bảng chia 8

13 160 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:23

Môn: Toán GIO VIấN THC HIN: Nguyễn Thị Cúc Lớp 3B Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Kiểm tra cũ Đọc bảng nhân Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia 8x1=8 8:8=1 x = 16 16 : = Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia 8 x = 24 24 : = Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia 8x1=8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 8:8=1 16 : = 24 : = 32 : = 40 : = 48 : = 56 : = 64 : = 72 : = 80 : = 10 Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia 8 x = 24 24 : = 8:8=1 16 : = 24 : = 32 : = 40 : = 48 : = 56 : = 64 : = 72 : = 80 : = 10 Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia 8 x = 24 24 : = : 8=1 16 : = 24 : = 32 : = 40 : = 48 : = 56 : = 64 : = 72 : = 80 : = 10 Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia Bài tập 1: Tính nhẩm 24 : = 16 : = 56 : = 40 : = 48 : = 64 : = 10 48 : = 32 : = : =1 72 : = 56 : = 80 : = Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia Bài tập 2: Tính nhẩm x = 40 x = 32 40 : = 32 : = 40 : = 32 : = Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia Bài tập 3: Một vải dài 32m đợc cắt thành mảnh Hỏi mảnh dài mét? Tóm tắt mảnh: 32m mảnh: mét? Bài giải Một mảnh vải dài số mét 32 : = (m) Đáp số: mét Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia Bài tập 4: Một vải dài 32m đợc cắt thành mảnh, mảnh dài 8m Hỏi cắt đợc thành mảnh vải? Tóm tắt 8m : 1mảnh 32m: mảnh? Bài giải 32 mét cắt đợc số mảnh 32 : = (mảnh) Đáp số: mảnh Trò chơi 48 64 32 :8 40 56 [...]...Thứ năm ngày 12 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng chia 8 Bài tập 4: Một tấm vải dài 32m đợc cắt thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8m Hỏi cắt đợc thành mấy mảnh vải? Tóm tắt 8m : 1mảnh 32m: mảnh? Bài giải 32 mét cắt đợc số mảnh là 32 : 8 = 4 (mảnh) Đáp số: 4 mảnh Trò chơi 48 64 32 :8 40 56
- Xem thêm -

Xem thêm: bảng chia 8 , bảng chia 8 , bảng chia 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay