TOÁN 4 NHÂN với số có 2 CHỮ số

21 173 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:21

Giáo viên thực hiện: Thiều Thị Dung Thứ t, ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán *t tớnh v tớnh: 36 x 36 ì 108 36 x = 108 36 x 20 36 ì 20 720 36 x 20 = 720 Thứ t, ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán *t tớnh v tớnh: 20 x 30 ì 90 20 x = 90 30 x 20 30 ì 20 600 30 x 20 = 600 Thứ t, ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân với số có hai chữ số 36 X 23 = ? Ta tính nh sau : 36 x 23 = 36 x (20 + 3) = 36 x 20 + 36 x = 720 + 108 = 828 Thứ t, ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán NHN VI S Cể HAI CH S 36 ì 23 = ? a) Ta tính nh sau: 36 ì 23 = = = = ì (2 + ) ì 20 + 720 + 108 828 ì3 b) Đặt tính tính: 10 26 ì 83 8 12 36 Nh ì = 828 * nhõn bng 18, vit nh * nhõn bng 9, thờm bng 10, vit 10 * nhõn bng 12, vit (di 0) nh * nhõn bng 6, thờm bng 7, vit * H cng bng 2, vit cng bng 8, vit Thứ t, ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán NHN VI S Cể HAI CH S b) Thụng thng ngi ta t tớnh v tớnh nh sau: ì 36 23 108 72 828 ì = 828 * nhõn bng 18, vit nh * nhõn bng 9, thờm bng 10, vit 10 * nhõn bng 12, vit (di 0) nh * nhõn bng 6, thờm bng 7, vit * H cng bng 2, vit cng bng 8, vit c) Trong cỏch tớnh trờn: * 108 gi l tớch riờng th nht * 72 gi l tớch riờng th hai Tớch riờng th hai c vit lựi sang bờn trỏi mt ct vỡ nú l 72 chc, nu vit y thỡ phi l 720 Thứ t, ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân với số có hai chữ số 36 x 23 36 23 10 72 828 x 36 x 23 = 828 nhân 18, viết nhớ ; nhân Tích riêng 9, thêm 10, viết 10 thứ nhân 12, viết (dới 0) nhớ ; nhân 6, thêm 7, viết Hạ ; cộng 2, viết ; Tích riêng cộng 8, viết thứ hai Bài 1: a) 86 x 53 86 x 53 258 430 4558 86 x53= 4558 Đặt tính tính: b) 33 x 44 c) 157 x 24 d) 1122 x 19 33 x 44 13 13 1452 157 x 24 62 314 3768 33 x 44= 1452 157 x 24 =3768 1122 x 19 10 98 112 2 18 1122 x19 =21318 Bài 2: Tính giá trị biểu thức 45xa với a 13;26;39 Nếu a = 13 45xa =45x13=585 Nếu a = 26 45xa =45x26 =1170 Nếu a = 39 45xa =45x39 =1755 Thứ t, ngày 11 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân với số có hai chữ số Bài 3: Mỗi có 48 trang Hỏi 25 loại có tất trang? Tóm tắt: Mỗi quyển: 48 trang 25 : trang? Bài giải: 25 loại có số trang : 48 x 25 = 1200 (trang) Đáp số : 1200 trang RUNG CHUÔNG VàNG CU HI PH NG hay SAI 86 13 258 86 1118 ì 15 14 12 13 11 10 ? NG NG hay SAI 56 31 56 168 224 ì 15 14 12 13 11 10 ? SAI NG hay SAI 57 43 171 228 2351 ì 15 14 12 13 11 10 ? SAI NG hay SAI 25 24 100 50 600 ì 15 14 12 13 11 10 ? NG CU HI PH Câu hỏi phụ: SAI Vè SAO? 56 31 56 168 224 ì 10 Tớch riờng th hai cha trỏi SAI lựi Vèsang SAO? mt ct [...]... quyển: 48 trang 25 quyển : trang? Bài giải: 25 quyển vở cùng loại có số trang là : 48 x 25 = 120 0 (trang) Đáp số : 120 0 trang RUNG CHUÔNG VàNG 1 2 3 4 CU HI PH NG hay SAI 86 13 25 8 86 1118 ì 5 15 8 3 7 4 2 14 6 12 13 11 9 0 10 1 ? NG NG hay SAI 56 31 56 168 2 24 ì 5 15 8 3 7 4 2 14 6 12 13 11 9 0 10 1 ? SAI NG hay SAI 57 43 171 22 8 23 51 ì 5 15 8 3 7 4 2 14 6 12 13 11 9 0 10 1 ? SAI NG hay SAI 25 24 100... 4 2 14 6 12 13 11 9 0 10 1 ? SAI NG hay SAI 57 43 171 22 8 23 51 ì 5 15 8 3 7 4 2 14 6 12 13 11 9 0 10 1 ? SAI NG hay SAI 25 24 100 50 600 ì 5 15 8 3 7 4 2 14 6 12 13 11 9 0 10 1 ? NG 1 2 3 4 CU HI PH Câu hỏi phụ: SAI Vè SAO? 56 31 56 168 2 24 ì 5 8 3 7 4 2 6 9 0 10 1 Tớch riờng th hai cha trỏi SAI lựi Vèsang SAO? mt ct
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 4 NHÂN với số có 2 CHỮ số , TOÁN 4 NHÂN với số có 2 CHỮ số , TOÁN 4 NHÂN với số có 2 CHỮ số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay