý thức giữ gìn an toàn, vệ sinh cá nhân nơi làm việc Tự tin, cầu tiến học hỏi…) ĐÁNH GIÁ CHUNG Nh n t thê n v n u có : …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……….ngày………tháng…… n m …… XÁC NHẬN CUA ĐƠN VỊ ( ii tên, đ ng dấu)  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2014 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN iii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DV-VT VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT HOA 1.1 Giới thiệu khái quát công ty TNHH DV–VT & TM Việt Hoa 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty TNHH DV-VT & TM Việt Hoa 1.1.2 Quá trình phát triển 1.1.3 Lĩnh vực kinh doanh công ty 1.1.4 Hệ thống tổ chức công ty 1.1.5.Định Hƣớng Phát Triển 10 1.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 12 1.2.1 Cơ cấu thị trƣờng 12 1.2.2 Cơ cấu dịch vụ công ty: 15 1.2.3.Cơ cấu chi phí Việt Hoa 16 1.2.4.Kết hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2010-2012 18 1.2.4.1 Kết hoạt động kinh doanh 18 1.2.4.2.Doanh thu theo cấu dịch vụ 20 1.2.4.3.Doanh thu theo phƣơng thức giao nhận 23 1.2.5.Kết đạt đƣợc 25 1.2.6.Những mặt hạn chế 27 1.2.7 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động giao nhận 28 PHẦN 2: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI VIỆT HOA 31 2.1.Nhận xét chung 31 2.1.1.Cơ hội 31 2.1.2 Thách thức 31 2.1.3 Thuận lợi 32 2.1.4 Khó khăn 33 2.1.5 Mục tiêu phƣơng hƣớng hoạt động công ty 34 2.2 Đề xuất 34 2.3 Một số kiến nghị quan nhà nƣớc 44 iv 2.3.1 Đối với Tổng cục Hải quan 44 2.3.2 Đối với quan thuế 44 PHẦN BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TẾ RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 46 3.1Kiến thức kinh nghiệm tiếp thu ý kiến thân thời gian thực tập 46 3.1.1 Kiến thức kinh nghiệm 46 3.1.1.1Mối quan hệ ngƣời 46 3.1.1.2Trình độ, kiến thức 46 3.1.1.4Tác phong, thái độ làm việc 50 3.2 Đề xuất 54 3.2.1 Đề xuất với nhà trƣờng 54 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . - XNK : Xuất Nhập Khẩu - L/C : Letter of Credit - Thƣ tín dụng chứng từ - XK : Xuất Khẩu - NOR : Notice of Readiness - Thông báo sẵn sàng tàu - B/L : Bill of Lading - Vận đơn đƣờng biển - C/O : Certificate of Origin - Giấy chứng nhận xuất xứ - CFS : Container Freight Station – Kho hàng lẻ - FCL : Full container load – Hàng nguyên container - LCL : Less than container load – Hàng lẻ - Cont : Container - WTO : World Trade Organization iii DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ SỬ DỤNG Hình 1: Sơ đồ tổ chức công ty Hình 2: Biểu đồ kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012 19 Hình 3: Tỷ trọng cấu dịch vụ công ty 2010 – 2012 22 Hình 4: Tỷ trọng phƣơng thức giao nhận công ty 2010- 2012 25 Hình 5: Biểu đồ giá trị giao nhận đƣờng biển 2009-2012 27 iv DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng : Tình hình xuất công ty giai đoạn 2010 – 2012 13 Bảng : Cơ cấu mặt hàng giao nhận đƣờng biển công ty Việt Hoa 14 Bảng 3: Cơ cấu dịch vụ công ty giai đoạn 2010-1012 15 Bảng : Cơ cấu chi phí Việt Hoa 2010-2012 16 Bảng 5: Kết kinh doanh 18 Bảng 6: Doanh thu theo cấu dịch vụ Việt Hoa 2010 – 2012 21 Bảng 7: Doanh thu theo phƣơng thức giao nhận 24 Bảng : Giá trị giao nhận hàng hóa XNK đƣờng biển Việt Hoa 27 v LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn ề Hội nhập thƣơng mại quốc tế đƣợc hầu hết quốc gia giới đón nhận nhƣ hội phát triển kinh tế - xã hội cách hiệu nhanh chóng Cùng với phát triển mạnh mẽ sâu rộng đó, Việt Nam không ngừng phấn đấu để đứng vững phát triển để trở thành quốc gia công nghiệp phát triển theo hƣớng đại vào năm 2020 Giao thƣơng hàng hóa nội địa với quốc tế ngày gia tăng, chứng cho nỗ lực hệ ngƣời Việt Nam, để hợp tác hội nhập đòi hỏi nguồn lực trí thức có chuyên môn nghiệp vụ với động, trẻ trung sáng tạo Là sinh viên khoa Thƣơng mại – Du lịch trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế Nhận thấy mong muốn hòa nhịp vào đƣờng đổi đất nƣớc, đặc biệt chuẩn bị tốt nghiệp đại học sau gần bốn năm trao dồi kiến thức đƣợc thực điều Không đƣợc cọ xát thực tế học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp từ ngƣời trƣớc, khoa Thƣơng mại – Du lịch tạo điều kiện cho em đƣợc tiếp cận thực tiễn qua trình thực tập tốt nghiệp Kết Báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc hoàn thành theo tiến độ với nội dung sâu sát với thực tế hàm chứa nhiều kinh nghiệm  Mục ích Báo cáo Với vốn kiến thức tảng sau gần bốn năm ngồi ghế nhà trƣờng, để so sánh với thực tiễn nghề nghiệp làm gia tăng kiến thức Thực tập tốt nghiệp nơi rèn luyện tốt mà sinh viên chuẩn bị trƣờng cần có hành trang khởi nghiệp “Học hỏi, kinh nghiệm vận dụng” mục đích cốt lõi Báo cáo thực tập tốt nghiệp Qua báo cáo, em “học hỏi” đƣợc nhiều kiến thức sát với thực tiễn, đồng thời bổ sung thêm kiến thức đƣợc học từ trƣờng lớp, lý thuyết thực tế Từ đó, rút “kinh nghiệm” mà PHẦN 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TẾ RÚT RA TỪ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 3.1.Ki n thức kinh nghiệm ti p thu ý ki n thân thời gian thực t p 3.1.1 Ki n thức kinh nghiệm 3.1.1.1Mối quan hệ ng ời Quan hệ giao tiếp nhã nhặn, lịch sự,văn hóa đặc biệt thƣờng phải nhún nhƣờng trƣớc ngƣời khác (công chức Hải quan, khách hàng- công ty thuê dịch vụ làm thủ tục Hải quan, giao nhận) Những điều giúp cho công việc nhiều nhằm hoàn thành công việc cách suôn sẻ 3.1.1.2Trình ộ, ki n thức - Chứng từ: Delivery Order: nhận hàng cảng (nhập khẩu), D/O thuờng có 2-3 bản, truờng hợp nhập nguyên CONT kho riêng rút hàng phải lập lệnh cắt/bấm Seal, phải xuất trình House D/O tất truờng hợp bắt buộc phải lại 01 House D/O để làm thủ tục lý Hải quan (Hải quan nhập liệu từ thông tin H.D/O giữ lại H.D/O này) Vì không, đƣa CONT (có hàng) khỏi cảng Đảm bảo chứng từ đầy đủ, hợp lệ Khi làm thủ tục nghiệp vụ Ví dụ: nhận D/O, nhận B/L, vô sổ tàu, in phiếu EIR, nhận đƣợc chứng từ từ ngƣời khác luôn phải kiểm tra, đối chiếu thông tin chứng từ với có đồng nhất, đầy đủ hợp lệ,khớp thông tin hay không? Ví dụ: nhận D/O phải kiểm tra D/O có số CONT, số SEAL, tên công ty nhận hàng, số Bill of Lading, có thống với Arrival Notice, tờ khai nhập khẩu, hay không? - Tờ khai hải quan: Đăng ký hải quan: phải mang đủ 02 tờ khai (kể xuất nhập) ký tên đóng dấu Doanh nghiệp 01 tờ khai có dán tem hải quan, công chức hải quan trả lại tờ khai xem có mộc công chức hải quan vào ô “Xác nhận thông quan ô Xác nhận giải phóng hàng/ đƣa hàng bảo quản” chƣa? 46 Thanh lý hải quan cảng/kho: mang 01 tờ khai có mộc công chức hải quan chấp nhận thông quan ô chấp nhận giải phóng hàng/ đƣa hàng bảo quản để làm thủ tục lý hải quan, hoàn thành phải có mộc công chức hải quan vào ô “Xác nhận hàng qua khu vực giám sát” - Lệnh giao hàng D/O: Khi nhận lệnh D/O đại lý hãng tàu/ Forwarder khác phải nhận đủ số nhƣ sau: Hàng nguyên CONT: tối thiểu 02 Master D/O 02 House D/O (nếu có) Hàng lẻ (kho): tối thiểu 02 Master D/O 02 House D/O - Bill of Lading: Khi Booking hãng tàu, thƣờng cung cấp thông tin sơ hàng hóa để hãng tàu nhập liệu phát hành B/L Do đó, thực xuất sai lệch số kiện, số kg, số khối, số trƣờng hợp B/L đƣợc phát hành với thông tin từ liệu cũ cần yêu cầu hãng tàu phát hành B/L thực xuất đƣợc chấp nhận Ví dụ: thông tin sơ hàng hóa ban đầu 100 kiện hàng, hãng tàu phát hành 03 B/L (Original) với nội dung 100 kiện Nhƣng thực xuất 110 kiện hãng tàu cần phát hành thêm 01 B/L thực xuất với nội dung 110 kiện Nhƣ vậy, 03 B/L (Original) 01 B/L (thực xuất) tạo thành B/L hợp lệ Hoặc yêu cầu hãng tàu phát hành lại B/L (Original) với nội dung 110 kiện Chuẩn bị chứng từ, lên kế hoạch cho công việc ngày hôm sau Vì chứng từ xuất nhập có ý nghĩa quan trọng quy trình giao nhận thủ tục hải quan, trƣớc làm cần xếp theo hồ sơ lô hàng, vị trí ƣu tiên lô hàng cần làm ngày có lô hàng cần phải làm gấp để kịp xuất (Closing time) kịp lúc công chức Hải quan Chi cục xuống cảng để lấy mẫu/kiểm hóa Hơn nữa, cần xác định trƣớc địa hãng tàu Forwader khác lấy lệnh D/O, B/L để đến nhanh, thuận đƣờng kịp thời gian làm việc họ Lƣu giữ chứng từ cẩn thận, thuận tiện 47 Chứng từ xuất nhập quan trọng số có giá trị cao (ví dụ: lệnh D/O, hóa đơn giá trị gia tăng, ) mà công việc đòi hỏi phải di chuyển nhiều làm thủ tục với nhiều ngƣời khác nhau, thƣờng xuyên phải gỡ/bấm chứng từ, nhân viên giao nhận phải có tính cẩn thận cất giữ chứng từ vào balô sau hoàn thành 01 công việc cụ thể (tránh việc cầm tay để tạm đâu đó) - Xin công văn hủy tờ khai Khi đăng ký tờ khai nhận đƣợc phân luồng kiểm hóa (luồng đỏ) hàng sản xuất không kịp nhƣng nhận đƣợc số tờ khai hải quan, làm Công văn xin hủy tờ khai (kèm theo chứng từ liên quan) gửi lên chi cục Hải quan đăng ký để xin hủy Trong văn pháp luật hải quan có quy định Tờ khai xuất/nhập có giá trị pháp lý 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc số tờ khai sau ngày Tờ khai tự động hủy Nhƣng thực tế Tờ khai không tự động hủy mà Hải quan lƣu thông tin Doanh nghiệp (dữ liệu Hải quan) Vì thế, nên làm Công văn xin hủy tờ khai để tránh liệu Hải quan lƣu trữ Doanh nghiệp có vấn đề (bị luồng đỏ nhiều lần) - Xin công văn kiểm hóa Khi hàng xuất có Closing time hành kết phân luồng tờ khai kiểm hóa (luồng đỏ) Nhân viên Forwarder phải trình công văn xin kiểm cho lãnh đạo chi cục Hải quan hành chính, sau lãnh đạo chi cục Hải quan ký duyệt phân công chức kiểm hóa để kiểm Công văn xin kiểm Doanh nghiệp tự lập Closing time Kho CFS: hàng hóa gửi kho muộn Closing time, thuờng kho du di cho khách hàng Nhƣng không đƣợc trễ hành Cảng Cát Lái: Booking Note hãng tàu quy định Closing time nhƣng Hải quan cảng Cát Lái cho lý muộn 01 so với Closing time - giúp chủ hàng tránh tình trạng rớt tàu 48 Khi biết đƣợc điều này, xử lý tốt tình hàng đƣợc đóng vào CONT (ở nhà máy kho) muộn dự kiến hay xe đầu kéo CONT bị kẹt đƣờng vào cảng, Hoặc CONT hạ bãi cảng Closing time, trƣớc nhân viên trƣờng phải gọi điện công ty để nhân viên chứng từ xin hãng tàu gia hạn thêm Closing time (nhƣng không thêm 1-3 giờ, tùy quan hệ với hãng tàu nhƣ nào) Thanh lý hàng xuất vô sổ tàu Đặc biệt ghi nhớ CONT đƣợc vận chuyển từ nội địa (nhà máy, kho riêng) đến cảng phải đƣợc hạ bãi đƣợc lý vô sổ tàu Vì CONT hạ xuống bãi – CY (Container Yard) hệ thống liệu Hải quan đƣợc cập nhật lý vô sổ tàu Để biết CONT hạ bãi hay chƣa, qua thƣơng vụ cảng (đối với cảng Cát Lái) nhập số CONT vào máy tính (đặt cửa vào) để xem vị trí CONT có chƣa Nếu có lý vô sổ tàu, chƣa có phải đợi thƣờng xuyên nhập số CONT để xem có vị trí chƣa Hoặc liên hệ với nhà xe (tài xế xe Container) để cập nhật xem CONT hạ chƣa (cách áp dụng kể cảng khác, số cảng máy tính để xem CONT hạ bãi chƣa) Lƣu ý hàng xuất qua kho cần lý Hải quan kho hoàn thành quy trình xuất hàng, hàng xuất nguyên CONT đặc biệt ghi nhớ sau lý Hải quan bƣớc vô sổ tàu, biên nhận nghiệp vụ vô sổ tàu giá trị pháp lý xác nhận gửi hàng cho cảng/hãng tàu Mặt khác, biên nhận vô sổ tàu phải ghi số tờ khai lý Trƣờng hợp lô hàng xuất có nhiều tờ khai đóng ghép, cần vô sổ tàu 01 tờ khai (đại diện) đƣợc chấp nhận Đăng ký hải quan trƣớc đổi lệnh giao hàng Trƣớc đổi lệnh D/O tờ khai nhập cần đƣợc Hải quan chấp nhận thông quan, tờ khai không đƣợc thông quan nhận hàng cảng/kho đổi lệnh D/O (có chi phí cao) dƣng bị phần phí đổi D/O bên cạnh không nhận đƣợc hàng cảng/kho 49 Hơn nữa, số truờng hợp phải làm công văn xin hủy tờ khai nhập công văn xin từ chối nhận hàng, không xin đƣợc giấy phép nhập khẩu, không nhập nữa, lúc đổi lệnh D/O trƣớc tiền đổi D/O Ký khống chứng từ Khi Forwarder đảm nhận việc khai thuê hải quan giao nhận hàng hóa cho khách hàng, nhƣ khách hàng thuờng xuyên xuất nhập đề nghị khách hàng ký khống mộc Doanh nghiệp trƣớc Việc giúp Forwarder nhanh chóng thuận tiện việc làm thủ tục Ví dụ: tờ khai xuất/nhập chẳng hạn, khách hàng ngƣời ký tên đóng dấu vào tờ khai, lần xuất/nhập hàng hóa sau khai báo hải quan nhân viên Forwarder phải in 02 tờ khai mang qua khách hàng ký tên đóng dấu thời gian khoảng cách xa, đề nghị doanh nghiệp (khách hàng) ký khống trƣớc 01 sấp giấy A4 (tất nhiên 02 bên ký biên bàn giao tờ giấy A4 đóng mộc) Hoặc Giấy giới thiệu, Forwarder đại diện cho Doanh nghiệp (khách hàng) làm thủ tục nên Giấy giới thiệu có dấu mộc xác nhận Doanh nghiệp (khách hàng) Vì vậy, Forwarder nhận 01 Giấy giới thiệu khách hàng trƣớc để giảm lãng phí thời gian hay không thuận tiện cho Forwarder Việc ký khống theo pháp luật Doanh nghiệp xuất nhập chịu trách nhiệm thức, nhƣng Forwarder có trách nhiệm liên đới Vì thế, 02 bên phải có quan hệ tốt uy tín sử dụng hình thức 3.1.1.4Tác phong, thái ộ làm việc Khi làm việc môi trƣờng Doanh nghiệp phải thể tinh thần trách nhiệm cao Vì sai sót cá nhân ảnh hƣởng đến tập thể, tác phong - thái độ làm việc cần đƣợc đề cao Một nhân viên có học thức phải trung thực công việc, cƣ xử tử tế với ngƣời Luôn thể trách nhiệm sai phạm tự tin với thành tích đạt đƣợc Khi có hội học hỏi phải có tinh thần cầu tiến hăng hái tham gia, lúc cấp theo dõi nhìn nhận nhân viên có triển vọng 50 Nghiệp vụ thủ tục hải quan - giao nhận hàng hóa Những yêu cầu chung công việc nhân viên Forwarder - Dụng cụ mang theo: Kim bấm: dùng để bấm chứng từ thƣờng xuyên tháo, bấm lại chứng từ Máy tính điện tử: dùng để tính toán toán hoá đơn giá trị gia tăng đổi D/O, nhận B/L, tính số khối đo kiện hàng Kéo, băng keo trong: dùng để cắt mẫu hàng lƣu mẫu hải quan, sau dán kiện hàng lại Điện thoại có chức chụp ảnh: dùng để chụp lƣu lại số SEAL, số CONT làm chứng cắt/bấm SEAL Bản đồ thành phố: phải đến địa hãng tàu đại lý giao nhận để đổi D/O, lấy B/L Dây dù: dùng để chở hàng (khi xuất nhập qua kho CFS có vài kiện) SEAL: kể thiết bị khóa CONT/cửa xe tải chở hàng, nhằm đảm bảo hàng hóa CONT/xe tải không bị (rút ruột) Áo mƣa: phòng truờng hợp chở kiện hàng gặp trời mƣa (nguyên tắc ngƣời ƣớt nhƣng hàng hóa khách hàng không đuợc ƣớt) Khẩu trang: bảo vệ sức khỏe hạn chế khói bụi đƣờng cảng - Nhân sự: Nhân viên chứng từ phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ, thông hiểu chứng từ bản, công việc ảnh hƣởng đến khai báo hải quan, kiểm hóa, thƣờng nhân viên nữ đảm trách Nhân viên trƣờng (giao nhận) phải nhanh nhẹn, xử lý tình tốt, đƣa định phải đoán, chịu khó (phải chạy xe lấy chứng từ, cảng), có sức khỏe (mở cửa CONT, lấy mẫu hàng hóa, bốc xếp hàng cho kịp giờ) Vì thƣờng nhân viên nam đảm trách nghiệp vụ trƣờng Ví dụ:nếu không để lý vào sổ tàu hàng xuất kịp thời bị rớt tàu(tàu rời cảng hàng không đƣợc giao đi) phải thuê tàu khác.Nhƣ nhân viên giao nhận phải làm thủ tục chuyển tàu,mất phí,tốn thời gian Tính chất nguy hiểm công việc 51 Do nhân viên giao nhận (hiện trƣờng) thƣờng xuyên lại đƣờng cảng nhiều ngồi làm việc văn phòng Vì thế, rủi ro tai nạn rình rập họ, đặc biệt khu vực giao thông gần bến/cảng mà xe đầu kéo Container chạy với tốc độ cao, đƣờng hẹp Hơn nữa, bên khu vực bãi Container xe nâng hạ/cần cẩu CONT di chuyển liên tục thƣờng bị khuất tầm mắt, nguy hiểm vô tình gần lúc phƣơng tiện hoạt động - Tiền bạc: Thuờng xuyên phải có tiền lẻ dùng trƣờng hợp gửi xe đổi lệnh D/O, lấy B/L nơi có thu phí giữ xe, tiền photo chứng từ tiền bồi duỡng số truờng hợp làm nghiệp vụ (công nhân xe nâng kho CFS, công nhân cắt SEAL, ) Điện thoại Tài khoản điện thoại: tính chất công việc đòi hỏi thƣờng xuyên liên lạc (gọi tài xế xe chở hàng, gọi điện cho Hải quan kiểm hóa, gọi văn phòng để lấy thông tin, ) tài khoản điện thoại (tiền sử dụng) phải có để hỗ trợ công việc không liên lạc đƣợc có việc Ngoài ra, điện thoại phải tình trạng đầy pin Tiền bồi dƣỡng, bôi trơn Luôn sẵn sàng tiền lẻ (10.000đ, 20.000đ) để bồi dƣỡng cho công nhân bốc xếp, công nhân cắt Seal làm thủ tục xuất/nhập cảng, kho CFS, Đặc biệt làm thủ tục với công chức hải quan, ghi nhớ điều đƣa đủ số tiền nghiệp vụ (đăng ký, kiểm hóa, lấy mẫu, lý, ) đƣa tiền chẵn khó nhận lại tiền dƣ Ngoài ra, nhiều lúc chu chi cho công chức hải quan số trƣờng hợp công chức muốn nhiều thêm tùy vào khối lƣợng lô hàng mà có nên bồi dƣỡng thêm hay không, tốt dẻo miệng thƣa với họ để không tốn thêm đồng Làm rơi, thất lạc tiền bạc/ điện thoại Do yêu cầu thƣờng xuyên liên lạc (gọi điện cho công chức Hải quan, tài xế xe chở hàng, ) toán chi phí (hóa đơn VAT đổi D/O, B/L; hóa đơn 52 phiếu EIR, tiền cƣợc CONT, ) việc làm rơi tiền bạc điện thoại cao Đặc biệt, toán hóa đơn cẩn thận tính, tránh đƣa nhầm số tiền giá trị lần toán cao (ví dụ: đổi 01 lệnh D/O CONT 20’ khoảng 2-4 triệu đồng) - Chữ ký Khi ký nhận chứng từ (Phiếu xuất kho, VAT, Biên nhận hàng, ) điều đặc biệt quan trọng phải hiểu ký nhận chứng từ gì?, có cần thiết không? thông tin có hợp pháp không? Bởi sau đó, ngƣời ký tên phải chịu trách nhiệm việc ký nhận Ví dụ: gửi hàng lẻ qua kho CFS, 02 lô hàng đƣợc đóng ghép chung 01 Booking Note, nhƣng 01 lô hàng kịp Closing time- gọi lô hàng A, lô lại bị rớt lại- gọi lô hàng B Chủ hàng (khách hàng) yêu cầu không xuất hàng đề nghị gửi tạm lô hàng A vào kho CFS, tài xế xe chở hàng (lô hàng A) yêu cầu ký nhận vào Phiếu xuất kho nhƣng kho CFS không chịu nhận giữ hộ, nhân viên Forwarder tuyệt đối không ký nhận vào Phiếu xuất kho bảo quản lô hàng A kho CFS không nhận giữ hộ - Giấy tờ cá nhân Khi nhận B/L, D/O, cảng biển, vào kho TCS, phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND, Bằng lái xe) dĩ nhiên bắt buộc phải mang theo giấy tờ không ảnh hƣởng đến công việc Khi nhận hàng kho DHL, UPS Fedex Nhận hàng qua hãng DHL, UPS phải thời gian khoảng 1-2 tiếng 02 hãng giao hàng lâu (phải ngồi chờ) Vì thế, kinh nghiệm sau nộp chứng từ vào quầy nhận chứng từ DHL UPS, thấy nhân viên tiếp nhận chứng từ lúc để làm việc khác (nhận B/L, D/O, đăng ký Hải quan, giao nhận hàng cảng, ) để khỏi lãng phí thời gian – tất nhiên nhân viên DHL UPS giao hàng mặt đó, nhƣng an tâm lô hàng không bị thất lạc Lúc trở lại nhận hàng bình thƣờng Đối với hãng Fedex nhận hàng nhanh, khoảng 20-30 phút Vì thế, với Fedex nên ngồi chờ nhận hàng 53 - Giờ làm việc Là nhân viên Forwarder phải tìm hiểu làm việc hành đại lý hãng tàu, đại lý Forwarder khác, cảng biển, cảng hàng không, kho CFS, để bị trễ hay ngồi đợi ảnh huởng đến công việc khác Ví dụ: cƣợc CONT đại lý hãng tàu (văn phòng cảng Cát Lái) phải đến thời gian sau: 8h-12h 13h30-5h Nếu đến sớm phải ngồi chờ hành lang mà ghế ngồi ít, nóng nực, hay kho CFS cảng Cát Lái làm việc buổi chiều từ 13h30, lý hải quan cổng Cát Lái từ 7h30-20h Hay nhận lại tiền cƣợc CONT, phải xem Giấy cƣợc CONT trả cƣợc vào ngày thứ mấy, trả văn phòng nào, thời hạn hiệu lực trả cƣợc Đề uất với Nhà tr ờng khoa Th ng ại – Du ch Sau gần bốn năm học Đại học Công nghiệp TPHCM, với lƣợng vốn kiến thức tích lũy đƣợc nay, nói em hài lòng cố gắng khoảng thời gian qua Một phần lớn kết có môi trƣờng học tốt với trang thiết bị đại, phƣơng tiện hỗ trợ học tập tốt, đặc biệt truyền dạy kiến thức lớp Thầy/cô giảng viên trƣờng Mặt khác, sinh viên khoa Thƣơng mại – Du lịch, khoa thƣờng xuyên tổ chức chƣơng trình hoạt động ngoại khóa bổ trợ cho việc học tập, nâng cao kiến thức giải trí lành mạnh nhƣ Business to Business, Perfect Couple, Điều ƣớc đêm giáng sinh, Vì thế, sinh viên khoa không giỏi học học tập mà phát triển tài qua chƣơng trình Bên cạnh đó, thông qua Báo cáo thực tập để Nhà trƣờng khoa Thƣơng mại – Du lịch hoàn thiện cách thức quản lý, nâng cao việc dạy học cho sinh viên “Sự nghiệp mƣời năm trồng cây, trăm năm trồng ngƣời” em xin đƣa số ý kiến đề xuất nhƣ sau: 3.2 Đề xuất 3.2.1 Đề xuất với nhà tr ờng - Cơ sở hạ tầng: Mặc dù nói, trƣờng Đại học Công nghiệp TPHCM có mức đầu tƣ vào sở vật chất cho giáo dục tốt trƣờng Đại học/ 54 Cao đẳng nƣớc Nhƣng quỹ đất hạn hẹp, không nói ngột ngạt, khó khăn di chuyển số lƣợng lớn sinh viên vào trƣờng, đặc biệt vào cao điểm Hơn nữa, thang máy vận hành hết công sức không đủ phục vụ hết nhu cầu lên/xuống tầng cao trƣờng, bên cạnh cầu hành nhỏ hẹp cao Sinh viên khó khăn phải chen lấn di chuyển vào/tan lớp Và nhƣ việc vào lớp học trễ thƣờng xuyên xảy Về bãi giữ xe, trƣờng cố gắng đầu tƣ vào công trình cách xây dựng thêm hay thay đổi cách thức giữ xe, nhƣng chƣa thể đáp ứng đủ nhu cầu Đƣờng giao thông trƣớc cổng trƣờng xuống cấp nhiều (đƣờng Nguyễn Văn Bảo), đặc biệt vào ngày mƣa hệ thống thoát nƣớc hoạt động nƣớc ngập, tụ đọng điều gây khó khăn cho sinh viên lại, chí nhiều sinh viên bị té/sụp hố ga nƣớc mƣa ngập đƣờng(chứng kiến đƣợc) Đề xuất: Việc xây dựng nâng cấp sở hạ tầng phải có quỹ đầu tƣ lớn, liên quan đến nhiều thứ khác vấn đề giải sớm chiều, nhƣng Lãnh đạo nhà trƣờng cần thực tế nhận điều việc làm cấp thiết mang lại hiệu khuếch trƣơng lớn Sinh viên đƣợc sử dụng dịch vụ giáo dục tốt môi trƣờng học tập thoải mái Những hạng mục nhƣ thang máy, nhà trƣờng chủ động nâng cấp chúng với hiệu suất sử dụng nhiều hơn, nhanh Đối với đƣờng giao thông trƣớc trƣờng, nhà trƣờng báo cáo với Chính quyền địa phƣơng trạng mức độ hữu dụng để sửa chữa, mở rộng thêm, Môi trƣờng xung quanh trƣờng Buôn bán hàng rong vấn đề nan giải TPHCM, xuất xung quanh trƣờng điều hiển nhiên Nhƣng mà mỹ quan trƣờng, chiếm dụng vỉa hè trông bát nháo cản trở lại Điều ngạc nhiên có mặt thƣờng 55 xuyên Công an phƣờng, dân phòng trƣớc cổng trƣờng thay đổi cả, dƣờng nhƣ ngầm định có thỏa thuận hai bên? Đề xuất: Vấn đề bán hàng rong, nhà trƣờng phối hợp với tra xây dựng, công an phƣờng để xóa bỏ tình trạng Đồng thời, cần phổ biến chủ trƣơng nâng cao ý thức sinh viên không ăn uống hàng rong sức khỏe mỹ quan trƣờng đẹp Kiến thức Các sinh viên phải hoàn thành tổng số tín đƣa ra.Trong bao gồm nhiều môn bao gồm nhiều lĩnh vực:kinh tế,xã hội,văn hóa,chuyên ngành liệu có cần thiết ? Đề xuất: Nhà trƣờng giáo dục nên bàn thảo số tín đề môn học cần thiết giúp ích cho sinh viên tƣơng lai,bởi lẽ lý thuyết khác xa so với thực tế Tăng cƣờng môn học chuyên ngành,giảm bớt số môn không cần thiết nhƣ môn đại cƣơng.Tạo hội cho sinh viên đƣợc tiếp cận với thực tế Đề xuất với khoa Thƣơng mại – Du lịch Định hƣớng sinh viên đầu năm Mỗi năm bắt đầu năm học khoa tổ chức buổi định hƣớng học tập cho sinh viên năm Và buổi này, sinh viên đƣợc giao lƣu, làm quen với thông qua trò chơi sinh viên năm trƣớc, điều tốt hữu ích Trong buổi này, Thầy/cô khoa định hƣớng cho sinh viên ngành học, tƣ vấn/trả lời thắc mắc sinh viên trƣờng mới, môn học Tất việc làm thực cần thiết quan trọng cho sinh viên Đề xuất: Mặc dù vậy, định hƣớng cho sinh viên chƣa thật sâu sát, cốt lõi việc định hƣớng sinh viên học tập gì, cách thức nào, ngành nghề sau sao, sinh viên tập trung vào chuyên ngành nào, Tất 56 điều đƣợc nói cách chung chung, sinh viên hình dung công việc cụ thể mà làm sau trƣờng gì, đến khoảng cuối năm hai nhận điều Chẳng hạn khóa DHKQ4 giai đoạn thực tập tốt nghiệp, học chung lớp với môn học nhƣ nhƣng bạn nhiều ngành khác nhƣ: ngân hàng, sale, marketing, xuất nhập khẩu, phiên dịch, chí trình thực tập số bạn bị sốc với công việc thích ứng với phải tìm công việc vị trí khác Theo em Khoa cần định hƣớng rõ ràng, cụ thể học ngành Kinh doanh quốc tế làm đƣợc công việc tƣơng lai, môn học yếu/chuyên ngành cần tập trung nhiều Nhƣ tùy theo định hƣớng ngành nghề sinh viên mà theo đuổi mục tiêu môn học Chẳng hạn, định hƣớng theo lĩnh vực xuất nhập sinh viên phải tập trung vào môn học chuyên ngành nhƣ: Quản trị ngoại thƣơng, Giao nhận vận tải, Nghiệp vụ hải quan, Thanh toán quốc tế, Anh văn chuyên ngành, Quản trị cung ứng, Vì thế, giai đoạn đầu lúc định hƣớng Khoa cần thông báo cho sinh viên biết trƣớc môn học này, lĩnh vực xuất nhập làm cho Doanh nghiệp dịch vụ, Doanh nghiệp xuất nhập trực tiếp, công việc cụ thể làm chứng từ làm trƣờng tiêu chí cần thiết cho công việc nhƣ: sức khỏe, kỹ giao tiếp, anh văn, tin học văn phòng, Môn học cần cọ xát với thực tế Một vấn đề tồn sinh viên tiếp xúc thực tế với công việc từ đƣợc học trƣờng, hầu nhƣ Doanh nghiệp thƣờng phải dẫn công việc lại từ đầu nhiều hoàn toàn mẻ Mặc dù thời gian học, sinh viên đƣợc học môn thực hành, nhiên ỏi mang nặng tính chất lý thuyết nhiều Đề xuất: Từ Báo cáo thực tập tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp khóa trƣớc, Khoa chọn lọc tổng hợp lại sau dùng đƣa vào phần đề cƣơng giảng cho sinh viên khóa sau hoàn toàn công việc thực tế 57 mà sinh viên viết Mặt khác, sau đợt thực tập kết thúc Khoa cần tập trung sinh viên để sinh viên báo cáo vắn tắt trình thực tập trao đổi với kiến thức học hỏi đƣợc, đồng thời sinh viên khóa kế sau đến dự kháng để biết cách thức thực tập kiến thức thực tế 58 KẾT LUẬN Trong xu hƣớng kinh tế mở, hội nhập quốc tế giúp hoạt động kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Việt Nam phát triển nhanh Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thƣơng mại giới (WTO) mang đến nhiều hội thách thức to lớn cho kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng Chính mà ngày nhiều công ty làm dịch vụ đời Một nội dung quan trọng chuỗi nghiệp vụ thực hợp đồng xuất nhập giao nhận hàng hoá Xuất Nhập Khẩu Và nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế có đặc điểm sau: - Vừa mang tính lý thuyết cao vừa mang tính thực hành sâu sắc - Nội dung nghiệp vụ trình cụ thể hóa tất môn có liên quan đến nghiệp vụ ngoại thƣơng nhƣ: luật, nghiệp vụ ngoại thƣơng, thủ tục hải quan, toán quốc tế… - Là công ty dịch vụ vận tải thƣơng mại hoạt động có uy tín nƣớc, Việt Hoa nỗ lực khai thác tiềm sẵn có để nâng cao chất lƣợng phục vụ, củng cố thị trƣờng tìm thị trƣờng Việt Hoa khẳng định đƣợc vị trí thƣơng trƣờng nƣớc công ty dần hoàn thiện để trở thành công ty giao nhận hàng đầu Việt Nam Có đƣợc kết nhƣ nhờ vào bƣớc đắn với am hiểu thị trƣờng, chiến lƣợc kinh doanh phù hợp Nhờ vào quy trình tổ chức thực thủ tục nghiệp vụ giao nhận hàng hóa Xuất Nhập Khẩu công ty đảm bảo hàng hoá đƣợc giao đƣợc nhận theo thời gian quy định, theo yêu cầu khách hàng Qua thời gian thực tập thực tế công ty Việt Hoa, đƣợc anh chị công ty dạy tận tình em tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức bổ ích công việc Đây hành trang vô quý giá để em tự tin khởi nghiệp sau Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Lê Kha tận tình hƣớng dẫn để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Hoàng Văn Châu, Vận Tải Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu, (1999) Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp Vụ Giao Nhận Vận Tải Và Bảo Hiểm Trong Ngoại Thƣơng (2007), Nhà xuất Thống Kê GS.TS Võ Thanh Thu, Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu (2006) Nhà xuất Lao Động Xã Hội Trần Thị Thúy Oanh (2010), Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập kho Tân Cảng công ty cổ phần kho vận Tân Cảng, Khóa Luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp HCM, Tp HCM http://www.viethoagroup.com/vn/ http://thuongmaiwto.com Báo cáo thƣờng niên công ty TNHH DV VT- TM Việt Hoa 60
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty, nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty, nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công ty

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay