tính sáng tạo trong tư tưởng hồ chí minh

31 296 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BÁO CÁO MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHÓM 19 GVHD: Trần Thị Kim Oanh TIỂU LUẬN Tính sáng tạo Hồ Chí Minh công tác thành lập Đảng nội dung xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam NHÓM 19 SINH VIÊN MSSV LÊ NGỌC TÚ 1414482 VŨ MINH NHẬT 1412699 I Tính sáng tạo Hồ Chí Minh công tác thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam • • • Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam Về vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam Về chất Đảng Cộng sản Việt Nam Về quan niệm Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam Thế giới Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác- Lê nin Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam Trong nước Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh áp dụng sáng tạo vào tình hình cách mạng Việt Nam Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu phong trào yêu nước  Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò quan trọng lịch sử phát triển Việt Nam Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam Phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước hai phong trào mục tiêu chung chống thực dân, đế quốc Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân Giai cấp nông dân bạn đồng minh tự nhiên giai cấp công nhân Phong trào yêu nước tri thức Việt Nam nhân tố quan trọng thúc đẩy kết hợp yếu tố cho đời Đảng Cộng Sản Việt Nam Về vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam định thắng lợi cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đường Kách Mệnh : ‘ Cách mệnh trước hết phải có gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để vận động tổ chức quần chúng, liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành công, người cầm lái vững thuyền chạy ‘ ‘ Muốn khỏi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối định hướng phương châm’ Về vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ: Lãnh đạo đường lối, chủ trương; tuyên truyền, vận động thuyết phục; tổ chức đoàn kết quần chúng; đưa phương pháp hoạt động cách mạng cho họ; kết hợp sức mạnh dân tộc thời đại Xây dựng Đảng- quy luật tồn phát triển Tư tưởng HCM xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh chiếm vị trí đặc biệt quan trọng Theo HCM xây dựng chỉnh đốn Đảng nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên Xây dựng Đảng nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài Xây dựng Đảng- quy luật tồn phát triển Chống tiêu cực, tham nhũng Đổi phù Cần đẩy mạnh hợp với công giai đoạn tác xây dựng Rèn luyện đạo đức thức đảng viên Xây dựng Đảng- quy luật tồn phát triển Như vậy: Theo Hồ Chí Minh, xây dựng chỉnh đốn , đổi Đảng :  Mang tính quy luật nhu cầu tồn phát triển thân Đảng  Làm cho Đảng thực sạch, vững vàng trị, tư tưởng tổ chức Làm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất lực trước yêu cầu, đòi hỏi ngày cao, phức tạp nhiệm vụ cách mạng Làm cho Đảng trở thành khối thống nhất, vững mạnh, đủ sức lái thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khúc quanh đầy thử thách để cập bến thắng lợi Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng tư tưởng lý luận Theo Hồ Chí Minh “ có đảng theo lý luận cách mạng tiền phong, đảng cách mạng làm trách nhiệm cách mạng tiền phong”, “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, Đảng phải hiểu, phải theo chủ nghĩa ấy” “bây học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng chủ nghĩa Lênin” Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng tư tưởng lý luận Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin, phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt , nắm vững tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin, lập trường, quan điểm phương pháp chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời nắm vững tinh hoa văn hoá dân tộc , trí tuệ thời đại vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, không máy móc, kinh viện, giáo điều Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng tư tưởng lý luận Vì vậy, tiếp nhận vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý điểm sau đây: • - Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải phù hợp với hoàn cảnh đối tượng • - Vận dụng phải phù hợp hoàn cảnh • - Chú ý học tập, kế thừa kinh nghiệm tốt Đảng cộng sản khác, tổng kết kinh nghiệm để bổ sung cho chủ • nghĩa Mác-Lênin - Đảng tăng cường đấu tranh để bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác-Lênin Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng trị Dựa lý luận Mác-Lê nin cách phù hợp Giao dục đường lối Đường lối trị Đảng cốt Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán Hệ thống từ Trung ương đến • sở phải thật chặt chẽ, có tính kỷ Mỗi cấp độ tổ chức có chức năng, nhiệm vụ riêng luật cao Hệ thống tổ chức Đảng Hồ Chí Minh coi trọng tổ chức Đảng sở, đặc biệt chi • tổ chức hạt nhân, định chất lượng lãnh đạo Đảng Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán Tập trung dân chủ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tự phê bình phê bình Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng Kỷ luật nghiêm minh tự giác Đoàn kết thống Đảng Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán Cán bộ, công tác cán Đảng Nhận thức rõ tầm quan trọng cán nghiệp cách mạng, Hồ Chí Minh cho rằng, cán dây chuyền máy, mắt khâu trung gian nối liền Đảng, Nhà nước với nhân dân Muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay Công tác cán công tác gốc Đảng Nội dung bao hàm mắt khâu liên hoàn, liên quan chặt chẽ với nhau, gồm: tuyển chọn cán bộ, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, xếp, bố trí cán bộ; thực sách cán Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng đạo đức Khẳng định đảng chân phải có đạo đức, Người quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức Đảng Đạo đức Đảng ta đạo đức mới, đạo đức cách mạng Mỗi đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Giáo dục đạo đức cách mạng nội dung quan trọng việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên Nó gắn chặt với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nhằm làm cho Đảng thực sạch, xứng đáng đảng cầm quyền KẾT LUẬN Hồ Chí Minh người sáng lập, đồng thời người giáo dục rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Namtrong gần 40 năm Người thực dành nhiều tâm huyết cho Đảng, xác lập nên hệ thống quan điểm, tư tưởng ĐCSVN sở vận dụng sáng tạo phát triển tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin Đảng Cộng sản vào hoàn cảnh cụ thể đất nước Có thể kể đến sáng tạo Bác ĐCSVN quan điểm quy luật hình thành đảng; thống biện chứng chất giai cấp công nhân với tính dân tộc tính nhân dân Đảng; quan niệm Đảng cầm quyền yếu tố đảm bảo vai trò cầm quyền Đảng KẾT LUẬN Trong bối cảnh, điều kiện mới, đứng trước hội thách thức không nhỏ, Đảng ta kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế trọng tâm, xây dựng Đảng then chốt, đồng thời xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, tạo tảng tinh thần cho phát triển xã hội KẾT LUẬN Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, ĐCSVN đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng mặt, nhằm làm cho Đảng thực sạch, vững mạnh; phát huy thành đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo cách mạng Việt Nam Bởi vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh phải quán triệt đến tổ chức sở đảng, cán bộ, đảng viên  [...]... Trong bối cảnh, điều kiện mới, đứng trước những cơ hội cũng như những thách thức không nhỏ, Đảng ta vẫn kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, đồng thời xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển xã hội KẾT LUẬN Quán triệt tư tưởng Hồ Chí. .. Đảng, xác lập nên một hệ thống các quan điểm, tư tưởng về ĐCSVN trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng Cộng sản vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước Có thể kể đến những sáng tạo của Bác về ĐCSVN là quan điểm về quy luật hình thành đảng; về sự thống nhất biện chứng giữa bản chất giai cấp công nhân với tính dân tộc và tính nhân dân của Đảng; quan niệm về Đảng cầm... của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền Theo Hồ Chí Minh: “Đảng cầm quyền” là Đảng tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong điều kiện đã lãnh đạo quần chúng nhân dân giành được quyền lực nhà nước và trực tiếp lãnh đạo bộ máy nhà nước đó hoàn thành sự nghiệp độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội Quan niệm Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền  Mục đích lý tư ng... tuệ thời đại vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta, không máy móc, kinh viện, giáo điều Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận Vì vậy, trong tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh lưu ý những điểm sau đây: • - Học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin phải luôn phù hợp với hoàn cảnh và từng đối tư ng • - Vận dụng phải... thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Giáo dục đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên Nó gắn chặt với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nhằm làm cho Đảng luôn thực sự trong sạch, xứng đáng là một đảng cầm quyền KẾT LUẬN Hồ Chí Minh là người sáng lập, đồng thời là người giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Namtrong gần 40 năm Người... xây dựng Rèn luyện đạo đức bản thức đảng viên Xây dựng Đảng- quy luật tồn tại và phát triển Như vậy: Theo Hồ Chí Minh, xây dựng và chỉnh đốn , đổi mới Đảng :  Mang tính quy luật và là nhu cầu tồn tại và phát triển của bản thân Đảng  Làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững vàng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức Làm cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực trước yêu... nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin” Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận Để đạt mục tiêu cách mạng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cốt , nắm... giai cấp công nhân  Trong năm 1951 Hồ Chí Minh nêu rõ: Trong giai đoạn này quền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là một Chính vì đảng lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nên nó phải là đảng của dân tộc Về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam Nội dung quy định bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta là:     Nền tảng lý luận và tư tưởng của Chủ nghĩa... Chí Minh, ĐCSVN đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về mọi mặt, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi những hạn chế, yếu kém; để lấy lại niềm tin trong nhân dân, xứng đáng với vai trò người lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam Bởi vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. .. Đảng Cộng sản Việt Nam Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận Theo Hồ Chí Minh “ chỉ có đảng nào theo lý luận cách mạng tiền phong, đảng cách mạng mới làm nổi trách nhiệm cách mạng tiền phong”, “Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy” “bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất
- Xem thêm -

Xem thêm: tính sáng tạo trong tư tưởng hồ chí minh, tính sáng tạo trong tư tưởng hồ chí minh, tính sáng tạo trong tư tưởng hồ chí minh, II. Nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay