học vần bài 66 uôm ươm

17 222 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:26

Giáoưviên:ưLêưThịưHương TrườngưtiểuưhọcưThốngưNhất Thứưnămưngàyư10ưthángư12ưnămư2009 Học vần kiếm quý âu yếm yếm dãi Ban ngày, Sẻ mải kiếm ăn cho nhà Tối đến, Sẻ có thời gian âu yếm đàn Thứưnămưngàyư10ưthángư12ưnămư2009 Học vần Bài 66 : uôm ơm uôm b uôm cánh buồm m b ơm đàn bớm Thứưnămưngàyư10ưthángư12ưnămư2009 Học vần Bài 66 : uôm ơm Đọcưtừưứngưdụng ao chuôm vờn ơm nhuộm vải cháy đợm Thứưnămưngàyư10ưthángư12ưnămư2009 Học vần Bài 66 : uôm ơm uôm b uôm cánh buồm m b ơm đàn bớm ao chuôm nhuộm vải vờn ơm cháy đợm Thứưnămưngàyư10ưthángư12ưnămư2009 Học vần Bài 66 : uôm ơm uôm b uồm cánh buồm m b ớm đàn bớm ao chuôm nhuộm vải vờn ơm cháy đợm Tròưchơi Nhìnưtranhưđoánư từư chuụi cm ơm qua muụm uôm m Hụ Gm Tiết học kết thúc [...]...Thứưnămưngàyư10ưthángư12ưnămư2009 Học vần Bài 66 : uôm ơm uôm b uồm cánh buồm ơ m b ớm đàn bớm ao chuôm nhuộm vải vờn ơm cháy đợm Tròưchơi Nhìnưtranhưđoánư từư chuụi cm ơm qua muụm uôm m Hụ Gm Tiết học kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần bài 66 uôm ươm , học vần bài 66 uôm ươm , học vần bài 66 uôm ươm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay