nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

50 139 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:26

thủ tục khai báo hải quan TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA THƢƠNG MẠI DU LỊCH - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI: CÔNG TY TNHH SCHAEFFLER VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: T.s Mai Thanh Hùng SINH VIÊN THỰC HIỆN: Bùi Thành Công MÃ SỐ SV: 10263251 CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ NIÊN KHÓA 2010 – 2014 TP HCM, 2.2014 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập vừa qua, em nỗ lực để tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức kinh nghiệm thực tế Với thông tin có đƣợc, em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp công ty TNHH Schaeffler Việt Nam Tuy nhiên, khả em có hạn Nếu giúp đỡ thầy cô, cô chú, anh chị em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Lời cảm ơn trân trọng em xin đƣợc dành tới: Ban lãnh đạo công ty TNHH Schaeffler Việt Nam cho phép em đƣợc thực tập công ty thời gian vừa qua để có đƣợc thông tin thực tế hoạt động doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập Chị Nguyễn Thị Minh Tâm – Trƣởng phòng Hậu Cần –đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em việc liên kết với phòng ban khác để có đƣợc thông tin hoạt động doanh nghiệp Chị Bùi Thị Hạnh Dung – Nhân viên Kế Toán – giới thiệu em với công ty TNHH Schaeffler Việt Nam Tiến sĩ Mai Thanh Hùng – Phó trƣởng khoa Thƣơng Mại Du Lịch – dạy bảo,chuẩn bị cho em kỹ ứng xử môi trƣờng làm việc công ty hƣớng dẫn cho em chi tiết nội dung báo cáo Và em xin cảm ơn chị nhân viên phòngHậu Cần anh chị phòng ban khác quan tâm, dành thời gian bảo giải đáp thắc mắc em Xin chân thành cảm ơn! i PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ t n sinh vi n: Lớp: Mã số: T n đơn vị thực tập: Thời gian thực tập: Từ CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ đến cần cố gắng tốt tốt Không ĐG cần cố gắng tốt tốt Không ĐG Chấp hành nội qui kỷ luật đơn vị Hoàn thành công việc thời hạn Kiến thức kỹ chuy n môn Kỹ làm việc nhóm TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC Đối với khách hàng (Lịch sự, niềm nở, ân cần, tận tâm.) Đối với cấp (Tôn trọng, chấp hành mệnh lệnh phục tùng phân công…) Đối với đồng nghiệp (Tương trợ, hợp tác, vui vẻ, hòa nhã công việc… ) Đối với công việc (tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn biết cách giải vấn đề ) Đối với thân (Ý thức giữ gìn an toàn, vệ sinh cá nhân nơi làm việc Tự tin, cầu tiến học hỏi…) ĐÁNH GIÁ CHUNG Nhận xét th m đơn vị có : ……… ngà ………tháng…… n m …… ÁC NHẬN CUA ĐƠN VỊ t n đ ng ấ ) ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN iii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN : THỰC TRẠNG HOẠT Đ NG CỦA C NG T TNHH SCHAEFFLER VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu chung Tập Đoàn Schaeffler 1.1.1 T n, trụ sở lĩnh vực hoạt động kinh doanh 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển tập đoàn 1.1.3 Cơ cấu tổ chức Giới thiệu chung Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển công ty TNHH Schaeffler Việt Nam 1.2.2 Chức nhiệm vụ 1.2.2.1 Chức 1.2.2.1 Nhiệm vụ: 1.2.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ 1.2.4 Cơ cấu nhân 11 Sơ đồ máy quản l 11 Chức năng, nhiệm vụ ph ng ban 12 1.3 Tình hình tài hoạt động kinh doanh công ty 13 1.3.1 Vài nét tình hình tài công ty 13 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty 14 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty từ năm đến năm 14 Địa bàn kinh doanh 16 Phƣơng thức kinh doanh 16 1.3.2.4 Khả cạnh tranh 18 Nhà cung cấp 18 Đối thủ cạnh tranh 22 Đánh giá chung 27 1.4.1 Thuận lợi 27 Khó khăn 27 Định hƣớng phát triển 27 iv PHẦN M T SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH SCHAEFFLER VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 29 Đánh giá chung công ty TNHH Schaeffler Việt Nam 29 2.1.1 Điểm mạnh 29 2.1.2 Điểm yếu 30 2.2.Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty TNHH Schaeffler Việt Nam 30 2.2.1 Các yếu tố nguồn lực công ty 30 2.2.1.1 Tình hình tài 30 Tình hình lao động 31 Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ 31 2.2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 32 2.2.2.1 Sản phẩm công ty 32 Nhà cung cấp 32 2.2 Khách hàng 33 Đối thủ cạnh tranh 33 PHẦN NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM TIẾP THU ĐƢỢC TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY 35 3.1.Những kiến thức kinh nghiệm tiếp thu thời gian thực tập tốt nghiệp công ty 35 3.2 Một số ý kiến đề xuất bạn sinh vi n, khoa Thƣơng mại – Du lịch trƣờng Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh 35 3.2.1 Đối với trƣờng Đại học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh 35 3.2.2 Đối với khoa Thƣơng mại – Du lịch 36 3.2.3 Đối với bạn sinh viên 36 PHỤ LỤC 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 v DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết kinh doanh Công ty (2011 - 2013) Bảng 1.2: Doanh thu công ty dẫn đầu ngành sản xuất vòng bi cung cấp dịch vụ li n quan năm Bảng 1.3: Tỷ lệ doanh thu theo khu vực dẫn đầu ngành sản xuất vòng bi cung cấp dịch vụ li n quan năm vi DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Hinh : Cơ cấu tổ chức tập đoàn Schaeffler Hình 1.2: Sơ đồ máy quản lý tổ chức Tập Đoàn Schaeffler trƣớc năm 2014 Hình 1.3: Sơ đồ máy quản lý tổ chức Tập Đoàn Schaeffler năm 2014 Hình 1.4: Toàn cảnh địa điểm sản xuất, kinh doanh tập đoàn Schaeffler tr n giới Hình 5: Sơ đồ máy quản lý công ty Schaeffler Việt Nam Hình 1.6: Biểu đồ thể kết kinh doanh Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam (2011 – 2013) Hình 1.7: Các yêu cầu tiêu chuẩn chất lƣợng nguyên vật liệu công ty Schaeffler vii LỜI MỞ ĐẦU Để tổng kết lại kiến thức kinh nghiệm thực tế thời gian thực tập, em tổng hợp tất thông tin thành “bài báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty TNHH Schaeffler Việt Nam” Bài báo cáo đƣợc xây dựng với tiêu chí sau: Mục đích báo cáo Trình bày thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam từ đƣa nhận xét, đánh giá đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty Đối tƣợng báo cáo Đối tƣợng báo cáo tình hình hoạt động Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam Phạm vi báo cáo Về không gian: Các hoạt động công ty Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam Về thời gian: từ năm đến năm Phƣơng pháp báo cáo Bài báo cáo sử dụng phƣơng pháp báo cáo nhƣ: phƣơng pháp so sánh đánh giá hiệu kinh doanh công ty qua năm, phƣơng pháp tổng hợp – phân tích, thống k Bên cạnh đó, báo cáo sử dụng phối hợp nhiều phƣơng pháp, phƣơng pháp định tính định lƣợng để thực báo cáo, phƣơng pháp thu thập dự liệu thông tin từ sổ sách phòng ban công ty – phần số liệu chủ yếu phục vụ cho việc làm báo cáo, xử l thông tin thu thập đƣợc kiến thức học Kết cấu báo cáo Phần : Thực trạng hoạt động công ty tnhh schaeffler việt nam Phần Một số nhận xét, đánh giá chung kiến đề xuất công ty tnhh schaeffler việt nam thời gian tới Phần Những kiến thức kinh nghiệm tiếp thu đƣợc thời gian thực tập công ty PHẦN 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SCHAEFFLER VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu chung Tập Đoàn Schaeffler 1.1.1 T n trụ sở l nh vực ho t ng inh oanh Tên tập đoàn: Schaeffler Group Trụ sở chính: Schaeffler Technologies GmbH & Co KG Địa chỉ: Industriestrasse – 91074 Herzogenaurach Germany Số điện thoại: +49 9132 82-0 Fax: +49 9132 82-49 50 Email: info.de@schaeffler.com Tập đoàn Schaeffler với d ng thƣơng hiệu INA, FAG Luk nhà sản xuất hệ thống động có độ xác cao danh cho máy móc, thiết bị, phƣơng tiện, nhƣ ngành hàng không ứng dụng hàng không vũ trụ Tập đoàn nhà cung cấp tiếng toàn cầu sản phẩm vòng bi chuyên ngành công nghiệp Euro năm tô Schaeffler đạt doanh số bán hàng 11,1 tỷ Với 76 nhân vi n tr n toàn giới, Schaeffler tập đoàn công nghiệp lớn Đức Châu Âu với hình thức sở hữu gia đình Với địa điểm quốc gia, Schaeffler có mạng lƣới toàn cầu bao gồm địa điểm sản xuất, sở nghiên cứu phát triển, công ty bán hàng, văn ph ng kỹ thuật, trung tâm đào tạo 1.1.2 Qu tr nh h nh thành ph t triển tập oàn Sau số mốc quan trọng trình hình thành , xây dựng phát triển Tập đoàn Schaeffler: 1883: Friedrich Fischer phát minh máy giũa bi Schweinfurt 1946: Thành lập Indistrie GmbH Herzogenaurach, ngày tập đoàn Schaeffler 1949: Phát triển ổ kim định hƣớng ổ bi côn tiến sĩ Georg Schaeffler 1955: Nhà máy sản xuất đầu ti n INA nƣớc Đức đƣợc thành lập Haguenau, France 1958: Xây dựng nhà máy INA châu Mỹ Sao Paulo, Brazil mạng lƣới phân phối nƣớc, hoạch định mở rộng đầu tƣ giai đoạn hai nhằm tăng công suất hoạt động đáp ứng nhu cầu khu vực giới năm năm 28 PHẦN MỘT SỐ NHẬN ÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHHSCHAEFFLER VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 2.1 Đ nh giá chung công t TNHH Schaeffler Việt Nam 2.1.1 Điể nh  Thƣơng hiệu uy tín, đƣợc nhiều ngƣời biết đến Với tôn “sự hài lòng khách hàng thƣớc đo tất hoạt động Tập đoàn Schaeffler”, Schaeffler Việt Nam tạo đƣợc mối liên kết chặt chẽ đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng  Slogan hiệu Với chức sản phẩm v ng bi, đạn bạc giúp phận quay loại xe, máy móc công nghiệp, máy bay, có chuyển động quay dễ dàng, hiệu Công ty xây dựng đƣợc slogan ngắn gọn, rõ ràng, thể đƣợc tổng quát chức sản phẩm công ty; “Together we move the world” – Cùng với nhau, xoay chuyển thể giới Hơn nữa, slogan thể đƣợc mục đích cao công ty đƣợc hiểu với nghĩa “Cùng với nhau, xoay chuyển giới” Đó góp phần xây dựng thể giới ngày phát triển  Thông tin công ty dễ đƣợc khách hàng tiếp cận Website công ty chi tiết Thông tin sản phẩm, dịch vụ công ty Schaeffler đƣợc niêm yết tr n website Điều giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tới định mua hàng B n cạnh đó, website trực tiếp cho biết yêu cầu chất lƣợng Schaeffler nhà cung cấp thông tin tuyển dụng việc làm Bằng cách này, nguồn cung nguyên – vật liệu nhân lực đƣợc đảm bảo, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt  Hoạt động nội diễn liên tục, quán, hiệu Môi trƣờng làm việc công ty tốt Văn ph ng đƣợc bố trí hợp lý với đầy đủ ánh sáng, đƣợc trang bị thiết bị đại phục vụ tốt cho nhân viên làm việc sáng tạo hiệu Văn hóa công ty tạo cho công nhân viên tinh thần lao động trách nhiệm công việc cao Nhân viên chủ động đề xuất ý kiến 29 xây dựng tính hiệu công việc phòng ban theo chủ trƣơng chƣơng trình “ Nhân vi n đóng góp kiến” Bộ máy tổ chức sách nhân cụ thể, rõ ràng Mỗi nhân viên hiểu rõ công việc thời hạn hoàn thành Bên cạnh công việc, nhân viên đƣợc khuyến khích tham gia hoạt động ngoại khóa, du lịch, kiện, công ty tổ chức nhằm tăng tính đoàn kết nội công ty, giúp nhân viên hiểu rõ làm việc chung với dễ dàng Nguồn thông tin công ty đƣợc xây dựng quán đƣợc cập nhật liên tục hệ thống ERP tảng web 2.1.2 Điể ếu  Một số điều chƣa hoàn thiện hoạt động nội bộ: Văn hóa công ty chƣa có sức thu hút nguồn lao động tạo sức giữ chân nhân viên Hệ thống kiểm soát chƣa đo lƣờng xác số lƣợng vật liệu sản xuất Vẫn tồn số điều chƣa chặt chẽ trình quản lý sản xuất, kinh doanh 2.2 M t số ý kiến ề xuất nhằm nâng cao hiệu qu ho t ng công ty TNHH Schaeffler Việt Nam 2.2.1 C c ếu tố nguồn lực công t 2.2.1.1 Tình hình tài Củng cố thêm nguồn vốn để thực đƣợc việc mở rộng hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu ngày cao khu vực Công ty cần giảm bớt khoản phải thu, đặc biệt phải thu khách hàng, khoản chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản công ty, chứng t công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn tƣơng đối lớn Do đó, công ty cần thu hồi kịp khoản phải thu Hoạch định kế hoạch trả nợ phù hợp khoản nợ phải trả thời gian tới, đặc biệt nhà cung cấp để tạo chữ tín bạn hàng nâng cao khả tự chủ mặt tài Thƣờng xuy n đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định vốn lƣu động công ty: để hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thực có hiệu 30 doanh nghiệp phải biết đƣợc đồng vốn b đem bao nhi u đồng lợi nhuận Việc thƣờng xuy n đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp giúp công ty có nhìn nắm bắt xác tình hình tài Từ đƣa giải phải kịp thời có hiệu để giải tình hình công nợ khả toán, khó khăn nhƣ biện pháp phát huy mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực việc sử dụng vốn 2.2.1.2 T nh h nh lao ng Duy trì nét văn hóa tốt công ty, tạo môi trƣờng làm việc động, sáng tạo cho công nhân viên Xây dựng kế hoạch điều thói quen c n chƣa tốt trình làm việc công nhân viên Xây dựng cách thức tuyển dụng sáng tạo, phù hợp, đánh giá thực lực ứng cử viên trình tuyển dụng Xây dựng thƣơng hiệu tuyển dụng để “chiêu mộ” nhân tài khuyến khích tinh thần làm việc công nhân viên Công ty nên thiết lập thƣơng hiệu Schaeffler thƣơng hiệu công ty mà ngƣời muốn đƣợc vào công ty để làm việc Công ty thực điều qua văn hóa làm việc, thƣơng hiệu mạnh, sách ƣu đãi nhân vi n khiến cho ngƣời nghĩ đến cảm giác thoải mái hay tự hào làm việc cho công ty Schaeffler Việt Nam Trao thƣởng cho nhân vi n đề xuất đƣợc ứng cử viên sáng giá cho công ty Tiếp tục phát huy cải tiến chƣơng trình “Nhân vi n đóng góp kiến” giúp hoạt động nội công ty ngày hoàn thiện Nâng cao chất lƣợng nhân viên cách tổ chức khóa đào tạo cho nhân viên, khuyến khích nhân vi n nâng cao trình độ chuyên môn 2.2.1.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ Thƣờng xuy n kiểm tra bảo dƣỡng loại máy móc phục vụ sản xuất Tăng cƣờng quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu tài sản có, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công ty 31 Nghiên cứu, tìm hiểu loại máy móc, thiết bị có khả giúp hoạt động sản xuất đạt hiệu cao, dễ dàng công tác quản lý Đầu tƣ cho trang thiết bị cũ, hƣ h ng 2.2.2 T nh h nh ho t ng inh oanh 2.2.2.1 S n phẩm công ty Công ty cần đảm bảo chất lƣợng sản phẩm TRB, RIBB; trì uy tín thƣơng hiệu, lợi cạnh tranh ngành sản xuất vòng bi Để thực đƣợc điều này, công ty n n thƣờng xuy n đo lƣợng chất lƣợng Có hai khía cạnh công ty nên xem xét soát chất lƣợng sản phẩm, từ bên hai từ bên Khía cạnh bên bao gồm lỗi chất lƣợng sản phẩm nội công ty bạn phát trƣớc đƣa sản phẩm đến tay khách hàng.Nhóm thứ hai khía cạnh bên ngoài, nhấn mạnh vào vấn đề sản phẩm khách hàng phát Nhƣ vậy, công ty cần hạn chế tối đa sản phẩm lỗi đến tay khách hàng Sản xuất mặt hàng ti u chuẩn kỹ thuật mà khách hàng yêu cầu Trong trình sản xuất, áp dụng hiệu kỹ thuật “sản xuất lỗi” để sản phẩm có độ xác cao giảm thiểu phế phẩm 2.2.2.2 Nhà cung cấp Tạo dựng mối quan hệ bề vững với nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên, vật liệu sản xuất sản phẩm công ty Cách hiệu để tạo đƣợc niềm tin nơi nhà cung cấp toán hóa đơn thời hạn cho phép Dựa vào tình hình hoạt động sản xuất công ty khả cung ứng nhà cung cấp để xây dựng lịch trình ký hợp đồng với điều kiện thời gian giao hàng vừa thuận lợi cho tiến trình sản xuất công ty vừa thuận lợi cho việc đáp ứng nhà cung cấp Tạo dựng mối quan hệ cá nhân thành vi n ban lãnh đạo nhân viên công ty với thành vi n ban lãnh đạo nhà cung cấp để dễ dàng nguồn đầu vào nhà cung cấp giới thiệu khách hàng cho công ty 32 Chia s vài thông tin doanh nghiệp phạm vi cho phép với nhà cung cấp để nhà cung cấp đáp ứng tốt yêu cầu công ty Tìm kiếm, lƣu trữ thông tin công ty cung cấp sản phẩm nguyên, vật liệu, dịch vụ cho công ty Công ty không cần lƣu trữ thông tin doanh nghiệp cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ cho công ty mà cần lƣu trữ thông tin doanh nghiệp khác cung cấp điều công ty cần cho việc sản xuất, kinh doanh diễn thông suốt, đề ph ng trƣờng hợp thiếu hụt công ty cung không khả đáp ứng nhu cầu công ty 2.2.2.3 Kh ch hàng  Đối với khách hàng công ty sản xuất ô tô, máy công nghiệp: Duy trì mối quan hệ với khách hàng tại, tạo nguồn đầu ổn định cho công ty Đáp ứng sản phẩm, số lƣợng, thời gian đơn đặt hàng khách hàng Đề nghị khách hàng trao đổi dự định thực tƣơng lai để dự toán trƣớc nguồn nguyên vật liệu hàng tồn kho Tìm hiểu hợp tác với khách hàng tình trạng tài xấu  Đối với khách hàng nhà đại lý phân phối vòng bi: Xây dựng sách ƣu đãi cho nhà phân phối nhằm khuyến khích nhà phân phối đề cao sản phẩm mang thƣơng hiệu FAG, INA giới thiệu loại vòng bi cho khách hàng họ Đề nghị nhà phân phối cung cấp số lƣợng sản phẩm đƣợc tiêu thụ nhiều Qua đó, công ty ƣớc đoán nhu cầu thị trƣờng 2.2.2.4 Đối thủ c nh tranh Nghiên cứu tình hình đối thủ cạnh tranh trực tiếp xác định đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn để đề chiến lƣợc Marketing phù hợp Công ty cần đánh giá đƣợc sức mạnh đối thủ cạnh tranh thị trƣờng mức tăng trƣởng hàng năm công ty Bên cạnh đó, việc tìm hiểu chiến lƣợc tới công ty thời gian tới quan trọng cho việc đề sách đối phó đảm bảo cho việc phát triển Schaeffler bền vững 33 Thƣờng xuyên cập nhật diễn biến thị trƣờng v ng bi tr n phƣơng tiện truyền thông; đặc biệt tạp chí, báo giấy, báo điện tử nhƣ website www.bearing-news.com Nghiên cứu khách hàng cần mua hàng hóa đối thủ nhƣ tìm hiểu nhu cầu khách hàng chƣa đƣợc đáp ứng Thông qua đó, công ty tìm hội cho 34 PHẦN NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM TIẾP THU ĐƢỢC TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY 3.1 Những kiến thức kinh nghiệm tiếp thu thời gian thực tập tốt nghiệp t i công ty  Bản thân quen với môi trƣờng làm việc nơi công sở, tự tin làm thức Ngoài ra, đƣợc tiếp cận với từ ngữ chuyên môn, từ viết tắt phận phòng ban, giấy tờ, thao tác công việc  Có nhìn tổng quan hoạt động doanh nghiệp sản xuất Biết đƣợc công việc trách nhiệm phòng ban  Hình thành cho thân tác phong 5S công việc sống  Có tầm nhìn rộng ngành nghề xã hội  Nhận thấy kiến thức trƣờng tảng cho công việc Không nên áp cứng đƣợc học trƣờng để thực làm việc mà phải biết linh hoạt vận dụng kiến thức sáng tạo thêm cách thức vào hoàn cảnh cụ thể  Kết nối kiến thức môn trƣờng đại học  Có kinh nghiệm công việc chứng từ hải quan để thông quan hàng hóa nhập biết cần phải thực số thao tác nh để lô hàng công ty đƣợc thông quan nhanh chóng  Thuần thục việc đọc báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh công ty  Thấu hiểu mục đích việc bán hàng nội công ty thành viên tập đoàn 3.2 M t số ý kiến ề xuất ối với b n sinh vi n hoa Thƣơng i – Du lịch trƣờng Đ i học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh 3.2.1 Đối với trƣờng Đ i học Công Nghiệp Tp Hồ Chí Minh Tổ chức nhiều hội chợ việc làm để tăng tƣơng tác sinh viên với doanh nghiệp Doanh nghiệp tuyển ngƣời, sinh vi n làm việc Liên kết với nhiều doanh nghiệp vấn đề thực tập sinh viên Vì trạng nhiều doanh nghiệp cần thực tập sinh, nhiều sinh vi n không nơi thực tập 35 3.2.2 Đối với hoa Thƣơng i – Du lịch Là khoa viện thƣờng tổ chức chƣơng trình giao lƣu với doanh nghiệp Việt Nam, công ty có vốn đầu tƣ nƣớc Việt Nam Đồng thời, Khoa có định mở rộng chƣơng trình cho sinh viên khoa khác Vì vậy, khoa Thƣơng Mại Du Lịch liên hệ với Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam, công ty thƣờng tham dự chƣơng trình gặp gỡ, giao lƣu với sinh viên trƣờng đại học, cao đẳng Việt Nam, để trở thành khách mời chƣơng trình khoa tổ chức Khuyến khích sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc Tế thực tế trao đổi trực tiếp với nhân viên chuyên môn ngành Một số địa điểm sinh viên dễ dàng gặp gỡ trao đổi với nhân viên xuất nhập chi cục hải quan, cảng biển, sân bay, 3.2.3 Đối với b n sinh viên Ngay từ năm học cần hiểu đƣợc chuyên ngành học đáp ứng đƣợc ngành nghề xã hội Năng động tiếp cận thực tế trình học tập Điều giúp cho thân sinh viên thấu hiểu đƣợc học trƣờng Luyện tập phƣơng pháp Critical Thinking trình học tập, tiếp thu kiến thức thực tế Trong thời gian thực tập, thời gian đầu cần nắm bắt cần phải hoàn thành, lên kế hoạch cụ thể để đạt đƣợc điều Tuy nhi n, sinh viên cần lƣu tâm đến yếu tố ngoại cảnh, linh hoạt thích ứng để đảm bảo đạt đƣợc mục ti u đề Cần xây dựng đƣợc mối quan hệ thân thiết với nhân viên phòng ban; nhờ đó, sinh viên dễ dàng việc lấy thông tin cần thiết phục vụ cho báo cáo học h i đƣợc nhiều kinh nghiệm cho thân 36 PHỤ LỤC 1: ẢNG C N ĐỐI PHÁT SINH Qu IV/ Năm Đơn vị tính: Ngàn Đồng Số TT TÊN TÀI KHOẢN A B TK NỢ C - Tiền mặt 111 Tiền gửi ngân hàng 112 Tiền chuyển 113 Phải thu khách hàng Thuế GTGT đƣợc khấu trừ SỐ PHÁT SINH SỐ DƢ CUỐI K hiệu SỐ DƢ ĐẦU K C NỢ 85,801,845 NỢ - - - 152,782,631 - C - 172,451,700 - 66,132,776 - 131 35,644,158 95,427,118 47,285,153 83,786,123 133 17,821,572 9,729,005 11,821,512 15,729,065 1,331 17,821,572 9,729,005 11,821,512 15,729,065 Thuế GTGT đƣợc khấu trừ hàng hóa dịch vụ Phải thu nội 136 59,430,908 28,280,351 Phải thu khác 138 2,855,827 289,687 37 - 87,711,259 203,926 2,941,588 C 10 11 Tạm ứng Chi phí trả trƣớc ngắn hạn Cầm cố, k cƣợc, k quỹ ngắn hạn 141 12,072,420 142 144 771,946 1,154,223 1,537,248 11,689,395 4,617,038 1,891,976 2,725,062 - - 771,946 13 Nguy n liệu, vật liệu 152 31,864,698 127,591,060 150,017,154 9,438,604 14 Công cụ, dụng cụ 153 9,788,099 6,682,216 5,533,466 10,936,849 154 17,810,961 89,493,801 68,940,404 38,364,359 15 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 16 Thành phẩm 155 101,546,231 147,912,211 195,823,118 53,635,324 17 Hàng hóa 156 78,851,972 52,147,784 59,745,603 71,254,153 19 20 22 23 Dự ph ng giảm giá hàng tồn kho Tài sản cố định hữu hình Hao m n tài sản cố định Xây dựng dở dang 159 211 1,579,121 28,465,988 214 241 - 24,365,228 7,895,110 4,664,019 38 - - 3,211,441 5,167,521 3,504,281 2,211,314 1,579,121 52,831,216 9,851,190 5,956,985 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 K quỹ, k cƣợc dài hạn Phải trả cho ngƣời bán Thuế khoản nộp cho Nhà nƣớc Thuế GTGT đầu Thuế GTGT hàng nhập Thuế xuất, nhập Thuế TNDN Thuế thu nhập cá nhân Các loại thuế khác Phải trả ngƣời lao động 244 8,978,588 - - 8,978,588 331 9,054,926 10,862,024 10,887,028 9,079,930 333 8,447,776 19,538,228 21,265,860 10,175,407 11,821,512 11,821,512 33311 33312 666,601 861,691 1,097,158 902,067 3333 349,333 197,278 267,660 419,715 6,565,879 6,565,879 3334 3335 719,099 3338 6,712,743 91,868 334 9,122,312 15,995,899 13,909,521 7,035,935 - 1,513,650 2,232,749 - 6,620,875 35 Chi phí phải trả 335 706,851 2,658,300 2,806,074 854,625 36 Phải trả nội 336 3,026,111 1,591,192 1,800,645 3,235,565 39 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Phải trả, phải nộp khác Quỹ dự ph ng trợ cấp việc làm Nguồn vốn kinh doanh Ch nh lệch tỷ giá hối đoái Lợi nhuận chƣa phân phối Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng nội Doanh thu hoạt động tài Chi phí nguy n liệu, vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp 338 4,280,004 4,280,004 351 1,924,408 - - 1,924,408 411 420,000,000 - - 420,000,000 413 421 8,305,714 34,612,616 - 13,142,570 4,836,856 19,697,638 54,310,255 511 118,215,121 118,215,121 512 4,825,556 4,825,556 515 33,398 33,398 621 62,886,558 62,886,558 622 7,854,021 7,854,021 40 47 Chi phí sản xuất chung 627 18,753,223 18,753,223 65,729,270 65,729,270 48 Giá vốn hàng bán 632 49 Chi phí tài 635 50 Chi phí bán hàng 641 10,127,063 10,127,063 642 21,142,904 21,142,904 51 Chi phí quản l doanh nghiệp - - 52 Thu nhập khác 711 334,875 334,875 53 Chi phí khác 811 146,195 146,195 54 Chi phí thuế TNDN 821 6,565,879 6,565,879 911 65,729,270 65,729,270 1,192,762,769 1,192,762,769 Xác định kết 55 kinh doanh C ng 496,369,232 496,369,232 522,883,291 522,883,291 (Nguồn: Phòng Kế Toán) 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu giới thiệu Tập đoàn Schaeffler Website Công ty TNHH Schaeffler Việt Nam: www.schaeffler.vn Website Tập đoàn Schaeffler Tài liệu Phòng Nhân Sự Tài liệu Phòng Hậu Cần Tài liệu Phòng Kế Toán Website công ty phần mềm FAST:www.fast.com.vn Website Ngân hàng giới: www.worldbank.org Website Ban quản lý khu công nghiệp Đồng Nai: www.diza.vn 10 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty SVC, SKF, KOYO, NSK, NTN, TIMKEN, NACHI 11 Báo điện tử: www.bearing-news.com 42
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu, nghiệp vụ Giao nhận, khai báo hải quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay